HOTĂRÂRE nr. 22 din 13 mai 2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere - COM (2013) 133 final
Având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/294/2013 şi al Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului nr. XXX/97/2013,
În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)În urma evaluării fondului propunerii, Senatul a adoptat următoarele amendamente (amendamente care, dacă ar fi adoptate, ar scoate textul propunerii de directivă de sub incidenţa nerespectării subsidiarităţii şi proporţionalităţii):
a)Art. 2 alin. (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere competenţelor statelor membre în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului."
b)Art. 8 alin. (2) se completează cu următoarele subpuncte:
"g)managementul riscurilor naturale (eroziunea marină - dispariţia zonelor costiere şi a plajelor) şi industriale (situri SEVESCO);
h)dezvoltarea economică, inclusiv dezvoltarea turismului;
i)structura teritoriului - infrastructura de transport şi reţeaua de localităţi;
j)resursele umane."
c)Art. 13 se completează, după cum urmează:
"Comisia Europeană asigură realizarea unui mecanism de iniţiere şi finanţare (prin DG MARE şi FEP sau alte instrumente) a proiectelor de coordonare a planurilor de amenajare a teritoriului care asigură managementul integrat al zonelor costiere şi al amenajării spaţiilor maritime naţionale între statele membre şi ţările terţe."
d)Art. 18 alin. (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Fiecare stat membru asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte."
(2)În ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, Senatul consideră că propunerea, amendată, este în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Aspecte precum alegerea efectivă a măsurilor, locul investiţiei, stabilirea priorităţilor şi găsirea soluţiilor sunt chestiuni cu privire la care deciziile se iau la nivel naţional sau focal. Procesul propriu-zis de planificare trebuie să fie realizat de autorităţile din statele membre în conformitate cu structurile lor naţionale de guvernanţă şi constituţionale, precum şi cu priorităţile naţionale de politică sectorială; în măsura maximă posibilă, acest proces trebuie să se bazeze pe mecanisme şi politici existente.
(3)În ceea ce priveşte valoarea adăugată a acţiunii UE, Senatul consideră că aceasta constă în a asigura şi a raţionaliza acţiunile statelor membre cu privire la amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere, în vederea garantării unei implementări consecvente şi coerente în întreaga UE, şi în a furniza, în domeniul amenajării spaţiului maritim şi al managementului integrat al zonelor costiere, un cadru de cooperare între statele membre care au regiuni şi subregiuni marine în comun. Cooperarea transfrontalieră în ceea ce priveşte amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere în regiunile şi subregiunile marine ale UE este esenţială, deoarece ecosistemele marine, zonele de pescuit, zonele marine protejate şi infrastructurile maritime, cum ar fi cablurile, conductele, căile navigabile, instalaţiile de petrol şi de gaze, instalaţiile eoliene etc., depăşesc frontierele naţionale.
(4)În ceea ce priveşte principiul proporţionalităţii, Senatul consideră că propunerea, amendată, este în conformitate cu principiul proporţionalităţii stabilit la articolul 5 alineatul (4) din TUE. Propunerea se limitează la a impune statelor membre obligaţia de a institui sau a menţine un proces sau procese pentru amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere. Ea stabileşte o serie de cerinţe minime pentru aceste procese, bazându-se pe experienţele acumulate până acum în statele membre şi permiţând integrarea acestor cerinţe într-un cadru comun al UE şi continuarea dezvoltării lor.
(5)În concluzie, Senatul consideră că propunerea de directivă, astfel amendată, respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii definite de art. 5 din TUE.
Art. 2
Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa sa din 13 mai 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 276 din data de 16 mai 2013