HOTĂRÂRE nr. 278 din 21 mai 2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013, cu suma de 76.092 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru plata arieratelor înregistrate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi reprezintă sume maxime ce pot fi alocate unităţilor sanitare cu paturi, în condiţiile prezentei hotărâri.
Art. 2
Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din care:
- 31.199 mii lei la alineatul 51.01.03 "Acţiuni de sănătate";
- 44.893 mii lei la alineatul 51.01.45 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii".
Art. 3
(1)Plata obligaţiilor se efectuează în limita sumei prevăzute la art. 1, până la data de 31 mai 2013.
(2)Sunt recunoscute ca obligaţii de plată contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate la data prezentei hotărâri în contabilitatea unităţilor sanitare cu paturi, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.
(3)Unităţile sanitare cu paturi care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (2) au obligaţia ca, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să prezinte direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, înregistrate în evidenţa contabilă şi rămase neachitate la data întocmirii anexei nr. 2.
(4)În termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va solicita deschiderea creditelor bugetare pentru asigurarea plăţii arieratelor pe care Ministerul Finanţelor Publice o aprobă în maximum două zile lucrătoare.
(5)În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din subordine, iar unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli proprii şi ale unităţilor sanitare cu paturi din subordine, cu sumele prevăzute în anexa nr. 1.
(6)Situaţia menţionată la alin. (3) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe răspunderea managerului şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care semnează pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând totodată faptul că produsele, bunurile şi serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
(7)În termen de o zi lucrătoare de la primirea situaţiei prevăzute la alin. (3), direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a vira sumele recunoscute ca obligaţii de plată solicitate potrivit anexei nr. 2, în limita sumelor aprobate potrivit anexei nr. 1, cu ordin de plată în contul de venit al bugetului local pentru spitalele din reţeaua unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(8)În termen de o zi lucrătoare de la primirea situaţiei prevăzute la alin. (3), Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a vira sumele recunoscute ca obligaţii de plată solicitate potrivit anexei nr. 2, în limita sumelor aprobate potrivit anexei nr. 1, cu ordin de plată în contul unităţii sanitare cu paturi direct subordonate.
(9)În termen de o zi lucrătoare de la primirea sumelor de la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele respective în conturile unităţilor sanitare cu paturi din subordine.
(10)În termen de o zi lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (7) şi (8), unităţile sanitare cu paturi întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului ordinele de plată pentru stingerea arieratelor.
(11)Unităţile sanitare cu paturi au obligaţia să prezinte direcţiilor de sănătate publică, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor, situaţia pe furnizori a obligaţiilor stinse, copii ale ordinelor de plată şi ale extraselor de cont.
(12)Verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia menţionată la alin. (3) se fac, ulterior, de către o comisie constituită la nivelul fiecărui judeţ, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(13)Sumele rămase neutilizate la data de 31 mai 2013 se restituie Ministerului Sănătăţii, în termen de 15 zile, după cum urmează:
a)prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de către unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale;
b)direct în contul Ministerului Sănătăţii, de către unităţile sanitare direct subordonate.
(14)Sumele restituite potrivit alin. (13) se virează de Ministerul Sănătăţii la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, până la data de 30 iunie 2013.
Art. 4
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: SITUAŢIA sumelor alocate pentru plata arieratelor
- mii lei -

Nr. crt.

Unitatea sanitară

Sume alocate pentru plata arieratelor

 

TOTAL GENERAL

76.092

I

TOTAL UNITĂŢI SANITARE DIN SUBORDINEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

31.199

 

Buzău

863

1

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca

863

 

Cluj

5.314

2

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

5.314

 

Constanţa

369

3

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

120

4

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa

249

 

Dolj

433

5

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

433

 

Iaşi

1.773

6

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"

1.773

 

Mureş

1.183

7

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

1.183

 

Timiş

1.795

8

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

450

9

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

1.195

10

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara

150

 

Vrancea

5.070

11

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani

4.927

12

Spitalul Comunal Vidra

143

 

Bucureşti

14.399

13

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Gr. Alexandrescu"

111

14

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

9.827

15

Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"

3.170

16

Institutul Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. Florin Brătilă" Bucureşti

1

17

Institutul de Pneumoftiziologie "M. Nasta" Bucureşti

1.158

18

Institutul Clinic Fundeni - Bucureşti

132

II

TOTAL UNITĂŢI SANITARE DIN SUBORDINEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

44.893

 

Alba

29

1

Consiliul Judeţean Alba - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

29

 

Arad

449

2

Consiliul Judeţean Arad - Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad

449

 

Argeş

1.095

3

Consiliul Judeţean Argeş - Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

1.012

4

Municipiul Curtea de Argeş - Spitalul Municipal Curtea de Argeş

83

 

Bacău

770

5

Municipiul Bacău - Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău

690

6

Municipiul Oneşti - Spitalul Municipal Oneşti

3

7

Oraşul Buhuşi - Spitalul Orăşenesc Buhuşi

77

 

Botoşani

1.211

8

Consiliul Judeţean Botoşani - Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Botoşani

1.077

9

Consiliul Judeţean Botoşani - Sanatoriul Guranda

134

 

Braşov

2.927

10

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul Clinic de Copii Braşov

212

11

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

178

12

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

309

13

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov

218

14

Consiliul Judeţean Braşov - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Braşov

1.604

15

Oraşul Rupea - Spitalul Orăşenesc Rupea

406

 

Brăila

33

16

Oraşul Făurei - Spitalul Orăşenesc Făurei

33

 

Buzău

7.755

17

Consiliul Judeţean Buzău - Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

7.508

18

Oraşul Nehoiu - Spitalul Orăşenesc Nehoiu

247

 

Caraş-Severin

1.976

19

Consiliul Judeţean Caraş-Severin - Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa

1.024

20

Oraşul Moldova Nouă - Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă

181

21

Oraşul Oraviţa - Spitalul Orăşenesc Oraviţa

771

 

Călăraşi

833

22

Consiliul Judeţean Călăraşi - Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

50

23

Oraşul Lehliu-Gară - Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară

249

24

Municipiul Olteniţa - Spitalul Municipal Olteniţa

534

 

Cluj

463

25

Municipiul Cluj-Napoca - Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

462

26

Municipiul Dej - Spitalul Municipal Dej

1

 

Constanţa

3.053

27

Consiliul Judeţean Constanţa - Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud

612

28

Consiliul Judeţean Constanţa - Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa

714

29

Municipiul Constanţa - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa

1.644

30

Municipiul Medgidia - Spitalul Municipal Medgidia

13

31

Municipiul Mangalia - Spitalul Municipal Mangalia

70

 

Covasna

19

32

Oraşul Baraolt - Spitalul Orăşenesc Baraolt

19

 

Dolj

1.003

33

Municipiul Craiova - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova

8

34

Municipiul Craiova - Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova

995

 

Galaţi

112

35

Consiliul Judeţean Galaţi - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

2

36

Municipiul Tecuci - Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci

110

 

Gorj

204

37

Consiliul Judeţean Gorj - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu

8

38

Oraşul Târgu Cărbuneşti - Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti

196

 

Harghita

126

39

Municipiul Gheorgheni - Spitalul Municipal Gheorgheni

126

 

Hunedoara

1.402

40

Consiliul Judeţean Hunedoara - Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

4

41

Municipiul Brad - Spitalul Municipal Brad

585

42

Municipiul Petroşani - Spitalul de Urgenţă Petroşani

617

43

Oraşul Haţeg - Spitalul Orăşenesc Haţeg

196

 

Ialomiţa

466

44

Consiliul Judeţean Ialomiţa - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

251

45

Municipiul Feteşti - Spitalul Municipal "Anghel Saligny" Feteşti

215

 

Iaşi

2.047

46

Consiliul Judeţean Iaşi - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi

1.448

47

Consiliul Judeţean Iaşi - Spitalul de Pneumoftiziologie Iaşi

599

 

Ilfov

676

48

Consiliul Judeţean Ilfov - Spitalul Judeţean "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" Ilfov

642

49

Consiliul Judeţean Ilfov - Spitalul "Eftimie Diamandescu" Bălăceanca

34

 

Maramureş

1.326

50

Municipiul Sighetu Marmaţiei - Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

631

51

Oraşul Vişeu de Sus - Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus

684

52

Oraşul Cavnic - Spitalul de Psihiatrie Cavnic

11

 

Mehedinţi

562

53

Consiliul Judeţean Mehedinţi - Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin

562

 

Mureş

24

54

Oraşul Sângeorgiu de Pădure - Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure

24

 

Neamţ

465

55

Oraşul Bicaz - Spitalul Orăşenesc Bicaz

465

 

Olt

523

56

Oraşul Corabia - Spitalul Orăşenesc Corabia

366

57

Oraşul Drăgăneşti-Olt - Centrul de Sănătate Drăgăneşti-Olt

157

 

Prahova

2.249

58

Consiliul Judeţean Prahova - Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

2

59

Consiliul Judeţean Prahova - Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti

1.720

60

Consiliul Judeţean Prahova - Spitalul de Pediatrie Ploieşti

527

 

Satu Mare

3.397

61

Consiliul Judeţean Satu Mare - Spitalul Judeţean Satu Mare

3.397

 

Teleorman

5.841

62

Consiliul Judeţean Teleorman - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria

2.755

63

Consiliul Judeţean Teleorman - Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede

194

64

Municipiul Turnu Măgurele - Spitalul Municipal Turnu Măgurele

1.306

65

Oraşul Zimnicea - Spitalul Orăşenesc Zimnicea

383

66

Municipiul Roşiori de Vede - Spitalul Municipal Caritas

1.203

 

Timiş

480

67

Oraşul Deta - Spitalul Orăşenesc Deta

76

68

Municipiul Timişoara - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie " Dr. V. Babeş"

404

 

Tulcea

82

69

Oraşul Măcin - Spitalul Orăşenesc Măcin

82

 

Vrancea

2.138

70

Municipiul Adjud - Spitalul Municipal Adjud

2.114

71

Oraşul Panciu - Spitalul Orăşenesc Panciu

24

 

Bucureşti

1.157

72

Spitalul Clinic de Chirurgie Bucomaxilofacială "Prof. Dan Teodorescu" Bucureşti

339

73

Spitalul Clinic de Nefrologie " Dr. Carol Davila" Bucureşti

503

74

Spitalul Clinic Colentina Bucureşti

221

75

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" Bucureşti

35

76

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obreja" Bucureşti

59

ANEXA nr. 2:
Spitalul ......................
Judeţul .......................
Se aprobă.
Ordonator principal de credite,
................
SITUAŢIA obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Codul fiscal

Numărul şi data facturii

Data scadenţei facturii

Valoarea

- lei

Categorii de produse, bunuri, servicii, investiţii, reparaţii capitale

1

2

3

4

5

6

7

       
       
NOTĂ:
În col. 7 se vor menţiona produsele, bunurile şi serviciile livrate, grupate în 5 categorii, după cum urmează: medicamente, materiale sanitare, alte bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale.
În situaţie se cuprind şi obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă provenite din cheltuielile de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidări, extinderi, modernizări, dotări cu echipamente medicale, ale unităţilor sanitare, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, din bugetele locale.
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale cuprinse în prezenta situaţie au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative.

Manager,

......................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

..................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 292 din data de 22 mai 2013