ORDIN nr. 558 din 29 ianuarie 2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii
Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea-Vătăşoiu

ANEXA nr. 1: PROCEDURA de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii
1.În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, şi debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. Obligaţiile fiscale restante sunt cele existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.
2.Prin obligaţii fiscale restante se înţelege:
a)obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;
b)diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
3.Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:
a)obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
b)obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
c)obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.
4.Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:
a)1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b)1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c)500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
d)100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).
5.Obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluţionarea căilor de atac, fac obiectul publicării potrivit pct. 1, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această situaţie, în sensul includerii acestora în coloana "Obligaţii fiscale contestate" din listă. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile pct. 13.
6.Lista va cuprinde: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, caz în care nu se va menţiona codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care:
a)obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii;
b)obligaţii fiscale principale şi accesorii necontestate, precum şi cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligaţii vor fi menţionate în listă până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora.
7.Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidenţelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.
8.Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de contribuabil/plătitor pentru activitatea proprie, cât şi obligaţiile fiscale restante datorate de sediile sale secundare. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, conform anexei nr. 1.
9.Organul fiscal central comunică debitorului o notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.
10.În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei.
11.Actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.
12._
12.1.În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele persoanei fizice, conform anexei nr. 2.
12.2.Organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activităţii/locul de desfăşurare a activităţii principale prelucrează în sistem informatic, până la termenul prevăzut la pct. 12.3, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorului.
12.3.Organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică notifică contribuabilul, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante prevăzute la pct. 12.1. Prevederile pct. 10 şi 11 se aplică în mod corespunzător.
13.În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste.
14._
14.1.În situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în listele publicate potrivit pct. 11, organul fiscal central, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informaţiilor publicate pentru fiecare debitor.
14.2.Prin eroare materială se înţelege:
a)preluarea eronată a datelor din evidenţele fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale;
b)publicarea eronată a unor debitori care, potrivit legii, sunt exceptaţi de la publicarea pe site.
14.3.Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor debitori care înregistrează obligaţii fiscale restante.
15.Produsul informatic de întocmire şi transmitere a informaţiilor, precum şi gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
16.De corectitudinea acestor informaţii care vor fi transmise Direcţiei generale de tehnologia informaţiei în vederea publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării.
17.În situaţia în care un debitor cuprins în "Lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul ... la data de 31.12.2015" achită integral obligaţiile restante publicate în această listă sau se constată erori materiale sau omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în această listă, prevederile pct. 13-14.3 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la pct. 13 începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
18.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA nr. 11: LISTA debitorilor - persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, precum şi cuantumul acestor obligaţii1)
(- ANEXA nr. 1 la procedură)

Nr. crt.

Denumirea debitorului

Codul de identificare fiscală

Obligaţii fiscale restante la bugetul ..............2)

- lei -

Obligaţii fiscale principale3)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care:4)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

0

1

2

3

4

5 = 3 + 4
5 = 6 + 7

6

7

        
        
        
____
1)Se vor întocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv: contribuabili mari, contribuabili mici şi mijlocii.
2)Se va menţiona bugetul căruia îi aparţin obligaţiile fiscale restante, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. Coloanele 3-7 se vor completa, în mod corespunzător, pentru fiecare buget administrat de organul fiscal central
3)Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.
4)Total obligaţii fiscale reprezintă:
a)total obligaţii fiscale principale (col. 3) plus obligaţii fiscale accesorii (col. 4);
b)total obligaţii fiscale principale şi accesorii, care cuprind atât cuantumul obligaţiilor necontestate (col. 6), precum şi al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege (col. 7). Obligaţiile de la coloana 7 vor fi menţionate până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal, în condiţiile legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din listă, nemaifăcând obiectul publicării.
ANEXA nr. 12: LISTA debitorilor-persoane fizice1) care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, precum şi cuantumul acestor obligaţii
(- ANEXA nr. 2 la procedură)

Nr. crt.

Numele şi prenumele debitorului

Localitatea domiciliului fiscal3)

Obligaţii fiscale restante la bugetul .................2)

- lei -

Obligaţii fiscale principale4)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 5)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

0

1

2

3

4

5 = 3 + 4
5 = 6 + 7

6

7

        
        
        
_______
1)Lista va cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere, după caz.
2)Se va menţiona bugetul căruia îi aparţin obligaţiile fiscale restante, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. Coloanele 3-7 se vor completa, în mod corespunzător, pentru frecară buget administrat de organul fiscal central.
3)Pentru persoanele fizice, inclusiv în cazul celor care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, se menţionează localitatea domiciliului fiscal al persoanei fizice potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
4)Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.
5)Total obligaţii fiscale reprezintă:
a)total obligaţii fiscale principale (col. 3) plus obligaţii fiscale accesorii (col. 4);
b)total obligaţii fiscale principale şi accesorii, care cuprind atât cuantumul obligaţiilor necontestate (col. 6), precum şi al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege (col. 7). Obligaţiile de la coloana 7 vor fi menţionate până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal, în condiţiile legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din listă, nemaifăcând obiectul publicării.
ANEXA nr. 13: NOTIFICARE privind obligaţiile fiscale restante
(- ANEXA nr. 3 la procedură)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală1) .........................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............
Nr. .../...
NOTIFICARE privind obligaţiile fiscale restante
Datele de identificare ale contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Adresa: ....................
Codul de identificare fiscală .....................
În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă notificăm că la data de .......................2) înregistraţi obligaţii fiscale neachitate la data prezentei, în cuantum de .............. lei, astfel:
- CAPITOLUL I - Obligaţii fiscale restante:

Bugetul

Obligaţii fiscale restante
- lei -

Total, din care:

Obligaţii fiscale principale3)

Obligaţii fiscale accesorii

0

1=2 + 3

2

3

Bugetul de stat

   

Bugetul asigurărilor sociale de stat

   

Bugetul FNUASS

   

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

   

Total general

   
- CAPITOLUL II - Obligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere:
Debitorul .................... CIF ..................... 4)

Bugetul

Obligaţii fiscale restante

- lei -

Total, din care:

Obligaţii fiscale principale3)

Obligaţii fiscale accesorii

0

1=2 + 3

2

3

Bugetul de stat

   

Bugetul asigurărilor sociale de stat

   

Bugetul FNUASS

   

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

   

Total general

   
În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data prezentei, în vederea punerii de acord asupra acestora, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ......................
Semnătura şi ştampila unităţii .......................
_____
1)Se menţionează denumirea organului fiscal central emitent.
2)Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.
3)Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.
4)Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menţionând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora şi cuantumul obligaţiilor fiscale aferente.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 78 din data de 3 februarie 2016