DECIZIE nr. 1202 din 11 decembrie 2013 privind sancţionarea Societăţii UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în şedinţa din data de 20 noiembrie 2013, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia autorizare avizare cu nr. SAR/DAA/B-60.866 din 5 noiembrie 2013, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 16-18-20, pasaj Macca, sectorul 3, J40/5797/13.05.2009, CUI 25546335/13.05.2009, RBK-615/26.03.2010,
şi a constatat următoarele:
Societatea UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A. nu a transmis documentaţia completă pentru aprobarea unei noi persoane semnificative/conducător executiv în termen de 15 zile de la data vacantării poziţiei începând cu data de 27 septembrie 2013 ca urmare a demisiei dlui Tiganus Razvan.
Prin Adresa nr. SAR-DAA/B-51.997 din 14 octombrie 2013 societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale.
Societatea UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A. nu a transmis documentaţia completă pentru aprobarea unei noi persoane semnificative/conducător executiv în termen de 15 zile de la data vacantării acestei poziţii, fiind astfel încălcate prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A., cu sediul social în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 16-18-20, pasaj Macca, sectorul 3, J40/5797/13.05.2009, CUI 25546335/13.05.2009, RBK-615/26.03.2010, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
Împotriva prezentei decizii, Societatea UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării, conform prevederilor art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de 7 ianuarie 2014