ORDIN nr. 164 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional, conform modelului de separare a proprietăţii
Având în vedere prevederile:
- art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (5) şi (6) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
- art. 31 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora procedura de certificare a operatorului de transport şi de sistem se finalizează conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003;
- art. 31 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora un operator economic care deţine în proprietate o reţea electrică de transport energie electrică acţionează ca operator de transport şi de sistem şi este certificat de autoritatea competentă în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor legale de certificare prevăzute la art. 34 alin. (2) din aceeaşi lege;
- art. 34 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la condiţiile de certificare a operatorului de transport şi de sistem care deţine în proprietate o reţea de transport;
- art. 3 "Certificarea operatorilor de transport şi de sistem" din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
luând în considerare:
- Cererea nr. 19.241 din 20 mai 2015, înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 38.995 din 21 mai 2015, depusă de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, înregistrată în registrul comerţului cu numărul de ordine J40/8060/2000, pentru certificarea ca operator de transport şi de sistem potrivit modelului de separare a proprietăţii, în sensul prevederilor art. 31 alin. (2) şi art. 34 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
- Avizul Comisiei Europene C(2015) 7.053 final din 12 octombrie 2015 referitor la certificarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora deciziile de certificare a unui operator de transport şi sistem emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se notifică Comisiei Europene,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă certificarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional, conform modelului de separare a proprietăţii.
Art. 2
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. urmăreşte respectarea cerinţelor de certificare prevăzute de lege şi informează Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ori de câte ori constată că s-a modificat un document sau orice circumstanţă care a fundamentat îndeplinirea cerinţelor de certificare.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2014 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2014.
Art. 4
(1)Prezentul ordin, împreună cu referatul de aprobare aferent acestuia, se comunică Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
(2)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu Avizul Comisiei Europene C(2015) 7.053 final din 12 octombrie 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:

COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 12.10.2015

C(2015) 7053 final

AVIZ AL COMISIEI din 12.10.2015 în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 şi cu articolul 10 din Directiva 2009/72/CE - România - certificarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
I.Procedura
La 15 august 2015, Comisia a primit o notificare din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (denumită în continuare "ANRE"), în conformitate cu articolul 10 alineatul (6) din Directiva 2009/72/CE (denumită în continuare "Directiva privind energia electrică"), referitoare la un proiect de decizie din 12 august 2015 privind certificarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. (denumită în continuare "Transelectrica") ca operator de sistem de transport ("OST") al energiei electrice.
În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 (denumit în continuare "Regulamentul privind energia electrică"), Comisia are obligaţia de a examina proiectul de decizie notificat şi de a emite un aviz autorităţii naţionale de reglementare relevante, referitor la compatibilitatea cu articolul 10 alineatul (2) şi cu articolul 9 din Directiva privind energia electrică.
II.Descrierea deciziei notificate
1.Context
Transelectrica exploatează sistemul de transport al energiei electrice din România. Transelectrica este deţinută de statul român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (denumit în continuare "Ministerul Economiei") (58,688%), de S.I.F. Oltenia (5,667%) şi de alţi acţionari (35,645%). Transelectrica este cotată la Bursa de Valori Bucureşti.
În conformitate cu Ordinul nr. 90 din 11 decembrie 2013, Transelectrica a fost certificată de ANRE ca operator de sistem independent ("OSI") pentru sistemul de energie electrică din România.
În Avizul său din 14 octombrie 20131 referitor la decizia preliminară a ANRE privind certificarea, Comisia şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la respectarea de către Transelectrica a cerinţelor din Directiva privind energia electrică în ceea ce priveşte mai multe aspecte. Măsura în care aceste deficienţe au fost rezolvate este examinată în secţiunea III a prezentului aviz. În avizul său, Comisia a considerat, de asemenea, că alegerea modelului OSI nu era adecvată în cazul Transelectrica şi a recomandat, între altele, implementarea separării dreptului de proprietate prin aplicarea articolului 9 alineatul (6) din Directiva privind energia electrică, permiţând separarea dreptului de proprietate în cadrul statului.
1C(2013)6.891, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2013_082_ro_ro.pdf.
2.Prezenta notificare
În contextul prezentei proceduri, Transelectrica a solicitat din nou certificarea, în conformitate cu modelul de separare a dreptului de proprietate.
În proiectul său de decizie, ANRE a analizat dacă Transelectrica respectă cerinţele modelului de separare a dreptului de proprietate prevăzute în legislaţia românească de punere în aplicare a Directivei privind energia electrică. ANRE a concluzionat că Transelectrica poate fi certificată cu titlu preliminar ca operator de sistem de transport pentru reţeaua de transport, în conformitate cu modelul de separare a dreptului de proprietate.
III.Observaţii
Pe baza prezentei notificări, Comisia face următoarele observaţii cu privire la proiectul de decizie.
1.Alegerea modelului de separare a dreptului de proprietate
În contextul certificării menţionate anterior a Transelectrica în 2013, conform modelului OSI, Comisia a considerat că modelul OSI nu era cel mai potrivit model de aplicat în cazul Transelectrica. Această concluzie era întemeiată în special pe faptul că, la momentul respectiv, Ministerul Economiei, acţionarul majoritar al Transelectrica, deţinea de asemenea participaţii majore, inclusiv majoritare, într-o serie de companii importante care îşi desfăşurau activitatea în producţia, distribuţia şi furnizarea de energie electrică şi de gaz în România2.
2Drepturile de proprietate ale statului român în ceea ce priveşte aceste companii erau exercitate de Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei.
În plus, Comisia a remarcat că situaţia în care Transelectrica deţine aproximativ 45% din activele de transport al energiei electrice, în timp ce statul român deţine aproximativ 55% din reţeaua de transport al energiei electrice, nu reprezenta contextul tipic pentru care a fost instituit modelul OSI, dat fiind că reţeaua de transport se afla în proprietatea unei întreprinderi integrate pe verticală (IIV) şi era exploatată de operatorul de sistem independent.
Prin urmare, Comisia a considerat că separarea dreptului de proprietate în cadrul statului ar constitui o opţiune mai adecvată pentru a asigura separarea efectivă a activităţilor de transport de interesele statului în domeniul furnizării şi generării de energie electrică.
În acest context, modelul ales pentru separare în acest caz este separarea dreptului de proprietate, mai precis opţiunea menţionată la articolul 9 alineatul (6) din Directiva privind energia electrică, în cazul căreia activităţile de transport sunt separate din punct de vedere juridic de orice activităţi de producţie sau de furnizare de gaz sau de energie electrică realizate de stat, iar ambele tipuri de activitate se află în responsabilitatea şi sub controlul unor organisme publice separate din cadrul statului.
În urma unor schimbări legislative, modelul de separare a dreptului de proprietate a devenit disponibil pentru Transelectrica în temeiul Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale care transpune Directiva privind energia electrică.
2.Separarea în cadrul statului
- Articolul 9 alineatul (6) din Directiva privind energia electrică deschide posibilitatea ca, în cadrul modelului de separare a dreptului de proprietate, statul să controleze activităţile de transport, precum şi activităţile de generare, de producţie şi de furnizare, însă cu condiţia ca activităţile respective să fie exercitate de entităţi publice separate. În sensul normelor privind separarea dreptului de proprietate, două organisme publice separate ar trebui, prin urmare, să fie privite ca două persoane separate şi ar trebui să poată controla activităţile de generare şi de furnizare, pe de o parte, şi activităţile de transport, pe de altă parte, cu condiţia să se poată demonstra că ele nu sunt sub influenţa comună a unei alte entităţi publice, ceea ce ar încălca normele privind separarea dreptului de proprietate. Organismele publice în cauză trebuie să fie cu adevărat separate. În aceste cazuri trebuie să se demonstreze că cerinţele privind separarea dreptului de proprietate de la articolul 9 din directivele privind energia electrică şi gazele sunt consacrate în legislaţia naţională şi sunt respectate în mod corespunzător. Acest fapt trebuie evaluat de la caz la caz.
- Articolul 9 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Directiva privind energia electrică interzice aceleiaşi sau aceloraşi persoane să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unei întreprinderi care desfăşoară oricare dintre activităţile de producţie sau de furnizare şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator de sistem de transport sau asupra unui sistem de transport. Articolul 9 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Directiva privind energia electrică interzice aceleiaşi sau aceloraşi persoane să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator de sistem de transport sau asupra unui sistem de transport şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unei întreprinderi care desfăşoară oricare dintre activităţile de producţie sau de furnizare. Articolul 9 alineatul (3) din Directiva privind energia electrică cuprinde o trimitere încrucişată la operatorii de sisteme de transport şi la întreprinderile care desfăşoară oricare dintre activităţile de producţie sau de furnizare în sensul Directivei 2009/73/CE privind gazele.
În proiectul său de decizie, ANRE menţionează că, drept urmare a schimbărilor legislative aduse de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/17.12.2014, Ministerul Economiei exercită toate drepturile şi îndeplineşte toate obligaţiile care decurg din statutul său de acţionar al Transelectrica în numele statului şi, mai mult, acelaşi minister este autoritatea contractantă pentru concesionarea activelor reţelei de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care se află aceasta.
ANRE afirmă de asemenea că, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, acest minister nu are în subordinea sau în coordonarea sa întreprinderi care au ca activitate producţia sau furnizarea de energie electrică sau de gaz natural şi nici nu deţine participaţiuni în astfel de întreprinderi.
Cu toate acestea, proiectul de decizie notificat de ANRE nu oferă nicio informaţie cu privire la proprietatea şi la gestionarea intereselor statului român în ceea ce priveşte furnizarea şi generarea de energie electrică, care erau anterior deţinute de Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei.
În consecinţă, decizia preliminară nu evaluează dacă sunt îndeplinite cerinţele articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind energia electrică şi nici nu oferă suficiente informaţii pentru a realiza această evaluare.
Comisia este conştientă de faptul că, în urma unei restructurări a administraţiei din România, a fost creat Ministerul Energiei, care, printre altele, deţine şi gestionează participaţiile statului român în întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul generării şi furnizării de energie; cu toate acestea, Comisia consideră că este necesar ca ANRE să includă o evaluare a structurii de proprietate a acestor participaţii în decizia finală de certificare.
Având în vedere cele de mai sus, Comisia invită ANRE să analizeze şi să descrie, în decizia sa finală, participaţiile pe care statul român le deţine în întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul generării şi furnizării de energie şi să realizeze o evaluare privind respectarea sau nu, în cazul în speţă, a cerinţelor articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind energia electrică, ţinând seama de măsurile necesare prezentate de ANRE în Decizia sa finală din 12 decembrie 2013 pentru a asigura separarea în cadrul statului.
În acest context, Comisia reaminteşte, de asemenea, observaţiile formulate în Avizul său din 14 octombrie 2013 privind necesitatea de a stabili, atunci când se evaluează dacă există un grad suficient de separare a două ministere, faptul că prim-ministrul nu poate da instrucţiuni sau interveni prin niciun alt mijloc în ceea ce priveşte ministerele respective care reprezintă, pe de o parte, interesele statului român în Transelectrica şi, pe de altă parte, participaţiile în întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul generării şi furnizării de energie şi că aceste ministere sunt cu adevărat separate unul de celălalt. ANRE ar trebui să includă o astfel de evaluare în decizia sa finală.
3.Proprietatea asupra activelor de transport
- Articolul 9 alineatul (1) litera (a) din directivele privind energia electrică şi gazele prevede că, în cadrul modelului de separare a dreptului de proprietate, fiecare întreprindere care deţine un sistem de transport acţionează ca operator de sistem de transport.
În proiectul său de decizie, ANRE afirmă că Transelectrica deţine părţi din activele utilizate pentru transportul energiei electrice, în valoare de aproximativ 4,3 miliarde RON, în timp ce statul român deţine, prin Ministerul Economiei, alte active de transport, în valoare de aproximativ 6 miliarde RON. Transelectrica a primit drepturi de utilizare a acestor din urmă active prin intermediul unui contract de concesiune încheiat cu Ministerul Economiei. Ca urmare a acestui contract, Transelectrica are dreptul de a utiliza şi dezvolta o porţiune a reţelei de transport al energiei electrice, precum şi întreaga responsabilitate pentru desfăşurarea activităţilor operatorului de sistem de transport.
Comisia consideră că, pentru a stabili dacă Transelectrica poate fi considerată proprietara reţelei pe care o exploatează, este necesară realizarea unei evaluări aprofundate a drepturilor şi a obligaţiilor în temeiul contractului de concesiune. În vederea conformării cu cerinţa de la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din directivele privind energia electrică şi gazele, trebuie să se stabilească faptul că drepturile de utilizare şi de dispunere ale concesionarului în ceea ce priveşte activele reţelei pot fi considerate ca fiind echivalente cu cele ale unui proprietar3.
3Avizul Comisiei C(2014)3.255 privind proiectul de decizie de certificare al ERSE privind REN şi RENGasodutos, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_094_095_pt_en.pdf.
În proiectul său de decizie, ANRE analizează anumite aspecte ale contractului de concesiune. Ea remarcă, în acest context, faptul că baza de active reglementate luată în considerare în cadrul procesului de aprobare de către ANRE a tarifelor aplicate de OST pentru transportul de energie electrică include active care sunt obiectul contractului de concesiune şi faptul că investiţiile realizate de Transelectrica în aceste active sunt capitalizate de OST. Pe această bază, ANRE consideră că Transelectrica îndeplineşte condiţia stabilită la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind energia electrică.
Cu toate acestea, Comisia este de părere că analiza ANRE referitoare la drepturile de utilizare şi de dispunere cu privire la activele reţelei care decurg din contractul de concesiune nu stabileşte într-o măsură suficientă dacă aceste drepturi pot fi considerate ca fiind echivalente cu cele ale unui proprietar.
Prin urmare, Comisia invită ANRE ca, înainte de a adopta deciziile sale finale de certificare, să îşi extindă analiza, luând în considerare în special capacitatea concesionarului de a folosi activele care fac obiectul contractului de concesiune ca garanţie pentru obţinerea de finanţare pe pieţele de capital, precum şi dreptul la despăgubiri pentru investiţiile efectuate de OST în activele respective în cazul unei rezilieri a contractului de concesiune.
Dacă, pe baza analizei sale, ANRE concluzionează că drepturile concesionarilor în ceea ce priveşte activele reţelei pot fi considerate ca fiind echivalente cu cele ale unui proprietar, Comisia consideră că exploatarea reţelelor în baza unei concesiuni nu reprezintă un obstacol pentru certificarea solicitantului în temeiul dispoziţiilor privind separarea dreptului de proprietate. În caz contrar, Comisia consideră că ANRE ar trebui să condiţioneze certificarea Transelectrica de punerea în aplicare a unor eventuale modificări suplimentare ale contractului de concesiune, necesare pentru a asigura conformitatea cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind energia electrică.
4.Observaţiile Comisiei din Avizul C (2013)6.891 din 14 octombrie 2013
Pe lângă observaţiile cu privire la alegerea unui model de separare şi separarea în cadrul statului, Avizul Comisiei din 14 octombrie 2013 privind certificarea ca OSI a Transelectrica a identificat mai multe cazuri de nerespectare a cerinţelor de separare prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (b) şi (c) din Directiva privind energia electrică. Aceste cerinţe sunt aplicabile atât în cazul separării dreptului de proprietate, cât şi în contextul OSI [a se vedea articolul 13 alineatul (2) litera (a) din directivă]. Având în vedere că în prezent se doreşte certificarea conform modelului de separare a dreptului de proprietate, este necesar să se evalueze în ce măsură deficienţele au fost remediate.
În primul rând, în Avizul său din 14 octombrie 2013, Comisia a concluzionat că doi acţionari minoritari ai Transelectrica, S.C. Fondul Proprietatea şi S.I.F. Oltenia, deţineau de asemenea interese în companii de producţie şi de furnizare a energiei electrice şi a gazului. Cu toate că aceşti acţionari minoritari nu exercitau un control asupra Transelectrica, ei puteau vota şi propune alegerea de membri ai consiliului de administraţie în cadrul companiilor la care deţineau acţiuni. În consecinţă, Comisia a concluzionat că aceşti acţionari minoritari deţin interese şi pot exercita drepturi care sunt incompatibile cu dispoziţiile articolului 9 alineatul (1) literele (b) şi (c) din Directiva privind energia electrică. Potrivit proiectului de decizie din 12 august 2015 al ANRE, S.I.F. Oltenia deţine în prezent 5,667% din acţiunile Transelectrica.
În urma deciziei finale a ANRE cu privire la certificarea Transelectrica drept OSI, actul constitutiv şi procedurile interne ale Transelectrica au fost modificate pentru a prevedea ca acţionarii care deţin cel puţin 5% din capitalul social al Transelectrica şi care exercită control sau drepturi asupra unei întreprinderi având ca activitate producţia sau furnizarea de energie electrică să nu îşi poată exercita drepturile de vot şi nici competenţa de a numi membri în consiliul de supraveghere, în conducerea sau în alte organisme reprezentative ale Transelectrica.
În al doilea rând, în avizul său din 2013, Comisia şi-a exprimat opinia că ANRE nu a fost în măsură să determine cu certitudine, în proiectul său de decizie din 2 august 2013, că niciunul dintre membrii consiliului de administraţie al Transelectrica nu deţinea interese sau alte funcţii de conducere incompatibile cu articolul 9 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind energia electrică, menţionând că ANRE ar trebui să deţină competenţe de investigare adecvate4.
4Faptul că această sarcină îi revine ANRE, precum şi cerinţa privind competenţele necesare decurg din articolul 37 alineatul (1) litera (b) şi alineatul (4) din Directiva privind energia electrică.
În proiectul său de decizie din 12 august 2015, ANRE prezintă măsurile de investigare desfăşurate pentru a evalua independenţa membrilor consiliului de administraţie al Transelectrica, constatările rezultate în urma acestei investigaţii, inclusiv potenţialele conflicte de interese din cauza unor participaţii la întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei sau furnizării de energie electrică, precum şi măsurile luate pentru a garanta respectarea cerinţelor Directivei privind energia electrică.
Având în vedere măsurile menţionate mai sus, Comisia consideră că motivele de îngrijorare exprimate în Avizul său din 14 octombrie 2013 cu privire la interesele acţionarilor minoritari ai societăţii Transelectrica au fost eliminate. De asemenea, Comisia a luat act de investigaţiile efectuate de către ANRE în ceea ce priveşte independenţa membrilor consiliului de supraveghere şi conducerii Transelectrica. Cu toate acestea, având în vedere faptul că o serie de cadre de conducere ale Transelectrica au fost numite în funcţie înainte de modificările menţionate anterior în ceea ce priveşte drepturile acţionarilor minoritari, Comisia consideră că ANRE ar trebui să reevalueze independenţa membrilor consiliului de administraţie, inclusiv orice potenţial conflict de interese în legătură cu acţionarii minoritari în cauză.
În al treilea rând, în avizul său din 2013, Comisia a considerat că competenţele conferite prin lege Departamentului pentru Energie cu privire la dispecerizare erau incompatibile cu cerinţele Directivei privind energia electrică, conform căreia dispecerizarea este o funcţie esenţială a funcţionării sistemului de transport. Prin urmare, Comisia a considerat că Departamentul pentru Energie ar trebui să renunţe la coordonarea metodologică şi operaţională a dispecerului naţional. În decizia sa finală privind certificarea Transelectrica drept OSI, ANRE a stabilit modificările legislative necesare pentru a remedia această problemă.
Cu toate acestea, având în vedere restructurarea administraţiei române, Comisia este de părere că ANRE ar trebui să reevalueze, în decizia sa finală, dacă au fost implementate integral măsurile care au ca scop asigurarea conformităţii cu Directiva privind energia electrică prin repartizarea către Transelectrica a responsabilităţii exclusive pentru dispecerizare. În plus, Comisia este de părere că ANRE ar trebui să condiţioneze certificarea Transelectrica de implementarea integrală a acestor măsuri.
IV.Concluzie
În temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul privind energia electrică, ANRE trebuie să ţină cu prioritate seama de observaţiile de mai sus ale Comisiei atunci când adoptă decizia finală privind certificarea Transelectrica şi, atunci când adoptă această decizie, să o comunice Comisiei.
Poziţia Comisiei în privinţa acestei notificări nu aduce atingere niciunei poziţii pe care ar putea-o lua faţă de autorităţile naţionale de reglementare cu privire la orice alte proiecte de măsuri notificate privind certificarea sau faţă de autorităţile naţionale responsabile pentru transpunerea legislaţiei UE în ceea ce priveşte compatibilitatea oricărei măsuri naţionale de punere în aplicare cu dreptul UE.
Comisia va publica prezentul document pe site-ul său web. Informaţiile din prezentul document nu sunt considerate confidenţiale de către Comisie. ANRE este invitată să informeze Comisia, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea documentului, în cazul în care consideră că, în conformitate cu normele UE şi cu normele naţionale privind confidenţialitatea comercială, prezentul document conţine informaţii confidenţiale pe care doreşte să le elimine înaintea publicării. Pentru orice astfel de solicitare trebuie să se prezinte motive.
Adoptată la Bruxelles, 12.10.2015.

Pentru Comisie,

Maros Sefcovic,

vicepreşedinte al Comisiei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 908 din data de 8 decembrie 2015