ORDIN nr. 894 din 20 septembrie 2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
Văzând Referatul de aprobare nr. CV 4.096 din 20 septembrie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.287 din 11 septembrie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile:
- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor:
- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La secţiunea A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", capitolul II, tabelul prevăzut la titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012" va avea următorul cuprins:
"Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012
- mii lei -

Denumirea programului

Bugetul de stat

Venituri proprii

Bugetul total

Din care transfer CNAS

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Programele naţionale privind bolile transmisibile

58.500

58.500

51.520

51.520

110.020

110.020

  

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

  

6.120

6.120

6.120

6.120

  

III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională

30.872

30.872

81.066

81.066

111.938

111.938

  

IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile

326.596

326.596

917.780

917.780

1.244.376

1.244.376

1.039.979

1.039.979

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

  

4.016

4.016

4.016

4.016

  

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

34.091

34.091

9.574

9.574

43.665

43.665

  

VII. Programul naţional de tratament în străinătate

24.746

24.746

  

24.746

24.746

  

VIII. Programul naţional pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

  

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Ministerul Sănătăţii - acţiuni centralizate - programe finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii

24.030

24.030

21.880

21.880

45.910

45.910

  

TOTAL programe naţionale de sănătate

498.835

498.835

1.221.956

1.221.956

1.720.791

1.720.791

1.169.979

1.169.979

"
2.La secţiunea B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", capitolul VII, titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012" va avea următorul cuprins:
"Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012
- mii lei -

Denumirea programelor naţionale de sănătate

Credite de angajament aprobate în anul 2012

Total credite bugetare aprobate în anul 2012, din care:

din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţi către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

I. Programul naţional de sănătate cu scop curativ, din care:

2.958.517,00

2.958.517,00

1.169.979,00

1. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

248.994,00

158.994,00

 

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

235.080,00

145.080,00

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

13.914,00

13.914,00

 

2. Programul naţional de oncologie, din care:

965.536,56

965.536,56

361.977,00

2.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

955.536,56

955.536,56

351.977,00

2.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

6.900,00

6.900,00

6.900,00

4. Programul naţional de diabet zaharat

575.391,44

745.391,44

441.977,00

5. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare

191.830,00

111.830,00

111.830,00

6. Programul naţional de boli endocrine

3.951,00

3.951,00

 

7. Programul naţional de ortopedie

32.870,00

32.870,00

 

8. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

67.000,00

67.000,00

67.000,00

9. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

684.401,00

684.401,00

 

10. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

1.348,00

1.348,00

 

11. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice*)

50.295,00

50.295,00

50.295,00

12. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**)

130.000,00

130.000,00

130.000,00

______
*) Suma de 50.295 mii lei aferentă «Programului naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice» se regăseşte la paragraful «Spitale generale» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Suma de 130.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare."
3.La secţiunea B, capitolul VIII "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012", subcapitolul I "Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", punctul 6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare", la titlul "Unităţi care derulează subprogramul", subpunctul 11 "Epidermoliza buloasă", litera b3) va avea următorul cuprins:
"b3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;"
Art. II
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Răzvan Teohari Vulcănescu,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 670 din data de 25 septembrie 2012