HOTĂRÂRE nr. 890 din 1 septembrie 2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu,

vicepreşedinte

ANEXĂ: PROGRAMUL CALENDARISTIC pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

Nr. crt.

Termenul de realizare a acţiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Descrierea acţiunii

Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea

Modalitatea de realizare a acţiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 90 de zile înainte de ziua votării,

10 septembrie 2012

Art. 7 alin. (1)

Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor

Guvernul

Prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor

2.

Cu o zi înainte de tragerea la sorţi,

11 septembrie 2012

Art. 14 alin. (2)

Anunţarea datei, orei şi locului desfăşurării şedinţei pentru tragerea la sorţi a judecătorilor în Biroul Electoral Central

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Comunicare scrisă către partidele politice parlamentare. Prin presa scrisă şi audiovizuală

3.

În cea de a treia zi de la stabilirea datei alegerilor,

12 septembrie 2012

Art. 14 alin. (2)

Desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În şedinţă publică, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

4.

În termen de 48 de ore de data stabilirii zilei votării, cel mai târziu la data de

12 septembrie 2012

Art. 38 alin. (2)

Formularea de solicitări către conducerea serviciilor publice de radio şi televiziune în vederea acordării timpilor de antenă

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi

În scris

5.

În termen de 24 de ore de la învestire,

13 septembrie 2012

Art. 14 alin. (3)

Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia

Judecătorii Biroului Electoral Central

Prin vot secret

6.

În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, 14 septembrie 2012

Art. 14 alin. (3)

Completarea Biroului Electoral Central cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare şi al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, precum şi cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor

 

Proces-verbal

7.

În cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

16 septembrie 2012

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi

În scris

8.

În termen de două zile de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 16 septembrie 2012

Art. 14 alin. (9)

Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare, obligatoriu pentru toate birourile electorale

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

9.

În termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

16 septembrie 2012

Art. 34 alin. (1), art. 69 alin. (1) şi art. 72 alin. (2)

Stabilirea măsurilor necesare pentru buna organizare a alegerilor, a modelului copiei de pe listele electorale permanente, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, al listei susţinătorilor, al listei membrilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al ştampilei birourilor electorale şi al ştampilei cu menţiunea "VOTAT", al listei candidaţilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor, al timbrului autocolant şi al buletinului de vot. Aprobarea bugetului necesar organizării alegerilor şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acestora

Guvernul, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prin hotărâri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

10.

În termen de 48 de ore de la înfiinţarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

16 septembrie 2012

Art. 91 alin. (2)

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a alianţei electorale

Partidele politice sau alianţele politice asociate la nivel naţional

În scris

11.

În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului de constituire a alianţei electorale, cel mai târziu la data de

17 septembrie 2012

Art. 91 alin. (3)

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, în şedinţă publică

12.

În termen de 24 de ore de la pronunţarea deciziei de admitere sau respingere a protocolului, cel mai târziu la data de

18 septembrie 2012

Art. 91 alin. (4) şi (5)

Contestarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată ori, după caz, semnatarii protocolului

În scris

13.

În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de

18 septembrie 2012

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

14.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

19 septembrie 2012

Art. 91 alin. (6)

Pronunţarea asupra contestaţiilor împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă

15.

Cu cel puţin 48 de ore înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de

28 septembrie 2012

Art. 16 alin. (2)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului

Prin publicare în presă

16.

În termen de 21 zile de la începerea perioadei electorale, cel mai târziu la data de

30 septembrie 2012

Art. 16 alin. (2)

Desemnarea judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului

În şedinţă publică, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului

17.

În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de

1 octombrie 2012

Art. 16 alin. (2)

Alegerea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Judecătorii biroului electoral de circumscripţie

Prin vot secret

18.

În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de

1 octombrie 2012

Art. 16 alin. (4)

Desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre

19.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de

3 octombrie 2012

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind modul de formare şi componenţa biroului electoral de circumscripţie

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi

În scris

20.

În cel mult 48 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscripţie, cel mai târziu la data de

3 octombrie 2012

Art. 261

Comunicarea către birourile electorale de circumscripţie a numărului minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal

Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, respectiv Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru biroul electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării

În scris

21.

În termen de 48 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de

3 octombrie 2012

Art. 17 alin. (1) lit. k)

Aducerea la cunoştinţa publică a numărului de alegători înscrişi în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de comunicare

22.

În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de

5 octombrie 2012

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa biroului electoral de circumscripţie

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

23.

În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

9 octombrie 2012

Art. 9 alin. (3)

Prezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel puţin 15% din numărul total al cetăţenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective

Alte organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale definite potrivit art. 2 pct. 29, legal constituite, care sunt de utilitate publică

În scris

24.

În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

9 octombrie 2012

Art. 18 alin. (2)

Delimitarea secţiilor de votare

Primarii, împreună cu prefecţii şi şefii structurilor teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

Prin dispoziţie

25.

În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

9 octombrie 2012

Art. 18 alin. (3)

Numerotarea secţiilor de votare

Prefecţii.

Ministrul afacerilor externe, pentru secţiile de votare din străinătate

Prin ordin

26.

În cel mult 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

9 octombrie 2012

Art. 29 alin. (71)

Stabilirea normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre

27.

Cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, cel mai târziu la data de

10 octombrie 2012

Art. 35 alin. (1) şi (2)

Stabilirea şi comunicarea semnelor electorale la Biroul Electoral Central

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri

În scris

28.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1), cel mai târziu la data de

11 octombrie 2012

Art. 35 alin. (6)

Formularea de contestaţii privind înregistrarea semnelor electorale

Orice persoană

În scris

29.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

13 octombrie 2012

Art. 35 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiei privind înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul Bucureşti

Prin hotărâre definitivă

30.

În cel mult 24 de ore de la pronunţare, cel mai târziu la data de

14 octombrie 2012

Art. 35 alin. (6)

Comunicarea către părţi şi Biroul Electoral Central a hotărârii prin care a fost soluţionată contestaţia

Tribunalul Bucureşti

În scris

31.

A doua zi după expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1) sau, după caz, a termenului prevăzut la art. 35 alin. (6) teza finală 11 octombrie 2012 sau, după caz, 15 octombrie 2012

Art. 35 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţă publică a semnelor electorale

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet şi în Monitorul Oficial al României, Partea I

32.

Cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor, termen-limită

25 octombrie 2012

Art. 26 alin. (6) şi art. 73 alin. (2)

Tipărirea şi comunicarea către primari a listelor electorale permanente

Punerea listelor electorale permanente la dispoziţia alegătorilor, spre consultare

Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

Primarii

 

33.

După consultarea listei electorale permanente

Art. 26 alin. (7)

Formularea de întâmpinări împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite sau a oricăror alte erori din listele electorale permanente

Alegătorii interesaţi

În scris

34.

În cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării

Art. 26 alin. (7)

Pronunţarea asupra întâmpinării împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite sau a oricăror alte erori din listele electorale permanente

Primarul

Prin dispoziţie

35.

În termen de 5 zile de la comunicarea dispoziţiei

Art. 26 alin. (8)

Formularea de contestaţii împotriva dispoziţiei primarului

Alegătorii interesaţi

În scris

36.

În cel mult 3 zile de la înregistrarea contestaţiei

Art. 26 alin. (8)

Soluţionarea contestaţiei împotriva dispoziţiei primarului

Judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul

Prin hotărâre definitivă

37.

Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, termen-limită

30 octombrie 2012

Art. 29 alin. (3)

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

În scris, în 4 exemplare

38.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale

Art. 39 alin. (1)

Stabilirea şi asigurarea locurilor speciale pentru afişajul electoral

Primarii

Prin dispoziţie care se afişează la sediul primăriei

39.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi

Art. 31 alin. (3)

Afişarea propunerilor de candidatură

Biroul electoral de circumscripţie

La sediul biroului, într-un loc vizibil

40.

În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii

Art. 32 alin. (1) şi (2)

Acceptarea sau respingerea candidaturii

Biroul electoral de circumscripţie

Prin decizie, care se afişează Se întocmesc procese-verbale din care rezultă data şi ora afişării.

41.

În termen de cel mult 48 de ore de la restituire

Art. 31 alin. (2)

Înregistrarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură restituite de biroul electoral de circumscripţie

Tribunalul în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală

La solicitarea depunătorului

42.

În termen de cel mult 48 de ore de la afişarea deciziei de acceptare a candidaturii

Art. 32 alin. (1)

Formularea de contestaţii împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie de acceptare a unei candidaturi

Cetăţenii cu drept de vot, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

43.

În cel mult 48 de ore de la afişarea deciziei de respingere a candidaturii

Art. 32 alin. (2)

Formularea de contestaţii împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie de respingere a unei candidaturi

Candidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivă

În scris

44.

În termen de 48 de ore de la înregistrarea contestaţiei

Art. 32 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie de admitere/respingere a candidaturii

Tribunalul

Prin hotărâre

45.

În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii tribunalului

Art. 32 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii date în contestaţie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii

Cetăţenii cu drept de vot, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

46.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea recursului

Art. 32 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind admiterea sau respingerea candidaturii

Curtea de Apel

Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă

47.

În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de

3 noiembrie 2012

Art. 73 alin. (3)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, a alianţelor politice şi a alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de listele electorale permanente

Primarul

 

48.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

6 noiembrie 2012

Art. 35 alin. (81)

Comunicarea către prefecţi a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul Electoral Central

În scris

49.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 32 alin. (1), (2), (5) şi (6), cel mai târziu la data de

7 noiembrie 2012

Art. 33

CONSTATAREA RĂMÂNERII DEFINITIVE A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

Afişare la sediu a candidaturilor definitive

50.

În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

8 noiembrie 2012

Art. 16 alin. (3)

Comunicarea numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, în birourile electorale de circumscripţie

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri

În scris

51.

În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

8 noiembrie 2012

Art. 17 alin. (1) lit. c)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu reprezentare în Parlament prin grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, a celorlalte partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au depus candidaţi la nivelul colegiilor uninominale de pe raza circumscripţiei, cât şi a numărului de candidaturi depuse de acestea, precum şi a numărului candidaţilor independenţi

Biroul electoral de circumscripţie

În scris

52.

După primirea comunicărilor de la birourile electorale de circumscripţie

Art. 15 alin. (1) lit. e)

Centralizarea numărului de candidaturi definitive din colegiile uninominale depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de către candidaţii independenţi

Biroul Electoral Central

 

53.

În termen de 24 de ore de la întocmirea situaţiei centralizate

Art. 15 alin. (1) lit. e)

Comunicarea situaţiei centralizate comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum şi Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune

Biroul Electoral Central

În scris

54.

În termen de 60 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

8 noiembrie 2012

Art. 69 alin. (2)

Stabilirea duratei şi a condiţiilor de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate, precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

55.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (3), cel mai târziu la data de

9 noiembrie 2012

Art. 16 alin. (5)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscripţie

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

56.

În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

9 noiembrie 2012

Art. 14 alin. (4)

Comunicarea numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri, în Biroul Electoral Central

Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care participă la alegeri

În scris

57.

Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de

9 noiembrie 2012

Art. 34 alin. (2) şi (3)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei, locului şi orei tragerii la sorţi în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinul de vot

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin afişare, la sediul biroului electoral de circumscripţie

58.

Cu 30 de zile înainte de ziua votării

9 noiembrie 2012

Art. 7 alin. (2)

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

59.

În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

10 noiembrie 2012

Art. 34 alin. (3)

Stabilirea ordinii în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinul de vot

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în prezenţa a câte unui reprezentant al tuturor competitorilor electorali din respectiva circumscripţie

Prin tragere la sorţi

60.

Imediat după tragerea la sorţi

10 noiembrie 2012

Art. 34 alin. (3)

Formularea de contestaţii privind rezultatul tragerii la sorţi

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi

În scris

61.

De îndată după formularea contestaţiei

10 noiembrie 2012

Art. 34 alin. (3)

Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul tragerii la sorţi

Biroul electoral de circumscripţie

Prin decizie definitivă

62.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (4), cel mai târziu la data de

10 noiembrie 2012

Art. 14 alin. (7)

Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat reprezentanţi

Proces-verbal

63.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, cel mai târziu la data de

10 noiembrie 2012

Art. 16 alin. (5)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscripţie, în limita numărului total de reprezentanţi prevăzut de lege

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

64.

În cel mult 48 de ore de la completarea biroului electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de

11 noiembrie 2012 sau, după caz,

12 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în respectiva circumscripţie

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi

În scris

65.

În cel mult 48 de ore de la completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, cel mai târziu la data de

12 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi

În scris

66.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

13 noiembrie 2012 sau, după caz,

14 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în respectiva circumscripţie

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

67.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

14 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

68.

Cu cel puţin 20 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de

19 noiembrie 2012

Art. 69 alin. (1)

Stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării

Guvernul, la propunerea Institutului Naţional de Statistică

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

69.

Cu 20 de zile înainte de data alegerilor

19 noiembrie 2012

Art. 16 alin. (7)

Desemnarea preşedintelui oficiului electoral şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele Tribunalului Bucureşti

Prin tragere la sorţi, pe funcţii, dintre judecătorii în exerciţiu ai judecătoriei sectorului

70.

În 24 de ore de la desemnarea preşedintelui oficiului electoral şi a locţiitorului acestuia

20 noiembrie 2012

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în oficiile electorale

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri

În scris

71.

În 24 de ore de la desemnarea preşedintelui oficiului electoral şi a locţiitorului acestuia

20 noiembrie 2012

Art. 16 alin. (9)

Comunicarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente, desemnaţi prin hotărâre, în fiecare oficiu electoral

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

72.

În 24 de ore de la comunicările realizate de competitorii electorali

21 noiembrie 2012

Art. 16 alin. (10)

Completarea oficiului electoral cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti

Preşedintele oficiului electoral

Proces-verbal

73.

În 48 de ore de la comunicările realizate de competitorii electorali

22 noiembrie 2012

Art. 16 alin. (10)

Completarea oficiului electoral cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti

Preşedintele oficiului electoral

Proces-verbal

74.

Cu 48 de ore înainte de tragerea la sorţi

22 noiembrie 2012

Art. 19 alin. (2)

Anunţarea datei, orei şi locului desfăşurării şedinţei pentru tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin publicare în presă

75.

În cel mult 48 de ore de la constituirea oficiului electoral, cel mai târziu la data de

23 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind modul de formare şi componenţa oficiului electoral

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

În scris

76.

În cel mult 48 de ore de la completarea oficiului electoral, cel mai târziu la data de

24 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind completarea oficiului electoral cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

În scris

77.

Cu 15 zile înainte de ziua votării

24 noiembrie 2012

Art. 19 alin. (2)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

În şedinţă publică, prin tragere la sorţi, pe funcţii, dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti

78.

Cu cel puţin 15 zile înaintea alegerilor, cel mai târziu la data de

24 noiembrie 2012

Art. 36 alin. (31)

Prezentarea machetei pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare colegiu uninominal, membrilor biroului electoral de circumscripţie

Prefecţii

 

79.

24 noiembrie 2012

Art. 36 alin. (32)

Afişarea copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot, timp de 48 de ore

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

La sediul biroului electoral de circumscripţie

80.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

25 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind modul de formare şi componenţa oficiului electoral

Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti

Prin decizie definitivă

81.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

26 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind completarea oficiului electoral cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti

Prin decizie definitivă

82.

În termen de 48 de ore de la afişarea copiei machetei buletinului de vot, cel mai târziu la data de

26 noiembrie 2012

Art. 36 alin. (32)

Formularea de contestaţii asupra machetei buletinului de vot

Persoanele interesate

În scris

83.

În cel mult 48 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de

26 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

În scris

84.

În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de

26 noiembrie 2012

Art. 19 alin. (7)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora

Preşedintele tribunalului

În scris

85.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

28 noiembrie 2012

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucureşti

Prin decizie definitivă

86.

În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (7), cel mai târziu la data de

28 noiembrie 2012

Art. 19 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucureşti, a listei reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, în birourile electorale ale secţiilor de votare

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri

În scris, sub forma unui tabel

87.

În 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (8)

29 noiembrie 2012

Art. 19 alin. (9)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri în respectiva circumscripţie electorală

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv preşedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti

Proces-verbal

88.

Cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor, termen-limită

29 noiembrie 2012

Art. 36 alin. (3)

IMPRIMAREA BULETINELOR DE VOT ŞI CONFECŢIONAREA ŞTAMPILELOR CU MENŢIUNEA "VOTAT"

Birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

89.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare

30 noiembrie 2012

Art. 19 alin. (9)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscripţie electorală

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv preşedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti

Proces-verbal

90.

În cel mult 48 de ore de la completarea biroului electoral al secţiei de votare, cel mai târziu la data de

1 decembrie 2012 sau, după caz,

2 decembrie 2012

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

În scris

91.

În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de

2 decembrie 2012

Art. 19 alin. (11)

Comunicarea către primari a componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare aflate în raza teritorială a localităţilor acestora

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, prin intermediul instituţiilor prefectului

În scris

92.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

3 decembrie 2012 sau, după caz,

4 decembrie 2012

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

Biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucureşti

Prin decizie definitivă

93.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

6 decembrie 2012

Art. 20 lit. a) şi art. 73 alin. (4)

Punerea la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, a copiilor de pe listele electorale permanente

Transmiterea copiilor de pe lista electorală permanentă, în două exemplare, către birourile electorale ale secţiilor de votare

Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

Primarii

Procese-verbale

94.

Cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu în data de

7 decembrie 2012

Art. 36 alin. (4) şi art. 41 alin. (4)

Distribuirea buletinelor de vot, respectiv a materialelor necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Prefectul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv primarul

Procese-verbale

95.

8 decembrie 2012

ora 7,00

Art. 7 alin. (2)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

96.

Cu o zi înainte de alegeri

8 decembrie 2012

Art. 36 alin. (5)

Afişarea a două exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul judecătoriilor şi al fiecărei secţii de votare

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, preşedintele judecătoriei şi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

 

97.

În ajunul zilei alegerilor

8 decembrie 2012

ora 18,00

Art. 41 alin. (6) şi (7)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

98.

În ziua alegerilor

9 decembrie 2012,

ora 6,00

Art. 41 alin. (8) şi (9)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, buletine de vot, ştampile, tuşiere etc.), închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate

 

99.

9 decembrie 2012,

ora 7,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

  

100

9 decembrie 2012,

ora 21,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

  

101.

După încheierea votării

Art. 45

Anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

Procese-verbale

102.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de

10 decembrie 2012,

ora 21,00

Art. 45 alin. (22)

Predarea către biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral sau misiunea diplomatică ori consulatului României din ţara în care a fost organizată secţia de votare, a dosarelor, sigilate şi ştampilate, cuprinzând rezultatele votării în secţia de votare, însoţite de listele electorale utilizate la secţia de votare respectivă

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare însoţit, la cerere, de reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din biroul electoral al secţiei de votare, candidaţii sau persoanele acreditate conform legii

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

103.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de

10 decembrie 2012,

ora 21,00

Art. 15 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor dintr-un colegiu uninominal pentru fraudă electorală

Competitorii electorali care au participat la alegeri în colegiul uninominal respectiv

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central

104.

În termen de cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, cel mai târziu la data de

11 decembrie 2012,

ora 21,00

Art. 45 alin. (24)

Transmiterea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, precum şi a contestaţiilor depuse, către biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României

Misiunile diplomatice şi consulatele României

Prin mijloace electronice

105.

În cel mult 48 de ore după primirea dosarelor de la birourile electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de

13 decembrie 2012,

ora 21,00

Art. 46 alin. (1) şi

(2)

Centralizarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor pentru fiecare tip de alegere, în fiecare colegiu uninominal şi pe competitori electorali la nivelul circumscripţiei electorale, respectiv oficiului electoral

Biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral

Procese-verbale

106.

După întocmirea proceselor-verbale centralizatoare

Art. 46 alin. (5)

Transmiterea la Biroul Electoral Central a două exemplare ale celor două tipuri de proces-verbal, împreună cu întâmpinările şi contestaţiile, în vederea stabilirii pragului electoral

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Dosar sigilat şi semnat de membrii biroului electoral de circumscripţie Transportul se face cu pază militară.

107.

După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale circumscripţiilor electorale, potrivit art. 46

Art. 15 alin. (1) lit. f) şi art. 47 alin. (2) şi (3)

Stabilirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral, precum şi a listei celor care nu au întrunit pragul electoral. Stabilirea coeficientului electoral pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au îndeplinit pragul electoral şi care au dreptul, conform legii, de reprezentare în Camera Deputaţilor

Biroul Electoral Central

 

108.

În termen de 24 de ore de la operaţiunile prevăzute la art. 47 alin. (2)-(4)

Art. 15 alin. (1) lit. f) şi art. 47 alin. (5)

Transmiterea către birourile electorale de circumscripţie a rezultatului operaţiunilor prevăzute la art. 47 alin. (2)-(4), calculat ca parte întreagă nerotunjită. Aducerea la cunoştinţa publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral, precum şi a listei celor care nu au întrunit pragul electoral

Biroul Electoral Central

Proces-verbal Prin orice mijloc de comunicare

109.

După primirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi a listei celor care nu au întrunit pragul electoral

Art. 48 alin. (1) şi (3)-(5)

Repartizarea mandatelor de parlamentar (etapa I) la nivelul circumscripţiei electorale. Stabilirea numărului de voturi valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, pe competitori electorali, precum şi a mandatelor ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscripţie şi transmiterea acestor date la Biroul Electoral Central

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

110.

După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale de circumscripţie

Art. 48 alin. (6)-(7)

Repartizarea mandatelor de parlamentar (etapa a II-a) la nivel naţional şi desfăşurarea acestora pe circumscripţii electorale. Transmiterea rezultatelor către birourile electorale de circumscripţie

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

111.

După primirea de la Biroul Electoral Central a rezultatului operaţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (6) şi (7)

Art. 48 alin. (8)-(15)

Alocarea pe colegii uninominale şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator la nivelul colegiilor uninominale şi la nivelul fiecărei circumscripţii electorale. Transmiterea rezultatelor finale la Biroul Electoral Central

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

112.

În termen de 48 de ore de la primirea rezultatelor finale de la toate birourile electorale de circumscripţie

Art. 49 alin. (21) şi (22)

Prezentarea situaţiei centralizate privind atribuirea mandatelor pe competitori electorali, cu nominalizarea candidaţilor care au fost aleşi pentru fiecare colegiu uninominal, pentru Camera Deputaţilor, respectiv pentru Senat

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

113.

Până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 15 alin. (3)

Soluţionarea cererii de anulare a alegerilor într-un colegiu uninominal

Biroul Electoral Central

Prin decizie

114.

În termen util

Art. 49 alin. (3)

Aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului alegerilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 641 din data de 10 septembrie 2012