HOTĂRÂRE nr. 37 din 11 mai 2015 cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2015) 135 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene LXII/183 din 6 mai 2015,
Senatul României adoptă următoarea hotărâre:
Art. 1
Senatul României consideră că:
- nu există o evaluare a impactului şi a costurilor suplimentare care urmează să apară după intrarea în vigoare a acestei directive, întrucât transmiterea deciziilor fiscale emise în ultimii 10 ani prezintă multe inconveniente generate de formalizarea deciziilor doar pe format hârtie, în unele cazuri, iar transpunerea pe suport electronic necesită resurse importante;
- este necesară adoptarea de măsuri pentru standardizarea comunicării informaţiilor despre deciziile transfrontaliere, întrucât în prezent, conform textului în vigoare, schimbul de informaţii în domeniul deciziilor este spontan şi la latitudinea autorităţilor competente ale statului membru emitent. Acesta apreciază că pot exista pierderi fiscale în alt stat membru, pe baza dovezilor pe care le deţine;
- data de aplicare a acestei propuneri, respectiv 1 ianuarie 2016, este nefezabilă, pentru că procesul de transpunere al acestui proiect de directivă în legislaţia internă a fiecărui stat membru este un proces greoi şi care presupune parcurgerea unor etape;
- nu există o fundamentare corespunzătoare a schimbului automat de informaţii între statele membre şi cele nemembre.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia rezultată din conţinutul acestei hotărâri se transmite către instituţiile europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 11 mai 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015