HOTĂRÂRE nr. 326 din 4 iunie 2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entităţi comerciale mixte româno-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria)
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 1.667 mii lei pentru asigurarea contribuţiei României pe anul 2013 la capitalul social al societăţii comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, precum şi la bugetul de funcţionare preconizat de la înfiinţare şi până la punerea în funcţiune a obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea la Calafat-Vidin".
(2)Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă, în cadrul anexei 3/24/02, la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale" cu suma de 327 mii lei pentru constituirea capitalului social al societăţii comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod şi titlul 40 "Subvenţii" articolul 40.30 "Alte subvenţii" cu suma de 1.340 mii lei pentru bugetul de funcţionare al acestei societăţi.
Art. 2
Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice Să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 327 din data de 5 iunie 2013