REGULAMENT din 5 noiembrie 2014 de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române
CAPITOLUL I: Descrierea Institutului Limbii Române
Art. 1
(1)Institutul Limbii Române, denumit în continuare I.L.R., este organ de specialitate al Ministerului Educaţiei Naţionale, înfiinţat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Sediul I.L.R. este în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.
(3)Obiectul principal de activitate al I.L.R. este promovarea cunoaşterii limbii române, sprijinirea persoanelor care învaţă această limbă şi atestarea cunoştinţelor de limba română, în baza Hotărârii Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, a Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2007 privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române.
(4)Numărul de posturi prevăzut pentru I.L.R. este de 64, dintre care 14 funcţii contractuale şi 50 de posturi pentru Corpul lectorilor de limba română, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile aflate în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
Art. 2
(1)Prin îndeplinirea atribuţiilor sale, I.L.R. îşi asumă următoarele obiective:
a)promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti;
b)organizarea de cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească;
c)eliberarea certificatelor care atestă cunoaşterea limbii române;
d)înfiinţarea şi asigurarea funcţionării lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească din străinătate;
e)implementarea Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene;
f)promovarea învăţării limbii române ca limbă străină în instituţii şi unităţi de învăţământ de peste hotare;
g)sprijinirea conservării identităţii lingvistice şi culturale a elevilor de origine română care studiază în străinătate;
h)dezvoltarea şi promovarea de programe de limba română în colaborare cu alte instituţii, unităţi, asociaţii şi organizaţii;
i)organizarea de expoziţii, conferinţe, proiecţii de filme, simpozioane, întruniri anuale ale lectorilor, acţiuni de promovare a elementelor de cultură şi civilizaţie românească, în ţară şi în străinătate.
(2)Pentru realizarea obiectivelor sale, I.L.R. promovează parteneriate şi relaţii de colaborare cu unităţi şi instituţii de învăţământ şi cu alte unităţi, instituţii, centre şi organizaţii, din ţară şi din străinătate.
Art. 3
(1)Prin înfiinţarea şi susţinerea lectoratelor de limba română în străinătate, I.L.R. are ca scop predarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti în mediul universitar din străinătate şi susţinerea financiară a acestora.
(2)Pentru asigurarea funcţionării lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, în cadrul I.L.R. funcţionează Corpul lectorilor de limba română format din lectorii de limba română.
Art. 4
Prin implementarea Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, I.L.R. are ca scop conservarea identităţii lingvistice şi culturale a elevilor de origine română înscrişi în unităţi de învăţământ din străinătate, facilitarea reintegrării acestora în sistemul românesc de învăţământ şi promovarea limbii, culturii, civilizaţiei româneşti în sistemele de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene.
Art. 5
Prin organizarea cursurilor de limba română ca limbă străină, în ţară şi în străinătate, se urmăresc atestarea cunoştinţelor de limba română şi sprijinirea persoanelor care învaţă limba română.
CAPITOLUL II: Structura organizatorică a I.L.R.
Art. 6
(1)Structura organizatorică este formată din ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor dintre acestea, constituite astfel încât să asigure realizarea obiectivelor I.L.R. În cadrul acestuia, prin decizie a directorului, pot fi organizate birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.
(2)Funcţia constituie factorul care generalizează posturi asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere, al autorităţii şi al responsabilităţii.
(3)Funcţia de coordonare a activităţii I.L.R. este asigurată de un consiliu de coordonare format din 7 membri. Componenţa Consiliului de coordonare este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Preşedintele Consiliului de coordonare este propus de acesta şi este numit în funcţie prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile legii.
(4)Funcţia de conducere a activităţii I.L.R. este asigurată de către un director, numit în funcţie prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile legii.
(5)Funcţia de execuţie este asigurată de personalul organizat, după caz, în birouri, oficii şi compartimente.
(6)În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(7)Atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al I.L.R. sunt aprobate prin decizie a directorului.
CAPITOLUL III: Consiliul de coordonare
Art. 7
Consiliul de coordonare este un organism cu rol consultativ. Componenţa acestuia este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 8
(1)Atribuţiile Consiliului de coordonare sunt următoarele:
a)avizează, la cerere, strategiile şi planurile de activitate ale I.L.R.;
b)avizează strategia I.L.R. de dezvoltare pe termen mediu şi lung.
(2)Hotărârile Consiliului de coordonare se adoptă cu majoritatea simplă a numărului total de membri.
CAPITOLUL IV: Conducerea
Art. 9
(1)Conducerea activităţii I.L.R. este asigurată de un director numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile legii.
(2)Biroul financiar-contabil, resurse umane şi administrativ, Compartimentul lectorate şi atestate de limba română, Corpul lectorilor de limba română şi Compartimentul Limbă, cultură şi civilizaţie românească (L.C.C.R.) se află în subordinea directorului.
(3)Activitatea juridică este asigurată de Oficiul juridic, organizat în subordinea directă a directorului I.L.R. Oficiul juridic are un post de consilier juridic.
Art. 10
Directorul I.L.R. îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)asigură conducerea întregii activităţi a I.L.R. şi răspunde de buna desfăşurare a acesteia;
b)aprobă strategia I.L.R. de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
c)reprezintă I.L.R. în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, în mod direct sau prin delegaţii săi desemnaţi special în acest scop;
d)încheie în numele I.L.R. acorduri şi contracte cu persoane fizice sau juridice;
e)exercită funcţia de ordonator de credite;
f)încadrează şi concediază personalul I.L.R.;
g)stabileşte atribuţiile personalului din subordine;
h)propune spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale statul de funcţii;
i)aprobă regulamentele speciale subsecvente prezentului regulament;
j)aprobă eliberarea certificatelor de atestare a cunoştinţelor de limba română;
k)asigură aplicarea şi respectarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare;
l)aplică reglementările în vigoare privind acordarea stimulentelor salariale;
m)aprobă, în condiţiile legii, perioadele de concediu de odihnă, pe baza solicitărilor scrise, pentru personalul angajat;
n)poate delega, în condiţiile legii, competenţele sale şefului de birou sau altei persoane;
o)în caz de imposibilitate de exercitare a funcţiei, deleagă atribuţiile şefului de birou sau altei persoane.
Art. 11
În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi instrucţiuni.
Art. 12
(1)Conducerea I.L.R. aprobă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, regulamentul de ordine interioară.
(2)Regulamentul de ordine interioară cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:
a)reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul I.L.R.;
b)reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
c)drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
d)procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
e)reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f)abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
g)reguli referitoare la procedura disciplinară;
h)modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.
Art. 13
(1)Pentru realizarea activităţilor sale, I.L.R. poate utiliza personal de specialitate, în condiţiile legii.
(2)Prin colaborarea cu unităţi, instituţii, centre, asociaţii şi organizaţii, I.L.R. urmăreşte dezvoltarea şi derularea de proiecte şi programe care să contribuie la promovarea limbii române.
Art. 14
Ocuparea posturilor vacante se realizează prin concurs specific, pe baza unei metodologii aprobate în acest sens, în condiţiile legii.
Art. 15
Atribuţiile personalului I.L.R. se stabilesc în fişa postului.
CAPITOLUL V: Corpul lectorilor de limba română
Art. 16
(1)Corpul lectorilor este format din lectorii de limba română.
(2)Lectorul de limba română este cadrul didactic, cu minimum 2 ani vechime la catedră, titular într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate, în urma promovării concursului organizat de către I.L.R.
(3)Lectorii de limba română aflaţi la universităţile din străinătate se preiau de către I.L.R. şi se încadrează în Corpul lectorilor de limba română, pe durata misiunii în străinătate.
(4)Corpul lectorilor funcţionează în subordinea directă a directorului I.L.R.
(5)Corpul lectorilor de limba română este o structură prin care se asigură funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate.
Art. 17
Principalele atribuţii ale Corpului lectorilor de limba română sunt:
a)pune în practică strategia I.L.R. de promovare a cunoaşterii limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei române, de sprijinire a persoanelor care doresc să înveţe această limbă şi de atestare a cunoştinţelor de limba română;
b)sprijină strategia I.L.R. de înfiinţare de noi lectorate de limba română în străinătate şi de susţinere a celor existente;
c)organizează, prin lectorii de limba română, manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, acţiuni de promovare a elementelor de cultură şi civilizaţie românească;
d)elaborează lucrări ştiinţifice, teste de evaluare a cunoştinţelor de limba română.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 18
Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014