HOTĂRÂRE nr. 909 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Atribuţiile Colegiului Consultativ sunt următoarele:
a) elaborarea de recomandări şi opinii neobligatorii cu privire la aspecte de interes ale politicii de concurenţă din România, la solicitarea Plenului sau a Preşedintelui Consiliului Concurenţei;
b) emiterea de puncte de vedere cu privire la rapoartele elaborate de către Consiliul Concurenţei - raportul anual de activitate, raportul privind starea concurenţei -, cu privire la strategia şi planul de acţiune anual şi cu privire la rapoartele de investigaţii realizate de către Consiliul Concurenţei, potrivit art. 25 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Consiliului Concurenţei;
c) elaborarea de studii sau emiterea de puncte de vedere cu privire la orice alte aspecte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Plenului ori a preşedintelui Consiliului Concurenţei;
d) nominalizarea uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi numite în Plenul Consiliului Concurenţei, pentru fiecare funcţie vacantă, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (3)-(5) din Legea concurenţei;
e) transmiterea propunerilor adoptate către Guvernul României în scopul avizării acestora şi audierii ulterioare în comisiile de specialitate ale Parlamentului;
f) înaintarea propunerilor prevăzute la lit. e) către Preşedintele României după obţinerea avizului Guvernului şi audierea persoanelor nominalizate potrivit lit. d) în comisiile de specialitate ale Parlamentului.
(2) Colegiul Consultativ se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi în funcţie şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Un membru al Colegiului Consultativ poate da mandat de reprezentare şi vot unui alt membru care să îl reprezinte în cadrul unei şedinţe a Colegiului Consultativ."
2.La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Colegiul Consultativ, cu majoritatea membrilor săi în funcţie, elaborează şi aprobă ori modifică procedura privind selectarea candidaţilor pentru Plenul Consiliului Concurenţei, care intră în vigoare la publicarea sa pe pagina web a Consiliului Concurenţei.
(5) Înainte de iniţierea procedurii de selectare a candidaţilor pentru Plenul Consiliului Concurenţei, Colegiul Consultativ poate consulta Guvernul, comisiile de specialitate din Parlament şi Preşedintele României cu privire la sectoarele importante ale economiei care prezintă un interes sporit pentru România, în vederea definirii unor repere tematice în intervievarea şi evaluarea candidaţilor."
Art. II
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru funcţiile vacante de membru al Plenului Consiliului Concurenţei vor fi făcute nominalizări, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 840 din data de 11 noiembrie 2015