ORDIN nr. 160 din 6 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne
Având în vedere prevederile art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 şi 5 bis din 4 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 858 din data de 25 noiembrie 2014