HOTĂRÂRE nr. 908 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 12, după alineatul (12) se adaugă trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:
"(13) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se organizează şi funcţionează Unitatea de implementare a proiectului «Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and Communities in Romania», denumită în continuare UIP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectului finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
(14) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru UIP se aprobă prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind înfiinţarea UIP.
(15) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele conducătorului acesteia, în condiţiile legii."
2.Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Iulian Matache,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 13 septembrie 2012