ORDIN nr. 46 din 4 aprilie 2016 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului
În temeiul:
- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,
preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare*) dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
______
*) Traducere.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

ANEXĂ: DECLARAŢIE DE COOPERARE între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului
(1)Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, denumite în continuare participanţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, pe bază de reciprocitate şi în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărui participant, facilitarea schimbului de informaţii privind spălarea banilor, finanţarea terorismului şi alte activităţi infracţionale ce au legătură cu acestea.
(2)În acest sens, participanţii au convenit după cum urmează:
1.Scopul cooperării
a)Participanţii vor coopera prin furnizarea de informaţii, pe bază de reciprocitate, spontan sau la cerere, pentru a sprijini investigaţiile şi urmărirea penală a persoanelor suspectate de a fi implicate în spălarea banilor, finanţarea terorismului sau alte activităţi infracţionale ce au legătură cu acestea. Participanţii consideră că schimbul de informaţii este important pentru interesul public.
b)Cooperarea şi schimbul de informaţii între participanţi se vor face în conformitate cu sistemele juridice naţionale şi cu prezenta declaraţie de cooperare.
2.Cererile de informaţii financiare
a)Fiecare cerere va fi însoţită de:
I.motivul cererii;
II.o scurtă descriere a faptelor relevante cunoscute;
III.toate datele de identificare disponibile;
IV.informaţii cu privire la infracţiunile suspecte, acuzaţiile şi, dacă există, stadiul investigaţiei;
V.cum vor fi utilizate informaţiile solicitate, inclusiv cărei, dacă există, agenţii de aplicare a legii sau altei autorităţi publice din ţara participantului solicitator i se va da acces la informaţii şi motivul furnizării acestor informaţii la respectiva agenţie sau autoritate.
b)Participantul solicitat poate cere informaţii suplimentare oricând consideră necesar, în scopul de a se conforma cu cererea sau de a accelera conformitatea.
c)Orice cerere de informaţii, refuz, denunţare etc. trebuie făcut în formă scrisă.
3.Folosirea informaţiilor
a)Participanţii nu vor folosi informaţiile furnizate în alte scopuri decât cele prevăzute în această declaraţie sau care este prezentată într-o cerere şi acceptată de către participantul care furnizează informaţii fără acordul prealabil expres al participantului furnizor.
b)Utilizarea informaţiilor furnizate, fie spontan, fie pentru a răspunde la o cerere formulată în temeiul prezentei declaraţii, este supusă limitării că, fără acordul prealabil al participantului furnizor, participantul primitor:
(i)poate utiliza astfel de informaţii numai în legătură cu aspectele penale descrise în cerere (în cazul unei cereri) şi doar în scop informativ (inclusiv pentru descoperirea de noi legături şi pentru concentrarea resurselor investigative sau reducerea consecinţelor unei astfel de infracţiuni); şi
(ii)nu vor folosi aceste informaţii ca probe în nicio procedură penală.
c)Conform 3(d), participantul care primeşte solicitarea nu va disemina informaţiile niciunei terţe părţi (cu excepţia celor precizate în cererea de informaţii) fără acordul prealabil al participantului furnizor.
d)Dacă un participant este subiectul vreunei proceduri judiciare care necesită diseminarea informaţiilor care au fost primite de la celălalt participant, participantul subiect al unei astfel de proceduri judiciare va notifica imediat şi va solicita acordul expres al celuilalt participant să disemineze informaţiile, iar dacă acordul nu a fost dat, vor fi luate măsuri rezonabile ca respectivele informaţii să nu fie diseminate către terţe părţi şi se vor asigura limitări adecvate cu privire la diseminare.
e)Participantul care transmite poate face solicitări rezonabile cu privire la folosirea informaţiilor furnizate şi participantul care primeşte, de câte ori este posibil, va furniza feedback.
4.Confidenţialitate
a)Informaţiile schimbate sunt confidenţiale Toate informaţiile schimbate de către participanţi trebuie să facă subiectul unor controale şi măsuri de protecţie stricte, pentru a se asigura că informaţiile sunt folosite doar într-o manieră autorizată, în conformitate cu prevederile naţionale privind protecţia şi securitatea datelor, Minimum, schimbul de informaţii trebuie să fie tratat cu aceleaşi măsuri de confidenţialitate aplicabile informaţiilor similare obţinute din surse naţionale de către participantul primitor.
b)Participantul primitor nu va disemina nicio informaţie fără acordul prealabil al participantului furnizor.
c)Angajamentele luate în conformitate cu prezenta declaraţie vor continua să producă efecte şi după terminarea acestei declaraţii.
5.Întărirea capacităţii
În plus faţă de schimbul de informaţii participanţii pot coopera în diferite moduri. Acestea pot include schimbul de informaţii generale cu privire la spălarea banilor sau finanţarea terorismului şi alte activităţi infracţionale legate de spălarea banilor, inclusiv cu privire la analiza datelor financiare şi schimbul de studii, cercetări şi informaţii cu privire la noile şi actualele tendinţe emergente şi tipologii de spălare a banilor.
6.Refuzuri
Cererile pot fi refuzate dacă asistenţa ar contravine sistemului juridic naţional sau suveranităţii, securităţii, intereselor naţionale sau acordurilor internaţionale. Participantul solicitant va fi informat cu privire la motivele refuzului.
7.Limba în care este redactată cererea
Comunicarea între participanţi se va realiza în limba engleză.
8.Păstrarea şi auditarea circuitului informaţiilor furnizate
Fiecare participant se va asigura că va păstra o evidenţă specifică cu privire la orice informaţie furnizată în conformitate cu prevederile prezentei declaraţii. Toate informaţiile furnizate prin orice mijloace vor fi păstrate într-o manieră în care se asigură securitatea informaţiilor faţă de orice persoană care nu are o nevoie justificată pentru a avea acces. Informaţiile vor fi adecvat depozitate, ţinând cont de recunoaşterea sensibilităţii acestora, când acestea nu mai au valoare.
9.Comunicarea
Fiecare dintre participanţi va conveni de comun acord cu celălalt participant, în conformitate cu legislaţia ţării respective, proceduri acceptabile de comunicare şi se vor consulta între ele cu privire la scopul implementării acestei declaraţii de cooperare.
10.Soluţionarea litigiilor
a)Participanţii vor acţiona în spiritul disponibilităţii, transparenţei şi al consultării pentru a îndeplini obiectivele prezentei declaraţii.
b)În cazul oricăror dezacorduri, controverse sau litigii care ar putea reieşi din aplicarea acestei declaraţii, participanţii se vor strădui, unde este posibil, să soluţioneze astfel de dispute pe cale amiabilă, prin dialog şi consultare.
c)Fără a aduce atingere procesului de mai sus, acest lucru nu va trece peste condiţiile prevăzute la 11 literele (b) şi (c).
11.Data intrării în vigoare, modificarea, terminarea
a)Această declaraţie intră în vigoare după semnarea de către participanţi şi va produce efecte pe o perioadă nedeterminată de timp.
b)Această declaraţie poate fi modificată în orice moment, printr-o declaraţie de cooperare suplimentară de modificare. Declaraţia de cooperare suplimentară de modificare va intra în vigoare după semnătura participanţilor.
c)Orice participant poate notifica celălalt participant cu privire la decizia sa de terminare a acestei declaraţii. Notificarea produce efecte după două luni de la primirea de la celălalt participant.
Semnat în două exemplare originale, în limba engleză, cele două texte fiind egal autentice.

Semnat:

Neculae Plăiaşu,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB)

(semnătură indescifrabilă) (ştampila ONPCSB)

Data: 9 noiembrie 2015.

Semnat:

(semnătură indescifrabilă)

Alan Hislop,

şeful Unităţii de Informaţii Financiare din Marea Britanie (UKFIU)

Data: 24 noiembrie 2015.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 285 din data de 14 aprilie 2016