NORMA nr. 30 din 23 decembrie 2015 privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. 1
În conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004, în situaţia aplicării modalităţii de redresare financiara prin administrare specială, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b)din aceeaşi lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., desemnează, prin decizie, o persoană fizică sau juridică în calitate de administrator special.
Art. 2
De la data desemnării, administratorul special preia integral atribuţiile conducerii societăţii de asigurare/reasigurare supuse procedurii de redresare financiară, aşa cum acestea rezultă potrivit legii şi actelor constitutive ale societăţii de asigurare/reasigurare.
Art. 3
(1)Principalele atribuţii şi competenţe ale administratorului special sunt următoarele:
a)îndeplinirea măsurilor şi/sau a dispoziţiilor A.S.F., la termenele şi în condiţiile prevăzute în decizia de redresare financiară;
b)examinarea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare şi întocmirea unui raport amănunţit cu privire la situaţia financiară a acesteia, cu precizarea inclusiv a cauzelor care au condus la declanşarea procedurii de redresare financiară şi menţionarea persoanelor a căror activitate este imputabilă în acest sens. Raportul va preciza, de asemenea, măsurile întreprinse de administratorul special, precum şi posibilităţile reale şi operative de redresare financiară a societăţii de asigurare/reasigurare sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului acestei proceduri. Raportul se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desemnării administratorului special. La cererea administratorului special, pentru motive temeinice, durata de întocmire şi de prezentare a raportului poate fi prelungită de A.S.F. cu cel mult 15 zile lucrătoare;
c)ducerea la îndeplinire a demersurilor necesare pentru efectuarea unei majorări/infuzii de capital, în vederea redresării financiare a societăţii de asigurare/reasigurare;
d)conducerea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare, cu supravegherea şi controlul inclusiv al condiţiilor de efectuare a plăţilor din/în conturile societăţii de asigurare/reasigurare;
e)întocmirea şi transmiterea către A.S.F. a unor rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiară; rapoartele se transmit în primele cinci zile lucrătoare ale lunii în curs pentru activitatea din luna anterioară;
f)îndeplinirea oricăror altor dispoziţii ale A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor.
(2)Executarea mandatului, precum şi/sau exercitarea atribuţiilor administratorului special se duc la îndeplinire de către persoana expres desemnată prin decizia A.S.F., fără ca administratorul special să poată conferi atribuţiile sale, în tot sau în parte, unei terţe persoane.
(3)În îndeplinirea atribuţiilor sale, administratorul special angajează societatea de asigurare/reasigurare supusă procedurii de redresare financiară în raporturile acesteia cu terţii şi răspunde, potrivit legii, de modul de executare a deciziei de redresare financiară şi a dispoziţiilor A.S.F.
Art. 4
Pentru activitatea depusă, administratorul special are dreptul la remuneraţie, care se va stabili, de la caz la caz, de către A.S.F., având ca punct de referinţă remuneraţia membrilor conducerii societăţii de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale, volumul de activitate şi dimensiunea societăţii de asigurare/reasigurare, şi va fi suportată de către societatea de asigurare/reasigurare supusă procedurii.
Art. 5
(1)Administratorul special este obligat să ducă la îndeplinire şi să ia toate măsurile necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor cuprinse în decizia de redresare financiară emisă de A.S.F.
(2)Pentru motive întemeiate, A.S.F. poate dispune, oricând în cursul procedurii de redresare financiară, înlocuirea administratorului special.
Art. 6
(1)Încetarea calităţii de administrator special are loc în următoarele cazuri:
a)prin revocarea deciziei de redresare financiară prin administrare specială;
b)prin înlocuirea sau, după caz, prin renunţarea administratorului special la mandatul primit;
c)prin decesul administratorului special persoană fizici sau, după caz, ca urmare a dizolvării/lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică;
d)prin orice alte cauze de încetare prevăzute de lege.
(2)Încetarea calităţii de administrator special se dispune prin decizie a A.S.F.
Art. 7
(1)În toate cazurile în care, ca urmare a analizării rapoartelor administratorului special, se constată că nu sunt condiţii pentru restabilirea sau pentru menţinerea situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, A.S.F. dispune închiderea procedurii de redresare financiară şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a acesteia.
(2)În cazul în care măsurile întreprinse de administratorul special nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit şi/sau la înlăturarea cauzelor care au condus la declanşarea procedurii de redresare financiară, A.S.F. constată starea de insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 3 din Legea nr. 503/2004 şi dispune, prin decizie motivată, închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare, precum şi înregistrarea cererii de declanşare a falimentului, în condiţiile legii.
(3)Prin decizia de închidere a procedurii de redresare financiară, A.S.F. dispune revocarea administratorului special, precum şi încetarea calităţii şi a atribuţiilor acestuia.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.122/2005 pentru aprobarea Normelor privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005.
Art. 9
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 974 din data de 29 decembrie 2015