ORDIN nr. 4015 din 28 iunie 2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 30 mai 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 martie-24 mai 2013,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David", cu sediul în municipiul Zalău, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, judeţul Sălaj, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "maghiară", program "normal".
Art. 2
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege începând cu anul şcolar 2013-2014.
Art. 3
(1)Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
(2)În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău revine fondatorilor.
Art. 4
Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău.
Art. 5
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 6
Biserica Creştină Baptistă Maghiară din municipiul Zalău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar ai Judeţului Sălaj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 405 din data de 5 iulie 2013