NORMA din 29 martie 2013 privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România
CAPITOLUL I: Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă
Art. 1
(1)Prin serviciul continuu maxim admis pe locomotivă se înţelege timpul de la ora ieşirii personalului de locomotivă cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora luării în primire a locomotivei în cazul schimbului în staţie până la ora intrării cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora predării locomotivei în cazul schimbului în staţie.
(2)Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă este compus din timpul de conducere efectivă a locomotivei şi din timpul de muncă în staţionarea trenului.
(3)În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)timp de muncă - orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)odihna la domiciliu - perioada care nu reprezintă timp de muncă şi este exclusiv la dispoziţia personalului de locomotivă;
c)odihna în afara domiciliului - perioada în care personalul de locomotivă se află la dispoziţia angajatorului şi efectuează odihnă în dormitoare special amenajate sau în unităţi de cazare;
d)munca de noapte - munca prestată între orele 22,00-6,00;
e)serviciu de noapte - munca de noapte prestată pe o perioadă de minimum 3 ore;
f)timp de conducere efectivă a locomotivei - cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă în care personalul de locomotivă realizează efectiv actul de conducere a locomotivei sau deservirea acesteia, participă la desfăşurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare, compunerea sau descompunerea trenului, efectuarea probelor regulamentare de frână, conducerea şi/sau deservirea locomotivelor de multiplă tracţiune;
g)timp de muncă în staţionarea trenului - cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, altul decât timpul de conducere efectivă a locomotivei, în care personalul de locomotivă nu conduce locomotiva ce participă la remorcarea trenului, pe o perioadă continuă de timp, mai mare de 15 minute.
Art. 2
În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipă completă, serviciul continuu maxim admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi/sau deserveşte locomotiva este de 12 ore, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi:
a)8 ore pentru trenurile de călători şi mixte;
b)9 ore pentru trenurile de marfă;
c)12 ore pentru trenurile de marfă care urmează să manevreze pe secţie - trenurile locale de marfă - trenurile convoaie de manevră în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple, intercalate, împingătoare de la trenurile remorcate în multiplă tracţiune, locomotive izolate, precum şi activitatea de manevră.
Art. 3
În cazul conducerii/deservirii locomotivei în sistem simplificat - fără mecanic ajutor, serviciul continuu maxim admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi/sau deserveşte locomotiva este de:
a)9 ore pentru trenurile de călători şi mixte, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi 7 ore;
b)10 ore pentru trenurile de marfă, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi 8 ore;
c)12 ore pentru trenurile de marfă care urmează să manevreze pe secţie - trenurile locale de marfă - trenurile convoaie de manevră în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple, intercalate, împingătoare de la trenurile remorcate în multiplă tracţiune, locomotive izolate, precum şi activitatea de manevră.
Art. 4
În cazul utilizării locomotivei la remorcarea trenurilor de călători, mixte, de marfă sau la activitatea de manevră în cadrul aceluiaşi serviciu comandat al personalului de locomotivă, timpul de conducere efectivă este cel corespunzător prestaţiei pentru care serviciul executat este mai mult de 50% din acest timp. Această prevedere se aplică numai în cazul utilizării personalului de la o prestaţie de categorie superioară la o prestaţie de categorie inferioară.
CAPITOLUL II: Cazuri admise de prelungire a timpului de conducere efectivă a locomotivei, cu încadrarea în serviciul continuu maxim admis pe locomotivă
Art. 5
Pentru cazuri excepţionale - cazuri de forţă majoră, calamităţi naturale, închideri de linie în cazul producerii unor accidente/incidente feroviare, respectiv pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi sau accidente/incidente feroviare - conducerea operatorului de transport feroviar poate dispune prelungirea timpului de conducere efectivă a locomotivei, cu încadrarea în durata serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, numai cu consimţământul mecanicului de locomotivă.
Art. 6
Timpul necesar personalului de locomotivă pentru deplasarea "regie" şi/sau aşteptarea efectuării schimbului pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcării unui tren/efectuării manevrei nu intră în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, cu condiţia ca acesta să nu depăşească cumulat un număr de 12 ore pentru trenurile de călători sau mixte şi un număr de 15 ore pentru trenurile de marfă.
CAPITOLUL III: Odihna personalului de locomotivă
Art. 7
(1)Odihna la domiciliu, între două comenzi consecutive, va fi cel puţin egală ca timp cu dublul timpului de muncă prestat anterior, care nu include în calcul perioadele de odihnă în afara domiciliului, dar nu mai puţin de 12 ore.
(2)În situaţia în care timpul de muncă prestat anterior este mai mic de 6 ore, odihna la domiciliu va fi de cel puţin 12 ore.
Art. 8
(1)În situaţia în care se impune efectuarea odihnei în afara domiciliului, aceasta va fi egală ca timp cu cel puţin jumătate din timpul de muncă prestat anterior, dar nu mai puţin de două ore.
(2)În situaţia în care timpul de muncă prestat anterior este mai mic de 4 ore, odihna minimă în afara domiciliului va fi de cel puţin două ore.
(3)Efectuarea odihnei în afara domiciliului în unităţi de cazare, altele decât dormitoarele special amenajate în acest scop, va fi consemnată de mecanicul de locomotivă în formularul "Foaie de parcurs", la rubrica "Odihna personalului de locomotivă" din cap. I, cu precizarea datelor de identificare a unităţii de cazare respective.
Art. 9
Orice perioadă de odihnă la domiciliu poate fi urmată de cel mult două perioade consecutive de odihnă în afara domiciliului, care cumulat nu vor depăşi un număr de 10 ore. În vederea asigurării unei recuperări eficiente a personalului, angajatorul este obligat să asigure un nivel corespunzător de confort în spaţiul de cazare pus la dispoziţia personalului care se odihneşte în afara domiciliului.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 10
(1)Anterior expirării timpului de conducere efectivă a locomotivei, atunci când nu poate asigura personal de schimb în staţie, operatorul de transport feroviar solicită, cu cel puţin 60 de minute înainte de expirarea timpului de conducere efectivă a locomotivei, conducerii operative a administratorului sau gestionarului de infrastructură feroviară oprirea trenului în vederea efectuării schimbului de personal.
(2)După oprirea trenului în staţie, personalul de locomotivă/şeful de tren asigură menţinerea trenului pe loc cu frânele de mână ale locomotivei/vehiculelor din tren, respectiv cu frâna de menţinere pe loc a automotorului/ramei. Mecanicul de locomotivă comunică IDM prin instalaţia TC - radiotelefon faptul că trenul a fost asigurat, precum şi date relevante pentru identificarea trenului, respectiv: număr tren, număr locomotivă, număr foaie de parcurs, precum şi faptul că aşteaptă sosirea personalului de schimb; IDM înscrie în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare datele trenului, ora şi modul de asigurare a trenului. După înscrierea în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare, IDM confirmă mecanicului de locomotivă prin instalaţia TC - radiotelefon primirea datelor, precizând numărul din registru, număr care va fi înscris în foaia de parcurs de către mecanicul de locomotivă.
(3)În cazul în care se estimează că se depăşeşte numărul de ore corespunzătoare serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, prevăzut la art. 2 sau 3, personalul de locomotivă avizează, cu cel puţin 60 de minute înainte de expirarea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, IDM din staţia cea mai apropiată în sensul de mers şi operatorul de tracţiune sau şeful de tură al operatorului de transport feroviar despre necesitatea opririi trenului în staţie în vederea efectuării schimbului de personal.
(4)După asigurarea trenului, efectuarea schimbului de informaţii prin radiotelefon şi efectuarea menţiunilor în foaia de parcurs, aşteptarea personalului de schimb nu reprezintă activitate în legătură directă cu siguranţa circulaţiei trenurilor pentru personalul de locomotivă.
Art. 11
Celelalte dispoziţii cu privire la timpul de muncă cuprinse în Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu contravin prezentelor norme, se aplică în mod corespunzător.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 198 din data de 8 aprilie 2013