RAPORT din 29 aprilie 2016 privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2015
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE
Cuprins
- Capitolul I - Informaţii generale
- Capitolul II - Controlul finanţării activităţii partidelor politice în anul 2015
- Capitolul III - Sancţiuni aplicate în anul 2015
- Capitolul IV - Soluţionarea petiţiilor în anul 2015
- Capitolul V - Registrul fiscal al partidelor politice
- Capitolul VI - Instruirea personalului Autorităţii Electorale Permanente
- Anexa nr. 1 - Situaţia controalelor efectuate la partidele politice în anul 2015
- Anexa nr. 2 - Situaţia surselor de finanţare obţinute de către partidele politice controlate în anul 2015
CAPITOLUL I: Informaţii generale
În temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/20071, cu modificările ulterioare (denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006) şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă exercită atribuţiile privind controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.
1Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, cu modificările ulterioare, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 26 ianuarie 2016.
Activitatea de control a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost desfăşurată în anul 2015 de un efectiv de 69 de persoane, dintre care 12 persoane de la Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, 15 persoane de la filialele Autorităţii Electorale Permanente şi un număr de 42 persoane din cadrul birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente.
În anul 2015, activităţile principale ale Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au constat în:
- efectuarea controalelor din Planul de control pentru anul 2015;
- efectuarea controalelor în urma unor sesizări;
- soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor primite.
CAPITOLUL II: Controlul finanţării activităţii partidelor politice în anul 2015
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă desfăşoară, anual şi ori de câte ori este sesizată, activităţi de verificare a respectării prevederilor legale referitoare la sursele de finanţare şi la cheltuielile partidelor politice.
În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente, potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a organizat şi a efectuat, în conformitate cu Planul de control pentru anul 2015, aprobat de preşedintele instituţiei, un număr de 174 de controale la formaţiunile politice.
De asemenea s-a efectuat un control ca urmare a unor sesizări referitoare la înstrăinarea unui imobil din patrimoniul propriu al unei formaţiuni politice, fără respectarea prevederilor legale în vigoare. În urma constatărilor efectuate ca urmare a verificărilor şi a documentelor puse la dispoziţie de instituţii publice la solicitarea controlorilor, existând suspiciunea rezonabilă de eludare a legii penale s-a întocmit dosar care a fost transmis spre cercetare Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Controalele din planul anual de control au vizat verificarea finanţării activităţii formaţiunilor politice din perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014, iar pentru cinci controale perioada verificată a fost extinsă şi pentru anul 2015.
Scopul principal al acţiunilor de control a constat în verificarea modului în care formaţiunile politice au respectat dispoziţiile Legii nr. 334/2006, prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, precum şi reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Obiectivele principale de control au vizat următoarele aspecte:
- verificarea documentelor de identificare a entităţii controlate;
- verificarea modului de organizare a contabilităţii conform reglementărilor contabile în vigoare;
- verificarea organizării evidenţei cotizaţiilor;
- verificarea organizării evidenţei donaţiilor;
- verificarea organizării evidenţei veniturilor din alte surse conform prevederilor legale, inclusiv a veniturilor provenite din dobânzi bancare;
- verificarea organizării evidenţei cheltuielilor efectuate din subvenţiile de la bugetul de stat;
- verificarea modului de preluare a datelor din timpul campaniilor electorale în evidenţa contabilă a partidului;
- verificarea concordanţei dintre situaţiile privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi datele rezultate din evidenţa contabilă a entităţii controlate;
- verificarea respectării recomandărilor menţionate în raportul de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la entitatea verificată.
Repartizarea numărului total de controale pe departament şi filialele Autorităţii Electorale Permanente este următoarea:

Autoritatea Electorală Permanentă

Numărul de controale efectuate

Departament

57

Filiala Sud-Muntenia

16

Filiala Sud-Est

22

Filiala Nord-Est

15

Filiala Centru

17

Filiala Sud-Vest Oltenia

14

Filiala Nord-Vest

15

Filiala Vest

18

TOTAL

174

Numărul organizaţiilor teritoriale ale formaţiunilor politice verificate în anul 2015 este prezentat în tabelul următor:

Nr. crt.

Formaţiunea politică controlată

Organizaţia teritorială

(inclusiv sediul central)

1.

Partidul Naţional Liberal

45

2.

Partidul Social Democrat

45

3.

Partidul Democrat Liberal

44

4.

Uniunea Naţională pentru Progresul României

22

5.

Partidul Conservator

6

6.

Uniunea Democrată Maghiară din România

4

7.

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

3

8.

Partidul Mişcarea Populară

2

9.

Partidul Ecologist Român

1

10.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

1

11.

Partidul România Mare

1

TOTAL

174

Situaţia controale or efectuate la partidele politice în anul 2015, detaliată pe fiecare filială în parte, formaţiune politică şi perioada de desfăşurare a controlului este prezentată în anexa nr. 1.
Pentru un număr de 150 de misiuni de control echipa de control a fost constituită din 2 membri, pentru un număr de 20 de controale, echipa a fost formată din 3 membri, iar pentru 4 controale echipa a fost alcătuită din 4 membri.
În urma misiunilor de control desfăşurate în anul 2015 la formaţiunile politice, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor legale privind finanţarea activităţii partidelor politice s-a constatat că marea majoritate a formaţiunilor verificate au avut ca surse de finanţare venituri din cotizaţii, donaţii, alte surse potrivit legii şi subvenţii de la bugetul de stat.
Cuantumul veniturilor obţinute în anul fiscal 2014 de către partidele politice controlate a fost de 55.877.385 lei. Situaţia detaliată a veniturilor înregistrate de către formaţiunile politice controlate în anul 2015 pe surse de finanţare, formaţiune politică şi organizaţie teritorială este prezentată în anexa nr. 2.
Reprezentarea grafică a surselor de finanţare este următoarea:
Cu ocazia celor 174 de controale efectuate în cursul anului 2015 s-a constatat că majoritatea entităţilor controlate au respectat prevederile legale în ceea ce priveşte finanţarea activităţii partidelor politice, existând şi abateri de la legislaţia în vigoare, abateri cu sau fără caracter contravenţional. Abaterile cu caracter contravenţional au vizat aspecte legate de:
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilităţii partidelor, conform prevederilor contabile în vigoare;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la sursele de finanţare prevăzute de lege;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia publicării de către partidele politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de finanţare obţinute în anul fiscal 2014;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la obţinerea de venituri din închirierea spaţiilor pentru organizarea birourilor parlamentare;
- acceptarea de donaţii sau servicii cu titlu gratuit de la instituţii publice;
- utilizarea sumelor primite ca subvenţie de la bugetul de stat pentru alte destinaţii decât cele permise de lege;
- nedeclararea la Autoritatea Electorală Permanentă a donaţiilor primite după deschiderea campaniilor electorale;
- depăşirea plafoanelor maxime permise de lege pentru cotizaţii;
- neprezentarea documentelor solicitate în termenul legal.
Abaterile fără caracter contravenţional au fost legate de erori contabile, de neîntocmirea formularelor de evidenţă a veniturilor (cotizaţii, donaţii), de regimul contabil al evidenţierii subvenţiilor în contabilitatea partidelor şi de transmiterea unor situaţii incorecte privind sursele şi cuantumurile veniturilor obţinute de către partidele politice către Autoritatea Electorală Permanentă.
Pentru remedierea deficienţelor constatate, pe lângă sancţiunile aplicate, au fost formulate şi o serie de recomandări cu caracter general sau specific, care au constat în principal în:
- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;
- organizarea şi conducerea contabilităţii, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- respectarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare;
- respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.
Rezultatele fiecărui control au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
CAPITOLUL III: Sancţiuni aplicate în anul 2015
Cu ocazia verificărilor efectuate de către personalul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2015 a fost aplicat un număr de 73 de sancţiuni contravenţionale, din care 27 de amenzi şi 46 de avertismente. Amenzile aplicate au totalizat 191.000 lei. De asemenea a fost confiscată suma totală de 314.108 lei.
Sancţiunile au fost aplicate cu ocazia controalelor anuale efectuate la partidele politice şi cu ocazia verificărilor efectuate ca urmare a sesizărilor primite.
Sancţiunile au vizat aspecte referitoare la:
- neorganizarea contabilităţii conform reglementărilor legale aplicabile;
- obţinerea şi folosirea altor surse de finanţare decât cele legale;
- nepublicarea datelor referitoare la cotizaţii în Monitorul Oficial al României, Partea I;
- efectuarea de activităţi specifice societăţilor comerciale;
- nedeclararea donaţiilor primite în timpul campaniei electorale la Autoritatea Electorală Permanentă în termenul legal;
- neîndeplinirea obligaţiilor legale de către mandatarul financiar;
- neprezentarea în termenul legal a documentelor solicitate de către Autoritatea Electorală Permanentă.
Situaţia sancţiunilor aferente controalelor desfăşurate în anul 2015 este următoarea:

Nr. crt.

Formaţiunea politică verificată

Tipul controlului

Sancţiuni

Valoarea confiscării

1.

Partidul Democrat Liberal Municipiul Bucureşti

Anual

10.000 lei amendă

80.650,00 lei

2.

Partidul Social Democrat Sector 4

Anual

avertisment

-

3.

Partidul Democrat Liberal Ialomiţa

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

8.560,00 lei

4.

Partidul Democrat Liberal Gorj

Anual

5.000 lei amendă

-

5.

Partidul Democrat Liberal Constanţa

Anual

5.000 lei amendă

20.950,00 lei

6.

Partidul Social Democrat Municipiul Bucureşti

Anual

avertisment

-

7.

Partidul Social Democrat Suceava

Anual

avertisment

-

8.

Partidul Social Democrat Ialomiţa

Anual

avertisment

-

9.

Partidul Social Democrat Giurgiu

Anual

avertisment

-

10.

Partidul Social Democrat Sector 5

Anual

avertisment

-

11.

Partidul Naţional Liberal Sector 3

Anual

avertisment

-

12.

Partidul Social Democrat Olt

Anual

avertisment

-

13.

Partidul Naţional Liberal Sector 1

Anual

10.000 lei amendă

-

14.

Partidul Naţional Liberal Sector 4

Anual

avertisment

-

15.

Partidul Naţional Liberal Sector 6

Anual

2 avertismente

-

16.

Partidul Social Democrat Constanţa

Anual

2 avertismente şi 5.000 lei amendă

-

17.

Partidul Social Democrat Botoşani

Anual

15.000 lei total amenzi

11.100,00 lei

18.

Partidul Social Democrat Sibiu

Anual

5.000 lei amendă

144.706,99 lei

19.

Partidul Social Democrat Bistriţa-Năsăud

Anual

3 avertismente

-

20.

Partidul Social Democrat Maramureş

Anual

avertisment

-

21.

Partidul Social Democrat Gorj

Anual

avertisment

-

22.

Partidul Naţional Liberal Caraş-Severin

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

23.

Uniunea Naţională pentru Progresul României Sector 4

Anual

avertisment

-

24.

Partidul Naţional Liberal Dâmboviţa

Anual

avertisment

-

25.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - sediul central

Sesizare

20.000 lei amendă

-

26.

Partidul Naţional Liberal Bistriţa-Năsăud

Anual

2 avertismente şi 10.000 lei amendă

24.000,00 lei

27.

Partidul Social Democrat Buzău

Anual

2 avertismente şi 15.000 lei total amenzi

-

28.

Partidul Naţional Liberal Botoşani

Anual

5.000 lei amendă

-

29.

Partidul Naţional Liberal Dolj

Anual

avertisment

-

30.

Partidul Naţional Liberal Argeş

Anual

avertisment

-

31.

Partidul Naţional Liberal Iaşi

Anual

avertisment

-

32.

Partidul Naţional Liberal Hunedoara

Anual

5.000 lei amendă

16.140,60 lei

33.

Partidul Naţional Liberal Satu Mare

Anual

avertisment

-

34.

Partidul Social Democrat Mehedinţi

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

3.000,00 lei

35.

Partidul Naţional Liberal Olt

Anual

avertisment

-

36.

Partidul Naţional Liberal Gorj

Anual

6.000 lei amendă

-

37.

Partidul Ecologist Român - sediul central

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

38.

Partidul Naţional Liberal Maramureş

Anual

2 avertismente

5.000,00 lei

39.

Partidul Naţional Liberal Suceava

Anual

avertisment

-

40.

Partidul Naţional Liberal Mehedinţi

Anual

5.000 lei amendă

-

41.

Partidul România Mare - sediul central

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

42.

Partidul Social Democrat Bihor

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

43.

Partidul Naţional Liberal Dolj

Anual

avertisment

-

44.

Partidul Mişcarea Populară - sediul central

Anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

45.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - sediul central

Anual

avertisment şi 25.000 lei amendă

-

46.

Uniunea Democrată Maghiară din România - sediul central

Anual

5.000 lei amendă

-

47.

Partidul Naţional Liberal - sediul central

Anual

2 avertismente

-

48.

Partidul Democrat Liberal - sediul central

Anual

2 avertismente şi 5.000 lei amendă

-

49.

Uniunea Naţională pentru Progresul României Giurgiu

Anual

avertisment

-

CAPITOLUL IV: Soluţionarea petiţiilor în anul 2015
În anul 2015 s-a primit de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale un număr de 52 petiţii. Dintre acestea, 28 au avut caracter de solicitări privind informaţii de interes public, 12 au avut caracter de sesizări, iar 10 dintre acestea au solicitat puncte de vedere cu privire la interpretarea Legii nr. 334/2006. Pentru un număr de două petiţii s-a declinat competenţa către Biroul juridic din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.
Pentru sesizările primite au fost efectuate cercetări specifice, într-un caz fiind aplicate sancţiuni contravenţionale.
La răspunsurile adresate petenţilor a fost respectat termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL V: Registrul fiscal al partidelor politice
(1)În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice. În vederea îndeplinirii acestei prevederi legale, Autoritatea Electorală Permanentă a adus la cunoştinţa formaţiunilor politice obligaţia de a transmite (atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic editabil) o serie de date în vederea completării registrului fiscal al partidelor politice, respectiv:
a)numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile (inclusiv codul poştal) şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic (trezorier sau funcţii echivalente), la nivel naţional şi judeţean;
b)adresele sediilor centrale, inclusiv codul poştal şi datele de contact - telefon, fax, e-mail, ale organizaţiilor teritoriale (locale, orăşeneşti, municipale şi judeţene/sector/municipiul Bucureşti) şi ale structurilor interne (organizaţii de femei, tineret, pensionari etc.) ale partidului politic, organizate conform statutului propriu;
c)numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile (inclusiv codul poştal) şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale persoanelor îndreptăţite să reprezinte partidul politic la nivel central şi judeţean.
(2)De asemenea, partidelor politice li s-a adus la cunoştinţă faptul că, potrivit prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, au obligaţia de a informa Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la orice modificare a datelor prevăzute la art. 60 alin. (1) din aceeaşi lege, în cel mult 45 de zile de la data producerii acesteia.
(3)Conform prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat transmiterea în termen de 15 zile a următoarelor date: adresa sediului social, codul unic de înregistrare pentru sediul central şi organizaţiile teritoriale, unde este cazul, precum şi o copie conformă cu originalul a statutului înregistrat la Tribunalul Bucureşti.
CAPITOLUL VI: Instruirea personalului Autorităţii Electorale Permanente
În anul 2015 au avut loc sesiuni de instruire cu personalul Autorităţii Electorale Permanente cu privire la modificările Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi elaborarea normelor de aplicare a acestei legi, după cum urmează:
- 16-17.06.2015 - instruire organizată la sediul Autorităţii Electorale Permanente - 32 de participanţi;
- 22-24.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Vest a Autorităţii Electorale Permanente - 13 participanţi;
- 22-23.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Sud-Vest Oltenia a Autorităţii Electorale Permanente - 14 participanţi;
- 22-23.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Centru a Autorităţii Electorale Permanente -18 participanţi;
- 22-24.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Vest a Autorităţii Electorale Permanente - 13 participanţi;
- 29-30.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Sud-Est a Autorităţii Electorale Permanente - 12 participanţi;
- 29-30.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Nord-Est a Autorităţii Electorale Permanente - 16 participanţi;
- 29.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Sud - Muntenia a Autorităţii Electorale Permanente - 11 participanţi;
- 29.06.2016 - instruire organizată la sediul Filialei Bucureşti - Ilfov a Autorităţii Electorale Permanente - 12 participanţi;
- 21-25.09.2015 - instruire organizată la Păltiniş, judeţul Sibiu, cu personalul din cadrul Filialei Vest, Filialei Nord-Vest, Filialei Sud-Vest Oltenia, Filialei Centru şi birourile judeţene arondate filialelor respective;
- 05-09.10.2015 - instruire organizată la Murighiol, judeţul Tulcea, cu personalul din cadrul Filialei Nord-Est, Filialei Sud-Est, Filialei Sud - Muntenia, Filialei Bucureşti - Ilfov şi birourile judeţene arondate filialelor respective.
-****-
ANEXA nr. 1: SITUAŢIA controalelor efectuate la partidele politice în anul 2015

Nr. crt.

Filiala AEP

Partidul

Filiala

Perioada controlului

1

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Galaţi

02.02-06.02.2015

2

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Bacău

26.01-04.02.2015

3

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 4

02.02-11.02.2015

4

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 3

02.02-11.02.2015

5

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 5

02.02-11.02.2015

6

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 1

02.02-11.02.2015

7

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 6

02.02-11.02.2015

8

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Dâmboviţa

02.02-11.02.2015

9

Vest

Partidul Democrat Liberal

Caraş-Severin

02.02-11.02.2015

10

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Suceava

09.02-13.02.2015

11

Centru

Partidul Democrat Liberal

Braşov

16.02-25.02.2015

12

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Cluj

02.02-11.02.2015

13

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Giurgiu

23.02-27.02.2015

14

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Olt

09.02-13.02.2015

15

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ilfov

18.02-27.02.2015

16

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Tulcea

16.02-20.02.2015

17

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 1

18.02-27.02.2015

18

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Botoşani

23.02-27.02.2015

19

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Municipiul Bucureşti

18.02-27.02.2015

20

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Bacău

09.03-18.03.2015

21

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Argeş

16.02-20.02.2015

22

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Vâlcea

27.02-10.03.2015

23

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Călăraşi

09.03-13.03.2015

24

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 3

04.03-13.03.2015

25

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 4

04.03-13.03.2015

26

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 2

04.03-13.03.2015

27

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Prahova

02.03-06.03.2015

28

Vest

Partidul Democrat Liberal

Timiş

16.02-20.02.2015

29

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Satu Mare

16.02-20.02.2015

30

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ialomiţa

23.02-27.02.2015

31

Vest

Partidul Democrat Liberal

Arad

02.03-06.03.2015

32

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Bistriţa-Năsăud

02.03-06.03.2015

33

Centru

Partidul Democrat Liberal

Sibiu

09.03-13.03.2015

34

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 2

04.03-13.03.2015

35

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Teleorman

16.03-20.03.2015

36

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Gorj

16.03-20.03.2015

37

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Maramureş

16.03-20.03.2015

38

Vest

Partidul Democrat Liberal

Hunedoara

16.03-20.03.2015

39

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Iaşi

23.03-27.03.2015

40

Centru

Partidul Democrat Liberal

Mureş

30.03-03.04.2015

41

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 5

02.04-08.04.2015

42

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 6

02.04-08.04.2015

43

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Municipiul Bucureşti

02.04-08.04.2015

44

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Constanţa

30.03-03.04.2015

45

Vest

Partidul Social Democrat

Caraş-Severin

30.03-10.04.2015

46

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Mehedinţi

30.03-03.04.2015

47

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Cluj

30.03-08.04.2015

48

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ilfov

02.04-08.04.2015

49

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 1

20.04-29.04.2015

50

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 2

20.04-29.04.2015

51

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Giurgiu

20.04-24.04.2015

52

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ialomiţa

21.04-24.04.2015

53

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Satu Mare

20.04-24.04.2015

54

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Suceava

20.04-24.04.2015

55

Centru

Partidul Democrat Liberal

Alba

20.04-24.04.2015

56

Sud Muntenia

Partidul Social Democrat

Dâmboviţa

20.04-24.04.2015

57

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Vâlcea

20.04-29.04.2015

58

Vest

Partidul Social Democrat

Timiş

20.04-24.04.2015

59

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Vrancea

20.04-24.04.2015

60

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Galaţi

27.04-07.05.2015

61

Centru

Partidul Social Democrat

Braşov

28.04-08.05.2015

62

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Bistriţa-Năsăud

04.05-08.05.2015

63

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Botoşani

04.05-29.05.20151

64

Sud Muntenia

Partidul Social Democrat

Argeş

04.05-08.05.2015

65

Vest

Partidul Social Democrat

Arad

04.05-08.05.2015

66

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Tulcea

11.05-15.05.2015

67

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Olt

11.05-15.05.2015

68

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Constanţa

18.05-22.05.2015

69

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Călăraşi

11.05-15.05.2015

70

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 3

11.05-20.05.2015

71

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 4

11.05-20.05.2015

72

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 5

11.05-20.05.2015

1 Controlul a fost efectuat în perioada 04-08.05.2015, 18-22.05.2015, 25-29.05.2015.

73

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 6

11.05-20.05.2015

74

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Maramureş

18.05-22.05.2015

75

Centru

Partidul Social Democrat

Sibiu

18.05-28.05.20152

76

Sud Muntenia

Partidul Social Democrat

Prahova

20.05-26.05.2015

77

Vest

Partidul Social Democrat

Hunedoara

25.05-29.05.2015

78

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Vâlcea

25.05-29.05.2015

79

Sud Muntenia

Partidul Social Democrat

Teleorman

03.06-09.06.2015

80

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Galaţi

02.06-11.06.2015

81

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Cluj

02.06-11.06.2015

82

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ilfov

02.06-11.06.2015

83

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ialomiţa

08.06-12.06.2015

84

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 1

02.06-08.06.2015

85

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 2

02.06-08.06.2015

86

Centru

Partidul Social Democrat

Alba

08.06-12.06.2015

87

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 3

22.06-26.06.2015

88

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Gorj

08.06-12.06.2015

89

Vest

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

08.06-12.06.2015

90

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Tulcea

22.06-26.06.2015

91

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 4

22.06-26.06.2015

92

Vest

Partidul Naţional Liberal

Timiş

25.06-.01.07.2015

93

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 5

06.07-10.07.2015

94

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 6

06.07-10.07.2015

95

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Municipiul Bucureşti

20.07-24.07.2015

96

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Ilfov

20.07-24.07.2015

97

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Vrancea

22.06-26.06.2015

98

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Giurgiu

22.06-26.06.2015

99

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bistriţa-Năsăud

29.06-03.07.2015

100

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Constanţa

06.07-10.07.2015

101

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Bacău

06.07-10.07.2015

102

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Dâmboviţa

06.07-10.07.2015

103

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Brăila

13.07-17.07.2015

104

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Vrancea

13.07-17.07.2015

105

Centru

Partidul Naţional Liberal

Sibiu

13.07-17.07.2015

106

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Iaşi

13.07-17.07.2015

107

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Brăila

20.07-24.07.2015

108

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Brăila

27.07-31.07.2015

109

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Buzău

27.07-31.07.2015

110

Sud Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Dolj

03.08-07.08.2015

111

Vest

Partidul Naţional Liberal

Arad

27.07-31.07.2015

112

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Buzău

03.08-07.08.2015

113

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Buzău

03.08-07.08.2015

114

Centru

Partidul Social Democrat

Mureş

03.08-07.08.2015

115

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Neamţ

27.07-31.07.2015

116

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Botoşani

10.08-14.08.2015

117

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Neamţ

24.08-28.08.2015

118

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Mehedinţi

17.08-21.08.2015

119

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Argeş

01.09-07.09.2015

120

Centru

Partidul Naţional Liberal

Alba

31.08-04.09.2015

121

Vest

Partidul Naţional Liberal

Hunedoara

31.08-02.09.2015

122

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Olt

07.09-11.09.2015

2 Controlul a fost efectuat în perioada 18-22.05.2015, 25-28.05.2015.

123

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Satu Mare

07.09-11.09.2015

124

Vest

Partidul Conservator

Timiş

07.09-11.09.2015

125

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Prahova

10.09-19.09.2015

126

Centru

Partidul Naţional Liberal

Braşov

14.09-18.09.2015

127

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Iaşi

21.09-25.09.2015

128

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Teleorman

21.09-25.09.2015

129

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Brăila

21.09-25.09.2015

130

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Călăraşi

21.09-25.09.2015

131

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Galaţi

28.09-02.10.2015

132

Vest

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Caraş-Severin

28.09-02.10.2015

133

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Gorj

28.09-02.10.2015

134

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Covasna

28.09-02.10.2015

135

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Maramureş

05.10-09.10.2015

136

DCFPPCE

Partidul Ecologist Român

Sediul central

05.10-13.10.2015

137

Centru

Partidul Naţional Liberal

Mureş

12.10-16.10.2015

138

Vest

Partidul Poporului-Dan Diaconescu

Arad

12.10-16.10.2015

139

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Tulcea

12.10-16.10.2015

140

Sud Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Argeş

19.10-23.10.2015

141

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Suceava

19.10-23.10.2015

142

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Mehedinţi

19.10-23.10.2015

143

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Călăraşi

19.10-23.10.2015

144

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Ialomiţa

19.10-23.10.2015

145

DCFPPCE

Partidul România Mare

Sediul central

19.10-30.10.2015

146

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Vrancea

26.10-30.10.2015

147

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Harghita

26.10-30.10.2015

148

DCFPPCE

Partidul Mişcarea Populară

Sediul central

19.10-30.10.2015

149

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Neamţ

02.11-06.11.2015

150

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Bihor

26.10-30.10.2015

151

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Dolj

02.11-06.11.2015

152

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Braşov

02.11-06.11.2015

153

Sud Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Prahova

02.11-06.11.2015

154

DCFPPCE

Partidul Conservator

Giurgiu

02.11-06.11.2015

155

Vest

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Timiş

02.11-06.11.2015

156

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 1

02.11-06.11.2015

157

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 3

02.11-06.11.2015

158

DCFPPCE

Partidul Conservator

Călăraşi

02.11-06.11.2015

159

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Sălaj

09.11-13.11.2015

160

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Giurgiu

10.11-13.11.2015

161

DCFPPCE

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Sediul central

10.11-13.11.2015

162

Centru

Partidul Social Democrat

Covasna

16.11-20.11.2015

163

Sud-Vest Oltenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Olt

16.11-20.11.2015

164

Vest

Partidul Poporului-Dan Diaconescu

Caraş-Severin

16.11-20.11.2015

165

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sediul central

16.11-04.12.2015

166

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sediul central

16.11-04.12.2015

167

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sediul central

16.11-04.12.2015

168

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bihor

23.11-27.11.2015

169

DCFPPCE

Partidul Poporului-Dan Diaconescu

Sediul central

23.11-08.12.2015

170

Sud Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Dâmboviţa

23.11-24.11.2015

171

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sediul central

02.12-16.12.2015

172

Vest

Partidul Mişcarea Populară

Hunedoara

07.12-11.12.2015

173

DCFPPCE

Uniunea Democrată Maghiară din România

Sediul central

09.12-18.12.2015

174

Centru

Partidul Conservator

Braşov

07.12-11.12.2015

ANEXA nr. 2: Situaţia surselor de finanţare obţinute de către partidele politice controlate în anul 2015

Nr. crt.

Filiala AEP

Partidul

Filială

Veniturile totale

Subvenţii

Cotizaţii

Donaţii

Alte venituri

1

DCFPPCE

Partidul Conservator

Călăraşi

9.577,00

-

9.577,00

-

-

2

DCFPPCE

Partidul Conservator

Giurgiu

7.390,00

-

7.390,00

-

-

3

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 1

17.000,00

-

17.000,00

-

-

4

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 3

7.635,70

-

7.635,70

-

-

5

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Călăraşi

52.470,00

-

23.367,00

20.000,00

9.103,00

6

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Giurgiu

37.150,00

-

-

37.150,00

-

7

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ialomiţa

42.860,00

-

5.700,00

37.160,00

-

8

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ilfov

51.617,00

-

51.617,00

-

-

9

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Municipiul Bucureşti

1.363.885,00

-

-

1.363.865,00

20,00

10

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 1

730.762,00

-

608.662,00

114.600,00

7.500,00

11

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 2

368.989,59

-

255.500,00

79.403,00

34.086,59

12

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 3

111.107,00

-

2.507,00

105.600,00

3.000,00

13

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 4

41.705,00

-

6.305,00

35.400,00

-

14

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 5

21.700,00

-

21.700,00

-

-

15

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 6

37.839,00

-

20.899,00

13.100,00

3.840,00

16

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sediul central

9.328.374,11

1.066.223,18

2.703.743,00

5.344.687,73

213.720,20

17

DCFPPCE

Partidul Ecologist Român

Sediul central

6.549,58

-

6.549,58

-

-

18

DCFPPCE

Partidul Mişcarea Populară

Sediul central

2.955.269,16

-

268.503,53

2.686.761,67

3,96

19

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Călăraşi

497.393,24

-

205.585,24

287.508,00

4.300,00

20

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Giurgiu

239.856,50

-

135.319,50

104.537,00

-

21

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ialomiţa

20.000,00

-

13.055,00

6.945,00

-

22

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ilfov

393.450,00

-

77.950,00

315.500,00

-

23

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 1

496.423,86

-

61.211,00

434.000,00

1.212,86

24

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 2

154.190,10

-

139.355,00

-

14.835,10

25

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 3

89.724,00

-

52.424,00

37.300,00

-

26

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 4

154.033,23

-

9.030,00

145.000,00

3,23

27

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 5

262.775,00

-

116.675,00

146.100,00

-

28

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 6

57.428,30

-

52.438,50

-

4.989,80

29

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sediul central

13.591.117,89

1.525.108,56

5.125.353,45

6.666.902,72

273.753,16

30

DCFPPCE

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Sediul central

73.405,90

18.482,86

49.193,04

5.730,00

-

31

DCFPPCE

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Sediul central

1.460.579,12

922.203,39

229.134,69

305.670,36

3.570,68

32

DCFPPCE

Partidul România Mare

Sediul central

10.603,00

-

4.060,00

6.543,00

-

33

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Călăraşi

367.985,94

-

118.527,00

249.458,94

-

34

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Giurgiu

213.392,25

-

154.920,00

51.270,00

7.202,25

35

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ialomiţa

368.158,00

-

305.958,00

61.000,00

1.200,00

36

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ilfov

220.520,00

-

171.220,00

49.300,00

-

37

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Municipiul Bucureşti

38.979,00

-

26.979,00

-

12.000,00

38

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 1

223.279,00

-

221.011,00

400,00

1.868,00

39

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 2

130.160,70

-

48.660,70

65.500,00

16.000,00

40

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 3

105.884,51

-

78.552,00

-

27.332,51

41

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 4

100.177,26

-

73.777,16

26.400,10-

 

42

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 5

6.900,00

-

6.900,00

-

-

43

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 6

174.752,12

-

131.102,00

43.650,00

0,12

44

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sediul central

25.522.172,04

2.194.634,74

14.298.095,48

8.484.998,44

544.443,38

45

DCFPPCE

Uniunea Democrată Maghiară din România

Sediul central

2.017.295,14

-

829.632,95

1.116.186,40

71.475,79

46

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Călăraşi

19.590,00

-

12.590,00

7.000,00

-

47

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Giurgiu

-

-

 

-

-

48

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Ialomiţa

-

-

-

-

-

49

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Ilfov

300,00

-

300,00

-

-

50

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Municipiul Bucureşti

129.440,00

-

129.400,00

-

40,00

51

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 1

10.000,00

-

10.000,00

-

-

52

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 2

7.926,00

-

7.926,00

-

-

53

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 3

-

-

-

-

-

54

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 4

-

-

-

-

-

55

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 5

8.000,00

-

-

8.000,00

-

56

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 6

-

-

-

-

-

57

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sediul central

819.756,62

100.350,18

675.100,03

33.465,27

10.841,14

58

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Bacău

70.883,48

-

36.200,00

34.683,48

-

59

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Botoşani

74.250,55

-

55.055,00

16.195,25

3.000,30

60

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Iaşi

72.505,00

-

44.523,00

27.982,00

-

61

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Neamţ

47.013,00

-

8.413,00

38.600,00

-

62

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Suceava

223.234,11

-

93.918,00

129.316,08

0,03

63

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Bacău

254.284,00

-

70.434,00

181.250,00

2.600,00

64

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Botoşani

357.884,26

-

296.016,00

61.868,26

-

65

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Iaşi

281.659,13

-

142.486,00

139.159,00

14,13

66

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Neamţ

131.971,00

-

49.242,00

82.729,00

-

67

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Suceava

30.571,00

-

26.021,00

4.550,00

-

68

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Bacău

620.495,00

-

495.095,00

125.400,00

-

69

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Botoşani

813.393,04

-

695.543,04

110.750,00

7.100,00

70

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Iaşi

594.723,01

-

512.998,00

78.947,00

2.778,01

71

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Neamţ

342.773,00

-

339.456,50

3.316,50

-

72

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Suceava

338.100,00

-

105.100,00

233.000,00

-

73

Centru

Partidul Conservator

Braşov

11.985,00

-

11.985,00

-

-

74

Centru

Partidul Democrat Liberal

Alba

237.361,00

-

103.453,00

130.112,00

3.796,00

75

Centru

Partidul Democrat Liberal

Braşov

228.772,00

-

109.996,00

108.200,00

10.576,00

76

Centru

Partidul Democrat Liberal

Mureş

10.530,00

-

10.030,00

500,00

-

77

Centru

Partidul Democrat Liberal

Sibiu

172.359,00

-

102.966,00

60.612,00

8.781,00

78

Centru

Partidul Naţional Liberal

Alba

295.240,00

-

165.345,00

111.895,00

18.000,00

79

Centru

Partidul Naţional Liberal

Braşov

319.255,00

-

193.705,00

122.120,00

3.430,00

80

Centru

Partidul Naţional Liberal

Mureş

111.295,00

-

76.860,00

34.435,00

-

81

Centru

Partidul Naţional Liberal

Sibiu

81.179,00

-

37.325,00

38.600,00

5.254,00

82

Centru

Partidul Social Democrat

Alba

387.711,00

-

233.703,00

147.848,00

6.160,00

83

Centru

Partidul Social Democrat

Braşov

468.351,00

-

287.800,00

169.194,00

11.357,00

84

Centru

Partidul Social Democrat

Covasna

32.332,00

-

32.332,00

-

-

85

Centru

Partidul Social Democrat

Mureş

240.217,00

-

240.217,00

-

-

86

Centru

Partidul Social Democrat

Sibiu

468.881,00

-

342.182,00

8.500,00

118.199,00

87

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Braşov

24.283,00

-

13.483,00

10.800,00

-

88

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Ciuc

81.534,00

-

54.193,00

27.340,00

1,00

89

Centru

Uniunea Democrată Maghiară din România

Covasna

350.494,00

-

147.684,00

202.810,00

-

90

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Bistriţa-Năsăud

88.966,00

-

63.966,00

25.000,00

-

91

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Cluj

261.659,06

-

69.459,00

186.408,00

5.792,06

92

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Maramureş

24.240,00

-

17.240,00

7.000,00

-

93

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Satu Mare

100.161,51

-

32.451,50

67.710,00

0,01

94

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bihor

566.014,79

-

77.545,00

488.464,00

5,79

95

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bistriţa-Năsăud

187.463,04

-

54.780,00

114.178,00

18.505,04

96

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Cluj

201.166,76

-

130.792,00

61.070,00

9.304,76

97

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Maramureş

321.784,89

-

136.930,00

179.422,89

5.432,00

98

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Satu Mare

72.884,23

-

51.883,00

21.000,00

1,23

99

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Sălaj

74.630,00

-

23.532,00

51.098,00

-

100

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Bihor

378.649,80

-

269.644,80

109.005,00

-

101

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Bistriţa-Năsăud

249.128,00

-

92.428,00

156.700,00

-

102

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Cluj

688.004,20

-

294.640,39

393.363,81

-

103

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Maramureş

339.079,00

-

260.179,00

78.900,00

-

104

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Satu Mare

1.025.172,00

-

478.672,00

546.500,00

-

105

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Brăila

184.023,04

-

766,00

170.123,00

13.134,04

106

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Buzău

42.498,45

-

25.236,00

17.260,00

2,45

107

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Constanţa

284.959,00

-

1.460,00

270.199,00

13.300,00

108

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Galaţi

40.364,72

-

39.910,00

406,72

48,00

109

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Tulcea

94.192,99

-

22.657,00

65.752,27

5.783,72

110

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Vrancea

18.010,00

-

17.010,00

1.000,00

-

111

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Brăila

159.825,76

-

138.750,00

21.075,21

0,55

112

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Buzău

84.567,00

-

23.967,00

60.600,00

-

113

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Constanţa

457.847,53

-

132.834,05

293.000,00

32.013,48

114

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Galaţi

638.050,72

-

294.249,50

318.965,00

24.836,22

115

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Tulcea

166.420,00

-

72.572,00

87.800,00

6.048,00

116

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Vrancea

192.203,82

-

151.769,00

21.185,00

19.249,82

117

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Brăila

459.032,10

-

368.992,10

83.300,00

6.740,00

118

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Buzău

406.589,50

-

227.195,00

148.434,02

30.960,48

119

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Constanţa

426.696,00

-

287.275,00

139.399,00

22,00

120

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Galaţi

623.680,77

-

517.662,00

82.060,00

23.958,77

121

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Tulcea

518.342,00

-

351.992,00

166.350,00

-

122

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Vrancea

241.895,00

-

211.895,00

30.000,00

-

123

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Brăila

-

-

-

-

-

124

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Galaţi

56.985,00

-

56.985,00

-

-

125

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Tulcea

2.824,00

-

2.824,00

-

-

126

Sud-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Vrancea

-

-

-

-

-

127

Vest

Partidul Conservator

Timiş

38.675,00

-

31.975,00

6.700,00

-

128

Vest

Partidul Democrat Liberal

Arad

276.072,97

-

60.386,00

192.064,15

23.622,82

129

Vest

Partidul Democrat Liberal

Caraş-Severin

152.427,00

-

36.170,00

116.257,00

-

130

Vest

Partidul Democrat Liberal

Hunedoara

86.475,38

-

25.536,00

60.855,00

84,38

131

Vest

Partidul Democrat Liberal

Timiş

233.688,00

-

83.808,00

110.880,00

39.000,00

132

Vest

Partidul Mişcarea Populară

Hunedoara

31.200,02

-

-

31.200,00

0,02

133

Vest

Partidul Naţional Liberal

Arad

79.858,04

-

58.666,00

9.400,00

11.792,04

134

Vest

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

44.000,00

-

5.400,00

38.600,00

-

135

Vest

Partidul Naţional Liberal

Hunedoara

554.956,36

-

329.322,00

210.600,00

15.034,36

136

Vest

Partidul Naţional Liberal

Timiş

960.079,30

-

108.301,00

815.778,30

36.000,00

137

Vest

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Arad

13.089,79

-

1.557,00

11.532,60

0,19

138

Vest

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Caraş-Severin

18.882,00

-

382,00

18.500,00

-

139

Vest

Partidul Social Democrat

Arad

296.760,96

-

202.115,96

94.645,00

-

140

Vest

Partidul Social Democrat

Caraş-Severin

82.130,00

-

79.730,00

-

2.400,00

141

Vest

Partidul Social Democrat

Hunedoara

1.098.185,34

-

1.076.184,98

21.500,00

500,36

142

Vest

Partidul Social Democrat

Timiş

1.145.838,00

-

624.338,00

516.500,00

5.000,00

143

Vest

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Caraş-Severin

21.375,78

-

21.375,00

-

0,78

144

Vest

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Timiş

23.829,60

-

11.140,00

1.889,60

10.800,00

145

Sud-Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Argeş

105.820,00

-

22.370,00

83.450,00

-

146

Sud-Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Dâmboviţa

196.806,00

-

129.256,00

67.550,00

-

147

Sud-Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Prahova

291.352,00

-

192.202,00

93.150,00

6.000,00

148

Sud-Muntenia

Partidul Democrat Liberal

Teleorman

51.089,00

-

49.849,00

1.240,00

-

149

Sud-Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Argeş

203.316,72

-

126.063,00

77.250,00

3,72

150

Sud-Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Dâmboviţa

283.107,49

-

143.274,00

139.833,49

-

151

Sud-Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Prahova

212.643,30

-

142.164,00

60.500,00

9.979,30

152

Sud-Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Teleorman

82.928,27

-

72.500,00

-

10.428,27

153

Sud-Muntenia

Partidul Social Democrat

Argeş

492.359,88

-

225.566,00

222.933,00

43.860,88

154

Sud-Muntenia

Partidul Social Democrat

Dâmboviţa

879.557,86

-

651.863,42

223.262,00

4.432,44

155

Sud-Muntenia

Partidul Social Democrat

Prahova

752.721,44

-

430.354,50

322.366,00

0,94

156

Sud-Muntenia

Partidul Social Democrat

Teleorman

748.754,38

-

526.730,00

192.700,00

29.324,38

157

Sud-Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Argeş

1.527,97

-

1.527,97

-

-

158

Sud-Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Dâmboviţa

-

-

-

-

-

159

Sud-Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Prahova

23.665,00

-

11.975,00

11.690,00

-

160

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Dolj

244.166,16

-

86.625,13

138.389,20

19.151,83

161

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Gorj

71.954,48

-

47.454,48

24.500,00

-

162

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Mehedinţi

32.080,00

-

260,00

31.820,00

-

163

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Olt

67.813,00

-

63.703,00

4.100,00

10,00

164

Sud-Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Vâlcea

86.063,00

-

53.954,40

29.408,60

2.700,00

165

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Dolj

143.825,56

-

115.860,00

22.390,00

5.575,56

166

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Gorj

98.401,00

-

67.201,00

31.200,00

-

167

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Mehedinţi

67.955,00

-

56.455,00

11.500,00

-

168

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Olt

177.344,00

-

103.794,00

73.550,00

-

169

Sud-Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Vâlcea

182.839,99

-

99.203,00

70.990,96

12.646,03

170

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Gorj

420.660,24

-

124.475,24

296.185,00

-

171

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Mehedinţi

324.695,00

-

124.570,00

198.625,00

1.500,00

172

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Olt

203.838,04

-

197.149,52

-

6.688,52

173

Sud-Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Vâlcea

193.829,00

-

138.129,00

55.700,00

-

174

Sud-Vest Oltenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Olt

5.080,00

-

5.080,00

-

-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 334 din data de 29 aprilie 2016