HOTĂRÂRE nr. 966 din 16 decembrie 2015 privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, a unor sume pentru finanţarea cheltuielilor curente necesare funcţionării Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor curente ale Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, a sumei de 35 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe ", din care la titlul 10 "Cheltuieli de personal" suma de 15 mii lei, iar la titlul 20 "Bunuri şi servicii" suma de 20 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, pentru anul 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,

Victoria-Violeta Alexandru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:
MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ŞI DIALOG CIVIC
BUGET 2015
mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program 2015

din care:

Trim. IV

5000

     

TOTAL BUGET

35

35

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

35

35

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15

15

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

20

5001

     

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

35

35

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

35

35

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15

15

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

20

5101

     

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

35

35

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

35

35

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15

15

    

01

 

Cheltuieli salariale în bani

9

9

     

01

Salarii de baza

9

9

    

03

 

Contribuţii

6

6

     

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

2

2

     

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

1

1

     

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

1

1

     

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

1

1

     

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

1

1

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

20

    

01

 

Bunuri şi servicii

13

13

     

01

Furnituri de birou

3

3

     

08

Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

2

2

     

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3

3

     

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

5

5

    

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3

3

     

30

Alte obiecte de inventar

3

3

    

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

2

2

     

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

2

2

    

30

 

Alte cheltuieli

2

2

     

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2

2

 

01

    

Autorităţi executive şi legislative

35

35

  

03

   

Autorităţi executive

35

35

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 17 decembrie 2015