ORDIN nr. M.94 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.
Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2)Orice depăşire a veniturilor şi cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A.
Cod unic de înregistrare RO28980435
- mii lei -
 

INDICATORI

Număr rând

Realizat 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

30.475,77

37.280,00

122,33

41.008,00

43.058,40

110,00

105,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

30.437,63

37.200,00

122,22

40.920,00

42.966,00

110,00

105,00

2

 

Venituri financiare

3

38,14

80,00

209,75

88,00

92,40

110,00

105,00

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

30.432,40

37.183,30

122,19

40.901,63

42.946,71

110,00

105,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

30.432,40

37.113,30

121,96

40.824,63

42.865,86

110,00

105,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

21.366,63

25.990,44

121,64

28.589,48

30.018,96

110,00

105,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

3,17

30,00

1167,32

33,00

34,65

110,00

105,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

9.056,02

10.942,86

120,84

12.020,24

12.612,79

109,85

104,93

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

6.476,43

7.773,05

120,02

8.550,36

8.977,87

110,00

105.00

C2

bonusuri

11

649,67

788,50

121,37

867,35

910,72

110,00

105.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86,72

169,09

194,98

169,09

169,09

100,00

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.843,20

2.212,22

120,02

2.433,44

2.555,11

110,00

105,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

6,58

150,00

2.279,64

165,00

173,25

110,00

105,00

2

 

Cheltuieli financiare

17

0,00

70,00

0,00

77,00

80,85

110,00

105,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

43,37

96,70

222,97

106,37

111,69

110,00

105,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

5,28

21,66

410,15

23,82

25,01

110,00

105,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

38,09

75,04

197,02

82,55

86,68

110,00

105,00

 

1

 

Rezerve legale

22

2,20

4,84

219,77

5,32

5,58

110,00

105,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

35,89

2,15

5,99

0,00

0,00

0,00

0,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0,00

68,06

0,00

77,23

81,09

113,47

105,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0,00

57,85

0,00

74,29

78,01

128,42

105,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0,00

57,85

0,00

74,29

78,01

128,42

105,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

e)

alte cheltuieli

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

43,47

150,00

345,07

165,00

181,50

110,00

110,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

Surse proprii

40 bis

43,47

150,00

345,07

165,00

181,50

110,00

110,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

43,47

150,00

345,07

165,00

181,50

110,00

110,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

       
 

1

 

Număr de personal prognozat la finele anului

43

500,00

550,00

110,00

560,00

600,00

101,82

107,14

2

 

Numărul mediu de salariaţi total

44

416,00

515,00

123,80

530,00

550,00

102,91

103,77

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

7.126,10

8.561,55

120,14

9.417,71

9.888,59

110,00

105,00

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

6.476,43

7.773,05

120,02

8.550,36

8.977,87

110,00

105,00

b)

bonusuri

47

649,67

788,50

121,37

867,35

910,72

0,00

0,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd. 44)/12*1000

48

1.297,36

1.257,78

96,95

1344,40

1.360,28

106,89

101,18

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.427,50

1.385,36

97,05

1.480,77

1.498,27

106,89

101,18

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

73,26

72,23

98,60

77,37

78,29

107,12

101,18

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

76,41

72,23

94,53

77,37

78,29

107,12

101,18

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

998,56

997,41

99,88

1.097,15

1.152,00

110,00

105,00

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

2.287,07

2.172,72

95,00

2.064,08

1.960,88

95,00

95,00

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

517,31

491,44

95,00

466,87

443,53

95,00

95,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 636 din data de 15 octombrie 2013