ORDIN nr. 2480 din 22 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 172.279/FU din 17 octombrie 2013 al Direcţiei managementul ariilor naturale protejate,
în temeiul art. 13 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 5 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupări în domeniul protecţiei naturii."
2.La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Directorii propuşi pentru structurile de administrare de către reprezentanţii legali ai persoanelor juridice al căror dosar a obţinut în etapa de evaluare a dosarelor minimum 86 de puncte vor participa la o sesiune de susţinere a dosarului, care va fi organizată de Comisia de evaluare pentru atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate."
3.La articolul 7, alineatul (1) şi partea introductivă a alinatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Solicitanţii pot contesta punctajele acordate de Comisia de evaluare propriilor dosare de candidatură depuse, prin depunerea unei contestaţii scrise la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării rezultatului evaluării.
(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor se organizează la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului o Comisie de contestaţii, a cărei componenţă nominală se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii responsabile înainte de organizarea sesiunii de atribuire în administrare/custodie şi care este alcătuită din:"
4.La articolul 7 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupări în domeniul protecţiei naturii."
5.La articolul 9 alineatul (1), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"d) document eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să reiasă că persoana juridică nu se află în procedură de insolvenţă, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, după caz;
.............................................
f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice şi a persoanelor implicate în administrarea ariei naturale protejate respective, din care să rezulte următoarele: că nu există hotărâri pronunţate de instanţele de judecată prin care se constată săvârşirea de contravenţii prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului; că nu au fost condamnaţi definitiv de o instanţă de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni de orice natură şi/sau nu sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiuni de orice natură;"
6.La articolul 15, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) depunerea la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului a contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor;"
7.La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) reprezentanţii agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului din judeţe aflate în cadrul regiunii de dezvoltare în care este organizată Comisia de evaluare;"
8.La articolul 16 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupări în domeniul protecţiei naturii."
9.La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Comisiile de evaluare se consideră legal întrunite în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total al membrilor acestora cu drept de acordare a punctajului."
10.La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Persoanele numite de reprezentanţii legali ai persoanelor juridice, precum şi persoanele fizice care au obţinut la evaluarea dosarului minimum 53 de puncte vor participa la o sesiune de susţinere a dosarului de candidatură care va fi organizat de Comisia de evaluare pentru atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate."
11.La articolul 20 alineatul (1) litera b), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(ii)cazierul fiscal şi judiciar, în original, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte următoarele: că nu există hotărâri pronunţate de instanţele de judecată prin care se constată săvârşirea de contravenţii prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului; că nu au fost condamnaţi definitiv de o instanţă de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni de orice natură şi/sau nu sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiuni de orice natură;"
12.La articolul 20 alineatul (1) litera c), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(iv)declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice şi a personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, din care să rezulte următoarele: că nu există hotărâri pronunţate de instanţele de judecată prin care se constată săvârşirea de contravenţii prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului; că nu au fost condamnaţi definitiv de o instanţă de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni de orice natură şi/sau nu sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiuni de orice natură;"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 29 octombrie 2013