ORDIN nr. 2428 din 2 septembrie 2013 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), ale art. 19 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată,
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite prezentul ordin.
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte modalitatea de numire a persoanelor împuternicite să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul depozitului legal, respectiv al depozitelor legale locale, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată.
Art. 2
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, utilizat de către persoanele împuternicite potrivit art. 6, pentru contravenienţii persoane fizice, respectiv pentru contravenienţii persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 4
Se aprobă modelul Legitimaţiei de control, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 5
(1)Evidenţa legitimaţiilor de control se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, într-un registru special în care se vor menţiona, pentru fiecare legitimaţie, seria, numărul de ordine, numele, prenumele, seria şi numărul BI/CI, funcţia titularului şi instituţia în cadrul căreia este angajat.
(2)Orice modificări referitoare la datele de identificare, precum şi cu privire la funcţia deţinută de agenţii constatatori se comunică, de către instituţia al cărei angajat este titularul legitimaţiei de control, compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, în vederea anulării, modificării şi consemnării în registrul special.
Art. 6
Agenţii constatatori sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii, la propunerea conducerii Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, respectiv la propunerea conducerii bibliotecilor judeţene, după caz.
Art. 7
(1)Determinarea nivelului amenzii contravenţionale se realizează de către agenţii constatatori, după cum urmează:
a)Pentru documentele care au preţ de vânzare:
1.se aplică amenda maximă în cazul producătorilor de documente, persoane fizice sau juridice, care nu au depus niciun exemplar din numărul stabilit potrivit legii, din documentele care fac obiectul depozitului legal, în termenul legal;
2.În cazul producătorilor de documente, persoane fizice sau juridice, care au transmis documente, cu titlu de depozit legal, însă nu au respectat numărul de exemplare stabilit potrivit legii, nivelul amenzii contravenţionale se calculează prin împărţirea nivelului maxim al amenzii contravenţionale la numărul de exemplare obligatoriu a fi transmise cu titlu de depozit legal. Valoarea astfel obţinută se înmulţeşte cu numărul de exemplare nedepuse şi reprezintă cuantumul amenzii contravenţionale.
b)Pentru documentele care nu au preţ de vânzare, cuantumul amenzii contravenţionale se calculează prin înmulţirea nivelului minim al amenzii contravenţionale cu numărul exemplarelor obligatoriu a fi transmise, cu titlu de depozit legal, potrivit legii.
c)În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii contravenţionale, contravenientul nu îndeplineşte obligaţia de trimitere a documentelor, cu titlu de depozit legal, acesta se sancţionează cu amendă contravenţională potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 111/1995, republicată, cu aplicarea regulilor de calcul prevăzute la lit. a) şi b) din prezentul alineat.
(2)În cazul în care producătorii de documente, persoane fizice sau juridice, au transmis, cu titlu de depozit legal, toate exemplarele prevăzute de lege, dar nu au respectat termenul legal de depunere, se aplică amenda minimă prevăzută de lege.
Art. 8
Amenzile contravenţionale se aplică producătorilor de documente pentru fiecare titlu sau număr serial în parte a cărui netransmitere a făcut obiectul contravenţiei.
Art. 9
Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, precum şi bibliotecile judeţene vor contracta, în conformitate cu prevederile legale, serviciile de achiziţionare a formularelor tipizate pentru procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Art. 10
Ministerul Culturii va contracta, în conformitate cu prevederile legale, serviciile de achiziţionare a legitimaţiilor speciale pentru personalul de control.
Art. 11
Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, respectiv Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, prin persoanele numite potrivit art. 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 12
Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 13
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
-****-

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

ANEXA nr. 1A: PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
(1)_
Instituţia ..............................
Str. .................. nr. .............. bl. ................
L.S.
Regim special
Seria ................ nr. ......................
PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Nr. ............... din ........................
Încheiat astăzi: ziua .................., luna .............., anul ................., în localitatea ......................
Subsemnatul/Subsemnata, ................. (numele şi prenumele) ................., în calitate de ................................. la ............................ împuternicit/împuternicită cu Legitimaţia de control nr. ...................... din anul ....................., în baza prevederilor ....................., în urma controlului efectuat la ............................ din localitatea ...................., adresa .........................., am constatat următoarele:
Persoana fizică .............. (numele şi prenumele) ....................., fiul/fiica lui ....................... şi al/a ............................., născut/născută la data de ................. în ..................., domiciliat/domiciliată în ............................., str. ............. nr. ........., bl. ..........., sc. ........., et. .........., ap. ........, sectorul/judeţul ......................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............ nr. ...................., eliberat/eliberată de ............ la data de ................ CNP .....................
(pentru contravenientul cetăţean străin, persoană fără cetăţenie sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează şi următoarele date: paşaport/alt document de trecere a frontierei seria ........... nr. ..........., eliberat la data de ............, statul emitent ...............), având funcţia de ............... la ............., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:
.................................., săvârşită/săvârşite la data de ..................., ora ..........., în localitatea ......................., în următoarele împrejurări:
..........................................
Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. .... alin. (....) lit. .....) din ......, şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. ..... alin. (.....) lit. ....) din ................., care atrage/atrag sancţionarea cu amenda de la ......... la ........... lei.
Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.
Agent constatator,
............................
Martor,
...........................
Contravenient,
........................
Alte menţiuni .................................
În baza art. ........ alin. (....) lit. .......) din ..........................., agentul constatator dispune următoarele sancţiuni complementare, potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată:
1 ....................................................
2 ...................................................
Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:
.......................................................
Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ......................, fiul/fiica lui .................... şi al/a ....................., născut/născută la data de .......................... în ....................., domiciliat/domiciliată în ....................................., str. .............. nr. ...., bl. ......, sc. ........., et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul .........................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .............................. nr. ..................., eliberat/eliberată de ............................. la data de ...................,
CNP ....................................
Motivele încheierii procesului-verbal fără martor:
...................................................................................................................................
Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se vor depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi, ...................,/va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.
(2)ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea prezentului proces-verbal, în contul .................., deschis la .................., iar copia dovezii executării plăţii va fi depusă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator. În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus, se va proceda la executarea silită, potrivit legii.
Agent constatator,
.........................
Martor;
.........................
Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată.
Contravenient,
..........................
ANEXA nr. 1B: PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
(1)_
Instituţia ....................
Str. ..................... nr. ............bl. ...............
L.S.
Regim special
Seria ............... nr. ....................
PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Nr. ........... din .................
Încheiat astăzi: ................ ziua ................., luna .................., anul ..................., în localitatea ..........................
Subsemnatul/Subsemnata,............ (numele şi prenumele) ..............., în calitate de ........................ la ........................., împuternicit/împuternicită cu Legitimaţia de control nr. ............................ din anul ................., în baza prevederilor ...................., în urma controlului efectuat la ............................ din localitatea .............., adresa ....................., am constatat următoarele:
persoana juridică .................. (denumirea) ....................., cu sediul social în localitatea ............................, adresa ........................., sectorul/judeţul ................., CUI .........................., din data de ..................., a săvârşit următoarea/următoarele faptă/fapte ............................ la data de ..........., ora ......................, în localitatea .................................., în următoarele împrejurări: ......................................................................................................... .
Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ...... alin. (...) lit. ...) din ............. şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. ..... alin. (...) lit. ...) din ..................., care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la .......... la .......... lei.
Agentul constatator aplică amenda de ................. lei.
Agent constatator,
..............................
Martor,
..............................
Contravenient,
............................
Alte menţiuni: ............................................................................................
În baza art. ............ alin. (....) lit. ........... ) din ......................., agentul constatator dispune următoarele sancţiuni complementare, potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată:
1 .................................
2 ...............................
Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:
...............................................................................
Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ..................................., fiul/fiica lui .................... şi al/a ..................., născut/născută la data de ................. în ...................., domiciliat/domiciliată în ......................................, str. .............. nr. ............, bl. ........, sc. ........., et. ..........., ap. .............., sectorul/judeţul ..................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .............. nr. ...................., eliberat/eliberată de .............. la data de ......................., CNP ......................... .
Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: .............................................................................................
Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se vor depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi ...............,/va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.
(2)ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, în contul ....................., deschis la .................., iar copia dovezii executării plăţii va fi depusă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator.
În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.
Agent constatator,
.............................
Martor,
..............................
Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată.
Contravenient,
.........................
ANEXA nr. 2: Caracteristici de tipărire
Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ................. nr. ....................
Caracteristici tehnice:
- Fiecare formular de proces-verbal se tipăreşte, pe faţă, în 3 exemplare.
- hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare albastră, neagră;
- format A4;
- sistem de înscriere propriu: seria* .................... nr. 0.000.001.;
- Formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale, diferite.
- Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.
___
* Seria va cuprinde acronimele instituţiei emitente (de exemplu: B.N.R. pentru Biblioteca Naţională a României).
ANEXA nr. 3: LEGITIMAŢIE
- Model -

Coperta

Interior

 

FOTO

LEGITIMAŢIE

de control

Legitimaţie nr. ......../data ............

Instituţia al cărei angajat este agentul constatator

..........................................

Numele ............................

Prenumele ........................

Funcţia ............................

BI/CI seria ............ nr. ......,

eliberat/eliberată de .......... la data de ...........,

este împuternicit să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul depozitului legal, respectiv al depozitelor legale locale, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată.

Ministrul culturii,

..............................

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Culturii

Interior

Vize anuale*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Emitentul legitimaţiei va fi Ministerul Culturii,
____
* Se vizează la Ministerul Culturii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 592 din data de 20 septembrie 2013