NORME TEHNICE din 6 noiembrie 2012 privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier
Art. 1
(1)Modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare se face în următoarele situaţii:
a)arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici, dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul acelui arboret existent la data apariţiei fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea "Descrierea parcelară" din amenajamentul silvic cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepţie arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectaţi este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare, precum şi arboretele încadrate în subunitatea de gospodărire de tip "E";
b)arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă de peste 5.000 m2;
c)arboretele exploatabile din zonele de stepă, silvostepă şi câmpie forestieră care au seminţiş utilizabil instalat pe cel puţin 30% din suprafaţa acestora şi în care proporţia speciilor de stejari este de cel puţin 50%, neincluse în planul decenal de recoltare a produselor principale;
d)este necesară schimbarea soluţiilor de gospodărire a pădurilor şi/sau de împădurire a terenurilor forestiere.
(2)Modificarea prevederilor amenajamentului silvic pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) se face în baza documentaţiei care cuprinde:
a)memoriul justificativ prin care se prezintă cauzele care determină necesitatea modificării prevederilor amenajamentului silvic şi se justifică soluţiile tehnice propuse;
b)informaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1;
c)studiul de specialitate avizat de Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. d);
d)actul administrativ emis în acest scop de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului.
(3)Documentaţia prevăzută la alin. (2) se întocmeşte de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru arboretele respective, pe baza unei analize pe teren la care participă:
a)expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unităţii specializate autorizate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcţionează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizată;
b)un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic în cauză; în cazul în care arboretele afectate sunt încadrate în subunitatea de gospodărire de tip "K", participă şi salariatul împuternicit pentru acest tip de subunitate de gospodărire din cadrul acestei structuri silvice teritoriale;
c)şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru arboretul/arboretele afectat/afectate;
d)reprezentantul direcţiei silvice, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului.
(4)La efectuarea analizei prevăzute la alin. (3), pentru situaţiile în care terenurile forestiere sunt situate în arii naturale protejate, vor fi invitaţi şi:
a)un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate;
b)un reprezentant al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului.
(5)Documentaţia prevăzută la alin. (2), însuşită de persoanele prevăzute la alin. (3) şi (4), după caz, şi însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, se va înainta spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, după cum urmează:
a)de către direcţia silvică, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi al fondului forestier al altor deţinători, administrat de/pentru care prestează servicii silvice un ocol silvic de stat;
b)de către ocolul silvic care administrează fondul forestier sau prestează servicii silvice pentru acesta, în celelalte cazuri decât cel prevăzut la lit. a).
Art. 2
(1)Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici, care se recoltează din arboretele încadrate în subunităţi de gospodărire pentru care se face reglementarea procesului de producţie şi care se încadrează ca produse accidentale I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, se precomptează ca produse principale.
(2)Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici, care se recoltează din arboretele încadrate în subunităţile de gospodărire de tip "E", "K" şi "M", pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, precum şi în subunităţile de gospodărire de tip "G" nu se precomptează.
(3)Precomptarea masei lemnoase prevăzută la alin. (1) se realizează din arborete cu urgenţe de regenerare mai mici decât ale celor din care fac parte arborii afectaţi de factorii destabilizatori.
(4)Se interzice precomptarea din arboretele încadrate în urgenţa I de regenerare, precum şi din arboretele de specii de stejari parcurse cu tăieri de însămânţare.
(5)În cazul arboretelor din specii de stejari, precomptarea se poate face şi din arborete încadrate în categorii de urgenţe mai mari, dacă în planul decenal de recoltare a produselor principale nu există arborete încadrate în urgenţe mai mici de regenerare şi/sau proporţia speciilor de stejari în compoziţia arboretelor din care se face precomptarea este cel mult 50%.
(6)Precomptarea se face în cadrul aceleiaşi proprietăţi; în situaţia apariţiei de produse accidentale I în proprietăţi a căror suprafaţă este de cel mult 30 de hectare şi al căror volum cumulat cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului depăşeşte posibilitatea, volumul produselor accidentale I se recoltează integral, cu aprobarea conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(7)Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici care, conform prevederilor Legii nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează ca produse accidentale II, nu se precomptează.
Art. 3
(1)Aprobarea actelor de punere în valoare, pentru produse accidentale, se face de către:
a)conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 2 alin. (6) teza a II-a;
b)şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, pentru situaţiile care nu implică modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare.
(2)În cazul fondului forestier proprietate publică a statului, aprobarea actelor de punere în valoare, pentru produse accidentale care nu implică modificarea prevederilor amenajamentului silvic, se face, potrivit competenţelor aprobate de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, de către şeful ocolului silvic de stat sau de către directorul direcţiei silvice în structura căreia se află ocolul silvic în cauză.
Art. 4
Şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice are următoarele obligaţii:
a)să notifice structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu cel puţin 5 zile înainte de autorizarea spre exploatare a fiecărei partizi de produse accidentale;
b)să comunice structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, situaţia produselor accidentale I autorizate la exploatare şi modul de precomptare a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; aceste raportări se anexează la evidenţele privind aplicarea prevederilor amenajamentului silvic;
c)să efectueze precomptările în condiţiile prezentelor norme tehnice şi ale legislaţiei în vigoare;
d)să urmărească încadrarea volumului propus a se recolta în posibilitatea stabilită prin amenajament, conform prevederilor din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi să ia măsurile prevăzute de aceasta.
Art. 5
Elaborarea unui nou amenajament silvic înainte de expirarea termenului de valabilitate al amenajamentului în vigoare se aprobă de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în următoarele situaţii:
a)volumul recoltat, inclusiv din produse accidentale, pentru care există aprobările legale, depăşeşte posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic;
b)pentru terenurile forestiere retrocedate ca urmare a aplicării prevederilor legilor funciare, la cererea proprietarului; în caz contrar se aplică prevederile amenajamentului silvic în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului din care s-a retrocedat proprietatea forestieră, până la expirarea valabilităţii acestuia;
c)când un proprietar solicită elaborarea unui amenajament silvic pentru toate proprietăţile pe care le deţine şi pentru care există amenajamente silvice elaborate la momente diferite; acest tip de amenajament silvic se poate elabora numai la data la care expiră amenajamentul silvic elaborat cel mai devreme, iar volumul recoltat prin aplicarea celui/celorlalte amenajamente silvice nu depăşeşte posibilitatea anuală, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;
d)la solicitarea conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a rearondării, pe ocoale silvice, a fondului forestier proprietate publică a statului.
Art. 6
(1)Schimbarea categoriei de folosinţă forestieră se face în baza unei documentaţii care cuprinde:
a)solicitarea proprietarului, în cazul terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor proprietate privată, respectiv a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a statului; schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere necesare constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, precum şi cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat se face la solicitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
b)memoriu tehnic întocmit de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, care conţine:
1.b1) indicarea categoriilor de folosinţă;
2.b2) amplasamentul;
3.b3) suprafaţa care face obiectul schimbării categoriei de folosinţă;
4.b4) suprafaţa care se defrişează;
c)avizul emis de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
d)actul administrativ al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului, pentru terenurile forestiere în cazul cărora realizarea obiectivului implică defrişarea vegetaţiei, după caz;
e)fişa tehnică privind schimbarea categoriei de folosinţă forestieră, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
f)dovada plăţii taxei, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
g)acordul proprietarului, în cazul terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi al terenurilor proprietate privată sau avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului;
h)documentele, în copie, privind dovada proprietăţii/deţinerii, în cazul terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale şi al terenurilor proprietate privată;
i)planul de situaţie al terenului, executat în sistemul de proiecţie Stereo 70, însoţit de o copie de pe harta amenajistică, cu indicarea amplasamentului terenului forestier, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;
j)documentul emis de către unitatea elaboratoare prin care a avizat proiectul tehnic sau studiul de fezabilitate; nu se solicită acest document în cazul terenurilor necesare constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, precum şi pentru cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.
(2)În cazul drumurilor forestiere, împădurirea taluzurilor se face în conformitate cu prevederile proiectului tehnic privind execuţia acestora.
(3)În scopul asigurării condiţiilor privind siguranţa circulaţiei, vegetaţia forestieră instalată pe taluzurile drumurilor forestiere se exploatează în regimul produselor accidentale prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a), aprobarea actelor de punere în valoare realizându-se în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (2).
(4)În cazul constituirii culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a frontierei de stat, schimbarea categoriei de folosinţă se face numai dacă terenul respectiv aparţine fondului forestier proprietate publică a statului.
Art. 7
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
-****-
ANEXA nr. 1: INFORMAŢII TEHNICE privind prevederile amenajamentului silvic şi propunerile de modificare a acestuia
Proprietarul/Deţinătorul terenului forestier ......................
A)Date referitoare la posibilitate

Unitatea de producţie/de bază

Anul intrării în vigoare a amenajamentului

Subunitatea de producţie

Posibilitatea - m3 -

Volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului TOTAL - m3-

din care:

Volum rămas de recoltat până la expirarea valabilităţii amenajamentului - m3 -

Nr.

Denumire

Produse accidentale I - m3 -

1

2

3

4

5

6

7

8

B)Date referitoare la prevederile amenajamentului silvic, situaţia actuală şi propuneri
1.Prevederile amenajamentului silvic şi stadiul aplicării acestora

UP

ua

S
- ha -

Grupa şi categ. funcţ.

Compoziţia

V
- m3 -

K

Vârsta - ani -

Cls. prod.

Prav.

Urg. reg.

Vârsta expl.

Lucrări propuse

Lucrări executate

Natura lucrărilor

Volum de extras

Natura lucrărilor

Volum extras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.Situaţia actuală şi propuneri da modificare a prevederilor amenajamentului silvic

UP

ua

Suprafaţa afectată
- ha -

Compoziţia

K

Vârsta - ani -

V
- m3 -

Vit.

Factor destabilizator

Grad vătămare

Urg. reg.

Seminţiş utilizabil

Propuneri de modificare a prevederilor amenajamentului silvic

Total

dc: integral

Compoziţia

Suprafaţa ocupată

Lucrări propuse

Suprafaţa de parcurs - ha -

Volum de extras - m3 -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

C)Unităţi amenajistice din care se va precompta volumul propus a se extrage

UP

ua

Suprafaţa - ha -

Compoziţia

V
- m3 -

Vârsta
- ani -

K

Cls. prod.

Urg. reg.

Seminţiş

Vit.

Lucrări propuse

în amenajament

Prin precomptare

Natura lucrării

Volum de extras
- m3 -

Natura lucrării

Volum de extras
- m3 -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Director,

................

(numele şi prenumele, semnătura)

Şef ocol,

.................

(numele şi prenumele, semnătura)

Reprezentantul unităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

.................

(numele şi prenumele, semnătura)

Expertul tehnic pentru lucrări de amenajare a pădurilor,

..................

(numele şi prenumele, semnătura)

Invitaţi:

................

(numele şi prenumele, semnătura)

NOTA:
Semnificaţia termenilor este următoarea:
UP = Unitate de producţie/Unitate de bază;
ua = Unitate amenajistică;
Grupa şi categ. funct. = Grupa şi categoria funcţională;
V = Volum;
K = Consistenţă;
Cls. prod. = Clasa de producţie;
Prov. = Provenienţa;
Urg. reg. = Urgenţa de regenerare;
Vârsta expl. = Vârsta exploatabilităţii;
Vit. = Vitalitate.
ANEXA nr. 2:
- Model -
Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură
AVIZ nr. ................. din ...................
Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ..................... (funcţia, numele şi prenumele) ..............................
văzând solicitarea .............................. şi documentaţia tehnică aferentă, înregistrată cu nr. ......................,
având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza ......................... (actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi care stabileşte competenţa conducătorului acestei structuri de a emite acest aviz, actul administrativ prin care a fost numit conducătorul acesteia) ..........................
emite următorul
AVIZ:
1.Se avizează favorabil modificarea prevederilor amenajamentului silvic al Unităţii de producţie/de bază .............................., pentru fondul forestier proprietate a .............................., administrat/pentru care serviciile silvice sunt asigurate de Ocolul silvic ....................... din cadrul ........................ (după caz: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia silvică ............................),
după cum urmează:
a)extragerea arborilor rupţi şi doborâţi în Unitatea de producţie ................. ua ..................
b)extragerea integrală a masei lemnoase în UP ....................... ua ........................
c)împăduriri în UP ....................... ua ............................
d).............................
(Exemplu: Extragerea arborilor rupţi şi doborâţi în UP I Caraiman, unităţile amenajistice: 20A, suprafaţa 8 ha, volum 110 m3; 20B, suprafaţa 0,4 ha, volum 21 m3 etc.).
2.Modificarea prevederilor amenajamentului Unităţii de producţie/Unităţii de bază ...................... este determinată de (descrierea factorilor destabilizatori, biotici şi/sau abiotici, necesitatea argumentată a schimbării soluţiilor de gospodărire a pădurilor, instalarea regenerării naturale în arborete exploatabile din zonele de stepă, silvostepă sau câmpie forestieră, neincluse în planul decenal etc.) .....................
3.Din volumul de masă lemnoasă de .......................... m3, prevăzut a se extrage conform prevederilor de la pct. 1:
a)......................... m3 din ua ..................... nu se vor precompta;
b)......................... m3 din ua ........................... se vor precompta din posibilitatea de produse principale a Unităţii de producţie/Unităţii de bază ....................... din: ua ..................... volum m3, ua .................... volum m3.
4.Volumul prevăzut a se extrage din: ua ............, ............ m3; ua ........................, ................ m3 se va încadra în posibilitatea prevăzută de amenajamentul în vigoare, iar volumul din: ua ......................, ................m3; ua ........................, ..................m3 se va extrage prin depăşirea posibilităţii prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare.
5.Prezentul aviz se va comunica solicitantului şi se emite în scopul obţinerii de către acesta a aprobării conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură privind modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare.
Conducătorul structurii teritoriale de specialitate
a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,
...............................
(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)
ANEXA nr. 3:
- Model -
Ocolul silvic ..........................
1.SITUAŢIA produselor accidentale I autorizate la exploatare în trimestrul ...................... al anului ................... şi modul de precomptare a acestora

Nr. crt.

UP

ua

Proprietarul/Deţinătorul fondului forestier

Volumul produselor accidentale 1 autorizat la exploatare (m3)

Volumul şi unităţile amenajistice din care se realizează precomptarea

Volumul total, din care:

în arborete afectate integral de factori destabilizatori

în arborete cu vârste peste 60 de ani, afectate parţial de factori destabilizatori

în arborete defrişate cu aprobări legale

UP

ua

Volum (m3)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

           
Şef ocol,
......................
(numele şi prenumele, semnătura)
Întocmit
......................
(numele şi prenumele, semnătura)
2.SITUAŢIA produselor accidentale II autorizate la exploatare în trimestrul ................... al anului .....................
Ocolul silvic .........................

Nr. crt.

UP

ua

Proprietarul/Deţinătorul fondului forestier

Volumul produselor accidentale II autorizat la exploatare (m3)

Volumul total, din care:

În arborete cu vârste sub 60 de ani, afectate parţial de factori destabilizatori

În arborete amplasate pe taluzurile drumurilor forestiere

0

1

2

3

4

5

6

       
Şef ocol,
......................
(numele şi prenumele, semnătura)
Întocmit
......................
(numele şi prenumele, semnătura)
ANEXA nr. 4:
- Model -
Antet
(structura teritorială de specialitate a
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură)
Nr. ...../.....................
AVIZ
Nr. ................/...................
Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........................... (funcţia, numele şi prenumele, denumirea structurii) ...........................
văzând solicitarea ............................. şi documentaţia tehnică prezentată de ........................., înregistrată cu nr. .................................,
având în vedere prevederile art. 47 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza ................................ (actul normativ prin care se conferă competenţa emiterii prezentului aviz şi actul administrativ prin care a fost numit conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi care emite prezentul aviz) .............., emite următorul
AVIZ:
1.În scopul realizării obiectivului (de exemplu: construirea unui drum forestier etc.) ........................... se avizează schimbarea categoriei de folosinţă silvică de la ............................... la ....................................., pentru terenurile forestiere în suprafaţă totală de ................. ha, terenuri aflate în proprietatea publică/privată a .............................. şi administrate/pentru care se prestează servicii silvice de ocolul silvic ................................., din unităţile amenajistice specificate în fişa tehnică cuprinsă în documentaţie.
2.Pentru executarea lucrărilor necesare scopului prevăzut la pct. 1 se avizează defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de ..................... ha.
3.Masa lemnoasă rezultată prin defrişarea vegetaţiei forestiere se va precompta conform prevederilor legale.
4.Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi serveşte numai pentru obţinerea aprobării, de la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, a schimbării categoriei de folosinţă silvică.
Conducătorul structurii teritoriale de specialitate
a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,
...........................
(funcţia, numele şi prenumele, semnătura)
ANEXA nr. 5:
- Model -
DIRECŢIA SILVICĂ/OCOLUL SILVIC
...........................
FIŞA TEHNICĂ privind schimbarea categoriei de folosinţă forestieră în scopul .............................

Unitatea de producţie de bază ....................................

Nr. crt.

Specificări

UM

Unităţi amenajistice

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

....

n

1.

Suprafaţa u.a.

Ha

       

2.

Suprafaţa pentru care se solicită schimbarea categoriei de folosinţă*

Ha

       

3.

Suprafaţa de defrişat*

Ha

       

4.

Categoria de folosinţă actuală

X

      

X

5.

Categoria de folosinţă solicitată

X

      

X

6.

Categoria funcţională

X

      

X

7.

Panta terenului

Grade (0)

      

X

8.

Compoziţia arboretului

X

      

X

9.

Vârsta medie a arboretului

Ani

      

X

10.

Clasa de producţie

X

      

X

11.

Consistenţa

X

      

X

12.

Volumul la hectar

m3

       

13.

Volumul de defrişat

m3

       
* Suprafeţele se vor înscrie cu 4 zecimale.
Director/Şef ocol,
...............................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit
..................................
(numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 790 din data de 23 noiembrie 2012