ORDIN nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011
În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. I
Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
"8. indexarea tarifelor de primă - majorarea uniformă de către asigurătorul RCA a tarifelor de primă cu acelaşi procent."
2.La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despăgubire stabilite în baza prevederilor art. 24."
3.La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Pentru fiecare categorie de riscuri omogene considerate, asigurătorii au obligaţia de a stabili tarifele de prime astfel încât, cu o probabilitate de cel puţin 99,5%, primele estimate pe următoarele 12 luni să acopere toate cheltuielile aferente, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a principiilor actuariale general acceptate."
4.La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Limitele de despăgubire stabilite de către fiecare asigurător RCA, precum şi tarifele de primă stabilite conform prezentelor norme se notifică Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate, împreună cu o declaraţie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, însuşită şi semnată de conducătorul societăţii. Calculul actuarial trebuie să conţină prima de risc, incluzând estimarea frecvenţei daunei şi daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de primă."
5.La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
"(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), indexarea tarifelor de primă se va notifica cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care vor fi practicate.
(32) Asigurătorii sunt obligaţi să transmită în format electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ipotezele folosite, metodele actuariale şi justificarea aplicării acestora pentru calculul menţionat la alin. (11), împreună cu baza de date utilizată pentru aceste calcule."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. III
Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 41 din data de 18 ianuarie 2013