Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 4.489/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice şi al Compartimentului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul îngrijirii cazurilor critice de infarct miocardic acut ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2)Acţiunile prevăzute la alin. (1) se derulează de către spitalele regionale de urgenţă şi spitalele judeţene de urgenţă de grad II, nominalizate în anexă, şi se finanţează din fonduri asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale acestuia.
(3)În anul 2013, fondurile alocate acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut prevăzute la alin. (1) sunt în sumă de 17.600 mii lei.
Art. 2
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează "Acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut", indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 250 din data de 30 aprilie 2013