DECIZIE nr. 1 din 21 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare
În temeiul art. 385, art. 404 alin. (2), art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. I
Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Continuarea activităţii se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcţionează unitatea medicală în baza următoarelor documente:
a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că este de acord să desfăşoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;
f) un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unităţii medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, şi care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum şi precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs."
2.După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
"Art. 61
Certificatul de sănătate va conţine obligatoriu viza medicului psihiatru cu menţiunea «apt să lucreze în domeniul sanitar» şi viza medicului de medicina muncii cu menţiunea «apt să lucreze în specialitatea .......» (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate)."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 176 din data de 11 martie 2014