Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Art. 2
(1)Ministerul Sănătăţii este desemnat agenţie de implementare şi, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului prevăzut la art. 1, denumit în continuare Proiect.
(2)Ministerul Sănătăţii va implementa Proiectul prin Unitatea de management al Proiectului Băncii Mondiale, existentă în structura acestuia.
(3)Pe parcursul implementării Proiectului şi cu acordul prealabil al Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii poate transfera Unitatea de management al Proiectului Băncii Mondiale, prevăzută la alin. (2), în cadrul unei alte entităţi specializate aflate în subordonarea sau în coordonarea acestuia.
(4)Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Sănătăţii un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului de împrumut.
Art. 3
Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.
Art. 4
Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.
Art. 6
(1)Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, să convină cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare amendamente la conţinutul Acordului de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
(2)Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 943 din data de 23 decembrie 2014