ORDIN nr. 621 din 30 martie 2015 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti pe cursul râului Prut
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112.041/AC din 9 martie 2015 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.259/CJ din 4 martie 2015,
luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti pe cursul râului Prut, de la intrarea sa pe teritoriul românesc până la vărsarea în Dunăre, după cum urmează:
a)Eudontomyzon mariae (cicar) - 25 de exemplare;
b)Acipenser ruthenus (cegă) - 25 de exemplare;
c)Aspius aspius (avat) - 25 de exemplare;
d)Barbus barbus (mreană) - 25 de exemplare;
e)Carassius carassius (caracudă) - 25 de exemplare;
f)Chalcalburnus chalcoides (obleţ mare) - 25 de exemplare;
g)Gobio albipinnatus (porcuşor de nisip) - 25 de exemplare;
h)Gobio uranoscopus (petroc) - 25 de exemplare;
i)Gobio kessleri (petroc) - 25 de exemplare;
j)Pelecus cultratus (sabiţă) - 25 de exemplare;
k)Rhodeus sericeus amarus (boarca) - 25 de exemplare;
l)Cobitis elongata (fâsă mare) - 25 de exemplare;
m)Cobitis taenia (zvârlugă) - 25 de exemplare;
n)Misgurnis fossilis (ţipar, vârlan) - 25 de exemplare;
o)Sabanejewia aurata (dunăriţă) - 25 de exemplare;
p)Gymnocephalus schraetzer (răspăr) - 25 de exemplare;
q)Gymnocephalus baloni (ghiborţ de râu) - 25 de exemplare;
r)Zingel zingel (pietrar) - 25 de exemplare;
s)Proterorhinus marmoratus (guvid de baltă) - 25 de exemplare;
ş)Lota lota (mihalţ) - 25 de exemplare.
Art. 2
În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se vor utiliza agregat electronarcoză şi unelte de pescuit clasice.
Art. 3
(1)Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 mai 2015.
(2)Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în cadrul proiectului "Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River", COD MIS ETC 1150, finanţat prin Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.
(3)Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
Art. 4
(1)În termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.
(2)Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).
Art. 5
Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

ANEXĂ: RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute - model -
Solicitant .....................
Specia pentru care s-a acordat derogarea .....................
Numărul exemplarelor ....................
Stadiul de dezvoltare .....................
Starea exemplarelor înainte de prelevare .....................
Starea exemplarelor după prelevare .....................
Locul de prelevare .....................
Data prelevării ................
Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere .....................
Stocarea şi destinaţia specimenelor .....................
Motivul recoltării/derogării
|_| În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
|_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
|_| În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
|_| În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
|_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
Data ..............
Semnătura .....................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 245 din data de 9 aprilie 2015