ORDIN nr. 1074 din 8 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0049 Crişul Negru
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.445/AC din 31 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 4.924/BCFM din 14 decembrie 2015, Decizia nr. 774 din 28 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.326 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.431 din 18 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.634/322.163 din 27 aprilie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0049 Crişul Negru, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0049 Crişul Negru, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
- Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 610 din data de 10 august 2016