ORDIN nr. 5269 din 21 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu recomandările prevăzute în Manualul pentru Recunoaştere Europeană, aprobat prin Comunicatul de la Bucureşti, emis în urma Conferinţei miniştrilor din statele membre ale Spaţiului European al Învăţământului Superior din 27 aprilie 2012,
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, cu modificările ulterioare,
_____
*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă toate dispoziţiile contrare.
Art. 3
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXĂ: METODOLOGIE de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate
Art. 1
În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)echivalarea reprezintă procesul de evaluare a tuturor componentelor programului de studii, precum şi a rezultatelor învăţării şi de compatibilizare cu programul de studii din sistemul românesc de învăţământ superior, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte continuarea studiilor şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România.
b)recunoaşterea constă în evaluarea şi compatibilizarea nivelului, domeniului şi/sau a specializării actului de studiu obţinut în străinătate cu sistemul naţional de învăţământ, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii, şi care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în vederea continuării studiilor şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România.
Art. 2
Prezenta metodologie se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituţie acreditată de învăţământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licenţă şi/sau a ciclului II de studii universitare de master, precum şi/sau a unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.
Art. 3
Recunoaşterea/Echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni:
a)cetăţeni români, cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
b)membrilor de familie ai cetăţenilor europeni care provin din state terţe, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)cetăţenilor statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România şi beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
d)cetăţenilor statelor terţe ce beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României;
e)cetăţenilor statelor terţe.
Art. 4
(1)Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., recunoaşte actele de studii prevăzute la art. 2 în vederea accesului la piaţa forţei de muncă din România după cum urmează:
a)recunoaşte automat actele de studii obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe la universităţi de prestigiu, prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state;
b)recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe;
c)în scopul obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea unei profesii reglementate în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe de cetăţenii europeni şi de celelalte categorii de cetăţeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, precum şi diplomele obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană care dau acces la profesii reglementate acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel;
d)C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute de cetăţeni din state terţe pe teritoriul acestor state în vederea încadrării în muncă fără drept de exercitare a profesiei reglementate din România din domeniul studiilor.
(2)În vederea continuării studiilor în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii prevăzute la art. 2 obţinute de către toate categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 3 lit. e).
Art. 5
(1)În procedura de evaluare a actelor de studii în vederea recunoaşterii şi/sau echivalării, C.N.R.E.D. analizează şi verifică:
a)condiţiile de acces;
b)statutul instituţiei de învăţământ superior emitente;
c)nivelul diplomei;
d)durata studiilor;
e)numărul de credite/puncte transferabile acumulate;
f)domeniul de studiu/profilul/programul de studiu/ specializarea/forma de învăţământ;
g)curriculumul;
h)volumul de muncă/rezultatele învăţării.
(2)În cazul în care evaluarea elementelor menţionate la alin. (1) evidenţiază diferenţe substanţiale, C.N.R.E.D. poate:
a)echivala sau recunoaşte prin aplicarea de măsuri compensatorii, respectiv continuarea studiilor, susţinerea de examene de diferenţă şi/sau efectuarea de stagii de practică la instituţii de învăţământ superior acreditate cu specializarea în cauză acreditată, în vederea armonizării diferenţelor dintre studiile efectuate în străinătate şi programul de studii din sistemul românesc de învăţământ superior;
b)respinge motivat cererea de echivalare sau recunoaştere.
(3)Recunoaşterea actelor de studii care fac obiectul unor tratate internaţionale se realizează în conformitate cu prevederile acestor tratate.
(4)În cazul procedurii de recunoaştere automată, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), C.N.R.E.D. analizează şi verifică:
a)condiţiile de acces;
b)statutul instituţiei de învăţământ superior emitente;
c)nivelul diplomei;
d)domeniul de studiu/profilul/specializarea.
Art. 6
(1)Actele de studii nu se recunosc sau nu se echivalează în următoarele situaţii:
a)instituţia de învăţământ superior care a eliberat actul de studii şi/sau programul de studii nu este recunoscută în statul de origine;
b)dacă înscrierea la programul de studii pentru care se solicită echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome obţinute la o instituţie de învăţământ neacreditată în statul de origine;
c)dacă înscrierea la programul de studii pentru care se solicită echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome care nu îndeplineşte condiţiile de acces;
d)în cazul în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor documente de studii false în dosar; în acest caz se sesizează organele abilitate;
e)actul de studii nu face parte din categoria actelor de studii eliberate în sistemul de învăţământ superior din statul emitent.
(2)Situaţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt limitative, C.N.R.E.D. poate dispune soluţia de nerecunoaştere sau neechivalare şi în alte cazuri, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a bunelor practici şi recomandări internaţionale.
Art. 7
C.N.R.E.D. este sprijinit în activitatea sa de către Consiliul Naţional de Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.E.D., organism consultativ, care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor (CNED), cu modificările ulterioare.
__
*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8
În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe instituţii de învăţământ superior acreditate din România şi din străinătate, finalizate cu eliberarea unei diplome de către fiecare instituţie, actele de studii eliberate în străinătate nu sunt supuse procesului de recunoaştere ori echivalare, diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior din România conferind titularului toate drepturile.
Art. 9
(1)Dosarul pentru recunoaşterea/echivalarea actelor de studii obţinute de către categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 3 lit. a)-d) cuprinde următoarele documente:
a)cerere tipizată;
b)actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
c)actul de studii ce face obiectul cererii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);
d)foaia matricolă/suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul şcolar, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);
e)diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea/recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie;
f)alte documente relevante pentru recunoaşterea diplomelor obţinute pentru exercitarea profesiilor reglementate (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.);
g)formularul Autorizarea pentru verificare - "Authorization for verification" completat;
h)copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei.
(2)Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 3 lit. e) care solicită încadrarea în muncă, în situaţiile prevăzute la art. 4 dosarul cuprinde:
a)cerere tipizată;
b)adresă din partea angajatorului, în care să se menţioneze scopul recunoaşterii şi postul ocupat de cetăţeanul terţ în cadrul firmei angajatoare, în original;
c)certificatul de înregistrare a angajatorului, în copie;
d)delegaţie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoaştere;
e)actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii, în copie şi traducere legalizată;
f)actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
g)copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei;
h)alte documente suplimentare, dacă este cazul.
(3)Dosarul pentru echivalarea/recunoaşterea actelor de studii prevăzute la art. 4 alin. (2) cuprinde:
a)cerere tipizată;
b)actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);
c)foaia matricolă/suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul şcolar, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);
d)diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea/recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie;
e)actul de identitate şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
f)copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei;
g)alte documente suplimentare, dacă este cazul.
(4)Actele de studii supuse echivalării sau recunoaşterii trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate ori vor fi însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe baza de reciprocitate.
Art. 10
(1)În termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, C.N.R.E.D, verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 9 şi înştiinţează solicitantul în scris, prin curier poştal sau poştă electronică, în cazul în care constată că dosarul nu este complet.
(2)Dosarul trebuie completat în termen de un (1) an de la data primirii înştiinţării, în caz contrar, C.N.R.E.D. clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.
Art. 11
(1)Durata de soluţionare a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet la Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.C.Ş.), iar pentru dosarele care sunt înaintate spre evaluare C.N.E.D., termenul se prelungeşte în mod corespunzător.
(2)Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică. În cazuri temeinic motivate şi al unei cereri însoţite de documente justificative, dosarele pot fi soluţionate cu prioritate, cu respectarea procedurilor legale.
(3)Atestatul de recunoaştere/echivalare a studiilor se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin scrisoare recomandată la adresa indicată de acesta, cu excepţia atestatelor de recunoaştere/echivalare emise anterior intrări în vigoare a prezentei metodologii.
(4)Atestatul de recunoaştere completat şi neridicat se păstrează în arhiva M.E.C.Ş. cu termen permanent.
(5)În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare/recunoaştere se poate elibera un duplicat al acestuia.
(6)Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează, în scris, o cerere, însoţită de următoarele documente: copie legalizată a actului de studii care a fost recunoscut/echivalat; copie a actului de identitate; dovada plăţii taxei în valoare de 50 lei; declaraţie notarială cu privire la încadrarea în una din situaţiile menţionate la alin. (5).
Art. 12
(1)Solicitările de reevaluare a dosarului se realizează printr-o cerere motivată, însoţită, după caz, de alte documente relevante.
(2)Cererea se depune la registratura M.E.C.Ş. în termen de 30 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii/neechivalării.
(3)În vederea soluţionării contestaţiei C.N.R.E.D. poate solicita avizul consultativ al C.N.E.D.
(4)Termenul de rezolvare a solicitărilor de reevaluare este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la registratura M.E.C.Ş.
(5)Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (4) se prelungeşte în cazuri justificate, caz în care solicitantul va fi anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică.
(6)Eliberarea noului atestat de recunoaştere/echivalară emis în urma reevaluării se face numai la sediul C.N.R.E.D. după predarea atestatului emis anterior.
Art. 13
(1)Decizia C.N.R.E.D. poate să fie contestată printr-o cerere motivată şi, după caz, în baza unui dosar întocmit şi depus în conformitate cu prezenta metodologie.
(2)Contestaţiile vor fi evaluate de către experţii de specialitate din cadrul C.N.E.D. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011, cu modificările ulterioare.
(3)Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la registratura M.E.C.Ş.
(4)Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (3) se prelungeşte în cazuri justificate, caz în care solicitantul va fi anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică.
(5)Eliberarea noului atestat de recunoaştere/echivalare emis în urma contestaţiei se face numai la sediul C.N.R.E.D. după predarea atestatului emis anterior.
Art. 14
Echivalarea studiilor pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română şi deţin atestat de recunoaştere se face în baza următoarelor documente:
a)cerere;
b)copia atestatului de recunoaştere;
c)copia şi traducerea legalizată în limba română a diplomei de studii recunoscute;
d)copia actului de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
e)copie după dovada achitării taxei în valoare de 50 lei;
f)alte documente suplimentare, dacă este cazul.
Art. 15
Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 3 lit. e) care solicită încadrarea în muncă, eliberarea unui nou exemplar al atestatului de recunoaştere în cadrul procedurii de obţinerii a autorizaţiei de muncă se realizează numai în baza depunerii unui nou dosar de recunoaştere care conţine următoarele acte:
a)cerere tipizată;
b)adresă din partea angajatorului, în care să se menţioneze scopul recunoaşterii, postul ocupat de cetăţeanul terţ în cadrul firmei angajatoare şi existenţa unui atestat de recunoaştere eliberat anterior, în original;
o)certificatul de înregistrare a angajatorului, în copie;
d)delegaţie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoaştere;
e)actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii şi traducere legalizată - în copie;
f)actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
g)copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei;
h)alte documente suplimentare, dacă este cazul.
Art. 16
Eliberarea către persoane fizice sau juridice de drept privat a oricăror adeverinţe privind recunoaşterea ori echivalarea, în România, a actelor de studii se face în baza următoarelor documente:
a)cerere;
b)copii ale actelor de studii;
c)copia actului de identitate;
d)copie de pe dovada achitării taxei în valoare de 20 lei.
Art. 17
Recunoaşterea studiilor pentru solicitanţi de azil şi/sau beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională în România se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologi şi ale normelor legale naţionale şi internaţionale cu privire la aceste categorii de persoane.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 739 din data de 2 octombrie 2015