Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,
luând în considerare intenţia părţilor de a întreprinde acţiuni concrete care să vizeze o cât mai bună coordonare a asistenţei atât în planul relaţiilor bilaterale, cât şi la nivelul Uniunii Europene,
ţinând cont de necesitatea de a se acţiona în continuare în spiritul bunei vecinătăţi şi din dorinţa de a implementa proiecte comune care să contribuie la dinamizarea cooperării bilaterale, în spiritul susţinerii Republicii Moldova de a avansa în direcţia integrării europene,
date fiind prevederile articolului 3 alineatul (1), articolului 7 alineatele (3) şi (4) din Acord,
au convenit următoarele:
Art. 1
1.Articolul 3 Cuantumul contribuţiei, din Acord, se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(1) Guvernul României acordă Guvernului Republicii Moldova o contribuţie nerambursabilă în valoare de 100 milioane euro, din care 15 milioane de euro sunt destinate proiectelor în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice, plătibile pe o perioadă de 8 (opt) ani de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, pe baza programelor anuale de cooperare şi a proiectelor convenite de comun acord, cu posibilitatea prelungirii implementării Acordului pentru un an.
(2) Fondurile care nu sunt folosite în perioada la care se face referire în alin. (1) al prezentului articol nu mai pot fi disponibilizate."
Art. 2
1.La articolul 4 din Acord, Domenii de cooperare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), şi va avea următorul conţinut:
"(3) Părţile vor organiza consultări bilaterale interministeriale, la nivelul autorităţilor de coordonare naţionale, cel puţin de două ori pe an, alternativ în România şi Republica Moldova, în vederea identificării oportunităţilor de colaborare în interes reciproc în scopul maximizării impactului asistenţei nerambursabile oferite de România, precum şi pentru evaluarea stadiului şi a rezultatelor proiectelor de cooperare finanţate în baza prezentului Acord."
Art. 3
1.Articolul 4 Domenii de cooperare, din Acord, se completează cu alineatele (1bis), (4) şi (5), care vor avea următorul conţinut:
"(1bis) Părţile sunt de acord să dezvolte proiecte din alte domenii de interes reciproc decât cele menţionate la alin. 1, convenite prin programele de cooperare.
(4) La cererea Autorităţii de coordonare naţionale din Republica Moldova, beneficiarul va furniza orice informaţii cu privire la proiect şi progresele ulterioare ale acestuia.
(5) Beneficiarul va informa prompt Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova cu privire la orice circumstanţe care afectează grav sau împiedică realizarea proiectului."
Art. 4
1.Articolul 7 Dispoziţii finale alineatul (4), din Acord, se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(4) Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă de 10 (zece) ani."
Art. 5
Prezentul protocol adiţional intră în vigoare la data ultimei notificări, transmisă pe cale diplomatică, prin care se confirmă îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea sa în vigoare.
Prezentul protocol adiţional va rămâne în vigoare până la data încetării valabilităţii Acordului.
-****-
Semnat la Chişinău la 27 august 2015, în două exemplare originale.

Pentru Guvernul României,

Victor-Viorel Ponta,

prim-ministru

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Valeriu Streleţ,

prim-ministru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 8 decembrie 2015