ORDIN nr. 140 din 23 iunie 2015 privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public
În aplicarea dispoziţiilor art. 87 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând şi Referatul de aprobare nr. 4.502/2010 din 2 iunie 2015 al Secţiei de resurse umane şi documentare,
în temeiul art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 76 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează prestigiul justiţiei.
(2)Răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor poate fi angajată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentului ordin.
Art. 2
Constituie abateri disciplinare:
a)manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;
b)încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii;
c)folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii;
d)desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
e)nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
f)nerespectarea în mod nejustificat şi repetat a termenelor prevăzute pentru soluţionarea lucrărilor;
g)refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;
h)exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă;
i)absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea parchetului;
j)atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili;
k)participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor.
Art. 3
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a)avertismentul;
b)diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
c)suspendarea din funcţie pentru o perioadă de la o lună la 3 luni;
d)eliberarea din funcţie.
Art. 4
(1)Comisia de disciplină a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îndeplineşte rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor pentru faptele prevăzute în prezentul ordin.
(2)Comisia de disciplină este formată din 5 membri, din care:
a)2 membri sunt procurori cu atribuţii de control, desemnaţi potrivit Ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care reglementează această activitate;
b)3 membri sunt desemnaţi din rândul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Public, prin vot secret de adunarea generală a acestui personal, cu majoritate de voturi.
(3)Din Comisia de disciplină mai fac parte 5 membri supleanţi, numiţi după aceleaşi reguli şi criterii ca şi membrii.
(4)Membrii şi membrii supleanţi ai Comisiei de disciplină, precum şi persoanele anume desemnate prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(5)Preşedintele Comisiei de disciplină este desemnat prin vot secret, cu majoritate simplă, din rândul membrilor comisiei.
Art. 5
(1)Secretariatul Comisiei de disciplină este asigurat de o persoană din cadrul Serviciului de organizare şi resurse umane al Secţiei de resurse umane şi documentare, desemnată conform art. 4 alin. (4).
(2)Secretariatul Comisiei de disciplină are următoarele atribuţii:
a)primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa sesizărilor trimise Comisiei de disciplină;
b)efectuează lucrările necesare desfăşurării cercetării disciplinare şi exercitării acţiunii disciplinare în faţa Comisiei de disciplină;
c)convoacă şedinţele Comisiei de disciplină şi efectuează corespondenţa privind persoanele faţă de care s-a dispus citarea;
d)asigură redactarea şi comunicarea actelor Comisiei de disciplină, inclusiv a hotărârii prin care se soluţionează acţiunea disciplinară, şi le înaintează conducătorului parchetului.
Art. 6
(1)Comisia de disciplină poate fi sesizată în legătură cu abaterile disciplinare ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor de către şefii ierarhici, alte autorităţi şi de oricare persoană interesată.
(2)Sesizarea Comisiei de disciplină se poate face în termen de 30 de zile de la data la care s-a luat cunoştinţă de săvârşirea faptei care constituie abatere disciplinară, dar nu mai târziu de 3 luni de la data săvârşirii acesteia.
(3)Sesizările primite de la persoane fizice sau juridice se formulează în scris, pot privi doar faptele prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e), j) şi k) şi vor cuprinde următoarele menţiuni:
a)numele, prenumele, domiciliul persoanei care formulează sesizarea, precum şi, dacă este cazul, funcţia deţinută;
b)numele, prenumele, funcţia deţinută şi compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana împotriva căreia este formulată sesizarea;
c)descrierea amănunţită a faptei ce constituie obiectul sesizării;
d)temeiul legal al sesizării, respectiv încadrarea faptei;
e)arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
f)data şi semnătura persoanei ce formulează sesizarea.
(4)Sesizările vor fi însoţite, în măsura în care este posibil, de înscrisurile care le susţin.
(5)Sesizările privind activitatea necorespunzătoare a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, greşit îndreptate la parchete, vor fi înaintate Comisiei de disciplină, în termen de 5 zile de la înregistrare.
(6)Nerespectarea termenelor şi condiţiilor menţionate în alin. (2)-(4) atrage clasarea sesizării.
Art. 7
(1)În vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Comisia de disciplină. Comisia de disciplină dispune clasarea prin rezoluţie fără efectuarea cercetării prealabile, dacă din sesizare nu rezultă indicii privind săvârşirea unei abateri disciplinare.
(2)Cercetarea prealabilă se efectuează de un procuror şi de un membru al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, alţii decât membrii Comisiei de disciplină. În ipoteza revocării din funcţia de conducere a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor pentru motivele prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) persoanele anume desemnate efectuează verificări prealabile.
(3)În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia existenţa sau inexistenţa vinovăţiei persoanei cercetate şi individualizarea sancţiunii. Ascultarea persoanei în cauză şi verificarea apărărilor sale sunt obligatorii. Refuzul persoanei cercetate de a face declaraţii ori de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu împiedică încheierea cercetării. Persoana cercetată are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare.
(4)Rezultatul cercetării prealabile se înaintează Comisiei de disciplină în termen de 30 de zile de la data la care s-a dispus efectuarea cercetării prealabile.
(5)În cazul în care Comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, dispune completarea cercetării prealabile. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat în cel mult 30 de zile Comisiei de disciplină. În acest caz, termenul de 60 de zile prevăzut la art. 8 alin. (4) curge de la primirea rezultatului verificărilor suplimentare.
(6)În situaţia verificării efectuate ca urmare a sesizărilor privind atitudinea nedemnă a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, prevăzute la art. 2 lit. j), dacă există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005, persoanele anume desemnate care efectuează cercetarea prealabilă sesizează de îndată Comisia de disciplină, procedându-se conform art. 8-10. În cursul verificării disciplinare, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor sau procurorilor în cauză are dreptul de a primi o copie a sesizării, de a fi ascultat şi de a formula apărările pe care le consideră necesare.
Art. 8
(1)După primirea rezultatului cercetării, în cazul în care Comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea, prin rezoluţie.
(2)Dacă din cercetarea prealabilă rezultă indicii privind săvârşirea unei abateri disciplinare, preşedintele Comisiei de disciplină fixează termenul de judecată şi dispune citarea persoanei cercetate, căreia i se comunică, în copie, acţiunea disciplinară a persoanei care a făcut sesizarea, dacă apreciază necesar, şi a persoanelor a căror audiere este necesară pentru soluţionarea cauzei, după caz.
(3)Acţiunea disciplinară este susţinută în faţa Comisiei de disciplină de către persoanele anume desemnate care au efectuat cercetarea prealabilă.
(4)Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii, dar nu mai târziu de 60 de zile de la efectuarea cercetării prealabile.
Art. 9
(1)În procedura disciplinară în faţa Comisiei de disciplină, citarea persoanei împotriva căreia se exercită acţiunea disciplinară este obligatorie. Persoana cercetată poate fi reprezentată de un coleg din rândul aceluiaşi personal sau un judecător ori procuror sau poate fi asistată ori reprezentată de un avocat.
(2)Citarea se face cu cel puţin 15 zile înaintea datei stabilite pentru soluţionarea acţiunii, sub sancţiunea nulităţii actelor îndeplinite la termenul respectiv.
(3)Persoana cercetată şi, după caz, reprezentantul ori avocatul său au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare.
(4)Comisia de disciplină va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricăror probe necesare soluţionării acţiunii disciplinare.
Art. 10
(1)Membrii Comisiei de disciplină deliberează în secret asupra acţiunii disciplinare.
(2)Comisia de disciplină se pronunţă asupra acţiunii disciplinare printr-o decizie care se ia cu votul majorităţii membrilor şi va fi semnată de membrii care au participat la soluţionarea acţiunii disciplinare.
(3)În cazul în care constată că sesizarea este neîntemeiată, Comisia de disciplină dispune clasarea cauzei. Decizia de clasare se comunică de îndată, în scris, persoanei cercetate.
(4)În cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, Comisia de disciplină propune procurorului general aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute în art. 3, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de persoana cercetată şi urmările faptei, cauzele care au determinat săvârşirea faptei, cu împrejurările concrete în care a fost săvârşită, cu gradul de vinovăţie, cu circumstanţele personale ale celui cercetat, comportarea generală în timpul serviciului şi existenţa altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate din dosarul profesional.
(5)Procurorul general îşi poate însuşi propunerea Comisiei de disciplină sau poate dispune, motivat, o altă sancţiune.
Art. 11
Decizia Comisiei de disciplină prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se motivează şi se redactează în termen de 20 de zile de la pronunţare.
Art. 12
(1)Ordinul procurorului general de aplicare a sancţiunii disciplinare va cuprinde, în principal, următoarele elemente:
a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia;
b)motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana cercetată;
c)temeiul de drept al aplicării sancţiunii;
d)sancţiunea aplicată şi motivele care au stat la baza aplicării acesteia, după caz;
e)calea de atac şi termenul în care poate fi atacat ordinul;
f)organul competent să soluţioneze calea de atac.
(2)Ordinul se comunică de îndată, în scris, persoanei sancţionate.
Art. 13
(1)Decizia Comisiei de disciplină de clasare a cauzei şi ordinul procurorului general de aplicare a sancţiunii disciplinare pot fi contestate în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Sancţiunea disciplinară se pune în executare după epuizarea căilor de atac, în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului procurorului general rămas definitiv persoanei sancţionate.
(3)Deciziile de clasare ale Comisiei de disciplină rămase definitive le comunică persoanei în cauză, precum şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii.
Art. 14
(1)În cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere, procurorul general poate dispune şi revocarea din funcţia de conducere.
(2)Persoana care a fost revocată dintr-o funcţie de conducere nu mai poate fi promovată într-o asemenea funcţie pe o perioadă de 3 ani.
Art. 15
Lucrările privind sancţiunile disciplinare aplicate se anexează la dosarele profesionale ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public.
Art. 16
(1)Sancţiunile disciplinare se radiază de drept din dosarul profesional, după cum urmează:
a)în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 3 lit. a);
b)în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 3 lit. b) şi c);
c)în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 3 lit. d).
(2)Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin ordin al procurorului general.
Art. 17
Dosarele profesionale se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice, în arhiva Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin grija Secţiei de resurse umane şi documentare.
Art. 18
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi va fi disponibil spre consultare publicului la sediile parchetelor, prin grija compartimentelor de informare publică şi relaţii cu presa.
Art. 19
- Secţia de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.
-****-

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Tiberiu Mihail Niţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 865 din data de 19 noiembrie 2015