HOTĂRÂRE nr. 71 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu care însoţeşte Propunerea de Regulament al Consiliului privind furnizarea de sprijin de urgenţă pe teritoriul Uniunii - COM (2016) 116 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/376 din 26 aprilie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată următoarele:
a)necesitatea elaborării unui instrument care să ofere sprijin financiar de urgenţă pentru operaţiunile umanitare de care depinde salvarea de vieţi omeneşti pe propriul teritoriu;
b)includerea acoperirii costurilor operaţiunilor de urgenţă direct legate de actuala criză a imigranţilor şi refugiaţilor;
c)acoperirea tuturor tipurilor de operaţiuni de asistenţă, salvare şi protecţie al căror scop este să protejeze viaţa, să aline suferinţa şi să apere demnitatea umană, prin furnizarea de:
1.bunuri de primă necesitate;
2.servicii sanitare;
3.educaţie şi protecţie;
4.materiale pentru construcţia de adăposturi şi de servicii conexe acces la apă şi la instalaţii sanitare;
5.alte tipuri de ajutor de urgenţă;
d)bugetarea a 700 milioane de EUR în perioada 2016-2018:
1.300 milioane EUR în 2016;
2.200 milioane EUR în 2017;
3.200 milioane EUR în 2018;
e)utilizarea pe termen scurt în continuare a FAMI şi FSI.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 mai 2016