HOTĂRÂRE nr. 626 din 28 iulie 2015 pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participaţia deţinută de statul român la Societatea "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 41 şi al art. 13 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 lit. a), al art. 51 alin. (1) şi al art. 51 lit. b) teza I din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă strategia de privatizare a Societăţii "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa, denumită în continuare Societatea, prin vânzarea unui pachet de acţiuni deţinut de statul român, reprezentând 26,6959% din capitalul social al Societăţii.
(2)Vânzarea pachetului de acţiuni prevăzut la alin. (1) de către statul român se realizează prin derularea unei proceduri de vânzare prin licitaţie cu strigare, cu acordarea dreptului de preferinţă prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005, persoanei juridice/fizice ofertante care face dovada că este investitorul care deţine pachetul majoritar de acţiuni al Societăţii cu respectarea prevederilor art. 3.
Art. 2
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri este mandatat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în calitate de instituţie publică implicată:
a)să deruleze acţiunile necesare pentru implementarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;
b)să respecte condiţiile cuprinse la pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia, cu modificările ulterioare, în cazul în care adjudecatar va fi declarat KMG International N.V., în calitate de succesor al The Rompetrol Group N.V.
Art. 3
Se mandatează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri:
a)să stabilească preţul de ofertă care nu va fi mai mic decât valoarea nominală a pachetului de acţiuni prevăzut la art. 1;
b)să finalizeze vânzarea pachetului de acţiuni care face obiectul strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 la un preţ minim de adjudecare de 200.000.000 USD sau echivalentul în lei al acestei sume, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, prin derogare de la prevederile art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
(1)În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, prin derogare de la art. 52 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie o comisie de privatizare a societăţii, denumită în continuare Comisia de privatizare, formată din 5 membri, titulari şi supleanţi, şi secretariatul tehnic aferent acesteia, format din 3-5 membri.
(2)Comisia de privatizare are următoarea componenţă:
a)un reprezentant la nivel de secretar de stat, numit prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, în calitate de preşedinte;
b)un reprezentant numit prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului;
c)un reprezentant numit prin ordin al ministrului finanţelor publice;
d)doi reprezentanţi ai Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
(3)Pentru fiecare membru titular, instituţiile/autorităţile publice reprezentate în Comisia de privatizare îşi vor desemna câte un membru supleant.
(4)Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului reprezentate în Comisia de privatizare comunică Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nominalizările prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (3).
(5)Comisia de privatizare are următoarele atribuţii:
a)coordonează acţiunile necesare pentru implementarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, inclusiv pregătirea şi realizarea privatizării;
b)avizează documentaţia de selecţie a consultantului juridic şi a evaluatorului Societăţii, evaluare necesară a fi avută în vedere la recomandarea preţului acţiunilor oferite spre vânzare;
c)avizează dosarul de prezentare elaborat pentru privatizarea Societăţii, anterior supunerii acestuia spre aprobare ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;
d)avizează preţul de ofertă pe baza recomandărilor evaluatorului anterior supunerii acestuia spre aprobare ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;
e)aprobă lista ofertanţilor acceptaţi la licitaţie;
f)derulează procesul de licitaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
g)avizează contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni anterior supunerii acestuia spre aprobare ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;
h)elaborează informări către Guvernul României în legătură cu toate aspectele importante în derularea procesului de privatizare;
i)adoptă măsurile legale care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.
(6)Nominalizarea reprezentanţilor Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în Comisia de privatizare, drepturile şi atribuţiile membrilor Comisiei de privatizare, altele decât cele prevăzute la alin. (5), şi ale secretariatului tehnic al Comisiei de privatizare se stabilesc prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri. Secretariatul tehnic al Comisiei de privatizare este asigurat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
(7)Activitatea comisiei prevăzute la alin. (1) şi a secretariatului tehnic aferent acesteia încetează:
a)la data emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, în cazul suspendării şi/sau sistării procesului de privatizare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1; sau
b)în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând preţul acţiunilor potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni care face obiectul privatizării.
(8)Cheltuielile necesare pentru implementarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, inclusiv cheltuielile necesare desfăşurării activităţii Comisiei de privatizare şi a secretariatului tehnic aferent, constituite potrivit alin. (1), şi cele angajate în acest scop de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, vor fi suportate, în condiţiile legii, din sursele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 605 din data de 11 august 2015