HOTĂRÂRE nr. 871 din 15 octombrie 2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 şi 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 8 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Lăpuş", secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 96 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 97 şi 98, potrivit anexei nr. 1.
2.În anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lăpuş", secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 39, se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 40-42, potrivit anexei nr. 2.
Art. II
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Lăpuş
- SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

97

 

Teren intravilan

Oraşul Târgu Lăpuş, Str. 1 Mai
Suprafaţă teren = 79 mp

2014

4.158,56

Domeniul public al oraşului Târgu Lăpuş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2014

Act de dezmembrare-parcelare şi Contract de donaţie autentificat sub nr. 588/11 aprilie 2014,

CF nr. 52543 Târgu Lăpuş, nr. cadastral 52543

98

 

Teren intravilan

Oraşul Târgu Lăpuş. Str. 1 Mai
Suprafaţă teren = 32 mp

2014

1.684,16

Domeniul public al oraşului Târgu Lăpuş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2014

Act de dezmembrare-parcelare şi Contract de donaţie autentificat sub nr. 587/11 aprilie 2014,

CF nr. 52541 Târgu Lăpuş, nr. cadastral 52541

ANEXA nr. 2: Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lăpuş
- SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

40

1.8.7

Conducte pentru canalizare

Reţele în lungime de 7.600 m, situate în intravilanul comunei Lăpuş

2008

2.630.438,91

Domeniul public al comunei Lăpuş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2013

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5.238/30 octombrie 2008

41

1.8.12

Staţie pompare ape uzate

Staţie de pompare cu pompe submersibile cu tocător, situată în loc. Lăpuş nr. 1.111/A

2008

73.238,10

Domeniul public al comunei Lăpuş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2013

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5.238/30 octombrie 2008

42

1.8.8

Staţie de epurare

Lăpuş nr. 1.225/A

2008

1.530.773,08

Domeniul public al comunei Lăpuş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2013

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5.238/30 octombrie 2008

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 octombrie 2014