HOTĂRÂRE nr. 456 din 28 mai 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: RO 5205651
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

48.189,08

 

1

 

Venituri din exploatare

2

46.928,08

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

1.260,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

7

43.964,27

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

42.864,27

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

8.658,57

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

181,17

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

30.348,69

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

22.073,98

C1

ch. cu salariile

13

20.757,60

C2

bonusuri

14

1.316,38

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

250,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

180,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.432,80

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

6.591,91

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.675,84

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.100,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.224,81

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

796,13

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.428,68

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3.428,68

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

380,96

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.904,82

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.523,86

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

 
 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.045,66

 

1

 

Alocaţii de la buget,din care:

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.045,66

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

210

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

210

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

8.759,52

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

8.237,14

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

223,47

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

54

912,33

8

 

Plăţi restante, în preţuri curente

55

 

9

 

Creanţe restante, în preţuri curente

56

370,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 415 din data de 4 iunie 2014