HOTĂRÂRE nr. 73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 91/2003 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 5 februarie 2003.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: METODOLOGIE de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
Art. 1
Ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare INCD, se face prin concurs, în condiţiile legii şi cu respectarea prezentei metodologii.
Art. 2
(1)Concursul se organizează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - ANCSI, în coordonarea căreia se află INCD. ANCSI stabileşte, prin decizie, programul şi locul de desfăşurare a concursului, modelul-cadru al contractului de management aplicabil persoanei desemnate câştigătoare.
(2)Concursul constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectare a candidaţilor, evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale, precum şi susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi.
Art. 3
La concursul pentru ocuparea funcţiei de director general al INCD poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
a)deţine gradul de cercetător ştiinţific gradul I sau de cercetător ştiinţific gradul II, respectiv profesor universitar sau conferenţiar universitar, în conformitate cu art. 285 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b)are competenţă în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării, din ţară sau din străinătate, dovedită prin atestat sau experienţă de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare, a unei subunităţi a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.);
c)are experienţă relevantă în domeniul de activitate specific al INCD sau conex şi pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin diplomă de doctor (sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul), diplomă de studii universitare de licenţă (sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul), în copii legalizate, precum şi referinţe profesionale relevante pentru experienţa în domeniul de activitate, prin scrisori de recomandare furnizate de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie pe plan naţional şi/sau european şi internaţional;
d)nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;
e)are disponibilitate să se angajeze pentru îndeplinirea atribuţiilor cu normă întreagă de bază la INCD, dovada făcându-se prin declaraţie pe propria răspundere;
f)are stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
g)nu a fost revocată anterior din funcţia de director general al unui INCD ca urmare a nerealizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare;
h)nu a fost sancţionată pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier fiscal;
i)nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi de cercetare-dezvoltare, conform legii, dovada făcându-se pe declaraţie pe propria răspundere;
j)nu este patron sau asociat nici acesta, nici soţul/soţia ori rudele sale până la gradul al doilea inclusiv la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care INCD se află în relaţii comerciale directe, dovada făcându-se prin declaraţie pe propria răspundere;
k)are cetăţenia română sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
l)are avizul favorabil de la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), acolo unde este cazul, la nivelul maxim de secretizare a informaţiilor deţinute de INCD. Neobţinerea avizului favorabil conduce la decăderea din dreptul de a fi angajat în funcţia de director general al INCD.
Art. 4
(1)Dosarele candidaţilor trebuie să conţină documente prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate la art. 3.
(2)Dosarele candidaţilor vor fi puse la dispoziţia membrilor comisiei de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data concursului.
(3)Evaluarea candidaţilor se efectuează de comisia de concurs, pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.
Art. 5
(1)Concursul este făcut public printr-un anunţ care precizează în principal:
a)denumirea INCD pentru care se organizează concursul;
b)adresa şi domeniul de activitate al INCD;
c)adresa poştală, data şi ora limită la care se depun sau se transmit dosarele de concurs;
d)programul şi locul de desfăşurare a concursului;
e)numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care se pot obţine informaţii suplimentare;
f)adresele paginilor web unde sunt disponibile documentele menţionate la alin. (6).
(2)Anunţul se publică cumulativ în mediile de informaţie publice prin:
a)afişare la sediul INCD;
b)afişare pe site-ul INCD;
c)publicare într-un ziar de circulaţie naţională;
d)afişare pe site-ul organului administraţiei publice centrale coordonator al INCD;
e)afişare pe portalul web www.euraxess.ro.
(3)Opţional, anunţul se poate publica pe principalele site-uri web cu anunţuri referitoare la locuri de muncă din domeniul cercetării-dezvoltării, naţionale şi internaţionale, în publicaţii de specialitate sau prin alte modalităţi;
(4)Anunţul privind concursul pentru ocuparea funcţiei de director general se publică, prin grija INCD, cu cel puţin 45 de zile înainte de data de închidere a perioadei prevăzute pentru depunerea dosarelor candidaţilor.
(5)Anunţurile publicate pe site-uri sau prin afişare se menţin până la finalizarea concursului.
(6)INCD are obligaţia de a transmite secretariatului comisiei de concurs următoarele documente:
a)regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD;
b)contractul colectiv de muncă în vigoare, conform legii;
c)ultimele două rapoarte anuale ale INCD;
d)ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform legii;
e)valoarea indicatorilor de referinţă din ultimul an încheiat, conform anexei la oferta managerială;
f)lista de contracte de cercetare-dezvoltare în derulare incluzând titlul, numele directorului de proiect sau al coordonatorului de proiect (dacă directorul de proiect nu este membru al institutului), numele autorităţii contractante, bugetul total, data de semnare şi durata contractului;
g)un raport financiar care să includă: ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs;
h)lista cu principalele acte normative aplicabile INCD;
i)documentele necesare întocmirii dosarului de concurs prevăzute la anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(7)În perioada dintre anunţarea concursului şi data-limită de depunere a dosarului de concurs documentele prevăzute la alin. (6) se pun la dispoziţie spre consultare sau se pot transmite în format electronic persoanelor interesate ca urmare a solicitării scrise a acestora adresate secretariatului comisiei de concurs.
Art. 6
(1)Comisia de concurs şi preşedintele acesteia sunt numiţi prin decizie a conducătorului ANCSI.
(2)Comisia de concurs este alcătuită din 5 membri, după cum urmează:
a)2 reprezentanţi ai ANCSI, dintre care unul în calitate de preşedinte al comisiei;
b)preşedintele consiliului ştiinţific al INCD sau, în cazul indisponibilităţii sale, vicepreşedintele consiliului ştiinţific al INCD;
c)un specialist în domeniul de activitate al INCD, desemnat de colegiul consultativ al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d)un specialist în domeniul de activitate al INCD, desemnat la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator al domeniului.
(3)Membrii prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d) au calitatea de personal de cercetare-dezvoltare sau de cadru didactic din învăţământul superior, din ţară sau din străinătate, care au un grad ştiinţific mai mare ori cel puţin egal cu cel de cercetător ştiinţific gradul II sau de conferenţiar universitar ori grade sau titluri echivalente obţinute în străinătate.
Art. 7
(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizie a conducătorului ANCSI.
(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri reprezentanţi ai ANCSI, dintre care unul are pregătire juridică.
Art. 8
(1)În vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea concursului se stabileşte lista cu membri supleanţi care pot înlocui, la propunerea preşedintelui comisiei de concurs, pe acei membri ai comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu pot participa la lucrările comisiei.
(2)Lista membrilor supleanţi respectă structura şi condiţiile impuse comisiei de concurs, respectiv structura şi condiţiile impuse comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 9
(1)Componenţa nominală a comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a listei membrilor supleanţi, graficul de lucru, precum şi secretariatul acestora se stabilesc prin decizie a conducătorului ANCSI.
(2)Secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către un reprezentant al ANCSI.
Art. 10
Comisia de concurs îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
Art. 11
(1)Numirea membrilor comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor se realizează cu respectarea prevederilor legale asupra conflictului de interese.
(2)Fiecare membru al comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare va da o declaraţie pe propria răspundere privind conflictul de interese.
(3)Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 12
(1)Modelul-cadru al contractului de management al directorului general se aprobă prin decizie a conducătorului ANCSI.
(2)În cuprinsul modelului-cadru al contractului de management al directorului general sunt prevăzute clauze minimale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi indicatorii de performanţă asumaţi.
Art. 13
(1)Numirea în funcţia de director general se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, pe baza rezultatului concursului organizat conform prezentei metodologii.
(2)Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie, în termen de 30 zile, un contract de management.
(3)Contractul de management este anexă la contractul individual de muncă al directorului general încheiat cu INCD.
(4)Contractul de management se poate prelungi o singură dată, cu o perioadă de cel mult 4 ani, prin act adiţional, dacă indicatorii de performanţă din contractul de management au fost îndepliniţi în ultimul an. Alte mandate pot fi obţinute în baza rezultatelor unor concursuri ulterioare.
Art. 14
Persoanele care au calitatea de membri în comisia de concurs şi în comisia de contestaţii sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor din prezenta hotărâre din fondurile proprii ale INCD, cu o sumă reprezentând 10% din salariul de bază lunar al directorului INCD la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport şi cazare.
Art. 15
În cazul în care nu există candidaţi pentru concursul de selecţie sau nu este desemnat un câştigător, ANCSI este obligată să efectueze toate demersurile necesare pentru emiterea deciziei de organizare a unui nou concurs în termen de 6 luni de la finalizarea concursului.
Art. 16
(1)Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea altor organe ale administraţiei publice centrale se face cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(2)Organul administraţiei publice centrale coordonator al INCD se subrogă în drepturi ANCSI în procesul de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD.
(3)Din comisia de concurs face parte obligatoriu şi un reprezentant al ANCSI.
Art. 17
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA nr. 11: DOCUMENTELE necesare pentru întocmirea dosarului de concurs
(- ANEXA nr. 1 la metodologie)
1.Cererea de înscriere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la metodologie la componenţa dosarului de concurs, şi opisul dosarului
2.Copii legalizate de pe diploma de licenţă sau echivalentă, precum şi de pe diploma de doctor în ştiinţe sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul. Pot fi incluse şi copii simple de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice, din ţară sau din străinătate
3.Adeverinţă, în original, eliberată de instituţia unde candidatul a avut ultimul loc de muncă, în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului
4.Copie certificată cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs, de pe ordinul de acordare a titlului ştiinţific conform legii
5.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea şi indică data naşterii, potrivit legii, după caz
6.Curriculum vitae
7.Lista lucrărilor de specialitate publicate, inclusiv 3 extrase din cele considerate de candidat a fi cele mai reprezentative
8.Lista brevetelor de invenţii la care candidatul este autor/coautor
9.Copii, certificate cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs, de pe atestatul de absolvire a unor programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării, din ţară sau din străinătate, sau dovada că are experienţă de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare, a unei subunităţi a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.)
10.Declaraţie pe propria răspundere privind:
a)revocarea anterioară din funcţia de director general al unui INCD ca urmare a nerealizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare;
b)inexistenţa unui prejudiciu patrimonial creat unei unităţi de cercetare-dezvoltare, conform legii;
11.Adeverinţă medicală, în original, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, şi care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
12.Certificat de cazier judiciar, în original
13.Certificat de cazier fiscal, în original
14.Scrisori de recomandare furnizate de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie pe plan naţional şi/sau european şi internaţional
15.Oferta managerială, în plic închis şi sigilat, structurată conform anexei nr. 7 la metodologie
ANEXA nr. 12: CERERE DE ÎNSCRIERE
(- ANEXA nr. 2 la metodologie)
Subsemnatul, ........................, având CNP ....................., cu domiciliul în ..................., vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de director general în cadrul Institutului naţional de cercetare-dezvoltare .................. .
Menţionez că la data depunerii dosarul de înscriere are ............. file şi conţine următoarele documente:

Nr. crt.

Documente conform anexei nr. 1 la metodologie

Da

Nu

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

....

   

n

   
    
Am luat cunoştinţă de faptul că este responsabilitatea mea să transmit dosarul complet până la data specificată prin anunţul de concurs:
Nr. de telefon ................/nr. de fax .............../adresa de e-mail ..................
Data..../..../....
Semnătura ....................
Spaţiu rezervat secretarului comisiei de concurs (filă verso)
Cu privire la prezentul dosar de înscriere la concurs al dlui/dnei ........................, conţinând un număr de ............ file, înregistrat cu nr. ........ din .../.../..., se certifică următoarele:
|_| Dosarul este complet la data depunerii.
|_| Dosarul este incomplet la data depunerii.
Documentele lipsă sunt:
..................................................................................................................;

Da

Nu

Candidatul a fost informat cu privire la posibilitatea completării dosarului în perioada de depunere a documentelor.

Candidatul a depus documentele în perioada stabilită.

  

Da

Nu

Nu este cazul

   
Semnătura ..........................
ANEXA nr. 13: REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
(- ANEXA nr. 3 la metodologie)
Art. 1
Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare - INCD îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului regulament.
Art. 2
Organizarea şi desfăşurarea concursului se fac pe baza următoarelor principii:
a)competiţie deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs al oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia în vigoare şi ale prezentei hotărâri;
b)selecţie după merit, prin stabilirea persoanei admise pentru ocuparea funcţiei de director general exclusiv pe baza rezultatelor obţinute;
c)imparţialitate, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie;
d)confidenţialitatea lucrărilor şi documentelor, precum şi garantarea protejării datelor de interes personal ale candidaţilor, cu excepţia cazurilor în care se constată încălcarea legii.
Art. 3
Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele desemnat şi se desfăşoară obligatoriu în prezenţa tuturor membrilor care au obligaţia de a participa la toate întâlnirile comisiei stabilite în programul de desfăşurare a concursului.
Art. 4
În cazul în care un membru al comisiei de concurs nu participă la lucrările comisiei de concurs, acesta este înlocuit cu o persoană din lista cu membri supleanţi.
Art. 5
Comisia de concurs are, în principal, următoarele atribuţii:
a)verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţi;
b)stabileşte lista candidaţilor admişi pentru evaluare;
c)stabileşte lista candidaţilor respinşi în urma analizei;
d)evaluează dosarele candidaţilor şi competenţa managerială a acestora pe bază de interviu;
e)stabileşte ierarhia rezultatelor obţinute de candidaţi;
f)elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului.
Art. 6
Secretariatul comisiei de concurs are, în principal, următoarele atribuţii:
a)se asigură că INCD respectă condiţiile şi termenele pentru publicarea anunţului de concurs;
b)primeşte şi gestionează dosarele de concurs ale candidaţilor şi asigură comunicarea cu aceştia;
c)verifică integralitatea documentelor dosarului de concurs;
d)notifică, după caz, candidaţilor şi membrilor comisiei de concurs rezultatul verificării integralităţii dosarului de concurs;
e)asigură comunicarea între comisia de concurs şi INCD;
f)asigură gestionarea documentelor în timpul concursului;
g)asigură comunicarea şi afişarea rezultatelor concursului la sediul organului administraţiei publice centrale.
Art. 7
(1)Dosarele de concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data susţinerii concursului.
(2)Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, după cum urmează:
a)etapa I - verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, selectarea candidaţilor;
b)etapa II - evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale;
c)etapa III - susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi.
Art. 8
(1)Fiecare membru al comisiei de concurs verifică îndeplinirea condiţiilor de participare, evaluează dosarele candidaţilor selectaţi şi oferta managerială.
(2)Fiecare membru al comisiei de concurs verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs prin completarea fişei prevăzute în anexa nr. 4 la metodologie.
(3)Fiecare membru al comisiei de concurs completează fişa de evaluare individuală prevăzută în anexa nr. 5 la metodologie.
(4)Fiecare membru al comisiei de concurs acordă notele conform criteriilor de selecţie prevăzute în anexa nr. 5 la metodologie.
(5)Fiecare membru al comisiei de concurs verifică declaraţia pe propria răspundere privind conflictul de interese.
(6)Rezultatele obţinute de candidaţi se grupează în centralizatorul prevăzut în anexa nr. 6 la metodologie.
(7)Notele acordate sunt cuprinse între 1-10, nota minimă de promovare pentru fiecare din etapele II şi III este nota 7.
(8)Nota finală obţinută de candidaţi se obţine prin media aritmetică dintre nota obţinută la etapele II şi III, rezultată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
Art. 9
(1)Interviul se desfăşoară pe o durată de maximum 45 de minute pentru fiecare candidat.
(2)Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului referitoare la experienţa profesională, precum şi la oferta managerială. Întrebările şi răspunsurile se consemnează întocmai pentru fiecare candidat în parte, într-o fişă care se anexează la procesul-verbal de concurs. Această fişă se întocmeşte de secretarul comisiei şi se semnează obligatoriu de membrii comisiei şi de către candidat.
(3)Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice, activitate sindicală, religie, etnie, sex, stare materială, origine socială sau naţionalitate.
Art. 10
La finalizarea concursului se întocmeşte, de către secretarul comisiei, procesul-verbal la care se anexează documentele stabilite la art. 8 şi 9 şi se semnează obligatoriu de către membrii comisiei.
Art. 11
Lista candidaţilor şi notele finale ale acestora se afişează în ordinea descrescătoare a notei finale obţinute de fiecare candidat, la sediul organului administraţiei publice centrale şi al INCD.
Art. 12
(1)În condiţiile în care, în urma procesului de evaluare, sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut aceeaşi notă, se consideră câştigător candidatul care a obţinut la etapa II nota cea mai mare.
(2)În situaţia în care există candidaţi care au obţinut aceeaşi notă la etapa II, se consideră câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la etapa III de evaluare.
Art. 13
(1)Contestaţiile se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor corespunzătoare fiecărei etape.
(2)Contestaţiile se analizează de comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la art. 7 din metodologie.
(3)Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează exclusiv respectarea procedurilor de concurs, conform prevederilor legale şi ale prezentei metodologii, neavând atribuţii legate de evaluarea candidaţilor.
(4)În cazul existenţei contestaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, comisia prevăzută la alin. (2) va prezenta spre aprobare conducătorului organului administraţiei publice centrale modul de soluţionare a acestora, în care poate propune, după caz, reluarea de către comisia de concurs a procesului de evaluare pentru contestaţiile admise şi va răspunde în scris contestatarilor.
Art. 14
Rezultatul final al concursului se consemnează într-un raport întocmit de comisia de concurs şi se supune aprobării conducătorului organului administraţiei publice centrale.
Art. 15
În termen de 10 zile lucrătoare, după aprobarea raportului prevăzut la art. 14, organul administraţiei publice centrale va emite ordinul de numire în funcţia de director general al INCD.
ANEXA nr. 14: FIŞA de verificare a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs
(- ANEXA nr. 4 la metodologie)

Etapa I

- Condiţii de participare la concurs

Condiţie îndeplinită

DA

NU

Cercetător ştiinţific gradul 1 sau cercetător ştiinţific gradul II, respectiv profesor universitar, sau conferenţiar universitar, în conformitate cu art. 285 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

  

Atestatul de absolvire a unor programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării, din ţară ori din străinătate, sau dovada că are experienţă de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare, a unei subunităţi a acesteia ori a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.)

  

Diplomă de doctor (sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul); diplomă de studii universitare de licenţă (sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul), în copii legalizate

  

Referinţe profesionale relevante pentru experienţa în domeniul de activitate, prin scrisori de recomandare furnizate de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie pe plan naţional şi/sau european şi internaţional

  

Adeverinţă medicală care să ateste că starea de sănătate este corespunzătoare funcţiei pentru care candidează

  

Certificat de cazier judiciar, în original

  

Certificat de cazier fiscal, în original

  

Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost revocat anterior din funcţia de director general al unui institut naţional de cercetare - dezvoltare - INCD ca urmare a nerealizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare

  

Declaraţie pe propria răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi de cercetare-dezvoltare

  

Declaraţie pe propria răspundere privind conflictul de interese

  

Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

  

În concluzie, candidatul

îndeplineşte nu îndeplineşte

condiţiile de a fi evaluat.

Semnătură evaluator

 

Semnătură candidat

Data

 

Data

Semnătură secretar

  

Data

  
ANEXA nr. 15: FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ CRITERII DE SELECŢIE
(- ANEXA nr. 5 la metodologie)

Etapa a II-a

- Evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale

 

Criterii

Punctaj obţinut pe criterii

1. Activitate profesională

Experienţă în domeniul de activitate al instituţiilor naţionale de cercetare-dezvoltare - INCD/cercetare/activitate didactică

 

Experienţă în management1

 

Contracte de cercetare2

 

Articolele publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI Thomson Reuters/alte baze de date internaţionale

 

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

 

Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor/manifestărilor ştiinţifice/naţionale şi internaţionale

 

Premii naţionale şi internaţionale

 

Brevete de invenţii

 

Produse şi tehnologii inovative

 

Membru în organizaţii/organisme tehnice naţionale, europene şi internaţionale

 

Număr de participări la elaborarea de studii strategice sau prospective furnizate autorităţii coordonatoare a domeniului de activitate a INCD

 

Comunicări la conferinţe sau congrese internaţionale

 

2. Calitatea ofertei manageriale

 

3. Aptitudini legate de procesul decizional

 

Cunoaşterea legislaţiei privind sistemul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării

 

Cunoaşterea legislaţiei muncii

 

Cunoştinţe în domeniul financiar

 

Cunoştinţe în domeniul managementului resurselor umane

 

Cunoştinţe privind regulile generale referitoare la certificarea sistemelor de management al calităţii

 

Nota obţinută la etapa a II-a

 

Etapa a III-a

Susţinerea interviului - se va verifica cunoaşterea domeniului de activitate al INCD, precum şi:

 

Abilităţi de comunicare şi reprezentare

(exemple concrete din activitatea desfăşurată)

 

Capacitatea de a lucra în echipă

 

Capacitatea decizională şi de comunicare3

 

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională4

 

Nota obţinută la etapa a III-a

 

Nota finală

(media aritmetică a notei obţinute la etapele a II-a şi a III-a)

 
Semnătura evaluator
Data
__
1Conducere - rector/prorector/decan/prodecan/director de departament/director de şcoală doctorală/director/director adjunct/şef de secţie/şef de departament/etc.
Membru în organisme de conducere - senat/consiliul facultăţii/consiliu departament/consiliu de administraţie/consiliu ştiinţific.
2Director/Manager de proiecte naţionale.
- director/manager de proiecte europene şi internaţionale.
- membru în echipă proiecte naţionale;
- membru în echipă proiecte europene şi internaţionale.
3Capacitatea de a atenua conflicte.
4Se va verifica la interviu de către comisia de concurs.
ANEXA nr. 16: CENTRALIZATORUL rezultatelor obţinute de candidaţi
(- ANEXA nr. 6 la metodologie)

Etapa a II-a

- Evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale

Criterii

Punctaj obţinut pe criterii

1. Activitate profesională

 

2. Calitatea ofertei manageriale

 

3. Aptitudini legate de procesul decizional

 

Nota obţinută la etapa a II-a

 

Etapa a III-a

- Susţinerea interviului

 

Nota obţinută la etapa a III-a

 

Nota finală

(media aritmetică a notei obţinute la etapele a II-a şi a III-a)

 
COMISIA DE CONCURS

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nota finală obţinută de candidat

Semnătura evaluatorului

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

TOTAL:

  
Secretar
................
(numele şi prenumele)
Semnătura
Data
ANEXA nr. 17: OFERTA MANAGERIALĂ
(- ANEXA nr. 7 la metodologie)
- structură-cadru -
A)Contextul general
1.Spaţiul naţional al cercetării
2.Spaţiul european al cercetării
3.Caracteristici ale mediului socio-economic la nivel naţional
4.Cadrul legislativ aplicabil institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare - INCD
B)Analiza SWOT a INCD
C)Concepţie managerială
1.Orientări strategice
1.1.Activitatea de cercetare-dezvoltare5
1.2.Activităţi de inovare şi transfer tehnologic6
1.3.Promovare şi vizibilitate7
1.4.Resurse umane8
1.5.Sistem informaţional şi de comunicare
1.6.Infrastructura de cercetare-dezvoltare
1.7.Sistemul de management al calităţii
2.Obiective
2.1.Stabilirea priorităţilor de dezvoltare
2.2.Creşterea volumului de activitate
2.3.Îmbunătăţirea rezultatelor financiare
2.4.Atragerea de fonduri extrabugetare
2.5.Creşterea nivelului de vizibilitate, precum şi îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa internă şi externă
2.6.Perfecţionarea resurselor umane
2.7.Perfecţionarea infrastructurii CDI şi susţinerea transferului tehnologic
2.8.Valorizarea rezultatelor cercetării
D)Planificare operaţională/Analiza costurilor/Surse de finanţare/Priorităţi
E)Program de măsuri administrative
F)Performanţa managerială9 asumată
___
5Teme/Proiecte C-D realizate din planurile/programele naţionale de cercetare-dezvoltare, contracte directe cu terţi, colaborări naţionale, europene şi internaţionale.
6Proprietate intelectuală, infrastructură de transfer tehnologic, spin-offuri, start-upuri, microproducţie/servicii, alte modalităţi de valorificare a rezultatelor.
7Brevete, articole ISI, târguri şi expoziţii, manifestări ştiinţifice organizate la nivel naţional, european şi internaţional etc.
8Structura de personal, venituri medii, sistem de evaluare a personalului, atenuare conflicte.
9Prezentarea cuantificată a rezultatelor estimate a se obţine conform tabelului.
ANEXA nr. 17^1: Performanţa managerială asumată
(- ANEXĂ la oferta managerială)

Nr. crt.

Denumirea criteriului

Definirea criteriului

Nr. indicatorului

Indicator de performanţă

Valoarea planificată a indicatorilor de rezultat

i10

Realizat

Estimare pentru perioada contractului de management

An11 0

An 1

An 2

An 3

An 4

0

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

1.

Managementul economico - financiar

Planificarea eficientă a veniturilor

I1

venituri din activitatea de bază12

      

I2

venituri din activităţi conexe activităţii de CD13

      

I3

venituri financiare

      

I4

alte venituri

      

I5

total venituri (I1+I2+I3+I4)

      

Planificarea eficientă a cheltuielilor

I6

cheltuieli de bunuri şi servicii

      

I7

cheltuieli cu personalul

      

I8

cheltuieli financiare

      

I9

alte cheltuieli

      

I10

total cheltuieli (I6+I7+I8+I9)

      

Administrarea eficientă a resurselor financiare

I11

rezultatul brut al exerciţiului

      

I12

profit net

      

I13

pierderi contabile

      

I14

rentabilitatea

      

I15

rata rentabilităţii financiare

      

I16

corelarea între venituri şi cheltuieli

      

I17

productivitatea muncii

      

I18

plăţi restante

      

I19

creanţe

      

Administrarea eficientă şi dezvoltarea infrastructurii de CD

I20

valoarea alocărilor financiare pentru investiţii din surse proprii şi credite bancare

      

I21

valoarea alocărilor financiare pentru investiţii de la bugetul de stat

      

2.

Managementul resursei umane

Gestionarea resursei umane şi motivarea acesteia pentru performanţă

I22

câştigul mediu lunar pentru personalul de CD

      

I23

numărul mediu de personal de CD pe total INCD

      

Gestionarea oportunităţilor de dezvoltare a carierei personalului de CD

I24

ponderea CS I şi CS II în total personal CD

      

I25

ponderea IDT I şi IDT II în total personal CD

      

I26

ponderea personalului implicat în procese de formare doctorală şi de masterat în total personal de CD

      

I27

ponderea cercetătorilor tineri în total cercetători

      

3.

Managementul activităţii de CDI

Gestionarea sistemului relaţional

I28

ponderea operatorilor economici în total parteneri

      

I29

ponderea contractelor economice în total contracte

      

Gestionarea proprietăţii intelectuale

I30

ponderea articolelor publicate în reviste ISI în total articole sau alte baze de date internaţionale

      

I31

nr. de participări la elaborarea studiilor strategice sau prospective furnizate autorităţii coordonatoare a domeniului de activitate a INCD

      

I32

nr. de comunicări la conferinţe sau congrese internaţionale

      

I33

ponderea produselor, tehnologiilor şi serviciilor în total rezultate de CD obţinute

      

I34

nr. de cereri de brevet/brevete în total rezultate CD obţinute

      

I35

ponderea invenţiilor aplicate în total invenţii

      

I36

ponderea rezultatelor care sunt la baza creării de start-up şi spin-off în total rezultate

      
NOTA:
- indicatorii reprezentând valori financiare se exprimă în lei;
- pentru indicatorii I1-I5, I11, I19-I30, I31-I35, performanţa managerială asumată reprezintă valori minime asumate;
- pentru indicatorii I6-I10, performanţa managerială asumată reprezintă valori maxime asumate;
- pentru indicatorii I13-I19, performanţa managerială asumată se exprimă sub forma unui interval stabilit între o valoare minimă asumată şi o valoare maximă asumată.
__
10Variaţia cumulată a valorilor asociate indicatorilor de rezultat pentru întreaga perioadă a mandatului, raportată la valoarea anului de referinţă (anterior anului în care se organizează concursul).
11Realizări la nivelul anului de referinţa (anterior anului în care se organizează concursul).
12Cercetare-dezvoltare din fonduri publice (surse naţionale sau europene).
13Cercetare-dezvoltare din surse private; exploatarea drepturilor de proprietate; microproducţie; servicii; altele asemenea.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 112 din data de 12 februarie 2015