METODOLOGIE din 1 iulie 2015 de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie Care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop şi domeniul de aplicare
Art. 1
Prezenta metodologie de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi (denumită în continuare metodologie) stabileşte:
a)modul de calcul al cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi;
b)modul de calcul al cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi;
c)modul de calcul al numărului de certificate verzi pentru neîndeplinirea cotei anuale estimate de certificate verzi, aferentă fiecărui trimestru din anul de analiză, de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi;
d)modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi;
e)modul de calcul al sumei de bani pentru neîndeplinirea cotei anuale estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă fiecărui trimestru;
f)modul de calcul al sumei de bani aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi.
Art. 2
(1)Prezenta metodologie se aplică:
a)operatorilor economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, în vederea îndeplinirii cotei obligatorii anuale de certificate verzi;
b)producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care au calitatea de deţinători de certificate verzi;
c)consumatorilor industriali electrointensivi, care sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
d)operatorului de transport şi de sistem;
e)operatorului pieţei de certificate verzi.
(2)Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia furnizării de informaţii în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
SECŢIUNEA 2: Definiţii şi abrevieri
Art. 3
(1)Termenii folosiţi sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:
a)an de analiză - anul pentru care se stabilesc atât cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi, cât şi operatorii economici menţionaţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile aferente acestora;
b)trimestru de analiză - trimestrul din anul de analiză pentru care s-a stabilit cota estimată de achiziţie de certificate verzi şi pentru care ANRE verifică îndeplinirea acesteia de către fiecare operator economic menţionat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de CV şi stabileşte operatorii economici care nu şi-au îndeplinit cota respectivă de certificate verzi, numărul de CV neachiziţionate de aceştia, inclusiv cuantumul amenzii pentru certificatele verzi neachiziţionate;
c)certificate verzi aflate pe piaţa de certificate verzi - certificatele verzi valabile pe piaţa de certificate verzi şi certificatele verzi expirate în contul operatorului economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi care pot fi utilizate la cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi; certificatele verzi expirate în contul acestuia nu pot face obiectul unei alte tranzacţii;
d)certificat verde "blocat temporar" - certificatul verde considerat pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate aferente unui trimestru de analiză de către un operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV până la utilizarea acestuia la îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, dată la care statusul acestuia se modifică în "consumat";
e)certificat verde "consumat" - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic cu astfel de obligaţie;
f)certificat verde emis-certificatul verde emis de operatorul de transport şi de sistem unui producător de energie electrică din surse regenerabile, în vederea tranzacţionării pe piaţa de certificate verzi;
g)certificat verde recuperat - certificatul verde care a fost amânat de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (21) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este eliberat pentru tranzacţionare în condiţiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015;
h)certificat verde rezervat - certificatul verde transferat de operatorul pieţei de certificate verzi din contul de producător al unui operator economic în contul de furnizor al aceluiaşi operator economic care este înregistrat la piaţa de certificate verzi şi în calitate de producător şi în calitate de furnizor, pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii a acestuia;
i)cota anuală obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi-cota estimată de achiziţie de certificate verzi şi impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul t, care se stabileşte prin ordin, se publică pe site-ul www.anre.ro în cursul lunii decembrie a anului t-1 şi pentru care se aplică amenzi în caz de neîndeplinire a acesteia pentru fiecare trimestru al anului t;
j)cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi - cota de achiziţie de certificate verzi impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză t, bazată pe valori realizate, care se stabileşte prin ordin, se publică pe site-ul www.anre.ro până la data de 1 martie a anului următor celui de analiză (t+1) şi pentru care se aplică penalităţi în caz de neîndeplinire;
k)cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie - ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile (din care se scade energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW) în consumul final brut de energie electrică care este susţinută prin sistemul de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l)consum final brut de energie electrică - cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul propriu tehnologic de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum şi consumul propriu tehnologic din reţeaua de transport şi distribuţie, excluzând producţia de energie electrică produsă în centrale electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior, la care se adaugă diferenţa dintre importul şi exportul de energie electrică;
m)consum final de energie electrică - suma consumurilor de energie electrică realizate de consumatorii finali de energie electrică din România;
n)consum final exceptat de energie electrică - cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii electrointensivi care este exceptată de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
o)factor de capacitate - raportul dintre energia electrică produsă în anul de analiză şi energia electrică care s-ar produce dacă centrala ar funcţiona la puterea instalată toată perioada analizată, exprimat în procente;
p)operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi - orice operator economic care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorii operatori economici au obligaţie de achiziţie de certificate verzi:
- furnizorul de energie electrică pentru energia electrică facturată către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii;
- producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică;
- producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic;
q)producător de energie electrică din surse regenerabile de energie - orice operator economic, persoană fizică sau juridică care deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care este acreditat prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi sau preţ reglementat;
r)sistem de promovare - sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prin tranzacţionarea certificatelor verzi combinată cu cotele obligatorii de certificate verzi sau prin tarif reglementat, instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:
1.a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
2.b) CFBEE - consum final brut de energie electrică, exprimat în MWh;
3.c) CFEE - consum final de energie electrică, exprimat în MWh;
4.d) CFEEexceptat - consum final exceptat de energie electrică, exprimat în MWh;
5.e) CFEEi - consum final de energie electrică realizat de operatorul economic i, exprimat în MWh;
6.f) CV - certificat verde;
7.g) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, exprimat în MWh;
8.h) FCj - factor de capacitate, pe tip de tehnologie j, exprimat în %;
9.i) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.j) HG 495/2014 - Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
11.k) n - trimestrul de analiză;
12.l) NCVi nec - numărul de CV necesar a fi achiziţionate de operatorul economic i, pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n;
13.m) NCVi - numărul de CV achiziţionate de operatorul economic i, pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n;
14.n) NCVi, neachiz - numărul de CV neachiziţionate de operatorul economic i pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n;
15.o) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
16.p) OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi;
17.q) Pi - putere electrică instalată a centralei/grupului de producere E-SRE, exprimată în MW;
18.r) SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
19.s) SRE - surse regenerabile de energie;
20.t) Si, t - suma bănească pe care trebuie să o plătească operatorul economic i pentru CV neachiziţionate pentru anul de analiză t/trimestru de analiză n;
21.u) St - suma bănească rezultată din neachiziţionarea de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n;
22.v) cCV estimate, t - cota estimată de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh;
23.w) cCV t - cota de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh;
24.x) c1CV, t - cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, având în vedere încadrarea în cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în CV/MWh;
25.y) cESRE, t - cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile pentru anul t care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în %;
26.z) PCV, t - preţul mediu estimat al CV în anul t pe piaţa centralizată a CV, exprimat în lei/CV;
27.aa) ICV, t - impactul mediu ponderat estimat al CV în factura consumatorului final de energie electrică, în anul t, exprimat în lei/MWh;
28.bb) t - anul de analiză;
29.cc) t-1 - anul în care se estimează cota de CV pentru anul t;
30.dd) t+1 - anul în care se stabileşte gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.
CAPITOLUL II: Stabilirea cotei obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare pentru anul următor
Art. 5
(1)ANRE calculează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul, până la data de 30 iunie a anului t-1, asupra nivelului cotei obligatorii de E-SRE în anul t care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în procente, în funcţie de următoarele:
a)gradul de realizare a obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie, prevăzut în Raportul de progres al României elaborat de ministerul de resort, exprimat în procente;
b)impactul mediu estimat al CV în factura consumatorului final de energie electrică, exprimat în lei/MWh.
(2)Cota obligatorie de E-SRE în anul t care beneficiază de sistemul de promovare se calculează cu următoarea formulă:
cESRE, t = ESREt, CAP/CFBEEt
unde:
ESREt, CAP = cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, care beneficiază de sistemul de promovare prin CV;
CFBEEt = consumul final brut de energie electrică estimat pentru anul t, având în vedere tendinţele de evoluţie pentru anul t-1 publicate de Institutul Naţional de Statistică.
Art. 6
(1)ANRE verifică gradul de realizare a obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie, din ultimul Raport de progres al României elaborat de ministerul de resort:
a)în situaţia în care se constată că ponderea de energie din surse regenerabile din cel mai recent an raportat are cel puţin valoarea stabilită în traiectoria orientativă pentru anul respectiv, conform anexei 1 la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, atunci impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică în anul t se menţine constant la nivelul celui estimat în luna iunie a anului t-1 pentru anul t-1;
b)în situaţia în care se constată că ponderea de energie din surse regenerabile din cel mai recent an raportat are valoarea mai mică decât cea stabilită în traiectoria orientativă pentru anul respectiv, atunci impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică în anul t va fi majorat faţă de cel considerat pentru anul t-1 cu raportul dintre diferenţa între ponderea de energie din surse regenerabile stabilită în traiectoria orientativă şi cea realizată şi ponderea de energie din surse regenerabile stabilită în traiectoria orientativă. Valoarea impactului mediu al CV în anul t+1 se determină prin majorarea impactului mediu al CV estimat în luna iunie a anului t pentru anul t cu acelaşi raport, până la publicarea unui nou Raport de progres al României.
(2)Se calculează cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, care beneficiază de sistemul de promovare, ESREt, CAP în condiţiile alin. (1), utilizând următoarea formulă:
unde:
ICV, t - impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică, în anul t, calculat conform alin. (1);
ESREt = cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t în centrale E-SRE acreditate pentru sistemul de promovare, calculat conform art. 7;
NCVemise, t = numărul total de CV estimate a fi emise în anul t aferente ESREt calculat conform art. 8;
pCV,t = preţul mediu ponderat estimat al CV în anul t-1 pentru anul t pe piaţa centralizată a CV, având în vedere raportul dintre cererea şi oferta de CV estimat pentru anul t;
CFEEt = consumul final de energie electrică estimat pentru anul t, având în vedere tendinţele de evoluţie pentru anul t-1 publicate de Institutul Naţional de Statistică.
(3)Impactul mediu al CV estimat în factura consumatorului final de energie electrică în luna iunie a anului t-1 pentru anul t-1 se calculează ca fiind produsul dintre cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t-1 stabilită de ANRE şi preţul mediu estimat al CV în anul t-1 pe piaţa centralizată de CV, având în vedere raportul dintre cererea şi oferta de CV estimat pentru anul t-1.
CAPITOLUL III: Stabilirea cotei estimate de achiziţie de CV pentru anul următor
SECŢIUNEA 1: Determinarea cotei estimate de achiziţie de CV în anul t-1 pentru anul t, (cCV estimat, t)
SUBSECŢIUNEA 1: Determinarea cantităţii de energie electrică estimată a se produce în anul t din surse regenerabile de energie (ESREt) care beneficiază de sistemul de promovare
Art. 7
(1)ANRE calculează, în luna decembrie a fiecărui an t-1, cantitatea de ESRE estimată a se produce în anul t (ESREt) şi care beneficiază de sistemul de promovare, în funcţie de următoarele date de intrare:
a)puterea electrică instalată în grupurile/centralele electrice existente în anul t, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, Pi, j existent;
b)puterea electrică instalată în grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, Pi, j, nou;
c)factorii de capacitate utilizaţi la autorizarea sistemului de promovare, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, FCj.
(2)La determinarea cantităţii de ESRE estimată a se produce în anul t nu se ia în considerare energia electrică produsă în centralele hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.
(3)Pentru grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, la estimarea energiei electrice produse de acestea se va ţine seama şi de momentul punerii în funcţiune a grupurilor/centralelor electrice respective.
(4)Pentru o estimare cât mai corectă a cantităţii de ESRE ce urmează să se producă în grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, ANRE va utiliza informaţiile din autorizaţiile de înfiinţare valabile emise de ANRE, cu punere în funcţiune în anul t şi ţinând seama de evoluţia punerilor în funcţiune în anul t-1.
SUBSECŢIUNEA 2: Determinanta numărului total de CV estimate a fi emise în anul t (NCVemise , t)
Art. 8
Numărul total de CV estimate în anul t-1 a fi emise pentru anul t, NCVemise, t, se determină ca suma dintre numărul total de CV estimate a fi emise pentru centralele existente, numărul total de CV estimate a fi emise pentru centralele electrice noi cu punere în funcţiune pe parcursul anului t şi numărul de CV recuperate în anul t.
SUBSECŢIUNEA 3: Determinarea consumului final de energie electrică estimat pentru anul t (CFEEt)
Art. 9
Consumul final de energie electrică estimat în anul t-1 pentru anul t, CFEEt, se determină pe baza consumului final de energie electrică estimat pentru anul t utilizat la rularea POWRSYM şi evidenţiat în procesul tehnologic de funcţionare a SEN.
SUBSECŢIUNEA 4: Stabilirea cotei estimate de achiziţie de CV pentru anul t (cCV estimat, t)
Art. 10
(1)Cota estimată de achiziţie de CV în anul t-1 pentru anul t se calculează ca fiind raportul dintre numărul total de CV estimate a fi emise în anul t şi consumul final de energie electrică estimat diminuat cu consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru aceeaşi perioadă:
cCV estimat, t = NCVemise, t/(CFEEt - CFEEexceptat, t) [CV/MWh]
unde: CFEEexceptat, t reprezintă consumul final exceptat estimat în anul t-1 pentru anul t, comunicat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.
(2)Consumul final estimat a fi exceptat de energie electrică pentru anul t prevăzut la alin. (1) se determină având în vedere acordurile de exceptare emise în anul t-1, precum şi cele avute în vedere a fi emise în cursul anului t, luându-se în considerare următoarea regulă:
a)acordurile de exceptare pentru jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t se emit la data de 1 ianuarie a anului t;
b)acordurile de exceptare pentru jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t se emit la data de 1 iulie a anului t.
SECŢIUNEA 2: Stabilirea încadrării energiei electrice estimate a se produce din surse regenerabile în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii
Art. 11
Cotele anuale obligatorii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare pentru perioada 2015- 2020 sunt calculate conform art. 5 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (42) din Lege.
Art. 12
(1)Se compară cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, calculată conform art. 7 alin. (1), cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESREt, CAP), calculată conform art. 6 alin. (2).
(2)Dacă E-SRE estimată este mai mică decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESREt, CAP) sau egală cu aceasta, cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, c1CV, estimat, t, este egală cu cea calculată conform art. 10 alin. (1).
(3)Dacă E-SRE estimată este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESREt, CAP), se va ajusta cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t după cum urmează:
a)se calculează raportul Rt dintre E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESREt, CAP) şi E-SRE estimată a se produce în anul t:
Rt = ESREt, CAP/ESREt
b)raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV estimate 8 se emite în anul t (NCVemise, t), calculat conform art. 8:
NCV1emise, t = Rt x NCVemise, t
c)se calculează cota de CV estimată de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de noul număr de CV estimat a fi emise:
c1CV estimat, t = NCV1emise, t/(CFEEt - CFEEexceptat, t) [CV/MWh]
Art. 13
(1)În luna decembrie a anului t-1, ANRE stabileşte prin ordin şi publică pe site-ul propriu, pentru anul t, cota obligatorie estimată de achiziţie de CV, determinată conform art. 12 alin. (2) sau alin. (3) lit. c), numărul de CV estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor.
(2)Cota de achiziţie de CV estimată în anul "t-1" pentru anul t şi publicată pe site-ul ANRE conform alin. (1) va fi modificată semestrial în cursul anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% faţă de cota menţionată.
(3)Modificarea cotei de achiziţie de CV prevăzută la alin. (2) se realizează în condiţiile art. 10 alin. (2), având în vedere acordurile de exceptare emise în anul t până la data modificării cotei estimate de CV pentru anul t.
CAPITOLUL IV: Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferente trimestrului de analiză
SECŢIUNEA 1: Stabilirea numărului de CV necesar a fi deţinute de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză (NCVi nec, trim. n)
Art. 14
Stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul de analiză t se realizează de către ANRE pentru trimestrele I-IV din anul respectiv t.
Art. 15
(1)Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligaţie de achiziţie i trebuie să le deţină pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de CV aferente trimestrului de analiză n (NCVi nec, trim. n) se determină astfel
unde: CFEEi, trim. n = energia electrică livrată clienţilor finali/utilizată pentru consumul final de energie electrică de către operatorul economic i cu obligaţie de achiziţie de CV în trimestrul de analiză n;
CFEEi, exceptat, trim. n = consumul final exceptat în trimestrul de analiză n pentru anul t al furnizorului t; şi
cCV, estimat, t = cota obligatorie estimată de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, conform art. 12 alin. (2) sau alin. (3) lit. c).
(2)Numărul de CV pe care operatorul economic i că trebuie să le deţină pentru trimestrul de analiză n este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare.
SECŢIUNEA 2: Stabilirea numărului de certificate verzi neachiziţionate de fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru trimestrul de analiză n (NCVi, neachiz, trim. n), respectiv a sumei de bani datorate de acesta
Art. 16
(1)Numărul de CV deţinute de un operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV în contul propriu la sfârşitul trimestrului de analiză n şi care este luat în calcul pentru stabilirea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferente trimestrului respectiv, NCVi, trim. n, este constituit din:
a)CV achiziţionate în timpul trimestrului de analiză, inclusiv CV care au fost achiziţionate anterior trimestrului de analiză şi nu au fost considerate la îndeplinirea obligaţiei de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrele anterioare;
b)CV virtuale aferente cantităţii de E-SRE vândute furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii, în trimestrul de analiză n şi care nu beneficiază de CV;
c)CV rezervate pentru trimestrul de analiză, în cazul în care producătorul de E-SRE are şi obligaţie de achiziţie de CV.
(2)Numărul de CV virtuale pe care le deţine un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV în trimestrul de analiză n se determină înmulţind cantitatea de E-SRE din sursa de tip j vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat în trimestrul de analiză n, în condiţiile Legii, şi care nu beneficiază de CV cu numărul de CV aferent acelui tip de sursă dacă ar fi beneficiat de CV, prevăzut în deciziile de acreditare pentru preţ reglementat.
Art. 17
(1)Pentru trimestrul de analiză n, un operator economic i care deţine un număr NCVi, trim. n de certificate verzi:
a)şi-a îndeplinit cota anuală estimată de CV aferentă trimestrului de analiză n, dacă NCVi, trim. n >= NCVi, nec, trim. n;
b)nu şi-a îndeplinit cota anuală estimată de CV aferentă trimestrului de analiză n, dacă NCVi, trim. n < NCVi, nec, trim. n.
(2)Dacă numărul de CV deţinute de operatorul economic i pentru trimestrul de analiză n, NCVi, trim. n este mai mic decât NCVi, nec, trim. n, atunci operatorul economic i respectiv trebuie să plătească la Administraţia Fondului pentru Mediu suma Si,trim. n aferentă CV neachiziţionate pentru trimestrul de analiză n, astfel:
unde: Vmax, t = valoarea maximă de tranzacţionare a certificatului verde pentru anul t, indexată de ANRE conform art. 11 alin. (3) din Lege.
(3)Valoarea totală a sumei băneşti provenite din neîndeplinirea de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză n se calculează cu relaţia:
[lei]
(4)Până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de analiză n, ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru trimestrul de analiză n şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.
Art. 18
(1)ANRE stabileşte prin decizie şi publică pe site-ul propriu, în termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, pentru trimestrul anterior, lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota anuală obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n şi numărul de CV neachiziţionate de către aceştia.
(2)Decizia preşedintelui ANRE prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul propriu şi se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu şi operatorilor economici prevăzuţi în lista prevăzută la alin. (1).
Art. 19
(1)Operatorii economici menţionaţi în decizia prevăzută la art. 18 alin. (1) plătesc contravaloarea CV neachiziţionate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturilor emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Lege, în contul deschis în acest scop de Administraţia Fondului pentru Mediu.
(2)Operatorii economici prevăzuţi în decizia prevăzută la art. 18 alin. (1) transmit la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la ANRE copii de pe ordinele de plată, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
SECŢIUNEA 3: Raportările trimestriale ale operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi în vederea stabilirii de către ANRE a gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză n
Art. 20
(1)Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză n de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV se realizează pe baza informaţiilor transmise de către aceştia, respectiv de către OPCV la ANRE, pe suport hârtie sau în format pdf şi în format electronic Excel, în conformitate cu machetele din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2.
(2)Informaţiile conţinute în machetele din anexele nr. 1.1 şi 1.2 se transmit trimestrial de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n, şi se referă la energia electrică livrată în trimestrul de analiză n (inclusiv energia electrică exceptată) fie de furnizorii de energie electrică consumatorilor finali şi/sau consumată la locurile proprii de consum, fie de producătorii de energie electrică la consumatorii racordaţi prin linii directe la centralele acestora şi/sau consumată de consumatorii lor proprii, alta decât energia electrică utilizată pentru CPT-ul centralei electrice, respectiv la energia electrică achiziţionată de la producătorii E-SRE la preţ reglementat în trimestrul de analiză n.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), furnizorii consumatorilor industriali electrointensivi care au depus documentaţia pentru obţinerea acordului de exceptare până la 31 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile HG 495/2014, transmit informaţiile referitoare la cantitatea contractată cu aceştia sau autofurnizată acestora numai pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în condiţiile art. 12 alin. (24) din Lege.
(4)OPCV transmite trimestrial la ANRE pe suport hârtie sau în format pdf şi în format Excel, până cel târziu la sfârşitul lunii următoare trimestrului de analiză n, situaţia la zi a contului de CV pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi cu obligaţie de achiziţie de CV, conform registrului de CV, cu evidenţierea separată a CV achiziţionate pentru trimestrul de analiză n/trimestrele anterioare din anul de analiză t, în conformitate cu macheta din anexa nr. 2.
Art. 21
Datele transmise de operatorii economici CU obligaţie de achiziţie de CV şi de OPCV conform art. 20 alin. (2) şi (4) constituie baza de calcul pentru stabilirea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză, respectiv pentru stabilirea sumelor de bani datorate în cazul neîndeplinirii acesteia.
CAPITOLUL V: Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză
SECŢIUNEA 1: Determinarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (cCV, t)
SUBSECŢIUNEA 1: Determinarea cantităţii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în anul de analiză t (ESREt) şi care a beneficiat de sistemul de promovare
Art. 22
În prima decadă a lunii februarie a anului t+1 următor celui de analiză t se determină, pe baza realizărilor, cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt) şi care a beneficiat de sistemul de promovare atât prin CV, cât şi prin preţ reglementat.
SUBSECŢIUNEA 2: Determinarea numărului total de CV luate în considerare pentru calculul cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCVt)
Art. 23
Calculul numărului de CV emise pentru anul de analiză, (NCVemise, t), se face ca sumă între:
a)numărul de CV emise pentru tranzacţionare în anul t de OTS producătorilor de E-SRE acreditaţi, inclusiv cele recuperate în anul t, (NCVemise, j, t) pe tip de tehnologie j;
b)numărul de CV virtuale emise pe tip de tehnologie j (NCVvirtuale j, t), care reprezintă numărul de CV ce ar rezulta din energia electrică din surse regenerabile vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii. La stabilirea NCVvirtuale j, t se ţine seama de numărul de CV/MWh din deciziile de acreditare pentru preţ reglementat pe tip de tehnologie j.
SUBSECŢIUNEA 3: Determinarea consumului final de energie electrică realizat în anul de analiză (CFEEt)
Art. 24
La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t, pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de CV, vor fi luate în considerare valorile realizate în anul de analiză t, respectiv:
a)energia electrică achiziţionată şi utilizată de furnizorul de energie electrică, pentru consumul final al acestuia, precum şi cea facturată către consumatorii finali;
b)energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;
c)energia electrică vândută de un producător de energie electrică consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică aparţinând respectivului producător.
SUBSECŢIUNEA 4: Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi în anul de analiză t
Art. 25
Cota de achiziţie de CV realizată în anul de analiză t se calculează ca fiind raportul dintre numărul de CV emise calculat conform art. 23 şi consumul final de energie electrică realizat, diminuat cu consumul final exceptat de energie electrică pentru aceeaşi perioadă, exprimată în CV/MWh.
cCV, t = NCVt/(CFEEt - CFEEexceptat, t) [CV/MWh]
SECŢIUNEA 2: Stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în anul t în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii
Art. 26
(1)Pentru stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în anul t în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare ANRE compară cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt), calculată conform art. 22 cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESREt, CAP), calculată conform art. 6 alin. (2).
(2)Dacă (E-SREt) este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESREt, CAP), cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t, c1CV, t, este egală cu cea calculată conform art. 25.
(3)Dacă (E-SREt) este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESREt, CAP), cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t, c1CV, t, se calculează după cum urmează:
a)se calculează raportul Rt dintre ESREt, CAP şi E-SREt produsă în anul de analiză t:
Rt = ESREt, CAP/ESREt;
b)raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV luate în considerare pentru calculul cotei de achiziţie CV pentru anul de analiză t (NCVt), calculat conform art. 23:
NCV1t = Rt x NCVt;
c)se calculează cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în funcţie de numărul de CV rezultat la lit. b), în vederea încadrării în cota obligatorie de E-SRE:
c1CV, t = NCV1t/(CFEEt - CFEEexceptat, t) [CV/MWh]
Art. 27
(1)Până la data de 1 martie a anului t+1, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe site-ul propriu, pentru anul de analiză t, cota obligatorie de achiziţie de CV, calculată conform art. 26 alin. (2) sau (3), după caz.
(2)Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV de către operatorii economici pentru anul de analiză t se realizează în funcţie de cota obligatorie de achiziţie de CV prevăzută la alin. (1).
(3)În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.
Art. 28
În situaţia în care, ulterior stabilirii prin ordin a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în condiţiile art. 27 alin. (1), se identifică o eroare în calculul cotei respective determinată de ANRE, aceasta ia următoarele măsuri:
a)în cazul în care eroarea identificată nu conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV, dar determină modificarea numărului de CV necesar a fi achiziţionate pentru anul de analiză t cuprins în lista prevăzută la art. 27 alin. (3), eroarea respectivă este corectată la momentul identificării acesteia;
b)în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în sensul reducerii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1, aceasta va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, iar CV suplimentare din conturile operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie, ca urmare a aplicării noii cote obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, pot fi vândute sau, după caz, utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1;
c)în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în sensul creşterii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, cu prelungirea perioadei în care operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot achiziţiona CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de data intrării în vigoare a ordinului de modificare;
d)orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t după data de 31 martie a anului t+1 poate fi corectată la stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1.
CAPITOLUL VI: Stabilirea gradului do realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză
SECŢIUNEA 1: Stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV în anul de analiză t (NCVi nec, t)
Art. 29
Numărul total de CV disponibile pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t este egal cu numărul de CV aflate pe piaţa de CV şi care pot fi utilizate la stabilirea gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV.
Art. 30
(1)Numărul total de CV de pe piaţa de CV care trebuie să se afle în contul operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCVnec, t) se determină ca produsul dintre:
a)cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t [art. 26 alin. (2) sau (3)] şi
b)energia electrică facturată consumatorilor finali/consumată în anul de analiză (consumul final de energie electrică rezultat, conform art. 24, diminuată cu consumul final exceptat de energie electrică):
NCVnec, t = c1CV, t x (CFEEt - CFEEexceptat, t)
(2)Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV i trebuie să le deţină, aferent anului de analiză (NCVi nec, t), se determină astfel:
NCVi nec, t = c1CV, t x (CFEEi, t - CFEEi, exceptat, t),
unde:
c1CV, t = cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t;
CFEEi, t = energia electrică facturată clienţilor finali/utilizată pentru consumul propriu, altul decât CPT-ul de operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh;
CFEEi, exceptat, t = consumul final exceptat de energie electrică pentru operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh.
(3)Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru anul de analiză este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare.
SECŢIUNEA a 2-a Stabilirea numărului de CV neachiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCVi, neachiz. t):
Art. 31
(1)La stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t de către operatorul economic i se iau în calcul următoarele elemente:
a)numărul de CV din contul operatorului economic i care pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV;
b)numărul de CV virtuale aferente cantităţii de E-SRE vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii, în anul de analiză t, şi care nu beneficiază de CV (NCVi,virtual, t);
c)numărul de CV rezervate, în cazul în care producătorul E-SRE are şi obligaţie de achiziţie CV.
(2)Numărul de CV virtuale (NCVi, virtual, t) pe care le deţine un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV se determină înmulţind cantitatea de E-SRE din sursa de tip j vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii, şi care nu beneficiază de CV, cu numărul de CV aferent acelui tip de sursă, dacă ar fi beneficiat de CV, prevăzut în deciziile de acreditare pentru preţ reglementat.
(3)Efectuarea plăţii prevăzută la art. 12 alin. (23) din Lege pentru CV neachiziţionate pentru trimestrul n din anul curent (NCVi, neachiz. trim. n) nu exonerează operatorul economic de obligaţia de achiziţie a CV respective, în vederea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.
Art. 32
(1)Pentru anul de analiză t, un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV care deţine un număr NCVi, t de CV:
a)şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi, t >= NCVi, nec, t;
b)nu si-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi, t < NCVi, nec, t.
(2)Dacă numărul de CV deţinute pentru anul de analiză de un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV (NCVi, t) este mai mic decât NCVi, nec, t, atunci acesta va trebui să plătească la Administraţia Fondului pentru Mediu suma Si, t aferentă CV neachiziţionate, astfel:
unde:
pt = contravaloarea CV neachiziţionat din anul t de analiză, egală cu 110 EUR/CV neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului t şi indexată conform art. 12 alin. (2) şi (3) din Lege.
(3)Valoarea totală a sumei băneşti provenite din neîndeplinirea de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV depinde de:
a)valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV impusă;
b)gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV;
c)contravaloarea unui CV neachiziţionat, în cazul nerealizării cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV şi se calculează cu relaţia următoare:
unde: m = numărul de operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV în anul de analiză t.
Art. 33
(1)Până la data de 7 aprilie a fiecărui an, pentru anul de analiză t, ANRE stabileşte şi publică pe site-ul propriu lista cu operatorii economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia.
(2)Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzute la alin. (1) se primesc în termen de 3 zile calendaristice de la data publicării acesteia pe site-ul ANRE. Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare.
(3)După expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor prevăzut la alin. (2), până la data de 15 aprilie a anului t+1, ANRE stabileşte prin decizie lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat.
(4)Decizia preşedintelui ANRE prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul propriu şi se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu şi operatorilor economici prevăzuţi în lista menţionată la alin. (3).
(5)ANRE poate modifica decizia prevăzută la alin. (3) dacă se constată o eroare identificată de ANRE ulterior stabilirii prin decizie a listei operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.
Art. 34
(1)Operatorii economici menţionaţi în decizia prevăzută la art. 33 alin. (3) plătesc contravaloarea CV neachiziţionate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturilor emise de Administraţia Fondului pentru Mediu în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Lege, în contul deschis în acest scop de Administraţia Fondului pentru Mediu.
(2)Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) transmit la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la ANRE copii de pe ordinele de plată, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
SECŢIUNEA 3: Raportările anuale ale operatorilor economici în vederea stabilirii de către ANRE a cotei obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, inclusiv a gradului de realizare a ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică
Art. 35
În vederea elaborării de către ANRE a rapoartelor prevăzute la art. 20 din Lege, producătorii de E-SRE, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari ai sistemului de promovare a E-SRE, transmit la ANRE, pe suport hârtie sau în format pdf şi în format electronic (Excel), pentru centralele/grupurile electrice pe care le deţin, până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs, informaţiile referitoare la producţiile lunare de energie electrică din surse regenerabile pentru anul anterior t, conform machetei din anexa nr. 3.
Art. 36
(1)Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV transmit informaţiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, pe suport hârtie sau în format pdf şi în format electronic (Excel), în formatul specificat în macheta prevăzută în anexele nr. 4.1 şi 4.2.
(2)Informaţiile conţinute în macheta prevăzută în anexa nr. 4.1 se transmit anual de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, până la data de 31 ianuarie a anului t+1, următor anului de analiză t, şi se referă:
a)în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziţionată şi utilizată pentru consumul final al acestora, inclusiv la cea facturată către consumatorii finali, precum şi la energia electrică exceptată conform prevederilor legale în vigoare;
b)în cazul producătorilor de energie electrică, la alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică, respectiv la alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al centralei de producere de energie electrică, cu precizarea consumului de energie electrică exceptat.
(3)În termenul prevăzut la alin. (2), furnizorii de energie electrică transmit şi cantitatea de E-SRE achiziţionată lunar pentru anul de analiză prin contracte încheiate la preţ reglementat, în condiţiile Legii, şi care nu beneficiază de CV, inclusiv tipul sursei de producere â acestei energii, pentru ca CV virtuale aferente acestei energii electrice să fie recunoscute în realizarea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4.2.
(4)Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot face corecţii la datele transmise conform machetei prevăzute în anexa nr. 4.1, respectiv în anexa nr. 4.2, în cel mult 20 de zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).
(5)În cazul în care comunicările de corectare a cantităţii de energie electrică raportate conform alin. (1) şi (2) se transmit după termenul prevăzut la alin. (4), acestea pot fi luate în considerare de către ANRE, numai dacă acestea nu afectează cota obligatorie de achiziţie de CV calculată conform art. 26 alin. (2) sau (3), după caz, şi sunt transmise până la data stabilirii gradului de realizare â cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză.
(6)În cazul în care comunicările de corectare a energiei electrice raportate conform alin. (1) şi (2) se transmit după termenul prevăzut la alin. (4) şi nu pot fi soluţionate conform prevederilor alin. (5), acestea vor fi luate în considerare pentru anul următor.
(7)Pentru energia electrică aferentă consumatorilor industriali electrointensivi prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. c), comunicările de corectare care nu pot fi soluţionate conform prevederilor alin. (5) vor fi luate în considerare pentru anii următori.
(8)Consumatorii industriali electrointensivi prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. c) transmit ANRE acordul de exceptare/revocarea exceptării, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
(9)OTS transmite lunar ANRE un raport privind numărul lunar de CV emise pentru tranzacţionare în anul de analiză pentru fiecare producător E-SRE, inclusiv E-SRE aferentă acestui număr de CV, pe suport hârtie şi în format electronic (Excel), în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritătii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.
(10)OPCV transmite anual ANRE, pe suport hârtie sau în format pdf şi în format electronic (Excel), până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1 pentru anul de analiză t. situaţia contului de CV pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi, conform registrului de CV, conform machetei prevăzute în anexele nr. 5.1 şi 5.2.
(11)CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi/sau CV netransferate de către OPCV din contul de vânzător în cel de cumpărător, în perioada cuprinsă între 31 martie a anului t+1 şi data deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru anul de analiză t, pentru care se face dovada plăţii acestora, sunt luate în considerare la îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t.
(12)În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul propriu a deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru anul de analiză t, OPCV actualizează datele din Registrul certificatelor verzi având în vedere CV considerate de ANRE în cadrul deciziei menţionate până la data de 15 aprilie a anului t+1 inclusiv, în conformitate cu prevederile alin. (11), şi retransmite ANRE situaţia contului fiecărui participant la piaţa de certificate verzi pentru anul de analiză.
Art. 37
(1)Datele transmise de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, de OTS şi de OPCV conform art. 36 alin. (2), (3), (5), (7), (8) şi (9) constituie baza de calcul pentru determinarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii, respectiv pentru stabilirea sumelor de bani datorate în cazul neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, pentru anul de analiză.
(2)În situaţia în care, ulterior stabilirii gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, se constată că există operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t/anii anteriori, care nu au transmis datele aferente anului de analiză încheiat/anilor anteriori sau au transmis date incomplete, ANRE va stabili prin decizie obligaţia de plată a CV neachiziţionate în anul de analiză încheiat/anilor anteriori, care va fi comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu în vederea facturării acestora.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 38
În vederea stabilirii consumului final exceptat de energie electrică estimat în anul t-1 pentru anul t, ANRE solicită Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor privind exceptarea consumatorilor industriali electrointensivi, să comunice în cursul lunii noiembrie a anului t-1 cantitatea de energie electrică exceptată estimată pentru anul t.
Art. 39
Dacă până la data de 10 decembrie a anului în curs nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea Guvernului referitoare la cota de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV pentru anul următor, atunci ANRE publică pe site-ul propriu cota estimată de achiziţie de CV pentru anul următor la nivelul celei estimate pentru anul în curs.
Art. 40
(1)OPCV înregistrează în registrul de CV "CV blocat temporar" fiecărui CV care a fost utilizat de către operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale estimate de achiziţie de CV aferente trimestrului de analiză n, dar nu mai mult de 90% din obligaţia de CV aferentă trimestrului respectiv.
(2)OPCV înregistrează în registrul de CV "CV consumat" fiecărui CV care a fost utilizat de către operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie CV.
(3)CV blocate temporar şi excedentare cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t sunt înregistrate de OPCV în registrul de CV "CV valabile" sau "CV expirate", în cazul în care acestea au depăşit perioada de valabilitate, şi pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru trimestrul următor/următori, o perioadă egală cu perioada în care acestea au fost blocate temporar.
Art. 41
(1)Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza deciziilor prevăzute la art. 19 alin. (1) şi art. 33 alin. (3), operatorii economici nu transmit ordinele de plată, ANRE aplică sancţiunile legale în vigoare referitoare la nerespectarea obligaţiei de achitare a contravalorii CV neachiziţionate pentru anul de analiză t, în conformitate cu prevederile art. 30 din Lege.
(2)În cazul în care ANRE constată neprezentarea datelor de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, sau furnizarea incorectă/incompletă a datelor, devin aplicabile prevederile art. 93 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 din Lege, după caz.
Art. 42
- Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1 şi 5.2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA nr. 11:
(- ANEXA nr. 1.1 la metodologie)
Trimestrul de analiză n:
Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
Energia electrică destinată consumului propriu şi/sau utilizată pentru vânzare la consumatorii finali în trimestrul de analiză n

Luna

Furnizor de energie electrică

Producător de energie electrică

Energie electrică pentru consumul final al acestuia în trimestrul de analiză n

Energie electrică livrată consumatorilor finali în trimestrul de analiză n

Energie electrică exceptată în trimestrul de analiză n

Energie electrică pentru alimentarea consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în trimestrul de analiză n

Energie electrică pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT în trimestrul de analiză n

Energie electrică exceptată în trimestrul de analiză n

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

0

1

2

3

4

5

6

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Total trimestrul n

NOTĂ:
Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză "n".
ANEXA nr. 12:
(- ANEXA nr. 1.2 la metodologie)
Trimestrul de analiză n:
Furnizorul de energie electrică:
Energia electrică achiziţionată la preţ reglementat în trimestrul de analiză n
Energia electrică achiziţionată prin contracte reglementate de la producătorii E-SRE cu Pi mai mică sau egală cu 500 kW, pentru anul de analiză "t"
Denumire producător E-SRE:
Putere instalată:

Luna

Nr. contract

Tip SRE

E-SRE achiziţionată

[MWh]

0

1

2

3

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Total trimestrul n

Total

NOTĂ:
Macheta de raportare se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză "n".
ANEXA nr. 2:
(- ANEXA nr. 2 la metodologie)
Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora pentru trimestrul de analiză n

Nr. crt.

Participanţi la PCV - Furnizori

Număr de CV deţinute la finalul trimestrului de analiză n-1

Număr de CV cumpărate în trimestrul de analiză n

[buc.]

Număr de CV vândute în trimestrul de analiză n

[buc.]

Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori (pentru trimestrul de analiză n)

[buc.]

Număr de CV deţinute la sfârşitul trimestrului de analiză n

[buc.]

Stare CV din cele deţinute la data ultimei zile a trimestrului de analiză n

OBSERVAŢII

PCCV

PCBCV

PCCV

PCBCV

CV necesar de achiziţionat pentru trimestrul de analiză n

CV blocate temporar pentru trimestrul de analiză n

CV deţinute pentru trimestrul următor celui de analiză

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

Total trimestru n

ANEXA nr. 3:
(- ANEXA nr. 3 la metodologie)
Anul t:
Producătorul de energie electrică:
E-SRE produsă în grupurile/centralele electrice în anul t

Luna

Centrala/Grup*

Puterea electrică instalată

[MW]

Operator de reţea**

Energie electrică produsă şi livrată în reţea şi/sau la consumatori în anul t din grup/centrala

[MWh]

0

1

2

3

4

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total an t

* Se va completa cu grupurile din centrala electrică.
** Se va completa cu denumirea operatorului de reţea la care sunt racordate instalaţiile de producere E-SRE.
NOTĂ:
Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.
ANEXA nr. 41:
(- ANEXA nr. 4.1 la metodologie)
Anul de analiză t:
Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
Energia electrică destinată consumului propriu şi/sau utilizată pentru vânzare la consumatorii finali în anul de analiză t

Luna

Furnizor de energie electrică

Producător de energie electrică

Energie electrică pentru consumul final al acestuia în anul de analiză t

Energie electrică facturată consumatorilor finali în anul de analiză t

Energie electrică exceptată în anul de analiză t

Energie electrică pentru alimentarea consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în anul de analiză t

Energie electrică pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT în anul de analiză t

Energie electrică exceptată în anul de analiză t

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

0

1

2

3

4

5

6

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total an t

NOTĂ:
Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.
ANEXA nr. 42:
(- ANEXA nr. 4.2 la metodologie)
Anul de analiză t:
Furnizor de energie electrică:
Energia electrică achiziţionată la preţ reglementat, în condiţiile legii, pe tip de tehnologie SRE, pentru anul de analiză t
Denumire producător E-SRE:
Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de acreditare nr. ......./data ..............

Luna

Nr. contract

Tip SRE

E-SRE achiziţionată

[MWh]

0

1

2

3

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

NOTĂ:
Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.
ANEXA nr. 51:
(- ANEXA nr. 5.1 la metodologie)
Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora pentru anul de analiză t

Nr. crt.

Participanţi la PCV - Furnizori

Număr de CV deţinute la finalul anului anterior de analiză t-1

(la 31 martie anul t)

Număr de CV cumpărate în perioada 1 aprilie anul t - 31 martie anul t+1

[buc.]

Număr de CV vândute în perioada 1 aprilie anul t-31 martie anul t+1

[buc.]

Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori (pentru cota anului t)

[buc.]

Număr de CV consumate pentru cota anului t-1

(din totalul de CV din col. 2, 3 şi 4)

Număr de CV achiziţionate şi netransferate la 31 martie anul t+1

Număr de CV vândute şi blocate la 31 martie anul t+1

Număr de CV deţinute la 31 martie anul t+1

[buc.]

Stare CV din cele deţinute la 31 martie anul t+1

Observaţii

PCCV

PCBCV

PCCV

PCBCV

PCCV

PCBCV

PCCV

PCBCV

CV necesar de achiziţionat pentru cota anului t

CV consumate pentru cota anului t

CV deţinute pentru anul următor la 31 martie anul t+1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 = 2 + 3 + 4- 56 + 7-8

14

15

16 = 13 - 15

17

...

...

Total

NOTE:
1.Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1.
2._
- coloana 2 reprezintă numărul de CV valabile la 31 martie anul (t) din care a fost scăzut numărul de CV consumate pentru cota anului (t-1);
- coloana 16 reprezintă numărul de CV valabile la data de 31 martie anul (t+1) după ce au fost scăzute CV consumate pentru îndeplinirea cotei anului (t). Această coloană va deveni coloana 2 în tabelul pentru cota anului (t+1);
- în cazul în care numărul de CV necesar a fi consumate pentru cota anului (t-1), corectat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei conform prevederilor art. 20 din metodologie, este diferit de numărul de CV consumate pentru cota anului (t-1) în coloana 2, diferenţa se trece în coloana 8 astfel:
- dacă numărul de CV necesar a fi consumate pentru cota anului (t-1) corectat este mai mare decât numărul de CV consumate pentru cota anului (t-1) în coloana 2, diferenţa se trece cu semnul "+";
- dacă numărul de CV necesar a fi consumate pentru cota anului (t-1) corectat este mai mic decât numărul de CV consumate pentru cota anului (t-1) în coloana 2, diferenţa se trece cu semnul "-".
ANEXA nr. 52:
(- ANEXA nr. 5.2 la metodologie)
Situaţia CV tranzacţionate de producătorii de E-SRE pe piaţa de CV în anul de analiză t

Nr. crt.

Participanţi la PCV - Producători E-SRE

Număr de CV valabile deţinute la finalul anului anterior de analiză t-1

(la 31 martie anul t)

Număr de CV cumpărate în perioada 1 aprilie anul t - 31 martie anul t+1 [buc.]

Număr de CV vândute în perioada 1 aprilie anul t - 31 martie anul t+1

[buc.]

Număr de CV primite de producători pentru E-SRE produsă în perioada 1 martie anul t - 28 februarie anul t+1

Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori (pentru cota anului t)

[buc.]

Număr de CV achiziţionate şi netransferate la 31 martie anul t+1

Număr de CV vândute şi blocate la 31 martie anul t+1

Număr de CV deţinute la 31 martie anul t+1

[buc.]

Stare CV din cele deţinute la 31 martie anul t+1

Observaţii

PCCV

PCBCV

PCCV

PCBCV

PCCV

PCBCV

PCCV

PCBCV

CV anulate în perioada 1 aprilie anul t - 31 martie anul t+1

CV valabile la 31 martie anul t+1

CV deţinute pentru anul următor la 31 martie anul t+1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 = 2 + 7 + 3 + 45-6-8

14

15 = 13 - 14

16 = 15

17

...

...

Total

NOTĂ:
Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 560 din data de 28 iulie 2015