HOTĂRÂRE nr. 954 din 29 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 1 punctul I litera B, poziţia 6 se abrogă.
2.La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţia 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. sediile Ministerului Finanţelor Publice, din str. Apolodor nr. 17 - latura Nord, tronsoanele 2, 3, 4, sectorul 5 şi din bd. Mircea Vodă nr. 44, sectorul 3;"
3.La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţiile 13 şi 14 se abrogă.
4.La anexa nr. 1 punctul I litera C, după poziţia 23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 24, cu următorul cuprins:
"24. sediul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C, et. 3-4."
5.La anexa nr. 1 punctul I litera D, poziţia 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"9. Sediile unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care funcţionează casierii-tezaur din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice, serviciilor fiscale municipale şi orăşeneşti, birourilor fiscale comunale (162 de obiective), precum şi transporturile de valori şi numerar efectuate de acestea."
6.La anexa nr. 1 punctul II litera A, poziţia 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. R.A.T.E.N. - Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti;"
7.La anexa nr. 3 punctul II, după a unsprezecea liniuţă se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:
"- Sediul Departamentului de coordonare a fondurilor nerambursabile - obiectiv al Ministerului Finanţelor Publice din bd. Mircea Vodă nr. 44
- Sediul Comisariatului General al Gărzii Financiare din piaţa Alba Iulia nr. 6"
8.La anexa nr. 3 punctul II "Obiective de protocol ale Guvernului şi Preşedinţiei", după a doua liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- Complexul Olăneşti"
Art. II
(1)Posturile şi efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. I pct. 1 şi 5 se redistribuie în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, prevăzute de lege.
(2)Posturile şi efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. I pct. 3 se redistribuie în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor de la art. I pct. 2 şi 4.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul economiei,

Maricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 800 din data de 3 noiembrie 2014