ORDIN nr. 918 din 3 iulie 2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2013 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
În temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 333/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică amendamentele din 2013 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, traduse în limba română, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Amendamente la anexele A şi B ale ADR
 

Naţiunile Unite

ECE/TRANS/WP. 15/213

Consiliul economic şi social

Distr. Generală
5 martie 2012
Română
Original: franceză şi engleză

Comisia economică pentru Europa
Comitetul pentru transporturi interioare
Grupa de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase
Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR)
Amendamente la anexele A şi B ale ADR
Cu ocazia celei de a 91-a sesiuni a sa, Grupa de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase a solicitat secretariatului să pregătească o listă recapitulativă a tuturor amendamentelor care au fost adoptate pentru a intra în vigoare la 1 ianuarie 2013, în scopul ca ele să poată face obiectul unei propuneri oficiale, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 14 al ADR, pe care, potrivit uzanţelor, Preşedintele se va obliga să o transmită depozitarului prin intermediul Guvernului său. Notificarea va trebui să fie emisă până la 1 iulie 2012 cel mai târziu, menţionând data prevăzută de intrare în vigoare de 1 ianuarie 2013 (a se vedea ECE/TRANS/WP.15/212, paragraful 65).
Prezentul document conţine lista recapitulativă solicitată a amendamentelor adoptate de către Grupa de lucru la sesiunile sale cu numerele 88, 89, 90 şi 91 (a se vedea ECE/TRANS/WP. 15/206, anexa II, ECE/TRANS/WP. 15/208, anexa I, ECE/TRANS/WP.15/210, anexa II şi ECE/TRANS/WP.15/212, anexa I).
I.PARTEA 1:
1.CAPITOLUL 1.1
(1)1.1.3.6.2 La prima liniuţă, la sfârşit, după "şi 0500" se adaugă " şi cu excepţia coletelor exceptate pentru clasa 7 ale Nr. ONU 2910 şi 2911, dacă limita de activitate depăşeşte valoarea A2".
(2)1.1.3.6.3 Pentru categoria de transport 1, în coloana (2), pentru clasa 2, se adaugă următoarea linie nouă la sfârşit:
"produse chimice sub presiune: Nr. ONU 3502, 3503, 3504 şi 3505".
(3)1.1.3.6.3 Pentru categoria de transport 2, în coloana (2), pentru clasa 2, se adaugă următoarea linie nouă la sfârşit:
"produse chimice sub presiune: Nr. ONU 3501".
(4)1.1.3.6.3 Pentru categoria de transport 3, în coloana (2), pentru clasa 2, se adaugă următoarea linie nouă la sfârşit:
"produse chimice sub presiune: Nr. ONU 3500".
(5)1.1.3.6.3 Pentru categoria de transport 4, în coloana (2), pentru clasa 9, se înlocuieşte "Nr. ONU 3268" cu "Nr. ONU 3268 şi 3499".
(6)Se adaugă următoarele sub-secţiuni noi:
"1.1.3.8 (Rezervat)
1.1.3.9 Excepţii legate de mărfurile periculoase utilizate ca agenţi de refrigerare sau de condiţionare în timpul transportului
Mărfurile periculoase, care nu sunt decât asfixiante (adică acele mărfuri care diluează sau înlocuiesc oxigenul prezent, în mod normal, în atmosferă) nu sunt supuse decât dispoziţiilor secţiunii 5.5.3, atunci când sunt utilizate în vehicule sau containere în scopul refrigerării sau condiţionării."
(7)1.1.4.3 Se modifică textul de sub titlu, după cum urmează:
"Cisternele mobile de tip OMI (tipurile 1, 2, 5 şi 7) care nu îndeplinesc prescripţiile Capitolelor 6.7 şi 6.8, dar care sunt construite şi autorizate înainte de 1 ianuarie 2013 în conformitate cu dispoziţiile Codului IMDG (amendament 29-98) vor putea continua să fie utilizate, dacă ele îndeplinesc prescripţiile în materie de încercări şi de inspecţii periodice ale Codului IMDG1. În plus, ele trebuie să îndeplinească dispoziţiile care corespund instrucţiunilor prevăzute în coloanele (10) şi (11) ale tabelului A al Capitolul 3.2 al ADR. A se vedea, de asemenea, 4.2.01 din Codul IMDG."
___
1 Organizaţia maritimă internaţională a publicat circulara DSC/Circ.12 (şi rectificările), intitulată "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" ("Ghid privind utilizarea în continuare a cisternelor mobile de tip OMI şi a vehiculelor cisternă rutiere existente pentru transportul mărfurilor periculoase"). Textul acestui ghid este disponibil în limba engleză pe site-ul OMI la următoarea adresă: www.imo.org.
(8)Se introduce o secţiune nouă 1.1.5, după cum urmează:
"1.1.5 Aplicarea standardelor
Atunci când aplicarea unui standard este cerută şi când există un conflict oarecare între acest standard şi dispoziţiile ADR, dispoziţiile ADR au prioritate."
2.CAPITOLUL 1.2
(1)1.2.1 În definiţia "Ambalaj combinat", se înlocuieşte "pentru transport"cu "destinată transportului".
(2)1.2.1 În definiţia "Ambalaj de siguranţă", se înlocuieşte "sau scurgeri" cu ", scurgeri sau sunt neconforme".
(3)1.2.1 În definiţia "Container pentru transportul în vrac", se înlocuieşte "Container pentru transportul în vrac înseamnă o incintă de retenţie" cu "Container pentru vrac" înseamnă un sistem de retenţie". Se înlocuieşte "Containerele pentru vrac" cu "Un container pentru vrac". La linia a doua, se înlocuieşte "moduri de transport" cu "mijloace de transport".
(4)1.2.1 În definiţia "Cutie", se înlocuieşte "material plastic" cu "plastic".
(5)1.2.1 În definiţia "GHS", se înlocuieşte "a treia ediţie revizuită publicată" cu "a patra ediţie revizuită publicată" şi "ST/SG/AC.10/30/Rev.3" cu "ST/SG/AC.10/30/Rev.4".
(6)1.2.1 Se şterge definiţia,Încărcătură maximă admisă".
(7)1.2.1 În definiţia "Manualul de încercări şi criterii" se modifică textul dintre paranteze, după cum urmează: "ST/SG/AC.10/11/Rev. 5, aşa cum a fost modificat prin documentul ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend. 1.".
(8)1.2.1 În definiţia "Masă brută maximă admisibilă", în (a), se amendează textul dintre paranteze, după cum urmează: "pentru RMV-uri".
(9)1.2.1 În definiţia "Recipient sub presiune", se înlocuieşte "sau un cadru de butelii" cu ", un cadru de butelii sau un recipient sub presiune de siguranţă".
(10)1.2.1 În definiţia "Regulament tip al ONU", se înlocuieşte "a şaisprezecea" cu "a şaptesprezecea" şi "(ST/SG/AC.10/1/Rev.16)" cu "(ST/SG/AC.10/1/Rev.17)".
(11)1.2.1 În NOTA de la definiţia "Solicitant", se înlocuieşte "un operator" cu "un operator de container-cisternă".
(12)1.2.1 În NOTA de la definiţia "Unitate de transport marfă", se înlocuieşte "şi a Capitolului 5.5" cu "şi a secţiunii 5.5.2".
(13)1.2.1 În definiţia "Vehicul-baterie", în prima propoziţie, se înlocuieşte "la o unitate de transport" cu "la acest vehicul".
(14)1.2.1 Se adaugă următoarele definiţii noi:
"Gaz petrolier lichefiat (GPL), înseamnă un gaz lichefiat la presiune scăzută, care conţine una sau mai multe hidrocarburi uşoare care sunt alocate numai numerelor ONU 1011, 1075, 1965, 1969 sau 1978 şi care, în principal, este compus din propan, propenă, butan, izomeri de butan, butenă cu urme de alte gaze de hidrocarburi;"
NOTA 1: Gazele inflamabile alocate altor numere ONU nu trebuie considerate ca GPL.
NOTA 2: Pentru Nr. ONU 1075, a se vedea NOTA 2 de sub 2F, Nr. ONU 1965, din tabelul pentru gaze lichefiate de la 2.2.2.3."
"Masă netă explozivă (MNE)", înseamnă masa totală a substanţelor explozive, fără ambalaje, carcase etc. (Cantitatea netă explozivă, conţinutul net exploziv, greutate netă explozivă sau masa netă a conţinutului exploziv sunt, adesea, utilizate în acelaşi sens.);"
"Recipient sub presiune de siguranţă", înseamnă un recipient sub presiune cu o capacitate în apă care nu depăşeşte 1000 litri, în care unul sau mai multe recipiente deteriorat(e), defect(e), care prezintă scurgeri sau sunt neconforme sunt prezentate la transport, spre exemplu în vederea recuperării sau eliminării lor;"
3.CAPITOLUL 1.3
(1)1.3.1 În NOTA 1, se înlocuieşte "a se vedea paragraful 1.8.3" cu "a se vedea 1.8.3 în locul prezentei secţiuni". În NOTA 2, se înlocuieşte "a se vedea Capitolul 8.2" cu "a se vedea Capitolul 8.2 în locul acestei secţiuni". Se şterge NOTA 4.
4.CAPITOLUL 1.4
(1)1.4.2.1.1 b) După "să furnizeze transportatorului indicaţii şi informaţii", se introduce "într-o formă detectabilă".
(2)1.4.2.2.1 d) Se înlocuieşte "data pentru următoarea încercare" cu "termenul prevăzut pentru încercarea următoare". În NOTA, se înlocuieşte "expirarea acestei date" cu "expirarea acestui termen"
(3)1.4.3.3 f) Se amendează, după cum urmează:
"f) După umplerea cisternei, trebuie să se asigure că toate închizătoarele sunt în poziţie închisă şi că nu există scurgeri;"
5._
- CAPITOLUL 1.5
6.CAPITOLUL 1.6
(1)1.6.1.1 Se înlocuieşte "2011" şi "2010" cu "2013" şi, respectiv, "2012".
(2)1.6.1.7 Se înlocuieşte "4.1.1.19" cu "4.1.1.21".
(3)1.6.1.21 Se modifică, după cum urmează:
"1.6.1.21 Certificatele de pregătire profesională pentru conducători auto conforme cu modelele aplicabile până 31 decembrie 2010, eliberate de către părţile contractante până la 31 decembrie 2012, pot continua a fi utilizate până la sfârşitul celor 5 ani de valabilitate, în locul celor conforme cu prescripţiile de la 8.2.2.8.5."
(4)1.6.1 Se adaugă următoarele măsuri tranzitorii noi:
a)"1.6.1.24 Pilele şi bateriile cu litiu fabricate înainte de 1 ianuarie 2014, care au fost încercate în conformitate cu prescripţiile aplicabile până la 31 decembrie 2012 şi care nu sunt încercate în conformitate cu prescripţiile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi aparatele care conţin astfel de pile şi baterii cu litiu, pot fi transportate în continuare, dacă toate celelalte prescripţii aplicabile sunt îndeplinite."
b)"1.6.1.25 Coletele marcate cu un Nr. ONU în conformitate cu dispoziţiile ADR aplicabile până la 31 decembrie 2012 şi care nu sunt conforme cu prescripţiile de la 5.2.1.1 referitoare la înălţimea Nr. ONU şi a literelor "UN" aplicabile începând de la 1 ianuarie 2013, pot fi utilizate în continuare până la 31 decembrie 2013 şi, pentru buteliile cu o capacitate în apă până la 60 litri, până la următoarea lor inspecţie periodică, dar nu mai târziu de 30 iunie 2018."
c)"1.6.1.26 Ambalajele mari fabricate sau reconstruite înainte de 1 ianuarie 2014 şi care nu sunt conforme cu prescripţiile de la 6.3.3.1 în ceea ce priveşte înălţimea literelor, cifrelor şi simbolurilor aplicabile de la 1 ianuarie 2013 vor putea fi utilizate în continuare. Ambalajele mari fabricate sau reconstruite înainte de 1 ianuarie 2015 nu trebuie să fie marcate pentru încărcătura maximă autorizată la stivuire în conformitate cu 6.6.3.3. Aceste ambalaje mari, care nu sunt marcate conform cu 6.6.3.3 vor putea fi utilizate în continuare după 31 decembrie 2013, dar va trebui să fie aplicat, dacă ele sunt reconstruite după această dată."
d)"1.6.1.27 Mijloacele de retenţie integrate într-un echipament sau într-o maşină care conţin combustibili lichizi de la Nr. ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 şi 3475, construite înainte de 1 iulie 2013, care nu sunt conforme cu prescripţiile dispoziţiei speciale 363 din Capitolul 3.3, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, vor putea fi utilizate în continuare."
e)Se şterg textele de la 1.6.2.7, 1.6.2.8, 1.6.3.15, 1.6.3.25, 1.6.3.35, 1.6.3.37, 1.6.4.17, 1.6.4.34 şi 1.6.4.35 şi se înlocuiesc cu menţiunea "(Şters) "
(5)1.6.2.11 Se modifică, după cum urmează:
"1.6.2.11 Cartuşele pentru gaze fabricate şi pregătite pentru transport înainte de 1 ianuarie 2013 pentru care prescripţiile de la 1.8.6, 1.8.7 sau 1.8.8 referitoare la evaluarea de conformitate a cartuşelor pentru gaze nu au fost aplicate, vor putea continua să fie transportate după această dată, sub rezerva ca toate celelalte dispoziţii aplicabile ale ADR să fie respectate."
(6)1.6.2 Se adaugă următoarea măsură tranzitorie nouă:
"1.6.2.12 Recipientele sub presiune de siguranţă vor putea continua să fie concepute şi agreate, conform reglementărilor naţionale până la 31 decembrie 2013. Recipientele sub presiune de siguranţă concepute şi agreate conform reglementărilor naţionale înainte de 1 ianuarie 2014, vor putea continua să fie utilizate cu acordul autorităţilor competente ale ţărilor de utilizare."
(7)1.6.3.8 Se şterge primul paragraf.
(8)1.6.3 Se adaugă următoarele măsuri tranzitorii noi:
a)"1.6.3.41 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) şi cisternele demontabile, care au fost construite înainte de 1 iunie 2013, conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012, însă care nu sunt, totuşi, conforme cu prescripţiile de marcare de la 6.8.2.5.2 sau 6.8.3.5.6 aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, vor putea continua să fie marcate conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012 până la următoarea inspecţie periodică, ce va avea loc după 1 iulie 2013."
b)"1.6.3.42 Pentru Nr. ONU 2381, codul-cisternă indicat în coloana (12) a tabelului A din Capitolul 3.2, aplicabil până la 31 decembrie 2012 poate continua să fie folosit până la 31 decembrie 2018 pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă) şi cisternele demontabile construite înainte de 1 iulie 2013."
(9)1.6.4 Se adaugă următoarele măsuri tranzitorii noi:
a)"1.6.4.42 Containerele-cisternă care au fost construite înainte de 1 iulie 2013 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012, însă care nu sunt, totuşi, conforme prescripţiilor de marcare de la 6.8.2.5.2 şi 6.8.3.5.6, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, vor putea continua să fie marcate conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012 până la următoarea inspecţie periodică, ce va avea loc după 1 iulie 2013."
b)"1.6.4.43 Cisternele mobile şi CGEM construite înainte de 1 ianuarie 2014 nu trebuie să îndeplinească prescripţiile de la 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) şi 6.7.5.6.1 d), referitoare la marcarea dispozitivelor de supra-presiune."
c)"1.6.4.44 Pentru substanţele pentru care TP38 sau TP39 este alocată în coloana (11) a tabelului A din Capitolul 3.2, instrucţiunea de transport în cisternă mobilă, prescrisă în ADR, aplicabilă până la 31 decembrie 2012, va putea continua să fie aplicabilă până la 31 decembrie 2018."
d)"1.6.4.45 Pentru Nr. ONU 2381, codul-cisternă indicat în coloana (12) a tabelului A din Capitolul 3.2 aplicabil până la 31 decembrie 2012 poate continua să fie aplicat până la 31 decembrie 2018 pentru containerele cisternă construite înainte de 1 iulie 2013."
(10)1.6.5.4 Se înlocuieşte "2010" cu "2012" şi "2012" cu "2014".
(11)1.6.5 Se adaugă o nouă măsură tranzitorie 1.6.5.14, după cum urmează:
a)"1.6.5.14 MEMU-urile care au fost agreate înainte de 1 iulie 2013, conform dispoziţiilor ADR în vigoare la 31 decembrie 2012, însă care nu îndeplinesc prescripţiile de la 6.12.3.1.2 sau 6.12.3.2.2 aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, vor putea fi utilizate în continuare."
7.CAPITOLUL 1.8
(1)1.8.3.3 Se modifică a patra linie a paragrafului al doilea, după cum urmează
"- faptul că angajaţii implicaţi ai întreprinderii au o pregătire corespunzătoare, inclusiv în ceea ce priveşte modificările la reglementări, şi că această pregătire este înscrisă în dosarul lor;"
(2)1.8.5.1 La sfârşit, se adaugă "în termen de cel mult o lună, după producerea evenimentului.".
(3)Se adaugă un nou 1.8.7.2.5, după cum urmează:
"1.8.7.2.5 În cazul modificării unui recipient sub presiune, a unei cisterne, a unui vehicul - baterie, sau a unui CGEM cu o agreare valabilă, expirată sau care a fost retrasă, încercările, inspecţiile şi agrearea sunt limitate la părţile recipientului sub presiune, ale cisternei, ale vehiculului-baterie sau ale CGEM-ului, care au fost modificate. Modificarea trebuie să respecte dispoziţiile ADR aplicabile în momentul în care ea are loc. Pentru toate părţile recipientului sub presiune, ale cisternei, ale vehiculului-baterie sau ale CGEM-ului, care nu au fost afectate de către modificare, documentaţia agreării de tip iniţiale rămâne valabilă.
O modificare poate să se aplice unuia sau mai multor recipiente sub presiune, cisterne, vehicule-baterie sau CGEM, la care se referă o agreare de tip.
Un certificat care aprobă modificarea trebuie să fie eliberat solicitantului de către autoritatea competentă a unei părţi contractante ADR sau de către organismul desemnat de către ea. Pentru cisterne, vehicule-baterie sau CGEM-uri o copie trebuie să fie păstrată ca parte a dosarului cisternei.
Orice solicitare pentru un certificat de agreare pentru o modificare trebuie să fie adresată de către solicitant unei singure autorităţi competente sau unui organism desemnat de către această autoritate competentă."
8.CAPITOLUL 1.9
(1)1.9.5.2.2 Pentru categoria de tunel E, după "şi 3373" se adaugă " şi pentru transportul tuturor mărfurilor periculoase conform dispoziţiilor Capitolului 3.4, când cantităţile depăşesc 8 tone masă brută totală pe unitatea de transport.".
(2)1.9.5.3.6 Se modifică, după cum urmează:
"1.9.5.3.6 Restricţiile de circulaţie în tuneluri se aplică unităţilor de transport pentru care semnalizarea cu plăci portocalii este prevăzută conform secţiunii 5.3.2, iar pentru tunelurile de categorie E, restricţiile se aplică, de asemenea, unităţilor de transport pentru care este prevăzut un marcaj conform secţiunii 3.4.13 sau care transportă containere pentru care un marcaj este prevăzut conform secţiunii 3.4.13.
Restricţiile de circulaţie în tuneluri nu trebuie să se aplice vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în conformitate cu secţiunea 1.1.3, cu excepţia acelora care sunt marcate conform secţiunii 3.4.13, sub rezerva excepţiei de la secţiunea 3.4.143."
__
3 sau în conformitate cu 3.4.10, sub rezerva 3.4.11 din ADR, aşa cum s-a aplicat până la 31 decembrie 2010, dacă măsurile tranzitorii de la 1.6.1.20 sunt aplicate.
9.CAPITOLUL 1.10
(1)1.10.3.1 Se modifică, după cum urmează:
a)"1.10.3.1 Definiţia mărfurilor periculoase de mare risc
b)1.10.3.1.1 Mărfuri periculoase de mare risc sunt acelea care au potenţial de a fi utilizate într-un atac terorist şi care, în această ipoteză, pot produce pierderi numeroase de vieţi omeneşti, distrugeri masive sau, în special în cazul clasei 7, bulversări socioeconomice.
c)1.10.3.1.2 Mărfurile periculoase de mare risc din alte clase decât clasa 7 sunt acelea care sunt menţionate în tabelul 1.10.3.1.2, de mai jos, şi care sunt transportate în cantităţi mai mari decât cele care sunt indicate în acesta.
[Se introduce tabelul 1.10.5, renumerotat ca 1.10.3.1.2, însă în care se şterge rubrica referitoare la clasa 7.]
d)1.10.3.1.3 Pentru mărfurile periculoase din clasa 7, material radioactiv de mare risc este acela a cărui activitate este egală sau mai mare decât un prag de securitate pentru transport de 3000 A2 pe colet (a se vedea, de asemenea, 2.2.7.2.2.1), cu excepţia următorilor radionuclizi al căror prag de securitate pentru transport este dat în tabelul 1.10.3.1.3, de mai jos.
Tabelul 1.10.3.1.3: Praguri de securitate pentru transportul de radionuclizi specifici

Element

Radionuclid

Prag de securitate pentru transport (TBq)

Americiu

Am-241

0,6

Aur

Au-198

2

Cadmiu

Cd-109

200

Californiu

Cf-252

0,2

Curiu

Cm-244

0,5

Cobalt

Co-57

7

Cobalt

Co-60

0,3

Cesiu

Cs-137

1

Fier

Fe-55

8000

Germaniu

Ge-68

7

Gadoliniu

Gd-153

10

Iridiu

Ir-192

0,8

Nichel

Ni-63

600

Paladiu

Pd-103

900

Promeţiu

Pm-147

400

Poloniu

Po-210

0,6

Plutoniu

Pu-238

0,6

Plutoniu

Pu-239

0,6

Radiu

Ra-226

0,4

Ruteniu

Ru-106

3

Seleniu

Se-75

2

Stronţiu

Sr-90

10

Taliu

Ti-204

200

Tuliu

Tm-170

200

Yterbiu

Yb-169

3

e)1.10.3.1.4 Pentru amestecurile de radionuclizi, se stabileşte dacă pragul de securitate pentru transport a fost atins sau depăşit însumând câturile obţinute împărţind activitatea fiecărui radionuclid la pragul de securitate al radionuclidului respectiv. Dacă suma câturilor este mai mică decât 1, se consideră că pragul de radioactivitate al amestecului nu a fost atins şi nici depăşit.
Calculele se efectuează cu ajutorul formulei de mai jos:
unde:
Ai = activitatea radionuclidului i prezent în colet (TBq)
Ti = pragul de securitate pentru transport al radionuclidului i (TBq)
f)1.10.3.1.5 Atunci când materialul radioactiv prezintă riscuri secundare ale altor clase, criteriile din tabelul 1.10.3.1.2 trebuie, de asemenea, să fie luate în consideraţie (a se vedea, de asemenea, 1.7.5).
g)1.10.3.2.1 şi 1.10.3.3 (de două ori) Se înlocuieşte "mărfuri periculoase de mare risc (a se vedea tabelul 1.10.5)" cu "mărfuri periculoase de mare risc (a se vedea tabelul 1.10.3.1.2) sau material radioactiv de mare risc (a se vedea 1.10.3.1.3)"
(2)1.10.4 După "şi 0500" se adaugă "şi cu excepţia Nr. ONU 2910 şi 2911 dacă limita de activitate depăşeşte valoarea A2". Se adaugă o frază nouă la sfârşit: "În plus, dispoziţiile prezentului Capitol nu se aplică transportului Nr. ONU 2912 MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ REDUSĂ (LSA-1) şi Nr. ONU 2913 MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE SUPERFICIAL (SCO-I)."
(3)1.10.5 Se şterge. Se renumerotează 1.10.6 ca 1.10.5.
(4)1.10.6 (se renumerotează 1.10.5) În nota de subsol 2, se şterge ultima frază ("A se vedea, de asemenea, "Guidance and Considerations for the implementation of INFCIRC/225/Rev.4, the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, IAEA-TECDoc-967/Rev. 1 (Orientări şi consideraţii pentru implementarea documentului INFCIRC/225/Rev.4, protecţia fizică a materialului şi instalaţiilor nucleare, IAEA- TECDoc-967/Rev. 1 ".").
II.PARTEA 2:
1.CAPITOLUL 2.1
(1)2.1.3.3 În prima frază, se adaugă "care îndeplinesc criteriile de clasificare ale ADR", după "O soluţie sau un amestec"
(2)2.1.3.5 Se adaugă "care îndeplinesc criteriile de clasificare ale ADR şi", după "soluţiile sau amestecurile".
(3)2.1.3.5.3 Se amendează începutul (înainte de paranteze) al alineatului h), după cum urmează:
"h) Substanţele din clasa 6.1 care îndeplinesc criteriile de toxicitate prin inhalare ale grupei de ambalare I... "
(4)2.1.3.5.5 La sfârşitul celui de-al treilea paragraf, se adaugă fraza următoare: "Totuşi, dacă este cunoscut că deşeul posedă numai proprietăţi periculoase pentru mediu, el poate fi alocat grupei de ambalare III de la Nr. ONU 3077 sau 3082."
(5)2.1.3.8 Se modifică, după cum urmează:
"2.1.3.8 Substanţele din clasele de la 1 la 6.2 şi din clasele 8 şi 9, altele decât cele alocate la Nr. ONU 3077 şi 3082, care îndeplinesc criteriile de la 2.2.9.1.10, în plus faţă de pericolele pe care le prezintă în legătură cu aceste clase, sunt considerate ca substanţe periculoase pentru mediu. Celelalte substanţe care nu îndeplinesc criteriile niciunei alte clase, însă care îndeplinesc criteriile de la 2.2.9.1.10, trebuie să fie alocate la Nr. ONU 3077 sau 3082, după caz."
2.CAPITOLUL 2.2
(1)2.2.1.1.3 Se înlocuieşte "2.2.1.1.8" cu "2.2.1.4".
(2)2.2.1.1.5 Pentru diviziunea 1.6, se şterge "detonante".
(3)2.2.1.1.6 În descrierea pentru grupa de compatibilitate N, se şterge "detonante".
(4)2.2.1.1.8 Se transferă textul de la 2.2.1.1.8, într-o sub-secţiune nouă 2.2.1.4, cu următoarele modificări:
În definiţia "OBIECTE EXPLOZIVE, EXTREM DE PUŢIN SENSIBILE (obiecte EEPS)", se şterge "detonante".
(5)Se adaugă următoarea definiţie nouă, în ordine alfabetică:
"CARTUŞE OARBE PENTRU UNELTE: Nr. ONU 0014
Obiecte, utilizate în unelte, constând dintr-un tub de cartuş, cu amorsă cu percuţie centrală sau inelară, şi cu sau fără încărcătură de pulbere fără fum sau de pulbere neagră, însă fără proiectil."
(6)Se adaugă un 2.2.1.1.8 nou, după cum urmează:
a)"2.2.1.1.8 Excluderea din clasa 1
b)2.2.1.1.8.1 Un obiect sau o substanţă poate fi exclusă din clasa 1 pe baza rezultatelor încercărilor şi a definiţiei acestei clase cu aprobarea autorităţii competente a unei părţi contractante ADR, care poate, de asemenea, să recunoască aprobarea dată de către autoritatea competentă a unei ţări care nu este parte contractantă ADR, cu condiţia ca această aprobare să fi fost dată în conformitate cu procedurile aplicabile din RID, ADR, ADN, Codul IMDG sau din Instrucţiunile tehnice ale OACI.
c)2.2.1.1.8.2 Cu aprobarea autorităţii competente în conformitate cu 2.2.1.1.8.1, un obiect poate fi exclus din clasa 1, când trei obiecte neambalate, fiecare fiind activat prin propriile lor mijloace de amorsare sau aprindere sau prin mijloace externe, vizând să îl facă să funcţioneze în felul pentru care a fost proiectat, îndeplinesc criteriile următoare:
a)Niciuna din suprafeţele exterioare nu trebuie să aibă o temperatură mai mare de 65°C. Un vârf momentan de temperatură care atinge 200°C este acceptabil;
b)Să nu existe nicio ruptură sau fragmentare a învelişului exterior, nici deplasarea obiectului sau a părţilor detaşate din el pe o distanţă mai mare de un metru în orice direcţie;
NOTA: Atunci când integritatea obiectului poate fi afectată în eventualitatea unui foc extern, aceste criterii trebuie să fie examinate printr-o încercare de expunere la foc, aşa cum este descrisă în ISO 12097-3.
c)Să nu existe nici un efect sonor, care să depăşească un vârf de 135 dB(C) la o distanţă de un metru;
d)Să nu existe nicio scânteie sau flamă capabilă să aprindă un material, precum o foaie de hârtie de 80 ± 10 g/m2 în contact cu obiectul; şi
e)Să nu producă fum, emanaţii sau praf în astfel de cantităţi încât vizibilitatea într-o cameră de un metru cub, echipată cu panouri de explozie de dimensiuni corespunzătoare pentru a face faţă unei supratensiuni posibile, să fie redusă mai mult de 50%, măsurată cu un luxmetru sau un radiometru etalonat, situat la un metru de o sursă luminoasă constantă, plasată în centrul peretelui opus al camerei. Principiile generale conţinute în standardul ISO 5659-1 pentru determinarea densităţii optice şi principiile generale referitoare la sistemul de fotometrie, descris în secţiunea 7.5 a standardului ISO 5659-2 pot fi utilizate, precum şi alte metode similare de măsurare a densităţii optice. O husă corespunzătoare, care să acopere partea din spate şi părţile laterale, poate fi utilizată pentru a minimiza efectele luminii difuze sau răspândite, care nu provine direct de la sursă.
NOTA 1: Dacă în timpul încercărilor de evaluare a criteriilor a), b), c) şi d), nu se observă fum sau este observat foarte puţin fum, poate fi exceptată încercarea descrisă la litera e).
NOTA 2: Autoritatea competentă la care se face referire la 2.2.1.1.8.1 poate să ceară ca obiectele să fie încercate ambalate, dacă a determinat că obiectul, aşa cum este ambalat pentru transport, poate prezenta un risc mai mare."
(7)2.2.2.1.2 Se adaugă o nouă subdiviziune la sfârşit, după cum urmează:
"8. Produse chimice sub presiune: lichide, paste sau pulberi sub presiune la care se adaugă un gaz propulsor, care respectă definiţia unui gaz comprimat sau lichefiat şi amestecurile acestor substanţe."
(8)2.2.2.1.3 La început, se înlocuieşte "cu excepţia aerosolilor" cu "cu excepţia aerosolilor şi a produselor chimice sub presiune".
În NOTA 2, la sfârşit, se adaugă următoarea frază nouă: "Pentru produsele chimice sub presiune (Nr. ONU de la 3500 la 3505), a se vedea 2.2.2.1.7.".
(9)2.2.2.1.5 La început, se înlocuieşte "cu excepţia aerosolilor" prin "cu excepţia aerosolilor şi a produselor chimice sub presiune".
(10)2.2.2.1.5 Sub "Gaze inflamabile", se înlocuieşte "ISO 10156:1996 şi ISO 10156-2:2005" cu "ISO 10156:2010".
(11)2.2.2.1.5 Sub "Gaze comburante", se înlocuieşte "ISO 10156:1996 sau 10156-2:2005" cu "ISO 10156:2010".
(12)2.2.2.1.6 În prima NOTA, se înlocuieşte "sau gazelor piroforice conform instrucţiunii de ambalare P200" prin ""Considerat ca un gazpiroforic" în nota de subsol c a tabelului 2 al instrucţiunii de ambalare P200."
(13)Se adaugă un 2.2.2.1.7 nou, după cum urmează:
"2.2.2.1.7 Produse chimice sub presiune
Produsele chimice sub presiune (Nr. ONU de la 3500 la 3505) sunt alocate la una din grupele de mai jos, în funcţie de proprietăţile periculoase pe care le prezintă:
A asfixiant;
F inflamabil;
T toxic;
C corosiv;
FC inflamabil, corosiv;
TF toxic, inflamabil.
Clasificarea depinde de caracteristicile de pericol ale componentelor în diferitele stări:
Agent de dispersie;
Lichid; sau
Solid.
NOTA 1: Gazele care corespund definiţiei gazelor toxice sau a gazelor comburante conform cu 2.2.2.1.5 şi gazele identificate ca "Considerat ca un gaz piroforic" prin nota de subsol "c" a tabelului 2 al instrucţiunii de ambalare P200 de la 4.1.4.1 nu trebuie să fie utilizate ca gaz propulsor în produsele chimice sub presiune.
NOTA 2: Produsele chimice sub presiune al căror conţinut îndeplineşte criteriile grupei de ambalare I pentru toxicitate sau corosivitate sau al căror conţinut răspunde atât criteriilor grupelor de ambalare II şi III pentru toxicitate, cât şi criteriilor grupelor de ambalare II sau III pentru corosivitate, nu trebuie să fie admise la transport sub aceste Nr. ONU.
NOTA 3: Produsele chimice sub presiune ale căror componente întrunesc proprietăţile clasei 1, ale explozivilor desensibilizaţi lichizi din clasa 3, ale substanţelor autoreactive şi ale explozivilor desensibilizaţi solizi din clasa 4.1, clasa 4.2, clasa 4.3, clasa 5.1, clasa 5.2; clasa 6.2 sau din clasa 7, nu trebuie să utilizeze pentru transport aceste Nr. ONU;
NOTA 4: Un produs chimic sub presiune dintr-un generator de aerosoli trebuie să fie transportat sub Nr. ONU 1950.
Trebuie să se aplice criteriile următoare:
a)Alocarea grupei A se face atunci când conţinutul nu îndeplineşte criteriile de alocare ale oricărei alte grupe potrivit alineatelor de la b) la e), de mai jos;
b)Alocarea grupei F se face dacă unul din componenţi, care poate fi o substanţă pură sau un amestec, trebuie să fie clasificat drept component inflamabil. Componentele inflamabile sunt lichide sau amestecuri de lichide inflamabile, substanţe solide sau amestecuri de substanţe solide inflamabile, gaze sau amestecuri de gaze inflamabile, care îndeplinesc următoarele criterii:
i)Un lichid inflamabil este un lichid al cărui punct de aprindere este mai mic sau egal cu 93°C;
ii)Un solid inflamabil este un solid care îndeplineşte criteriile de la 2.2.41.1;
iii)Un gaz inflamabil este un gaz care îndeplineşte criteriile de la 2.2.2.1.5;
c)Alocarea grupei T se face atunci când conţinutul, altul decât gazul propulsor, este clasificat ca marfă periculoasă din clasa 6.1, grupele de ambalare II sau III;
d)Alocarea grupei C se face atunci când conţinutul, altul decât gazul propulsor, este clasificat ca marfă periculoasă din clasa 8, grupele de ambalare II sau III;
e)Atunci când sunt îndeplinite criteriile pentru două grupe din grupele F, T şi C, alocarea se face, după caz, la grupele FC sau TF.".
(14)2.2.2.3 Se adaugă un nou tabel, la sfârşit:

Produse chimice sub presiune

Cod de clasificare

Nr. Nume şi descriere

ONU

8A

3500 PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, N.S.A.

8F

3501 PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, N.S.A.

8T

3502 PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, TOXIC, N.S.A.

8C

3503 PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, COROSIV, N.S.A.

8TF

3504 PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.

8FC

3505 PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.

(15)2.2.3.1.1 În NOTA 1, la început, se şterge "netoxice şi necorosive".
(16)2.2.3.1.1 În NOTA 2, se adaugă "şi produsele obţinute prin sinteză", după "combustibil lichid (uşor)".
(17)2.2.3.1.2 Se înlocuieşte "F Lichide inflamabile, fără risc secundar:", prin "F Lichide inflamabile, fără risc secundar şi obiecte care conţin astfel de substanţe" şi se adaugă următoarea rubrică nouă cu acest titlu:
"F3 Obiecte care conţin lichide inflamabile;"
(18)2.2.3.3 Se înlocuieşte "Lichide inflamabile" prin "Lichide inflamabile şi obiecte care conţin astfel de substanţe".
În lista rubricilor colective, pentru lichide inflamabile, fără risc secundar F, se adaugă o rubrică nouă, după cum urmează:

obiecte F3 ___3269

TRUSĂ DE RĂŞINĂ POLIESTERICĂ

3473

CARTUŞE PENTRU PILE CU COMBUSTIBIL sau

3473

CARTUŞE PENTRU PILE CU COMBUSTIBIL CONŢINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau

3473

CARTUŞE PENTRU PILE CU COMBUSTIBIL AMBALATE CU UN ECHIPAMENT

Pentru F1, se şterge rubrica "3269 TRUSĂ DE RĂŞINĂ POLIESTERICĂ".
(19)2.2.51.3 Se înlocuieşte " Substanţe comburante" cu "Substanţe comburante şi obiecte care conţin astfel de substanţe".
(20)2.2.52.4 În tabel, se modifică rubricile indicate mai jos, după cum urmează:

Peroxid organic

 

Coloana

Modificarea

PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL

(ultima linie)

Concentraţie

Se înlocuieşte "< = 28" cu "< = 32"

PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL

(ultima linie)

Diluant de tip A

Se înlocuieşte "> = 72" cu "> = 68"

PEROXID DE DI (TRIMETIL- 3,5,5 HEXANOIL) (concentraţie > 38-82)

(prima linie)

Concentraţie

Se înlocuieşte "> 3882" cu "> 52-82"

(21)2.2.52.4 Se introduc următoarele rubrici noi:

Peroxid organic

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

([3R-

< = 100

    

OP7

  

3106

 

(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-

          

DECAHIDRO-10-METOXY-3,6,9-

          

TRIMETIL-3,12-EPOXI-12H-

          

PIRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN)

          

TRIETIL-3,6,9 TRIMETIL-3,6,9

< = 17

> = 18

 

> = 65

 

OP8

  

3110

 

TRIPEROXONAN-1,4,7

          

PEROXID DE DI (TRIMETIL-3,5,5

> 38-52

> = 48

   

OP8

+10

+15

3119

 

HEXANOIL)

          
(22)2.2.61.3 În lista rubricilor colective, pentru "Substanţe toxice cu risc (uri) secundar (e), pentru codul TFC, se şterg rubricile numerelor ONU 3492 şi 3493.
(23)2.2.61.3 În lista rubricilor colective, pentru "Substanţele toxice fără risc secundar", pentru codurile de clasificare date mai jos, se modifică denumirea şi descrierea rubricilor, după cum urmează:

Cod

Nr. ONU

Denumire şi descriere

T1

3276

NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.

T1

3278

COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.

T3

3282

COMPUS ORGANOMETALIC LICHID TOXIC, N.S.A.

T2

3439

NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.

T2

3464

COMPUS ORGANOFOSFORIC SOLID TOXIC, N.S.A.

T3

3467

COMPUS ORGANOMETALIC SOLID TOXIC, N.S.A.

(24)2.2.61.3 În lista rubricilor colective, pentru "Substanţe toxice fără risc secundar", codul T4, Nr. ONU 3381 şi 3382, în descriere, se înlocuieşte "cu o toxicitate la inhalare" cu "cu o CL50"
(25)2.2.61.3 În lista rubricilor colective, pentru "Substanţe toxice cu risc (uri) secundar (e)":
- Cod TF1: Nr. ONU 3383 şi 3384;
- Cod TW1: Nr. ONU 3385 şi 3386;
- Cod TO1: Nr. ONU 3387 şi 3388;
- Cod TC3: Nr. ONU 3389 şi 3390;
- Cod TFC: Nr. ONU 3488 şi 3489; şi
- Cod TFW: Nr. ONU 3490 şi 3491;
în descriere, se înlocuieşte "cu o toxicitate la inhalare" cu " cu o CL50".
(26)2.2.62.1.5.3 Se adaugă următoarea NOTA nouă, la sfârşit:
"NOTA: Echipamentul medical din care a fost îndepărtat orice lichid liber se consideră că îndeplineşte prescripţiile prezentului paragraf şi nu face obiectul dispoziţiilor ADR."
(27)Se adaugă un nou paragraf 2.2.62.1.5.7, după cum urmează:
"2.2.62.1.5.7 Cu excepţia:
a)deşeurilor medicale (Nr. ONU 3291);
b)dispozitivelor sau echipamentelor medicale, contaminate cu sau care conţin substanţe infecţioase din categoria A (Nr. ONU 2814 sau Nr. ONU 2900); şi
c)dispozitivelor sau echipamentelor medicale, contaminate cu sau care conţin alte mărfuri periculoase, care respectă definiţia unei alte clase de pericol,
dispozitivele sau echipamentele medicale, potenţial contaminate cu, sau care conţin, substanţe infecţioase care sunt transportate în vederea dezinfectării, curăţării, sterilizării, reparării sau pentru evaluarea echipamentului, nu fac obiectul altor dispoziţii ale ADR, decât ale acestui paragraf, dacă sunt ambalate în ambalaje concepute şi construite în aşa fel încât, în condiţii normale de transport să nu se poată sparge, perfora şi nici să lase să se scurgă conţinutul lor. Ambalajele trebuie să fie concepute pentru a îndeplini prescripţiile referitoare la construcţie, prevăzute la 6.1.4 sau 6.6.4.
Aceste ambalaje trebuie să respecte dispoziţiile generale de ambalare de la 4.1.1.1 şi 4.1.1.2 şi trebuie să poată reţine dispozitivele sau echipamentele medicale, atunci când cad de la o înălţime de 1,2 m.
Ambalajele trebuie să fie marcate "DISPOZITIV MEDICAL FOLOSIT" sau "ECHIPAMENT MEDICAL FOLOSIT". Atunci când se utilizează supra-ambalaje, acestea trebuie să fie marcate la fel, cu excepţia situaţiei când inscripţia rămâne vizibilă."
(28)2.2.8.1.2 Se înlocuieşte "C1-C10 Substanţe corosive fără risc secundar;" cu "C1-C11 Substanţe corosive fără risc secundar şi obiecte care conţin astfel de substanţe" şi se transferă rubrica pentru codul C11 sub acest titlu.
a)Se modifică titlul subdiviziunii CT, după cum urmează: "Substanţe corosive toxice şi obiecte care conţin astfel de substanţe"
b)Sub acest titlu, se adaugă o nouă subdiviziune CT3, după cum urmează:
"CT3 Obiecte;"
(29)2.2.8.1.6 Se adaugă tabelul următor la sfârşit:
"Tabelul 2.2.8.1.6
Tabel care rezumă criteriile de la 2.2.8.1.6

Grupa de ambalare

Durata de expunere

Perioada de observare

Efect

I

< = 3 min

< = 60 min

Distrugerea ţesutului cutanat intact pe toată grosimea sa

II

> 3 min < = 1 h

< = 14 d

Distrugerea ţesutului cutanat intact pe toată grosimea sa

III

> 1 h < = 4 h

< = 14 d

Distrugerea ţesutului cutanat intact pe toată grosimea sa

III

-

-

Viteza de corosiune fie pe suprafeţe de oţel, fie de aluminiu, care depăşeşte 6,25 mm pe an la o temperatură de încercare de 55 °C, atunci când încercările sunt realizate pe aceste două materiale

"
(30)2.2.8.3 Se modifică titlurile tabelelor, după cum urmează:
a)Se înlocuieşte "Substanţe corosive fără risc secundar" prin "Substanţe corosive fără risc secundar şi obiecte care conţin astfel de substanţe".
b)Se înlocuieşte "Substanţe corosive care prezintă risc (uri) secundar(e)" prin "Substanţe corosive care prezintă risc (uri) secundar (e) şi obiecte care conţin astfel de substanţe"
(31)În primul tabel, pentru obiectele C11, se adaugă următoarele rubrici noi:

1774

ÎNCĂRCĂTURI PENTRU STINGĂTOARE, lichid corosiv

2028

BOMBE FUMIGENE NEEXPLOZIVE care conţin un lichid corosiv, fără dispozitiv de amorsare

3477

CARTUŞE PENTRU PILE CU COMBUSTIBIL, care conţin substanţe corosive, sau

3477

CARTUŞE PENTRU PILE CU COMBUSTIBIL CONŢINUTE ÎNTR - UN ECHIPAMENT, care conţin substanţe corosive, sau

3477

CARTUŞE PENTRU PILE CU COMBUSTIBIL AMBALATE CU UN ECHIPAMENT, care conţin substanţe corosive

În al doilea tablou, pentru CT, se adaugă următoarea rubrică nouă:

Obiecte CT3

3506 MERCUR CONŢINUT ÎN OBIECTE MANUFACTURATE

(32)2.2.9.1.7 Se modifică, după cum urmează:
"Pile cu litiu
2.2.9.1.7 Pilele şi bateriile, pilele şi bateriile conţinute într-un echipament, sau pilele şi bateriile ambalate cu un echipament, care conţin litiu sub orice formă, trebuie să fie alocate la Nr. ONU 3090, 3091, 3480 sau 3481, după caz. Ele pot fi transportate sub aceste rubrici, dacă îndeplinesc următoarele dispoziţii:
a)S-a demonstrat că tipul fiecărei pile sau baterii cu litiu îndeplineşte prescripţiile fiecărei încercări de la sub-secţiunea 38.3 a părţii a treia a Manualului de încercări şi criterii;
NOTA: Bateriile trebuie să fie conforme cu un tip, că îndeplineşte prescripţiile fiecărei încercări de la secţiunea 38.3 a părţii a treia a Manualului de încercări şi criterii, indiferent dacă pilele din care ele sunt compuse sunt de un tip încercat sau nu.
b)Fiecare pilă şi baterie are un dispozitiv de protecţie contra suprapresiunilor interne sau este concepută în maniera de a exclude orice ruptură violentă în condiţii normale de transport;
c)Fiecare pilă şi baterie este echipată cu un sistem eficace pentru a împiedica scurt-circuitele externe;
d)Fiecare baterie care conţine pile sau serii de pile legate în paralel trebuie să fie echipată cu mijloace eficace pentru oprirea curenţilor inverşi (ex.: diode, siguranţe fuzibile etc.);
e)Pilele şi bateriile trebuie să fie fabricate conform unui program de management al calităţii, care să includă:
i)o descriere a structurii organizatorice şi a responsabilităţilor personalului în ceea ce priveşte concepţia şi calitatea produsului;
ii)instrucţiuni relevante care vor fi utilizate pentru inspecţii şi încercări, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi desfăşurarea operaţiunilor;
iii)controale ale procesului, care ar trebui să includă activităţile relevante pentru a preveni şi detecta deficienţele la nivelul scurt-circuitelor interne în timpul fabricării pilelor;
iv)copii ale evaluării calităţii, precum rapoarte de control, date ale încercării, date de etalonare şi certificate. Datele încercărilor trebuie să fie păstrate şi comunicate autorităţii competente, la cerere;
v)verificarea de către conducerea unităţii a eficacităţii programului de managementul calităţii;
vi)o procedură pentru controlul documentelor şi a revizuirii lor;
vii)un mijloc de control al pilelor şi bateriilor neconforme cu tipul încercat, aşa cum este menţionat la alineatul a) de mai sus;
viii)programe de pregătire profesională şi proceduri de calificare destinate personalului implicat; şi
ix)proceduri care să garanteze că produsul final nu este deteriorat.
NOTA: Programele interne de management al calităţii pot fi autorizate. Certificarea de către o parte terţă nu este cerută, însă procedurile enunţate la alineatele de la i) la ix) de mai sus, trebuie să fie înregistrate şi identificate corect. Un exemplar al programului de management al calităţii trebuie să fie pus la dispoziţia autorităţii competente, la cerere.
Pilele cu litiu nu fac obiectul dispoziţiilor ADR, dacă îndeplinesc prescripţiile dispoziţiei speciale 188 din Capitolul 3.3.
NOTA: Rubrica UN 3171 VEHICUL PUS ÎN MIŞCARE DE ACUMULATORI sau UN 3171 APARAT PUS ÎN MIŞCARE DE ACUMULATORI se aplică numai vehiculelor alimentate prin acumulatori cu electrolit lichid sau prin baterii cu sodiu sau prin baterii cu litiu metal sau litiu ion şi echipamentelor alimentate prin acumulatori cu electrolit lichid sau prin baterii cu sodiu, transportate cu aceste baterii instalate.
În scopul acestui Nr. ONU, vehiculele sunt aparate autopropulsate, concepute pentru a transporta una sau mai multe persoane sau mărfuri. Exemple de astfel de vehicule sunt: automobilele electrice, motocicletele, scuterele, vehiculele sau motocicletele cu trei sau patru roţi, bicicletele electrice, scaunele electrice, tractoare de tuns iarba autopurtate, vapoare şi aeronave.
Exemple de echipamente sunt maşinile de tuns iarba, maşinile de curăţat sau minimodele de ambarcaţiuni sau minimodele de aeronave. Echipamentele alimentate cu baterii cu litiu metal sau litiu ion trebuie să fie expediate sub Nr. ONU 3091 PILE CU LITIU METAL CONŢINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau Nr. ONU 3091 BATERII CU LITIU AMBALATE ÎMPREUNĂ CU UN ECHIPAMENT sau Nr. ONU 3481 PILE CU LITIU ION CONŢINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau Nr. ONU 3481 PILE CU LITIU ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT, după caz.
Vehiculele electrice hibride puse în mişcare, atât printr-un motor cu combustie internă, cât şi prin acumulatori cu electrolit lichid sau baterii cu sodiu sau baterii cu litiu metal sau cu litiu ion şi care sunt transportate echipate cu aceşti acumulatori sau baterii, trebuie să fie alocate la rubricile Nr. ONU 3166 vehicul cu propulsie cu gaze inflamabile sau Nr. ONU 3166 vehicul cu propulsie cu lichide inflamabile, după caz. Vehiculele care conţin o pilă cu combustibil trebuie să fie alocate la rubricile Nr. ONU 3166 vehicul cu propulsie cu pilă cu combustibil, care conţine un gaz inflamabil sau Nr. ONU 3166 vehicul cu propulsie cu pilă cu combustibil, care conţine un lichid inflamabil, după caz."
(33)2.2.9.1.14 Se adaugă următoarea rubrică nouă în lista de dinainte de NOTA:
"Condensatori electrici cu dublu strat (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh)".
În NOTA, după "Nr. ONU 1845 Dioxid de carbon solid (anhidridă carbonică, gheaţă uscată, gheaţă carbonică, zăpadă carbonică)", se adaugă o referinţă "18" la o notă de subsol. Nota de subsol prevede, după cum urmează: "Pentru Nr. ONU 1845 dioxid de carbon solid (anhidridă carbonică, gheaţă uscată, gheaţă carbonică, zăpadă carbonică) utilizată ca agent de refrigerare, a se vedea 5.5.3.".
În NOTA, după "3171 Aparat pus în mişcare de acumulatori" se adaugă "(a se vedea, de asemenea, NOTA de la sfârşitul paragrafului 2.2.9.1.7)".
(34)2.2.9.3 Pentru M11, se adaugă următoarea rubrică nouă la sfârşit:
"3499 CONDENSATOR electric cu dublu strat (cu o capacitate de înmagazinare a energiei mai mare de 0,3 Wh)"
III.PARTEA 3
1.CAPITOLUL 3.1
(1)3.1.3.2 În prima frază, se adaugă ", care îndeplinesc criteriile de clasificare ale ADR, " după "Dacă o soluţie sau un amestec"
(2)3.1.3.3 Se adaugă "care îndeplinesc criteriile de clasificare ale ADR şi", după "o soluţie sau un amestec"
2.CAPITOLUL 3.2
(1)3.2.1 Tabelul A
1) Pentru Nr. ONU 0012, 0014 şi 0055: Se adaugă "364" în coloana (6) şi se înlocuieşte "0" cu "5 kg" în coloana (7a).
2) Pentru Nr. ONU 0014: În coloana (2), după "CARTUŞE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC" se adaugă "sau CARTUŞE OARBE PENTRU UNELTE".
3) Pentru Nr. ONU 0144: Se adaugă "358" şi se şterge "500" în coloana (6).
4) Pentru Nr. ONU 1006 şi 1046: În coloana 6, se adaugă "653".
5) Pentru Nr. ONU 1008, 1017, 1048, 1050, 1053 şi 1079: Se adaugă "TT10" în coloana (13).
6) Pentru Nr. ONU 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971 şi 1978: În coloana (6), se adaugă "660".
7) Pentru Nr. ONU 1011, 1969 şi 1978: Se adaugă "657" în coloana (6).
8) Pentru Nr. ONU 1057: În coloana (6), se introduce: "658".
9) Pentru Nr. ONU 1072, 1956 şi 3156: Se adaugă "655" în coloana (6).
10) Pentru Nr. ONU 108: În coloana (12), se introduce "PxBN(M)".
11) Pentru Nr. ONU 108: În coloana (13), se introduce "TU40 TA4 TT9".
12) Pentru Nr. ONU 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 2434, 2435, 2437, 2985, 2986, 2987, 3361 şi 3362: Se modifică, după cum urmează: codul "E0" în coloana (7b).
13) Se şterg rubricile grupei de ambalare I pentru Nr. ONU 1169, 1197, 1266, 1286 şi 1287.
14) Pentru toate rubricile Nr. ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 şi 3475: Se adaugă "363" în coloana (6).
15) Pentru Nr. ONU 1402, grupa de ambalare I: În coloana (12), se introduce "S2.65AN(+)".
16) Pentru Nr. ONU 1402, grupa de ambalare I: În coloana (13), se introduce "TU4 TU22 TM2 TA5".
17) Pentru Nr. ONU 1792:
a)Se adaugă "SOLID" la sfârşitul denumirii din coloana (2).
b)În coloana (3b), se înlocuieşte "C1" cu "C2".
c)În coloana (7a), se înlocuieşte "1 L" cu "1 kg".
d)În coloana (8), se înlocuieşte "P001 IBC02" cu "P002 IBC08".
e)În coloana (9a), se adaugă "B4" pentru "IBC08".
f)În coloana (9b), se înlocuieşte "MP15" cu "MP10".
g)În coloana (12), se adaugă "SGAN".
h)În coloana (16), se adaugă "V11".
18) Pentru Nr. ONU 1845: După "NU FACE OBIECTUL ADR" se adaugă "- dacă este utilizat ca agent de refrigerare, a se vedea 5.5.3".
19) Pentru Nr. ONU 1950: Se înlocuieşte "P003" cu "P207" în coloana (8) şi se şterge "PP17" în coloana (9a) (de douăsprezece ori).
20) Pentru Nr. ONU 2208 şi 3486: Se adaugă "L3" pentru "LP02" în coloana (9a).
21) Pentru Nr. ONU 2381:
a)Se adaugă "+6.1" în coloana (5). Se înlocuieşte "T4" cu "T7" în coloana (10) şi se înlocuieşte "TP1" cu "TP2 TP39" în coloana (11).
b)Se modifică codul de clasificare în coloana (3b), după cum urmează: "FT1". În coloana (8), se şterge "R001".
c)În coloana (12), se înlocuieşte "LGBF" cu "L4BH" şi în coloana (13), se adaugă "TU15".
d)În coloana (18), se adaugă "CV13 CV28".
e)În coloana (19), se înlocuieşte "S20" cu "S22".
f)În coloana (20), se modifică codul, după cum urmează: "336".
22) Pentru Nr. ONU 2590: În coloana (7a), se înlocuieşte "0" cu "5 kg".
23) Pentru Nr. ONU 2809:
a)Se adaugă "+6.1" în coloana (5) şi "365" în coloana (6). Se şterge "599" în coloana (6).
b)Se modifică codul de clasificare în coloana (3b), după cum urmează: "CT1".
c)În coloana (18), se adaugă "CV13 CV28".
d)În coloana (20), se modifică codul, după cum urmează: "86".
24) Pentru Nr. ONU 3064: Se adaugă "359" în coloana (6).
25) Pentru Nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481: Se şterge "656" în coloana (6).
26) Pentru Nr. ONU 3091 şi 3481: Se adaugă "360" în coloana (6).
27) Pentru Nr. ONU 3129, grupa de ambalare II, şi Nr. ONU 3148, grupa de ambalare II: Se adaugă "TP7" în coloana (11).
28) Pentru Nr. ONU 3129, grupa de ambalare III, şi Nr. ONU 3148, grupa de ambalare III: Se înlocuieşte "TP1" cu "TP2 TP7" în coloana (11).
29) Pentru Nr. ONU 3148, grupa de ambalare I: Se înlocuieşte "T9" cu "T13" în coloana (10) şi se adaugă "TP38" în coloana (11).
30) Pentru Nr. ONU 3150: În coloana (8), se înlocuieşte "P206" cu "P208".
31) Pentru Nr. ONU 3171: După "NU FACE OBIECTUL ADR" se adaugă ", a se vedea de asemenea dispoziţia specială 240 din Capitolul 3.3.".
32) Pentru Nr. ONU 3175 şi 3243: În coloana (6), se adaugă "601".
33) Se înlocuieşte rubrica Nr. ONU 3256 cu următoarele două rubrici:

(1)

(2)

(6)

3256

LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având un
punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură egală sau mai
mare decât punctul său de aprindere şi mai mică de 100 °C

274

560

3256

LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având un
punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură egală sau mai
mare decât punctul său de aprindere sau mai mare de 100 °C

274

560

580

34) Menţiunile din coloanele (3a), (3b), (4), (5) şi de la (7a) la (20) rămân în cele două cazuri identice şi neschimbate.
35) Pentru Nr. ONU 3269 (de două ori) şi 3473: În coloana (3b), se înlocuieşte "F1" cu "F3".
36) Pentru Nr. ONU de la 3381 la 3390 şi de la 3488 la 3491: Se înlocuieşte "cu o toxicitate la inhalare" cu "un LC50" în coloana (2).
37) Pentru Nr. ONU 3492 şi 3493: Se şterg rubricile.
38) Pentru rubricile următoare, se modifică denumirea şi descrierea în coloana (2), după cum urmează:

Nr. ONU

Nume şi descriere

3276

NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.

3278

COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.

3282

COMPUS ORGANOMETALIC LICHID TOXIC, N.S.A.

3439

NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.

3464

COMPUS ORGANOFOSFORIC SOLID TOXIC, N.S.A.

3467

COMPUS ORGANOMETALIC SOLID TOXIC, N.S.A.

39) Se adaugă următoarele rubrici noi:

(1)

(2)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

(6)

(7a)

(7b)

(8)

(9a)

(9b)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

3497

FĂINĂ DE KRILL

4.2

S2

II

4.2

300

0

E2

P410 IBC06

 

MP14

T3

TP33

SGAN

-

AT

2
(D/E)

V1

-

-

-

40

3497

FĂINĂ DE KRILL

4.2

S2

III

4.2

300

0

E1

P002 IBC08 LP02 R001

B3

MP14

T1

TP33

SGAV

-

AT

3
(E)

V1

VV4

-

 

40

3498

MONOCLORURĂ DE IOD LICHIDĂ

8

C1

II

8

-

1 L

E2

P001 IBC02

-

MP15

T7

TP2

L4BN

-

AT

2
(E)

-

-

-

 

80

3499

CONDENSATOR electric cu dublu strat (cu o capacitate de înmagazinare de energie mai mare de 0,3 Wh)

9

M11

-

9

361

0

E0

P003

-

-

-

-

-

-

-

4
(E)

-

-

-

  

3500

PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, N.S.A.

2

8A

-

2.2

274 659

0

E0

P206

-

MP9

T50

TP4 TP40

  

AT

3
(C/E)

-

-

CV9 CV10 CV12 CV36

 

20

3501

PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, N.S.A.

2

8F

-

2.1

274 659

0

E0

P206

PP89

MP9

T50

TP4 TP40

  

FL

2
(B/D)

-

-

CV9 CV10 CV12 CV36

S2

23

3502

PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, TOXIC, N.S.A.

2

8T

 

2.2 +6.1

274 659

0

E0

P206

PP89

MP9

T50

TP4 TP40

  

AT

1
(C/D)

  

CV9 CV10 CV12 CV28 CV36

 

26

3503

PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, COROSIV, N.S.A.

2

8C

-

2.2 +8

274 659

0

E0

P206

PP89

MP9

T50

TP4 TP40

  

AT

1
(C/D)

-

-

CV9 CV10 CV12 CV36

 

28

3504

PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.

2

8TF

 

2.1 +6.1

274 659

0

E0

P206

PP89

MP9

T50

TP4 TP40

  

FL

1
(B/D)

  

CV9 CV10 CV12 CV28 CV36

S2

263

3505

PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.

2

8FC

-

2.1 +8

274 659

0

E0

P206

PP89

MP9

T50

TP4 TP40

  

FL

1
(B/D)

-

-

CV9 CV10 CV12 CV36

S2

238

3506

MERCUR CONŢINUT ÎN OBIECTE MANUFACURATE

8

CT3

III

8 +6.1

366

5 kg

E0

P003

PP90

MP15

-

-

-

-

-

3
(E)

-

-

CV13 CV28

  
3.CAPITOLUL 3.3
(1)3.3.1 _
1) DS 188 b) Se adaugă la sfârşit ", cu excepţia celor fabricate înainte de 1 ianuarie 2009;"
2) DS 188 c) Se modifică, după cum urmează:
"c)Fiecare pilă sau baterie respectă dispoziţiile de la 2.2.9.1.7 a) la e);"
3) DS 188 e) Se introduce a doua propoziţie nouă, după cum urmează: "Această prescripţie nu se aplică dispozitivelor lăsate intenţionat active în timpul transportului (emiţător de identificare cu radiofrecvenţă (RFID), ceasuri, senzori etc.) şi care nu sunt capabile să genereze o degajare periculoasă de căldură."
4) DS 207 Se înlocuieşte "Amestecurile de polimeri şi amestecurile de formare" cu "Polimeri în granule şi materiile plastice de formare"
5) DS 230 Se modifică, după cum urmează:
"230 Pilele şi bateriile cu litiu pot fi transportate sub această rubrică dacă îndeplinesc dispoziţiile paragrafului 2.2.9.1.7."
6) DS 239 În prima frază, se înlocuieşte, "sodiului, sulfului şi/sau polisulfurilor" cu "sodiului, sulfului sau compuşilor de sodiu (spre exemplu, polisulfurile de sodiu şi tetracloroaluminat de sodiu)"
7) DS 272 În textul dintre paranteze, la sfârşit, se adaugă " sau Nr. ONU 0150, după caz"
8) DS 289 Se înlocuieşte "montate pe mijloacele de transport sau pe subansamblurile mijloacelor de transport" prin "montate pe vehicule, vagoane, nave sau aeronave sau pe subansambluri"
9) DS 296 La alineatul c), se introduce "sau lichefiate" după "comprimate".
10) a)Se adaugă un paragraf nou, la sfârşit:
"Dispozitivele de salvare ambalate într-un ambalaj exterior rigid solid cu o masă maximă brută totală de 40 kg, care nu conţin alte mărfuri periculoase în afară de gaze comprimate sau lichefiate din clasa 2, grupa A sau grupa O, în recipiente cu o capacitate care nu depăşeşte 120 ml şi montate doar în scopul activării dispozitivului, nu fac obiectul prescripţiilor ADR."
11) DS 300 Se înlocuieşte "Făina de peşte sau deşeuri de peşte" prin "Făina de peşte, deşeurile de peşte şi făina de krill"
12) DS 327 În cea de a treia frază, se înlocuieşte "P003" cu "P207".
13) DS 328 La sfârşit, se adaugă următorul paragraf nou, după cum urmează:
"Atunci când bateriile cu litiu metal sau bateriile cu litiu ion sunt conţinute într-un sistem de pile de combustibil, expediţia trebuie să fie efectuată conform acestei dispoziţii speciale şi sub rubricile corespunzătoare ale Nr. ONU 3091 BATERII CU LITIU METAL CONŢINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau 3481 BATERII CU LITIU ION CONŢINUTE ÎNTR- UN ECHIPAMENT."
14) DS 338 Se modifică alineatul b), după cum urmează:
"b)Nu trebuie să conţină mai mult de 200 ml de gaz lichefiat inflamabil a cărui presiune de vapori nu trebuie să depăşească 1000 kPa la 55°C; şi"
15) DS 356 Se modifică prima frază, după cum urmează: "Sistemele de stocare cu hidrură metalică montate pe vehicule, vagoane, nave sau aeronave sau pe subansambluri sau destinate a fi montate pe vehicule, vagoane, nave sau aeronave, trebuie să fie agreate de către autoritatea competentă a ţării de fabricare1, înainte de a fi acceptate pentru transport."
16) Textul notei de subsol 1 este neschimbat.
17) Se înlocuieşte "358-499 (Rezervat)" cu "367-499 (Rezervat)"
18) DS 500 Se modifică, după cum urmează: "500 (Şters)".
19) DS 560 Se modifică, după cum urmează:
"560 Un lichid transportat la cald, n.s.a., la o temperatură mai mare sau egală cu 100 °C (inclusiv metale topite şi săruri topite), sau o substanţă care are un punct de aprindere, la o temperatură inferioară punctului său de aprindere, este o substanţă din clasa 9 (Nr. ONU 3257)."
20) DS 593 La sfârşit, se adaugă "cu excepţia celor indicate la 5.5.3."
21) DS 599 Se modifică, după cum urmează: "599 (Şters)".
22) DS 636 b) Se modifică prima frază, după cum urmează:
"Pilele şi bateriile cu litiu uzate, a căror masă brută nu depăşeşte 500 g pe unitate, care sunt sau nu conţinute într-un echipament, colectate şi prezentate la transport în vederea eliminării lor, în amestec sau nu cu alte pile sau baterii fără litiu, nu fac obiectul, până la locul de procesare intermediară, altor dispoziţii ADR, dacă respectă următoarele condiţii:"
23) DS 637 Se renumerotează nota de subsol 2 ca nota de subsol 3.
24) DS 653 Se modifică fraza introductivă, după cum urmează: "Transportul acestui gaz în butelii al cărui produs dintre presiunea de încercare şi capacitate este de maxim 15,2 MPa.litru (152 bar.litru) nu face obiectul altor dispoziţii ale ADR, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:"
25) Se modifică începutul alineatului cinci, după cum urmează: "Fiecare colet este marcat de o manieră clară şi durabilă cu inscripţia "UN 1600" pentru argonul comprimat, "UN 1013" pentru dioxidul de carbon, "UN 1046" pentru heliul comprimat sau "UN 1066" pentru azotul comprimat."
26) DS 655 Se renumerotează nota de subsol 3 ca nota de subsol 4.
27) DS 656 Se modifică, după cum urmează:
"656 (Şters)"
28) Se adaugă următoarele dispoziţii speciale noi:
"123 (Rezervat)"
"240 A se vedea ultima NOTA de la 2.2.9.1.7."
"358 Nitroglicerina în soluţie alcoolică având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină poate fi clasificată în clasa 3 şi alocată Nr. ONU 3064 cu condiţia ca toate prescripţiile instrucţiunii de ambalare P300 de la 4.1.4.1 să fie respectate."
"359 Nitroglicerina în soluţie alcoolică având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină trebuie să fie clasificată în clasa 1 şi alocată la Nr. ONU 0144, dacă nu sunt respectate toate prescripţiile instrucţiunii de ambalare P300 de la 4.1.4.1."
"360 Vehiculele puse în mişcare cu baterii cu litiu metal sau cu litiu ion trebuie să fie alocate la rubrica UN 3171 vehicule puse în mişcare cu acumulatori."
"361 Această dispoziţie specială se aplică condensatorilor electrici cu strat dublu cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh. Condensatorii cu o capacitate de stocare a energiei mai mică sau egală cu 0,3 Wh nu fac obiectul ADR. Prin capacitate de stocare a energiei se înţelege energia reţinută de către un condensator, calculată utilizând tensiunea şi capacitatea nominale. Toţi condensatorii cărora această dispoziţie li se aplică, inclusiv condensatorii care conţin un electrolit care nu întruneşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească condiţiile următoare:
a)Condensatorii care nu sunt instalaţi într-un echipament trebuie să fie transportaţi neîncărcaţi. Condensatorii instalaţi într-un echipament trebuie să fie transportaţi, fie neîncărcaţi, fie protejaţi împotriva scurt-circuitelor.
b)Fiecare condensator trebuie să fie protejat, în timpul transportului, contra unui risc potenţial de scurt-circuit, după cum urmează:
i)Atunci când capacitatea condensatorului de stocare a energiei este mai mică sau egală cu 10Wh sau atunci când capacitatea de stocare a energiei a fiecărui condensator într-un modul este mai mică sau egală cu 10 Wh, condensatorul sau modulul trebuie să fie protejat contra scurt-circuitelor sau să fie dotat cu o bandă metalică, prin care sunt legate bornele; şi
ii)Atunci când capacitatea de stocare a energiei a unui condensator sau a unui condensator dintr-un modul este mai mare de 10 Wh, condensatorul sau modulul trebuie să fie dotat cu o bandă metalică,prin care sunt legate bornele;
c)Condensatorii care conţin mărfuri periculoase trebuie să fie concepuţi pentru a rezista unei diferenţe de presiune de 95 kPa;
d)Condensatorii trebuie să fie concepuţi şi fabricaţi în aşa fel încât o creştere a presiunii care ar putea să se producă în timpul utilizării să poată fi compensată prin decompresie, în totală siguranţă, cu ajutorul unui ventil sau al unui punct de rupere în carcasa condensatorului. Orice lichid care este rejectat în timpul ventilării trebuie să fie conţinut de către ambalaj sau echipamentul în care condensatorul este plasat; şi
e)Condensatorii trebuie să fie marcaţi cu capacitatea de stocare a energiei în Wh.
Condensatorii care conţin un electrolit care nu îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, inclusiv atunci când ei sunt instalaţi într-un echipament, nu face obiectul altor dispoziţii ale ADR.
Condensatorii care conţin un electrolit care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, cu o capacitate de stocare a energiei de 10Wh sau mai mică nu face obiectul altor dispoziţii ale ADR atunci când sunt capabili să reziste la o încercare la cădere de la 1,2 m, neambalaţi, pe o suprafaţă rigidă fără pierdere de conţinut.
Condensatorii care conţin un electrolit, care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, care nu sunt instalaţi într-un echipament şi cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 10Wh fac obiectul ADR.
Condensatorii instalaţi într-un echipament şi care conţin un electrolit, care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase nu face obiectul altor dispoziţii ale ADR, cu condiţia ca echipamentul să fie ambalat într-un ambalaj exterior rezistent fabricat dintr-un material adecvat, care prezintă o rezistenţă corespunzătoare şi conceput în funcţie de utilizarea căreia îi este destinat şi în aşa fel încât să prevină funcţionarea accidentală a condensatorilor în timpul transportului. Echipamentele mari rezistente, care conţin condensatori, pot fi prezentate la transport neambalate sau pe palete, atunci când condensatorii sunt dotaţi cu o protecţie echivalentă prin echipamentul în care ei sunt conţinuţi.
NOTA: Condensatorii care, prin concepţia lor, menţin o tensiune la borne (spre ex.: condensatorii asimetrici) nu se încadrează la această rubrică."
29) "362 (Rezervat)".
30) "363 Această dispoziţie specială se aplică, de asemenea, combustibililor lichizi, alţii decât cei exceptaţi în conformitate cu paragrafele a) sau b) de la 1.1.3.3, în cantităţi mai mari decât cele indicate în coloana (7a) a Tabelului A din Capitolul 3.2, în mijloace de retenţie integrate într-un echipament sau maşină (spre ex.: generatoare, compresoare, unităţi de încălzire etc.), ca parte a modelului tip original. Ele nu fac obiectul altor dispoziţii ale ADR, dacă respectă prescripţiile următoare:
a)Mijlocul de retenţie este conform prescripţiilor de construcţie ale autorităţii competente a ţării de fabricaţie2;
__
2 Spre exemplu, conformitatea cu dispoziţiile adecvate ale Directivei nr. 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei nr. 95/16/CE (Jurnalul oficial al Uniunii Europene No L 157 din 9.06.2006, p. 0024 - 0086).
b)Orice supapă sau deschidere (ex.: dispozitive de aerisire) a mijlocului de retenţie, care conţine mărfuri periculoase, este închisă în timpul transportului;
c)Maşina sau echipamentul este încărcat şi orientat pentru a evita orice scurgere accidentală de mărfuri periculoase şi este arimat prin mijloace care permit să reţină maşina sau echipamentul pentru a preveni orice deplasare în timpul transportului, care ar putea modifica orientarea sau să-l deterioreze;
d)Atunci când mijlocul de retenţie are o capacitate mai mare de 60 litri, însă care nu depăşeşte 450 litri, maşina sau echipamentul sunt etichetate pe o parte exterioară conform cu 5.2.2, iar atunci când capacitatea este mai mare de 450 litri, însă nu depăşeşte 1500 litri, maşina sau echipamentul sunt etichetate pe cele patru părţi laterale conform cu 5.2.2; şi
e)Atunci când mijlocul de retenţie are o capacitate mai mare de 1500 litri, maşina sau echipamentul va purta plăci-etichetă pe cele patru părţi exterioare conform cu 5.3.1.1.1, prescripţiile de la 5.4.1 se aplică şi documentul de transport conţine menţiunea suplimentară "Transport conform dispoziţiei speciale 363."
31) "364 Acest obiect poate fi transportat conform dispoziţiilor Capitolului 3.4, numai dacă coletul, aşa cum este prezentat pentru transport, este capabil să reziste cu succes la încercarea 6(d) a Părţii I a Manualului de încercări şi criterii, aşa cum a fost determinată de către autoritatea competentă."
32) "365 Pentru aparatele şi obiectele manufacturate, care conţin mercur, a se vedea Nr. ONU 3506."
33) "366 Aparatele şi obiectele manufacturate, care conţin cel mult 1 kg de mercur nu fac obiectul ADR."
34) "657 Această dispoziţie specială trebuie să fie utilizată numai pentru o substanţă pură din punct de vedere tehnic; pentru amestecurile de componente GPL, a se vedea Nr. ONU 1965 sau Nr. ONU 1075 şi NOTA 2 de la 2.2.3.3."
35) "658 BRICHETELE de la Nr. ONU 1057, conforme cu standardul EN ISO 2006 + A1:2008 "Brichete - Specificaţii de siguranţă" şi REZERVE PENTRU BRICHETE de la Nr. ONU 1057 pot fi transportate în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor 3.4.1 de la a) la h), 3.4.2 (cu excepţia masei brute totale de 30 kg), 3.4.3 (cu excepţia masei brute totale de 20 kg), 3.4.11 şi 3.4.12, numai sub rezerva ca următoarele condiţii să fie respectate:
a)Masa brută totală a fiecărui colet să nu depăşească 10 kg;
b)Să nu fie transportată o masă brută mai mare de 100 kg de astfel de colete într-un vehicul;
c)Fiecare ambalaj exterior să fie clar şi durabil marcat, după cum urmează: "UN 1057 BRICHETE" sau "UN 1057 REZERVE PENTRU BRICHETE", după caz"
36) "659 Substanţele la care sunt alocate dispoziţiile speciale PP86 sau TP7 în coloana (9a) şi în coloana (11) ale tabelului A din Capitolul 3.2 şi care, de aceea, necesită ca aerul să fie eliminat din spaţiul pentru vapori, nu trebuie să fie utilizate pentru transportul sub acest Nr. ONU, ci trebuie să fie transportate sub propriile numere ONU, aşa cum sunt indicate în tabelul A al Capitolului 3.2.
NOTA: A se vedea, de asemenea, 2.2.2.1.7."
37) "660 Pentru transportul sistemelor de retenţie a gazelor combustibile, care sunt concepute pentru a fi montate pe autovehicule şi care conţin acest gaz, dispoziţiile secţiunii 4.1.4.1 şi ale Capitolelor 5.2, 5.4 şi 6.2 ale ADR nu se aplică, dacă condiţiile următoare sunt îndeplinite:
a)Sistemele de retenţie a gazelor combustibile trebuie să respecte prescripţiile Regulamentelor CEE-ONU cu numerele: 67 Revizia 25, 110 Revizia 16 sau 1157 de la CEE-ONU sau Regulamentul (CE) nr. 79/20098 asociate cu cele ale Regulamentului (UE) nr. 406/20109, după caz.
___
5 Regulamentul CEE-ONU nr. 67 (Prescripţii uniforme referitoare la omologare: I. echipamentelor speciale pentru alimentarea motorului cu gaze petrolifere lichefiate pe vehicule; II. vehiculelor dotate cu un echipament special pentru alimentarea cu gaze petroliere lichefiate în ceea ce priveşte instalarea acestui echipament).
6 Regulamentul CEE-ONU nr. 110 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea: I. echipamentelor speciale pentru alimentarea motorului cu gaze naturale comprimate (GNC) pe vehicule; II. vehiculelor dotate cu echipamente speciale de un tip omologat pentru alimentarea motorului cu gaze naturale comprimate (GNC) în ceea ce priveşte instalarea acestor echipamente.
7 Regulamentul CEE-ONU nr. 115 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea: I. sistemelor speciale de adaptare la GPL (gaz petrolier lichefiat) pentru autovehicule, care să le permită să utilizeze acest carburant în sistemul lor de propulsie; II. sistemelor speciale de adaptare la GNC (gaz natural comprimat) pentru autovehicule pentru a permite să utilizeze acest carburant în sistemul lor de propulsie.
8 Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen şi de modificare a Directivei nr. 2007/46/CE.
9 Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen.
b)Sistemele de retenţie a gazelor combustibile trebuie să fie etanşe şi să nu prezinte nicio deteriorare exterioară, care ar putea afecta siguranţa lor.
NOTA 1: Criteriile pot fi găsite în standardul ISO 11623:2002 Butelii pentru gaz transportabile - Încercări şi inspecţii periodice ale buteliilor pentru gaze compozite (sau ISO DIS 19078 Butelii pentru gaz - Inspecţia instalării buteliilor şi recalificarea buteliilor sub presiune mare pentru stocarea gazului natural, utilizat în calitate de carburant, la bordul autovehiculelor).
NOTA 2: Dacă sistemele de retenţie a gazelor combustibile nu sunt etanşe sau sunt umplute peste măsură sau dacă prezintă deteriorări care ar putea afecta siguranţa, nu pot fi transportate decât în recipiente sub presiune de siguranţă conform ADR.
c)Dacă sistemul de retenţie a gazelor combustibile este echipat cu cel puţin două supape integrate în serie, două supape trebuie să fie închise în aşa fel încât să fie etanşe la gaz în condiţii normale de transport. Dacă numai o singură supapă există sau funcţionează corect, toate deschiderile, cu excepţia celor ale dispozitivului de decompresie trebuie să fie închise în aşa fel încât să fie etanşe la gaze în condiţii normale de transport.
d)Sistemele de retenţie a gazelor combustibile trebuie să fie transportate în aşa fel încât să se evite orice obturare a dispozitivului de decompresie şi orice deteriorare a supapelor şi a oricărei părţi sub presiune a sistemelor de retenţie a gazelor combustibile şi orice degajare accidentală de gaze în condiţii normale de transport. Sistemul de retenţie a gazelor combustibile trebuie să fie fixat în aşa fel încât să nu gliseze, să nu se rostogolească şi să nu suporte deplasări verticale.
e)Sistemele de retenţie a gazelor combustibile trebuie să îndeplinească dispoziţiile alineatelor a), b), c), d) sau e) ale sub-secţiunii 4.1.6.8.
f)Dispoziţiile Capitolului 5.2 referitoare la marcare şi etichetare trebuie să fie aplicate, cu excepţia situaţiei când sistemele de retenţie a gazelor combustibile sunt expediate într-un dispozitiv de manipulare. În acest caz, marcajele şi etichetele de pericol trebuie să fie aplicate pe acest dispozitiv de manipulare.
g)Documentaţie
Fiecare lot care este transportat conform acestei dispoziţii speciale trebuie să fie însoţit de un document de transport, care să conţină cel puţin informaţiile următoare:
i)Numărul ONU al gazului conţinut în sisteme de retenţie a gazelor combustibile, precedat de literele "UN";
ii)Denumirea oficială de transport a gazului;
iii)Numărul de model al etichetei;
iv)Numărul de sisteme de retenţie a gazelor combustibile;
v)În cazul gazelor lichefiate, masa netă a gazului în kg pentru fiecare sistem de retenţie a gazelor combustibile şi, în cazul gazelor comprimate, capacitatea nominală în litri a fiecărui sistem de retenţie a gazelor combustibile, urmată de presiunea nominală de lucru;
vi)Denumirile şi adresele expeditorului şi destinatarului;
Menţiunile de la i) la v) trebuie să apară conform cu unul din exemplele următoare:
Exemplul 1: UN 1971 gaz natural. comprimat, 2.1, 1 sistem de retenţie a gazelor combustibile cu o capacitate totală de 50 l, sub o presiune de 200 bar.
Exemplul 2: UN 1965 hidrocarburi gazoase în amestec, lichefiate, N.S.A., 2.1, 3 sisteme de retenţie a gazelor combustibile pentru vehicule, masa netă a gazului fiind pentru fiecare de 15 kg.
NOTA: Toate celelalte dispoziţii ale ADR trebuie să fie aplicate."
4.CAPITOLUL 3.4
(1)3.4.1 (g) Înainte de "7.5.7", se adaugă "7.5.2.4, ".
(2)3.4.1 h) Se adaugă textul următor la sfârşit: " şi 8.6.4".
(3)3.4.2 Se modifică, după cum urmează:
"3.4.2 Mărfurile periculoase trebuie să fie ambalate numai în ambalaje interioare plasate în ambalaje exterioare corespunzătoare. Pot fi utilizate ambalaje intermediare. În plus, pentru obiectele de la diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S, trebuie să fie îndeplinite în întregime dispoziţiile secţiunii 4.1.5. Utilizarea de ambalaje interioare nu este necesară pentru transportul de obiecte, precum aerosoli sau "recipiente de mică capacitate care conţine gaz". Masa totală brută a coletului nu trebuie să depăşească 30 kg."
(4)3.4.3 Se adaugă următorul text nou la început: "Cu excepţia obiectelor de la diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S,... ".
(5)3.4.7 Se modifică a doua frază a ultimului paragraf, după cum urmează: "Partea centrală trebuie să fie albă sau de o culoare care asigură un contrast suficient.".
(6)3.4.8 Se modifică a treia frază a ultimului paragraf, după cum urmează: "Partea centrală trebuie să fie albă sau de o culoare care asigură un contrast suficient".
(7)3.4.13 a) Se modifică, după cum urmează:
"a) Unităţile de transport cu o masă maximă mai mare de 12 tone, care transportă colete, care conţin mărfuri periculoase în cantităţi limitate trebuie să fie marcate în conformitate cu 3.4.15 în faţă şi în spate, cu excepţia cazului unităţilor de transport care conţin alte mărfuri periculoase pentru care este prevăzută semnalizarea cu plăci portocalii conform cu 5.3.2. În acest ultim caz, unitatea de transport poate să fie semnalizată numai cu plăci portocalii sau atât cu plăci portocalii conform cu 5.3.2 cât şi cu marcajul conform cu 3.4.15."
(8)3.4.13 b) Se modifică, după cum urmează:
"b) Containerele care transportă colete care conţin mărfuri periculoase în cantităţi limitate, pe unităţile de transport cu o masă maximă care depăşeşte 12 tone, trebuie să fie marcate în conformitate cu 3.4.15 pe cele patru părţi, cu excepţia cazului containerelor care conţin alte mărfuri periculoase pentru care este prevăzută placardarea conform cu 5.3.1. În acest ultim caz, containerul poate să fie marcat numai cu plăcile-etichetă prevăzute sau atât cu plăcile - etichetă conforme cu 5.3.1 cât şi marcajul conform cu 3.4.15."
5.CAPITOLUL 3.5
(1)3.5.1 Se introduce o nouă sub-secţiune 3.5.1.4, după cum urmează:
"3.5.1.4Cantităţile exceptate de mărfuri periculoase cărora le sunt alocate codurile E1, E2, E4 şi E5, cu o cantitate netă maximă de mărfuri periculoase pe ambalajul interior limitată la 1 ml pentru lichide şi gaze şi la 1 g pentru solide şi cu o cantitate netă maximă pe ambalajul exterior, care nu depăşeşte 100 g pentru solide sau 100 ml pentru lichide şi gaze, fac numai obiectul:
a)Dispoziţiilor de la 3.5.2, cu excepţia că un ambalaj intermediar nu este necesar atunci când ambalajele interioare sunt ambalate în siguranţă într-un ambalaj exterior cu materiale de umplutură în aşa fel încât, în condiţii normale de transport să nu se spargă, să nu se perforeze sau să li se scurgă conţinutul; şi în cazul lichidelor, atunci când ambalajul exterior conţine suficient material absorbant pentru a absorbi în întregime conţinutul ambalajelor interioare; şi
b)Dispoziţiilor secţiunii 3.5.3."
IV.PARTEA 4
1.CAPITOLUL 4.1
a)4.1.1.2 În NOTA, se înlocuieşte "4.1.1.19" cu "4.1.1.21"
b)4.1.1.3 şi 4.1.1.9 Se înlocuieşte "6.3.2" cu "6.3.5".
c)4.1.1.15 Se introduce " a recipientelor" după cuvintele "data de fabricaţiei".
d)Se introduce un paragraf nou 4.1.1.16, după cum urmează şi se renumerotează sub-secţiunile următoare, în consecinţă:
"4.1.1.16 Atunci când se utilizează gheaţa ca agent de refrigerare, ea nu trebuie să afecteze integritatea ambalajului."
e)Sub-secţiunea privind compatibilitatea chimică 4.1.1.19 este renumerotată ca 4.1.1.21 şi referinţele încrucişate care apar în paragrafele acestei sub-secţiuni sunt renumerotate în consecinţă. Figurile 4.1.1.19.1 şi 4.1.1.19.2 sunt renumerotate ca 4.1.1.21.1 şi 4.1.1.21.2. Tabelul 4.1.1.19.6 este renumerotat ca 4.1.1.21.6.
4.1.1.19.6 (renumerotat 4.1.1.21.6) În tabelul 4.1.1.19.6 (renumerotat 4.1.1.21.6), pentru Nr. ONU 1169, 1197, 1266, 1286 şi 1287, în coloana "Grupa de ambalare", se înlocuieşte "I/II/III" cu "II/III"
f)Se adaugă o nouă sub-secţiune 4.1.1.20, după cum urmează:
"4.1.1.20 Utilizarea recipientelor sub presiune de siguranţă 4.1.1.20.1 În cazul când recipientele sub presiune sunt deteriorate sau defecte, prezintă scurgeri sau nu sunt conforme, recipiente sub presiune de siguranţă în conformitate cu 6.2.3.11 pot fi utilizate.
NOTA: Un recipient sub presiune de siguranţă poate fi utilizat ca supra-ambalaj în conformitate cu 5.1.2. Atunci când este utilizat ca un supra-ambalaj, marcarea trebuie să fie conformă cu 5.1.2.1 în loc de 5.2.1.3.
4.1.1.20.2 Recipientele sub presiune trebuie să fie plasate în recipiente sub presiune de siguranţă de o mărime corespunzătoare. Nu pot fi plasate mai multe recipiente sub presiune în acelaşi recipient sub presiune de siguranţă, cu excepţia situaţiei când conţinuturile sunt cunoscute şi se ştie că acestea nu reacţionează periculos între ele (a se vedea 4.1.1.6). Trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a împiedica deplasarea recipientelor sub presiune în interiorul recipientului sub presiune de siguranţă, de exemplu, utilizând pereţi de separare sau umplutură sau fixându-le.
4.1.1.20.3 Un recipient sub presiune poate fi plasat într-un recipient sub presiune de siguranţă, cu condiţia ca:
a)Recipientul sub presiune de siguranţă să fie conform cu 6.2.3.11 şi o copie a certificatului de agreare să fie disponibilă;
b)Părţile recipientelor sub presiune de siguranţă, care se găsesc sau care sunt susceptibile de a se găsi în contact direct cu mărfurile periculoase să nu fie nici afectate, nici slăbite de către acestea şi să nu provoace vreun efect periculos (de exemplu, catalizând reacţia sau reacţionând cu mărfurile periculoase); şi
c)Conţinutul recipientului (elor) sub presiune conţinute să fie limitat în presiune şi volum, în aşa fel încât descărcat total în recipientul sub presiune de siguranţă, presiunea în recipientul sub presiune de siguranţă la 65°C să nu depăşească presiunea de încercare a recipientului sub presiune de siguranţă (pentru gaze, a se vedea instrucţiunea de ambalare P 200 (3) de la 4.1.4.1). Reducerea capacităţii în apă utilizabile a recipientului sub presiune de siguranţă, de către un echipament conţinut sau de către umplutură, trebuie să fie luată în calcul.
4.1.1.20.4 Denumirea oficială de transport, Nr. ONU precedat de literele "UN" şi etichetele aşa cum sunt prevăzute pentru colete în Capitolul 5.2, aplicabile mărfurilor periculoase din interiorul recipientelor sub presiune conţinute trebuie să fie aplicate pe recipientele sub presiune de siguranţă pentru transport.
4.1.1.20.5 Recipientele sub presiune de siguranţă trebuie să fie curăţate, degazate şi inspectate vizual la interior şi exterior după fiecare utilizare. Ele trebuie să fie controlate şi încercate periodic, cel puţin odată, la fiecare cinci ani."
4.1.3.6.1 b) Se înlocuieşte "şi al cadrelor de butelii" prin ", al cadrelor de butelii şi al recipientelor sub presiune de siguranţă"
g)4.1.4.1
(1)P001 Pentru "Ambalajele combinate", sub "Ambalajele exterioare", se modifică rubricile sub "Butoaie din:", după cum urmează (valorile pentru capacitatea maximă şi masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

plastic (1H1, 1H2)

placaj (1D)

carton (1G)

(2)P001 Pentru "Ambalajele combinate", sub "Ambalaje exterioare", "Cutii din:", după "din aluminiu (4B)", se introduce rândul următor:

alt metal (4N)

250 kg

400 kg

400 kg

(3)P001 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare" se modifică rubricile sub "Bidoane(canistre) din:", după cum urmează (valorile pentru capacitatea maximă şi masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (3A1, 3A2)

aluminiu (3B1, 3B2)

plastic (3H1, 3H2)

(4)P002 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare", se modifică rubricile sub "Butoaie din:", după cum urmează (valorile pentru masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

plastic (1H1, 1H2)

placaj (1D)

carton (1G)

(5)P002 Pentru "Ambalaje combinate" sub "Ambalaje exterioare", "Cutii din:", după "din aluminiu (4B), se introduce rândul următor:

alt metal (4N)

400 kg

400 kg

400 kg

(6)P002 Pentru "Ambalaje combinate" sub "Ambalaje exterioare", se modifică rubricile sub "Bidoane (canistre) din:", după cum urmează (valorile pentru masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (3A1, 3A2)

aluminiu (3B1, 3B2)

plastic (3H1, 3H2)

(7)P002 Pentru "Ambalaje simple", sub "Cutii din:", după "din aluminiu (4B)", se introduce rândul următor:

alt metal (4N)e

Neautorizat

400 kg

400 kg

(8)P003 În dispoziţia specială de ambalare PP17, se înlocuiesc "Nr. ONU 1950 şi 2037" prin "Nr. ONU 2037". Se modifică dispoziţia specială de ambalare PP87, după cum urmează: "PP87 (Şters) ". În dispoziţia specială de ambalare specifică RID şi ADR RR6, se înlocuieşte "Nr. ONU 1950 şi 2037" prin "Nr. ONU 2037"
(9)P003 Sub "Dispoziţiile speciale de ambalare", se adaugă următoarea nouă dispoziţie specială de ambalare, la sfârşit:
"PP90 Pentru Nr. ONU 3506, trebuie să fie utilizate dubluri interioare sau saci dintr - un material robust şi rezistent la scurgeri sau perforări, impermeabile la mercur şi închise ermetic, în aşa fel încât să prevină orice scurgere, indiferent de poziţia coletului."
(10)P004 Se modifică, după cum urmează:

P004

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P004

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3473, 3476, 3477, 3478 şi 3479.

Ambalajele următoare sunt autorizate:

1)

Pentru cartuşele pentru pilele cu combustibil, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 şi 4.1.3:

Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);

Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2).

Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de performanţă al grupei de ambalare II.

2)

Pentru cartuşele pentru pilele cu combustibil ambalate cu echipamentul: ambalaje exterioare robuste care îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 şi 4.1.3. Atunci când cartuşele pentru pilele cu combustibil sunt ambalate cu echipamentul, ele trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare sau plasate într-un ambalaj exterior cu material de umplutură sau cu unul sau mai mulţi pereţi de separare, în aşa fel încât să fie protejate contra deteriorării, care poate fi cauzată de deplasarea sau plasarea conţinutului în ambalajul exterior. Echipamentul trebuie să fie arimat împotriva deplasării în interiorul ambalajului exterior. În scopul acestei instrucţiuni de ambalare, prin "echipament" se înţelege aparatul care necesită pentru funcţionarea sa cartuşele pentru pilele cu combustibil, cu care el este ambalat.

3)

Pentru cartuşele pentru pilele cu combustibil conţinute într-un echipament: ambalaje exterioare robuste care îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 şi 4.1.3. Echipamentele robuste mari (a se vedea 4.1.3.8), care conţin cartuşe pentru pilele cu combustibil pot fi transportate fără să fie ambalate. Pentru cartuşele pentru pilele cu combustibil conţinute într-un echipament, sistemul complet trebuie să fie protejat contra scurt-circuitelor şi funcţionării accidentale.

(11)P010 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare":
- Sub "Butoaie din:", pentru "din oţel", se introduce "1A1," înainte de "1A2";
- Sub "Butoaie din:", pentru "din plastic", se introduce "1H1," înainte de "1H2";
(12)P010 La sfârşit, se adaugă următorul rând nou:

Recipiente sub presiune din oţel, dacă îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.3.6

(13)P110(b), P111, P112(a), P112(b), P112(c), P113, P114(a), P114(b), P115, P116, P130, P131, P132(a), P132(b), P133, P134, P135, P136, P137, P138, P139, P140, P141, P142, P143, P144 În titlurile coloanelor, se şterge "şi aranjamente", de fiecare dată când apare.
(14)P111 Sub "Ambalaje interioare", se introduc două linii noi, după rândurile pentru saci, după cum urmează: "Recipiente din: lemn".
(15)P111 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(16)P111 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(17)P111 Se amendează dispoziţia de ambalare PP43, după cum urmează:
"PP43 Pentru Nr. ONU 0159, ambalaje interioare nu sunt necesare atunci când se utilizează butoaie din metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 sau 1N2) sau din plastic (1H1 sau 1H2) ca ambalaje exterioare."
(18)P112 a) Pentru "Ambalaje interioare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(19)P112 a) Pentru "Ambalaje intermediare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(20)P112 a) Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(21)P112 a) Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(22)P112 b) Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "din aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "din alt metal (4N)".
(23)Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(24)P112 c) Pentru "Ambalaje intermediare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(25)P112 c) Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Cutii din:", după cum urmează:

oţel (4A)

aluminiu (4B)

alt metal (4N)

lemn natural obişnuit (4C1)

lemn natural, cu pereţi etanşi la substanţe pulverulente (4C2)

placaj (4D)

lemn reconstituit (4F)

carton (4G)

plastic rigid (4H2)

(26)P112 c) Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(27)P113 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Cutii din:", după cum urmează:

oţel (4A)

oţel (4B)

alt metal (4N)

lemn natural obişnuit (4C1)

lemn natural, cu pereţi etanşi la substanţe pulverulente (4C2)

placaj (4D)

lemn reconstituit (4F)

carton (4G)

plastic rigid (4H2)

(28)P113 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

oţel (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(29)P114 a) Pentru "Ambalaje interioare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(30)P114 a) Sub "Ambalaje intermediare", se introduc două rânduri noi, după cum urmează: "Pereţi despărţitori din: lemn"
(31)P114 a) Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", "oţel (4A)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "metal, altul decât oţelul sau aluminiul (4N)".
(32)P114 a) Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(33)P114 a) Se modifică dispoziţia specială de ambalare PP43, după cum urmează:
"PP43 Pentru Nr. ONU 0342, ambalajele interioare nu sunt necesare atunci când se utilizează butoaie din metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 sau 1N2) sau din plastic (1H1 sau 1H2) ca ambalaje exterioare."
(34)P114 b) Pentru "Ambalaje interioare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(35)P114 b) Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:" după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(36)P114 b) În dispoziţia specială de ambalare PP52, se înlocuieşte "1A2 sau 1B2" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 sau 1N2".
(37)P115 Pentru "Ambalaje interioare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(38)P115 Pentru "Ambalaje intermediare", se introduce un rând nou, după cum urmează: "Recipiente din: lemn".
(39)P115 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(40)P115 Se modifică dispoziţia specială PP60, după cum urmează:
"PP60 Pentru Nr. ONU 0144 nu trebuie să se utilizeze butoaie din aluminiu (1B1 şi 1B2) sau din metal altele decât oţelul sau aluminiul (1N1 şi 1N2)."
(41)P116 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(42)P116 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie" şi "Canistre", după cum urmează:

Butoaie din:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj(1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

Canistre din:

oţel (3A1, 3A2)

plastic (3H1, 3H2)

(43)P130 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(44)P130 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(45)P131 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(46)P131 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(47)P132 a) Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)"
(48)P132 b) Pentru "Ambalaje interioare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(49)P132 b) Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)"
(50)P133 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)"
(51)P134 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)"
(52)P134 Se modifică rubricile sub "Ambalaje exterioare", sub "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(53)P135 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)"
(54)P135 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", după "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(55)P136 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)"
(56)P136 Se modifică rubricile sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(57)P137 Pentru "Ambalaje interioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(58)P137 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(59)P137 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(60)P138 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(61)P138 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(62)P139 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(63)P139 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(64)P140 Sub "Ambalaje exterioare", după liniile referitoare la saci, se introduc două rânduri noi, după cum urmează: "Recipiente din: Lemn".
(65)P140 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(66)P140 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(67)P140 În dispoziţia specială de ambalare PP75, se înlocuieşte "oţel sau aluminiu" cu "oţel, aluminiu sau alt metal".
(68)P141 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(69)P141 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(70)P142 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(71)P142 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(72)P143 Pentru "Ambalaje interioare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(73)P143 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(74)P143 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(75)P144 Pentru "Ambalaje interioare", sub "Recipiente din:", se introduce un rând nou, după cum urmează: "lemn".
(76)P144 Pentru "Ambalaje exterioare", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează: "alt metal (4N)".
(77)P144 Se modifică rubricile de sub "Ambalaje exterioare", "Butoaie din:", după cum urmează:

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

plastic (1H1, 1H2)

(78)P200, paragraful 2): Se înlocuieşte "1070, oxid de azot" cu "1070, protoxid de azot".
(79)P200, paragraful 3) d): În NOTA, la sfârşit, se înlocuieşte "care a omologat recipientele" cu "care a eliberat omologarea de tip".
(80)P200, paragraful 7): Se renumerotează paragraful 7) existent ca paragraful 7a) şi se adaugă un alineat nou b), după cum urmează:
"b) GPL-ul utilizat pentru umplerea buteliilor trebuie să fie de calitate superioară; această condiţie este considerată îndeplinită dacă acest GPL este în conformitate cu limitele de corosivitate, aşa cum sunt specificate în standardul ISO 9162."
(81)P200, paragraful 9): La sfârşitul ultimului paragraf, se înlocuieşte "de autoritatea competentă a Părţii contractante la ADR care a aprobat codul tehnic de concepţie şi construcţie" cu "de autoritatea competentă care a eliberat omologarea de tip".
(82)P200, paragraful 10): La început, se şterge "Legenda pentru coloana "Dispoziţii speciale de ambalare:".
(83)P200, paragraful 10): Se înlocuieşte primul titlu "Compatibilitatea materialului (pentru gaze, a se vedea standardele ISO 11114-1:1997 şi ISO 11114-2:2000)" cu "Compatibilitatea cu materialul".
(84)P200, paragraful 10): Se modifică dispoziţia specială a, după cum urmează:
"a: Recipientele sub presiune din aliaj de aluminiu nu trebuie să fie utilizate;"
(85)P200, paragraful 10): Se modifică dispoziţia specială d, după cum urmează:
"d: Atunci când sunt utilizate recipiente sub presiune din oţel, numai cele care poartă inscripţia "H" în conformitate cu 6.2.2.7.4 p) sunt autorizate."
(86)P200, paragraful 11): Se şterg rândurile pentru standardele "EN 1801:1998" şi "EN 12754:2001" şi se adaugă, la sfârşit, următorul rând nou:

Prescripţii aplicabile

Referinţa

Titlul documentului

10) p

EN ISO 11372:2011

Butelii pentru gaze - Butelii pentru acetilenă - Condiţii de umplere şi de verificare în timpul umplerii (ISO 11372:2010)

(87)P200, paragraful 12): La 2.5, se înlocuieşte "nivelurile de contaminare prin coroziune din standardului EN 1440:2008, anexa E.1, litera b" cu "gazele sunt în conformitate cu limitele de corosivitate, aşa cum sunt specificate în standardul ISO 9162.".
(88)P200, tabelul 2: Pentru Nr. ONU 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 şi 2418, se introduce "a" în coloana "Dispoziţii speciale de ambalare".
(89)P200, tabelul 3: Pentru Nr. ONU 1052, se introduce "a" în coloana "Dispoziţii speciale de ambalare"
(90)P201 Se modifică, după cum urmează:

P201

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P201

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3167, 3168 şi 3169.

Următoarele ambalaje sunt autorizate:

1)

Buteliile şi recipientele de gaz care îndeplinesc prescripţiile de construcţie, încercare şi de umplere aprobate de către autoritatea competentă;

2)

Următoarele ambalaje combinate dacă îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3:

Ambalaje exterioare:

Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). Ambalaje interioare:

a) Pentru gazele netoxice, ambalaje interioare din sticlă sau din metal închise ermetic, cu o capacitate maximă de 5 litri per colet;

b) Pentru gazele toxice, ambalajele interioare din sticlă sau din metal închise ermetic, cu o capacitate maximă de 1 (un) litru per colet. Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare III.

(91)P203 Sub "Prescripţii pentru recipientele criogenice închise:", se adaugă un nou paragraf 8), după cum urmează:
"8) Inspecţii periodice
Intervalul dintre inspecţiile şi încercările periodice ale dispozitivelor de decompresie, conform 6.2.1.6.3, nu trebuie să depăşească cinci ani."
(92)P302 Se modifică, după cum urmează:

P302

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P302

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3269.

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi

4.1.3:

Ambalaje exterioare:

Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). Ambalaje interioare:

Fiecare ambalaj interior nu trebuie să conţină mai mult de 125 ml de activator (peroxid organic), dacă acesta este lichid şi nu mai mult de 500 g dacă acesta este solid.

Produsul de bază şi activatorul trebuie să fie ambalate separat în ambalaje interioare.

Componentele pot fi plasate în acelaşi ambalaj exterior, cu condiţia ca ele să nu reacţioneze periculos între ele în caz de scurgere.

Ambalajele trebuie să fie conforme cu nivelul de încercare al grupelor de ambalare II sau III, în conformitate cu criteriile clasei 3 aplicabile produsului de bază.

(93)P400 2) În prima frază, se introduce ", 4N" după "4B" şi se înlocuieşte "butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1D sau 1G) sau canistre (3A2 sau 3B2)" cu "butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D sau 1G) sau bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1 sau 3B2)"
(94)P400 3) În prima frază, se înlocuieşte "Butoaie din oţel, aluminiu sau din alt metal (1A2, 1B2 sau 1N2), bidoane (canistre) (3A2 sau 3B2)" cu "Butoaie din oţel, aluminiu sau din alt metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 sau 1N2), bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1 sau 3B2)" şi se înlocuieşte "4A sau 4B" cu "4A, 4B sau 4N"
(95)P401 Se modifică paragraful 2), după cum urmează:
"2) Ambalaje combinate: Ambalaje exterioare:
Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). Ambalaje interioare:
Din sticlă, metal sau plastic dotate cu închizătoare filetate cu o capacitate maximă de 1 (un) litru.
Fiecare ambalaj interior trebuie să fie înconjurat de un material de umplutură inert şi absorbant, în cantitate suficientă pentru a absorbi conţinutul în totalitate.
Masa netă maximă pe ambalajul exterior nu trebuie să depăşească 30 kg."
(96)P402 Se modifică paragraful 2), după cum urmează:
"2) Ambalaje combinate:
Ambalaje exterioare:
Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). Ambalaje interioare cu o masă netă maximă, după cum urmează:
Sticlă 10 kg
Metal sau plastic 15 kg
Fiecare ambalaj trebuie să fie dotat cu o închizătoare filetată.
Fiecare ambalaj interior trebuie să fie înconjurat de un material de umplutură inert şi absorbant,
în cantitate suficientă pentru a absorbi conţinutul în totalitate.
Masa netă maximă pe ambalajul exterior nu trebuie să depăşească 125 kg."
(97)P403 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare", Se modifică rubricile de sub "Butoaie din:", după cum urmează (valorile pentru masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

plastic (1H1, 1H2)

placaj (1D)

carton (1G)

(98)P403 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare", "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce următorul rând nou:

alt metal (4N)

400 kg

(99)P403 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare", se modifică rubricile de sub "Bidoane (canistre) din:", după cum urmează (valorile pentru masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (3A1, 3A2)

aluminiu (3B1, 3B2)

plastic (3H1, 3H2)

(100)P404 1) Se modifică textul dintre paranteze pentru "Ambalaje exterioare", după cum urmează: "(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F sau 4H2)".
(101)P405 1) a) Se introduce ", 4N" după "4B".
(102)P406 1) Pentru "Ambalaje exterioare" se înlocuieşte "1H2 sau 3H2" cu "1H1, 1H2, 3H1 sau 3H2".
(103)P406 2) Se introduce ", 4N" după "4B".
(104)P407 Se modifică, după cum urmează:

P407

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P407

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 1331, 1944, 1945 şi 2254.

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3: Ambalaje exterioare:

Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). Ambalaje interioare:

Chibriturile trebuie să fie ambalate cu trăinicie în ambalaje interioare închise perfect pentru a evita aprinderea accidentală în condiţii normale de transport. Masa brută maximă a coletului nu trebuie să depăşească 45 kg, cu excepţia cutiilor de carton care nu trebuie să depăşească 30 kg.

Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare III.

Dispoziţia specială de ambalare: PP27 [Neschimbată]

(105)P408 Se modifică, după cum urmează:

P408

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P408

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3292.

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3:

1) Pentru elemente:

Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2). Trebuie să existe suficient material de umplutură pentru a preveni orice contact între elemente şi între elemente şi suprafeţele interioare ale ambalajului exterior, precum şi pentru a împiedica orice deplasare periculoasă a elementelor în ambalajul exterior în timpul transportului. Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare II.

2) Acumulatorii pot fi transportaţi fără ambalaj sau în ambalaje de protecţie (de exemplu: în ambalaje de protecţie complet închise sau în coşuri din lemn). Bornele nu trebuie să suporte greutatea altor acumulatori sau materiale amplasate în acelaşi ambalaj. Ambalaj ele nu trebuie să îndeplinească dispoziţiile de la 4.1.1.3. Dispoziţie suplimentară:

Elementele şi acumulatorii trebuie protejaţi împotriva scurt-circuitelor şi trebuie izolaţi pentru a împiedica producerea oricărui scurt-circuit.

(106)P410 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare", se modifică rubricile de sub "Butoaie din:", după cum urmează (valorile pentru masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

plastic (1H1, 1H2)

placaj (1D) carton (1G)a

(107)P410 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare", "Cutii din:", "aluminiu 4B", se introduce rândul următor:

alt metal (4N)

400 kg

400 kg

(108)P410 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Ambalaje exterioare", se modifică rubricile de sub "Bidoane (canistre) din:", după cum urmează (valorile pentru masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (3A1, 3A2)

aluminiu (3B1, 3B2)

plastic (3H1, 3H2)

(109)P410 Pentru "Ambalaje simple", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)c", se introduce rândul următor:

alt metal (4N)c

400 kg

400 kg

(110)P411 Se modifică, după cum urmează:

P411

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P411

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3270.

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3: Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2); cu condiţia ca nicio explozie să nu fie posibilă din cauza creşterii presiunii interne. Masa netă maximă nu trebuie să depăşească 30 kg.

(111)P500 Se modifică, după cum urmează:

P500

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P500

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3356.

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3: Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2). Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare II. Generatorul (oarele) trebuie să fie transportat (e) într-un colet (e), care să îndeplinească condiţiile următoare, atunci când în interiorul coletului este activat un generator:

a) Acest generator nu trebuie să acţioneze alte generatoare prezente în colet;

b) Materialul ambalajului nu trebuie să se aprindă; şi

c) Temperatura suprafeţei exterioare a coletului nu trebuie să depăşească 100 °C.

(112)P501 În textul pentru "Ambalaje combinate", 1), se introduce ", 4N" după "4B" şi se înlocuieşte "butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D) sau bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2)" cu "butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) sau bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)".
(113)P502 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Butoaie din:", se modifică rubricile, după cum urmează (valorile pentru masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(114)P502 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce o linie nouă, după cum urmează:

alt metal (4N)

125 kg

(115)P503 Pentru "Ambalaje combinate", de sub "Butoaie din:", se modifică rubricile, după cum urmează (valorile pentru masa netă maximă rămân neschimbate):

oţel (1A1, 1A2)

aluminiu (1B1, 1B2)

alt metal (1N1, 1N2)

placaj (1D)

carton (1G)

plastic (1H1, 1H2)

(116)P503 Pentru "Ambalaje combinate", sub "Cutii din:", după "aluminiu (4B)", se introduce un rând nou, după cum urmează:

alt metal (4N)

125 kg

(117)P504 În textul pentru "Ambalaje combinate", 1) şi 2), se modifică textul dinainte de "ambalaje exterioare", după cum urmează: "(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)".
(118)P504 În textul pentru "Ambalaje combinate", 4), se modifică textul dinainte de "ambalaje exterioare", după cum urmează: "(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)".
(119)P520 1) Se introduce ", 4N" după "4B" şi se înlocuieşte "Butoaie (1A2, 1B2, 1G, 1H2 şi 1D) sau bidoane (canistre) (3A2, 3B2 şi 3H2)" cu "butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 şi 1D), sau bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 şi 3H2)".
(120)P600 Se modifică textul din paranteze după "Ambalaje exterioare", după cum urmează: "(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)".
(121)P601 1), ultima linie Se înlocuieşte "1A2, 1B2, 1N2, 1H2" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2" şi se introduce ", 4N" după "4B"
(122)P601 2) Se înlocuieşte "1A2, 1B2, 1N2, 1H2" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2" şi se introduce ", 4N" după "4B"
(123)P601 3) După "Ambalaje exterioare:", se înlocuieşte "Butoaie din oţel sau plastic, cu capac detaşabil (1A2 sau 1H2)" cu "butoaie din oţel sau plastic (1A1, 1A2, 1H1 sau 1H2)"
(124)P602 1), ultima linie Se înlocuieşte "1A2, 1B2, 1N2, 1H2" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2" şi se introduce ",4N" după "4B".
(125)P602 2) Se înlocuieşte "1A2, 1B2, 1N2, 1H2" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2" şi se introduce ", 4N" după "4B".
(126)P620 Înaintea dispoziţiilor suplimentare, se modifică alineatul b), după cum urmează:
"b) Un ambalaj exterior rigid:
Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). Dimensiunea sa exterioară cea mai mică nu trebuie să fie mai mică de 100 mm."
(127)P621 Se modifică, după cum urmează:

P621

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P621

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3291.

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 (cu excepţia 4.1.1.15) şi 4.1.3:

1)

Cu condiţia să existe suficient material absorbant pentru a absorbi în totalitate lichidul prezent şi ca ambalajul să fie capabil să reţină lichidele:

Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2). Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare II pentru substanţele solide.

2)

Pentru coletele care conţin cantităţi mai mari de lichide: Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);

Ambalaje compozite (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 sau 6PD2).

Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare II pentru lichide.

Dispoziţie suplimentară:

Ambalajele destinate să conţină obiecte tăioase şi ascuţite, precum sticlă spartă (cioburi) şi ace, trebuie să reziste la perforare şi să reţină lichidele în condiţiile de încercare de la Capitolul 6.1.

(128)P650 Se modifică paragraful 9) a), inclusiv NOTA, după cum urmează:
"a) Atunci când gheaţa carbonică sau azotul lichid sunt utilizate ca agenţi de refrigerare, prescripţiile de la 5.5.3 trebuie să fie îndeplinite. Atunci când gheaţa este utilizată, ea trebuie să fie plasată în exteriorul ambalajelor secundare sau într-un ambalaj exterior sau într-un supra-ambalaj. Trebuie să fie prevăzuţi suporţi interiori pentru a menţine ambalajele secundare în poziţia lor originală. Dacă se foloseşte gheaţă, ambalajul exterior sau supra-ambalajul trebuie să fie etanş."
(129)P800 la paragraful 3 d), sub "Butoaie din:", se modifică rubricile, după cum urmează (valorile pentru masa maximă netă rămân neschimbate):

oţel (1A1, 1A2)

metal, altul decât oţelul sau aluminiul (1N1, 1N2)

plastic (1H1, 1H2)

placaj (1D)

carton (1G)

P800 La paragraful 3 d), sub "Cutii din:" "oţel (4A)", se introduce următorul rând nou:

metal, altul decât oţelul sau aluminiul (4N)

400 kg

(130)P802 1) Se înlocuieşte "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F sau 4H2)" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G sau 4H2"
(131)P802 2) Se înlocuieşte "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G sau 4H2" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G sau 4H2"
(132)P803 2) Se introduce ", 4N" după "4B".
(133)P804 1), ultima liniuţă Se înlocuieşte "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G sau 4H2" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G sau 4H2"
(134)P804 2) Se înlocuieşte "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G sau 4H2" cu "(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G sau 4H2)"
(135)P804 3) După "Ambalaje exterioare:", se înlocuieşte "Butoaie din oţel sau plastic, cu capac detaşabil (1A2 sau 1H2)" cu "Butoaie din oţel sau plastic (1A1, 1A2, 1H1 sau 1H2)".
(136)P901 Se modifică, după cum urmează:

P901

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P901

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3316.

Următoarele ambalaje combinate sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi

4.1.3:

Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare care corespunde grupei de ambalare la care a fost alocată trusa ca întreg (a se vedea dispoziţia specială 251 din Capitolul 3.3). Cantitatea maximă de mărfuri periculoase pe ambalajul exterior: 10 kg, exclusiv masa dioxidului de carbon, solid (gheaţa carbonică) utilizată ca refrigerent.

Dispoziţie suplimentară:

Mărfurile periculoase în trusă trebuie să fie plasate în ambalaje interioare cu o capacitate maximă de 250 ml sau 250 g, şi trebuie să fie protejate de celelalte materiale din trusă.

(137)P902 Se modifică, după cum urmează:

P902

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P902

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3268.

Obiecte ambalate:

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3: Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2). Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare III. Ambalajele trebuie să fie concepute şi construite, în aşa fel încât să prevină orice deplasare a obiectelor şi orice funcţionare accidentală în condiţii normale de transport.

Obiecte neambalate:

Obiectele pot fi, de asemenea, transportate fără ambalaj în dispozitive de manipulare speciale şi vehicule sau containere special amenajate, atunci când ele sunt transportate de la locul de fabricaţie la locul de asamblare.

Dispoziţie suplimentară:

Orice recipient sub presiune trebuie să fie în conformitate cu prescripţiile autorităţii competente pentru substanţa (ele) pe care o(le) conţin(e).

(138)P903 Se modifică, după cum urmează:

P903

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P903

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481.

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3:

1)

Pentru pile şi baterii:

Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2). Pilele şi bateriile trebuie să fie ambalate în ambalaje în aşa fel încât să fie protejate împotriva deteriorării, care ar putea fi cauzată de deplasarea sau plasarea pilelor sau bateriilor în ambalaj. Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare II.

2)

În plus, pentru pilele sau bateriile cu o masă brută egală cu 12 kg sau mai mare cu o carcasă exterioară robustă şi rezistentă la impact, precum şi pentru ansamblurile de astfel de pile şi baterii:

a) Ambalaje exterioare robuste,

b) Învelişuri de protecţie (de exemplu: în coşuri complet închise sau în coşuri de lemn); sau

c) Palete sau alte dispozitive de manipulare.

Pilele sau bateriile trebuie să fie arimate, în aşa fel încât să prevină orice deplasare accidentală şi bornele lor nu trebuie să suporte greutatea altor elemente suprapuse. Ambalaj ele nu trebuie să îndeplinească dispoziţiile de la 4.1.1.3.

3)

Pentru pilele sau bateriile ambalate cu echipamentul:

Ambalajele care sunt conforme paragrafului 1) al prezentei instrucţiuni de ambalare şi, după aceea, plasate cu echipamentul într-un ambalaj exterior; sau

Ambalajele care închid complet pilele sau bateriile şi, după aceea, plasate cu echipamentul într-un ambalaj, care îndeplineşte prescripţiile paragrafului 1) al prezentei instrucţiuni de ambalare. Echipamentul trebuie să fie protejat împotriva deplasării în interiorul ambalajului exterior. În scopul acestei instrucţiuni de ambalare, prin "echipament" se înţelege aparatul care pentru funcţionarea sa necesită pile sau baterii cu litiu metalic sau ionic cu care el este ambalat.

4)

Pentru pilele sau bateriile ambalate conţinute într-un echipament:

Ambalaje exterioare robuste construite dintr-un material corespunzător, care are o rezistenţă adecvată şi sunt concepute în funcţie de capacitatea lor şi de utilizarea pentru care ele sunt destinate. Ele trebuie să fie construite în aşa fel încât să prevină orice funcţionare accidentală în timpul transportului. Ambalajele nu trebuie să îndeplinească dispoziţiile de la 4.1.1.3. Echipamentele mari pot fi prezentate pentru transport fără ambalaj sau pe paleţi, atunci când pilele sau bateriile sunt protejate de o manieră echivalentă prin echipamentul care le conţine. Dispozitivele precum etichetele de identificare prin radiofrecvenţă, ceasurile şi înregistratoarele de temperatură care nu sunt susceptibile de a genera o evoluţie periculoasă de căldură pot fi transportate în ambalaje exterioare robuste, atunci când ele sunt active intenţionat.

Dispoziţie suplimentară:

Pilele sau bateriile trebuie să fie protejate contra scurt-circuitelor.

(139)P904 Se modifică dispoziţia suplimentară, inclusiv NOTA, după cum urmează:
"Dispoziţie suplimentară:
Gheaţă, zăpadă carbonică şi azot lichid
Atunci când zăpada carbonică sau azotul sunt utilizate ca agenţi de refrigerare, prescripţiile de la 5.5.3. trebuie să fie îndeplinite. Atunci când gheaţa este utilizată, ea trebuie să fie plasată în exteriorul ambalajelor secundare sau într-un ambalaj exterior sau într-un supra - ambalaj. Trebuie prevăzute cale interioare pentru a menţine ambalajele exterioare în poziţia lor originală. Dacă se utilizează gheaţa, ambalajul exterior sau supra-ambalajul trebuie să fie etanş."
(140)4.1.4.1 Se adaugă următoarele instrucţiuni de ambalare noi:

P206

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P206

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 şi 3505.

Dacă nu există o indicaţie contrară în ADR, buteliile şi butoaiele sub presiune conforme cu prescripţiile aplicabile ale Capitolului 6.2 sunt autorizate.

1)

Dispoziţiile speciale de ambalare de la 4.1.6 trebuie să fie respectate.

2)

Perioada maximă între încercări pentru inspecţia periodică trebuie să fie de 5 ani.

3)

Buteliile şi butoaiele sub presiune trebuie să fie umplute în aşa fel încât la 50 °C faza negazoasă să nu depăşească 95% din capacitatea lor în apă şi ele să nu fie complet umplute la 60°C. Atunci când sunt umplute, presiunea internă la 65°C nu trebuie să depăşească presiunea de încercare a buteliilor şi a butoaielor sub presiune. Trebuie să se ţină cont de presiunile de vapori şi de expansiunea volumetrică a tuturor substanţelor în buteliile şi butoaiele sub presiune.

4)

Presiunea de încercare minimă pentru agentul de dispersie trebuie să fie conformă instrucţiunii de ambalare P200, dar nu trebuie să fie mai mică de 20 bar.

Dispoziţie suplimentară:

Buteliile şi butoaiele sub presiune nu trebuie să fie prezentate la transport atunci când sunt legate la un echipament utilizat pentru aplicarea prin pulverizare, precum un furtun sau ansamblu mobil.

Dispoziţie specială de ambalare:

PP89 În ciuda secţiunii 4.1.6.9 b), buteliile nereîncărcabile utilizate pentru Nr. ONU 3501, 3502, 3503, 3504 şi 3505 pot avea o capacitate în apă, exprimată în litri, care nu depăşeşte 1000 împărţit la presiunea de încercare, exprimată în bari, cu condiţia ca restricţiile în materie de capacitate şi presiune ale standardului de construcţie să fie conforme cu cele ale standardului ISO 11118:1999, care limitează capacitatea maximă la 50 litri.

P207

INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE

P207

Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 1950.

Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3: a) Butoaie (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);

Ambalajele trebuie să fie conforme nivelului de încercare al grupei de ambalare II.

b) Ambalaje exterioare rigide cu o masă netă maximă, după cum urmează: Carton 55kg Din alt material decât cartonul 125 kg Ele nu trebuie să îndeplinească dispoziţiile de la 4.1.1.3. Ambalajele trebuie să fie concepute şi fabricate astfel încât să prevină orice mişcare a aerosolilor şi orice descărcare accidentală în condiţii normale de transport.

Dispoziţie specială de ambalare:

PP87 Pentru deşeurile de aerosoli (Nr. ONU 1950) transportate în conformitate cu dispoziţia specială 327, ambalajele trebuie să fie prevăzute cu mijloace de retenţie a oricărui lichid liber, susceptibil de a curge în timpul transportului, de exemplu: un material absorbant. Ele trebuie să fie aerate corespunzător pentru a preveni formarea unei atmosfere inflamabile şi creşterea presiunii.

Dispoziţie specială de ambalare specifică RID şi ADR:

RR6 Pentru Nr. ONU 1950, în caz de transport cu încărcătură completă, obiectele din metal pot, de asemenea, să fie ambalate, după cum urmează: Obiectele trebuie să fie grupate în unităţi pe platouri şi menţinute în aceeaşi poziţie cu ajutorul unei folii din plastic corespunzătoare; aceste unităţi trebuie să fie stivuite şi arimate adecvat pe palete.

Se renumerotează instrucţiunea de ambalare existentă P206 ca P208.
h)4.1.4.2
(1)IBC520 Pentru Nr. ONU 3119, sub rubrica "Peroxid de Di (trimetil-3,5,5 hexanoile), nu mai mult de 38 % în diluant de tip A", în coloana "Peroxid organic", se înlocuieşte "38%" cu "52%".
(2)Pentru Nr. ONU 3119, sub rubrica "Peroxineodecanoat de tetrametil-1,1,3,3 butil, nu mai mult de 52 % în dispersie stabilă în apă" se adaugă un rând nou, după cum urmează:

Tip de RMV

Cantitate maximă (litri)

Temp. de control

Temp. critică

31HA1

1 000

-5°C

+5°C

(3)Se introduc următoarele rubrici noi:

Nr. ONU

Peroxid organic

Tip de RMV

Cantitate maximă (litri)

Temp. de control

Temp. critică

3119

Peroxid de diisobutiril, nu mai mult de 28%, dispersie stabilă în apă

31HA1

31A

1 000

1 250

-20 °C

-20 °C

-10 °C

-10 °C

3119

Peroxid de diisobutiril, nu mai mult de 42%, dispersie stabilă în apă

31HA1

31A

1 000

1 250

-25 °C

-25 °C

-15 °C

-15 °C

i)4.1.4.3
LP902 Înainte de "Următoarele ambalaje mari sunt autorizate.", se introduce un titlu nou, după cum urmează: "Obiecte ambalate:" şi, înainte de "Obiectele pot fi transportate de asemenea." se lasă un spaţiu şi se introduce un titlu nou, după cum urmează: "Obiecte neambalate:"
j)4.1.5.17 Se înlocuieşte "1A2, 1B2" cu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2".
k)4.1.6.5 În prima frază, se introduce "şi, în cazul unui produs chimic sub presiune, agentul de dispersie, precum" după "că acesta poate conţine substanţa de transportat".
l)4.1.6.10 În prima frază, se înlocuieşte "sau P205" cu ", P205 sau P206".
m)Se adaugă o a doua frază nouă, după cum urmează: "Dispozitivele de decompresie pentru recipientele criogenice închise trebuie să se supună inspecţiilor şi încercărilor periodice în conformitate cu dispoziţiile de la 6.2.1.6.3 şi instrucţiunea de ambalare P203."
n)4.1.6.15 În prima linie referitoare la paragrafele aplicabile 4.1.6.8 b) şi c), se înlocuieşte "ISO 11117:1998" cu "ISO 11117:1998 sau ISO 11117:2008 + Cor 1:2009"
o)4.1.6.15 În tabel, se înlocuieşte "ISO 11621:2005" cu "ISO 11621:1997"
p)Sub titlul acestui standard, se introduce o NOTA, după cum urmează:
"NOTA: Versiunea EN a acestui standard ISO este în conformitate cu prescripţiile şi poate fi, de asemenea, utilizată."
r)În tabel, se înlocuieşte "Anexa A din EN ISO 10297:2006" cu: "Anexa A din ISO 10297:2006"
s)Sub titlul acestui standard, se introduce o NOTA, după cum urmează:
"NOTA: Versiunea EN a acestui standard ISO este în conformitate cu prescripţiile şi poate fi, de asemenea, utilizată."
ş)4.1.8.2 Se înlocuieşte "4.1.1.16" cu "4.1.1.17".
2.CAPITOLUL 4.2
(1)4.2.2. La sfârşitul titlului, se adaugă "şi produse chimice sub presiune"
(2)4.2.2.1. La sfârşit, se adaugă "şi produse chimice sub presiune"
(3)4.2.2.2. În a doua frază, se introduce "şi produse chimice sub presiune" după "Gaze lichefiate nerefrigerate"
(4)4.2.2.7.1. În prima frază, se introduce "sau agentului de dispersie al produsului chimic sub presiune" după "gazului lichefiat nerefrigerat" şi "sau produse chimice sub presiune" după "gaze lichefiate nerefrigerate". În a doua frază, se introduce "sau agentului de dispersie al produselor chimice sub presiune" după "a gazelor lichefiate nerefrigerate."
(5)4.2.5.2.6
a)T50 În al doilea rând din titlu, se modifică prima frază, după cum urmează:
"Prezenta instrucţiune se aplică transportului de gaze lichefiate nerefrigerate şi de produse chimice sub presiune (Nr. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 şi 3505)."
b)T50 În titlul ultimei coloane, se înlocuieşte "Densitatea de umplere maximă (kg/l)"cu "Raport de umplere maxim"
c)T50 Pentru Nr. ONU 3220, în ultima coloană (Raport de umplere maxim), se înlocuieşte "0,95" cu "0,87"
d)T50 Se adaugă următoarele rubrici noi:

Nr. ONU

Gaze lichefiate nerefrigerate

Presiune maximă de lucru autorizată (bar)

Orificii sub nivelul lichidului

Dispozitive de suprapresiune (a se vedea 6.7.3.7)

Raport de umplere maxim

3500

Produse chimice sub presiune, n.s.a.

A se vedea definiţia PLMA de la 6.7.3.1

Autorizate

A se vedea 6.7.3.7.3

TP4c

3501

Produse chimice sub presiune, inflamabile, n.s.a.

A se vedea definiţia PLMA de la 6.7.3.1

Autorizate

A se vedea 6.7.3.7.3

TP4c

3502

Produse chimice sub presiune, toxice, n.s.a.

A se vedea definiţia PLMA de la 6.7.3.1

Autorizate

A se vedea 6.7.3.7.3

TP4c

3503

Produse chimice sub presiune, corosiv, n.s.a.

A se vedea definiţia PLMA de la 6.7.3.1

Autorizate

A se vedea 6.7.3.7.3

TP4c

3504

Produse chimice sub presiune, inflamabile, toxice, n.s.a.

A se vedea definiţia PLMA de la 6.7.3.1

Autorizate

A se vedea 6.7.3.7.3

TP4c

3505

Produse chimice sub presiune, inflamabile, corosive, n.s.a.

A se vedea definiţia PLMA de la 6.7.3.1

Autorizate

A se vedea 6.7.3.7.3

TP4c

__
c Pentru Nr. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 şi 3505, gradul de umplere trebuie să fie luat în considerare în locul raportului de umplere maximă.
(6)4.2.5.3 Se introduc dispoziţiile speciale de transport în cisterne-mobile TP38, TP39 şi TP40, după cum urmează:
a)"TP38 Instrucţiunea de transport în cisterne-mobile T9 prevăzută în ADR aplicabilă până la 31 decembrie 2012, va putea fi aplicată în continuare până la 31 decembrie 2018."
b)"TP39 Instrucţiunea de transport în cisterne-mobile T4 prevăzută în ADR aplicabilă până la 31 decembrie 2012, va putea fi aplicată în continuare până la 31 decembrie 2018."
c)"TP40 Cisternele mobile nu trebuie să fie transportate atunci când au legate un echipament utilizat pentru aplicarea prin pulverizare."
3.CAPITOLUL 4.3
(1)4.3.2.2.1 a) şi b) Se înlocuieşte "dispozitive de aerisire" cu "dispozitive de respiraţie".
(2)4.3.2.3.3 Se modifică ultimele două fraze, după cum urmează: "După umplere, încărcătorul trebuie să se asigure că toate închizătoarele cisternelor, vehiculelor-baterie sau CGEM sunt în poziţie închisă şi că nu există scurgere. Această dispoziţie se aplică, de asemenea, pentru partea superioară a tubului plonjor."
(3)4.3.3.1.1 Se renumerotează NOTA 2 ca NOTA 3.
Se introduce o nouă notă NOTA 2, după cum urmează:
"NOTA 2: Dispoziţia specială TU40, indicată în coloana (13) a tabelului A din Capitolul 3.2 pentru anumite gaze, înseamnă că gazul nu trebuie să fie transportată decât într-un vehicul-baterie sau CGEM ale căror elemente sunt compuse din recipiente fără sudură."
(4)4.3.3.2.5 În tabel, se introduc următoarele linii noi:
 

Presiune minimă de încercare pentru cisterne

cu izolaţie termică

fără izolaţie termică

Masa maximă admisa a conţinutului per litru de capacitate

Nr.
ONU

Denumire

Cod de clasificare

MPa

bar

MPa

bar

kg

1075

Gaz petrolier lichefiat

2F

a se vedea 4.3.3.2.2 sau 4.3.3.2.3

1081

Tetrafluoroetilenă, stabilizată

2F

numai într-un vehicul-baterie şi CGEM compuse din recipiente fără sudură

(5)Se adaugă un paragraf 4.3.3.3.4, după cum urmează:
"4.3.3.3.4 Când suprapresiunea exterioară ar putea fi mai mare decât rezistenţa cisternei la presiunea exterioară (de exemplu: din cauza unei temperaturi ambiante scăzute), trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare în vederea protejării cisternelor care transportă gaze lichefiate la presiune scăzută împotriva riscurilor de deformare, de exemplu, umplându-le cu azot sau un alt gaz inert pentru a menţine o presiune suficientă în cisternă."
(6)4.3.4.1.1 În tabel, pentru "Partea 4":
Pentru "V =" şi "F =" Se înlocuieşte "dispozitiv de aerisire," cu "dispozitiv de respiraţie" şi se înlocuieşte "opturator de flacără" cu "dispozitiv de protecţie împotriva propagării flăcării"
Pentru "N =" Se înlocuieşte "sistem de aerisire" cu "dispozitiv de respiraţie".
(7)4.3.4.1.3 _
c)La sfârşit, se introduce "Nr. ONU 1402 carbură de calciu, grupa de ambalare I: cod S2.65AN;"
(8)4.3.5 În dispoziţia specială TU22, înainte de "la o temperatură medie", se introduce: "pentru lichide, "
(9)Se introduce următoarea dispoziţie specială nouă TU40, după cum urmează:
"TU40 Nu trebuie să fie transportat decât într-un vehicul-baterie sau CGEM ale căror elemente sunt compuse din recipiente fără sudură."
4.CAPITOLUL 4.5
(1)4.5.2.2 Se modifică, după cum urmează:
"4.5.2.2 Pentru transportul de lichide al căror punct de aprindere îndeplineşte criteriile clasei 3, cisternele pentru deşeuri care operează sub vid trebuie să fie umplute cu ajutorul dispozitivelor de umplere care descarcă în cisternă pe la nivelul inferior. Trebuie să fie luate măsuri pentru a reduce la minim vaporii."
V.PARTEA 5
1.CAPITOLUL 5.1
(1)5.1.2.1
a)Se modifică alineatul ii) şi paragraful care urmează acestui alineat, după cum urmează:
"ii) marcat cu Nr. ONU precedat de literele "UN", să fie etichetat, cum este prescris pentru colete în secţiunea 5.2.2 şi să fie marcat cu marcajul "substanţă periculoasă pentru mediu", dacă este prevăzut pentru colete în paragraful 5.2.1.8, pentru fiecare marfă periculoasă conţinută în supra-ambalaj;
cu excepţia cazului în care Nr. ONU, etichetele şi marcajul "substanţă periculoasă pentru mediu", reprezentative pentru toate mărfurile periculoase conţinute în supra-ambalaj nu sunt vizibile, cu excepţia prescripţiilor de la 5.2.2.1.11. Dacă acelaşi Nr. ONU, aceeaşi etichetă sau marcaj pentru "substanţă periculoasă pentru mediu" sunt prescrise pentru diferite colete, este suficient ca acestea să fie aplicate o singură dată."
2.CAPITOLUL 5.2
(1)5.2.1.1 Se introduce o a doua frază nouă, după cum urmează: "Nr. ONU şi literele "UN" trebuie să fie de cel puţin 12 mm în înălţime, cu excepţia coletelor cu o capacitate de cel mult 30 litri sau cu o masă netă de cel mult 30 kg şi cu excepţia buteliilor cu o capacitate în apă care nu depăşeşte 60 litri, atunci când ele trebuie să fie de cel puţin 60 mm în înălţime, precum şi a coletelor de cel mult 5 litri sau 5 kg, atunci când ele trebuie să fie de dimensiuni corespunzătoare."
(2)5.2.1.3 Se adaugă "şi recipientele sub presiune de siguranţă" după "ambalajele de siguranţă"
(3)5.2.1.8.3 Se introduce o nouă NOTA, la final:
"NOTA: Dispoziţiile de etichetare de la 5.2.2 se aplică în plus fată de orice prescripţie care prevede marcarea coletelor cu marcajul substanţă periculoasă pentru mediu."
(4)5.2.1.9.2 Se modifică, după cum urmează:
"5.2.1.9.2 Săgeţile de orientare nu sunt necesare pe:
a)Ambalajele exterioare care conţin recipiente sub presiune, cu excepţia recipientelor criogenice;
b)Ambalajele exterioare care conţin mărfuri periculoase în ambalaje interioare, fiecare conţinând cel mult 120 ml, cu material absorbant suficient între ambalajele interioare şi ambalajul exterior pentru a absorbi în întregime conţinutul lichid;
c)Ambalajele exterioare care conţin substanţe infecţioase din clasa 6.2 plasate în recipiente primare, fiecare recipient primar conţinând cel mult 50 ml;
d)Coletele de tip IP-2, de tip IP-3, de tip A, de tip B(U), de tip B(M) sau de tip C, care conţin material radioactiv din clasa 7;
e)Ambalajele exterioare care conţin obiecte, care sunt etanşe indiferent de orientarea lor (ex.: termometre care conţin alcool sau mercur, aerosoli etc.); sau
f)Ambalajele exterioare care conţin mărfuri periculoase plasate în ambalaje interioare închise ermetic, fiecare ambalaj interior conţinând cel mult 500 ml."
(5)5.2.2.2.1.2 În primul paragraf, se adaugă " şi marcajul "substanţă periculoasă pentru mediu", după caz" după "prescrise de această secţiune". În paragraful al doilea, se adaugă "şi marcajul "substanţă periculoasă pentru mediu" (a se vedea 5.2.1.8.3)" înainte de "pot fi acoperite în"
3.CAPITOLUL 5.3
(1)5.3.1.7.2 În descrierea de sub prezentarea etichetei conform cu modelul nr. 7D, se şterg "dacă este prescris" şi "(a se vedea 5.3.2.1.2)"
(2)5.3.1.7.3 Se adaugă la sfârşitul paragrafului fraza următoare: "Dacă aceste etichete nu sunt vizibile din exteriorul vehiculului purtător, plăcile-etichetă conforme dispoziţiilor de la 5.3.1.7.1 vor fi, de asemenea, aplicate pe cele două părţi laterale şi în spatele vehiculului."
(3)5.3.2.1.1 Se adaugă următorul paragraf nou la sfârşit:
"Dacă o remorcă conţinând mărfuri periculoase este detaşată de vehiculul tractor pe durata transportului de mărfuri periculoase, pe spatele acelei remorci trebuie să rămână fixată o placă portocalie."
(4)5.3.2.3.2 Se adaugă următoarele linii noi:
a)"28 gaz corosiv"
b)"238 gaz inflamabil şi corosiv"
4.CAPITOLUL 5.4
(1)5.4.1.1.5 Se modifică, după cum urmează:
"5.4.1.1.5 Dispoziţii speciale referitoare la ambalaje de siguranţă şi la recipiente sub presiune de siguranţă
Atunci când mărfurile periculoase sunt transportate într-un ambalaj de siguranţă sau într-un recipient sub presiune de siguranţă, cuvintele "AMBALAJ DE SIGURANŢA" sau "RECIPIENT SUB PRESIUNE DE SIGURANŢA" trebuie să fie adăugate după descrierea mărfurilor în documentul de transport."
(2)5.4.1.1.18
a)În primul paragraf, după "PERICULOS PENTRU MEDIU", se introduce: "sau "POLUANT MARIN/ PERICULOS PENTRU MEDIU"
b)În cel de al doilea paragraf, se şterge: "în loc de "PERICULOS PENTRU MEDIU"
(3)5.4.2 În nota de subsol 5:
a)În 5.4.2.3: Se înlocuieşte "documentaţia pentru mărfurile periculoase este prezentată" cu "certificatul de încărcare pentru container sau vehicul este prezentat".
b)În 5.4.2.4: Se înlocuieşte "un document de transport tipărit pentru mărfurile periculoase" cu "un certificat de încărcare pentru container sau vehicul".
5.CAPITOLUL 5.5
Se adaugă următoarea secţiune nouă:
"5.5.3.Dispoziţii speciale aplicabile coletelor şi vehiculelor şi containerelor care conţin substanţe care prezintă un risc de asfixiere, atunci când sunt utilizate în scopul refrigerării sau condiţionării (precum gheaţa carbonică (Nr. ONU 1845) sau azotul lichid refrigerat (Nr. ONU 1977) sau argonul lichid refrigerat (Nr. ONU 1951))
5.5.3.1.Domeniu de aplicare
5.5.3.1.1. Această secţiune nu se aplică substanţelor care pot fi utilizate pentru refrigerare sau condiţionare, atunci când sunt transportate ca expediţie de mărfuri periculoase. Atunci când aceste substanţe sunt transportate ca expediţie, trebuie să fie transportate sub rubrica corespunzătoare din tabelul A al Capitolul 3.2 în conformitate cu condiţiile de transport aferente.
5.5.3.1.2. Această secţiune nu se aplică gazelor din circuitele de refrigerare.
5.5.3.1.3. Această secţiune nu se aplică mărfurilor periculoase utilizate în scopul refrigerării sau condiţionării cisternelor sau CGEM-urilor în timpul transportului.
5.5.3.2.Generalităţi
5.5.3.2.1. Vehiculele şi containerele care conţin substanţe utilizate pentru refrigerare sau condiţionare (altele decât fumigaţia) în timpul transportului nu fac obiectul altor dispoziţii ale ADR, în afara celor care fac parte din această secţiune.
5.5.3.2.2. Atunci când sunt încărcate mărfuri periculoase în vehicule şi containere refrigerate sau condiţionate, orice alte dispoziţii ale ADR referitoare la aceste mărfuri periculoase se aplică în plus faţă de cele care fac parte din această secţiune.
5.5.3.2.3. (Rezervat)
5.5.3.2.4. Persoanele care se ocupă cu manipularea sau cu transportul vehiculelor şi containerelor refrigerate sau condiţionate trebuie să fie instruite în funcţie de responsabilităţile lor.
5.5.3.3.Colete care conţin un agent de refrigerare sau condiţionare
5.5.3.3.1. Mărfurile periculoase ambalate care necesită a fi refrigerate sau condiţionate, cărora le sunt alocate instrucţiunilor de ambalare P203, P620, P650, P800, P901 sau P904 de la 4.1.4.1 trebuie să respecte prescripţiile corespunzătoare ale acestor instrucţiuni.
5.5.3.3.2. Pentru mărfurile periculoase ambalate, care necesită a fi refrigerate sau condiţionate, cărora le sunt alocate alte instrucţiuni de ambalare, coletele trebuie să poată rezista la temperaturi foarte scăzute şi nu trebuie să fie nici alterate şi nici să nu le fie afectată rezistenţa în mod semnificativ de către agentul de refrigerare sau condiţionare. Coletele trebuie să fie concepute şi fabricate pentru a permite eliberarea gazului în scopul preîntâmpinării creşterii presiunii care ar putea rupe ambalajului. Mărfurile periculoase trebuie să fie ambalate în aşa fel încât să împiedice orice deplasare după răspândirea agentului de refrigerare sau de condiţionare.
5.5.3.3.3. Coletele care conţin un agent de refrigerare sau condiţionare trebuie să fie transportate în vehicule şi containere bine ventilate.
5.5.3.4.Marcarea coletelor care conţin un agent de refrigerare sau condiţionare
5.5.3.4.1. Coletele care conţin mărfuri periculoase utilizate pentru refrigerare sau condiţionare trebuie să fie marcate cu denumirea indicată în coloana (2) a Tabelului A al Capitolului 3.2, urmată de menţiunea "AGENT DE REFRIGERARE" sau "AGENT DE CONDIŢIONARE", după caz, într-una din limbile oficiale ale ţării de origine şi, de asemenea, dacă această limbă nu este engleza, franceza sau germana, în engleză, franceză sau germană, cu excepţia cazurilor în care este prevăzut altfel în acorduri, dacă este cazul, încheiate între ţările implicate în operaţiunea de transport.
5.5.3.4.2. Marcajele trebuie să fie durabile, lizibile şi plasate într-un aşa loc şi să aibă o aşa mărime în raport cu coletul, încât să fie uşor vizibile.
5.5.3.5.Vehicule şi containere care conţin gheaţă carbonică neambalată
5.5.3.5.1. Dacă este utilizată gheaţa carbonică neambalată, aceasta nu trebuie să intre în contact direct cu structura metalică a vehiculului sau a containerului pentru a evita fragilizarea metalului. Trebuie să fie luate măsuri pentru a asigura o izolaţie bună între gheaţa carbonică şi vehicul sau container prin menţinerea unei separări de cel puţin 30 mm (de ex.: prin utilizarea de materiale puţin conductoare de căldură, precum panouri din lemn, palete etc.).
5.5.3.5.2. Atunci când gheaţa carbonică este plasată în jurul coletelor, trebuie să fie luate măsuri pentru ca acele colete să-şi păstreze poziţia iniţială în timpul transportului, de îndată ce gheaţa carbonică a fost răspândită.
5.5.3.6.Marcarea vehiculelor şi containerelor
5.5.3.6.1. Vehiculele şi containerele care conţin mărfuri periculoase utilizate pentru refrigerare sau condiţionare trebuie să fie marcate cu un marcaj de avertizare în conformitate cu 5.5.3.6.2, plasat la fiecare punct de acces al vehiculului sau containerului, într-un loc uşor vizibil de către persoanele care îl deschid sau intră în el. Marcajul trebuie să rămână aplicat pe vehicul sau container până când sunt îndeplinite dispoziţiile următoare:
a)Vehiculul sau containerul a fost ventilat pentru a elimina concentraţiile nocive de agent de refrigerare sau de condiţionare; şi
b)Mărfurile refrigerate sau condiţionate au fost descărcate.
5.5.3.6.2. Marcajul de avertizare trebuie să fie de formă rectangulară şi să nu fie mai mic de 150 mm în lăţime şi 250 mm în înălţime. El trebuie să conţină indicaţiile următoare:
a)Cuvântul "ATENŢIE" scris cu roşu sau cu alb cu literele de cel puţin 25 mm în înălţime într-una din limbile oficiale ale ţării de origine şi, de asemenea, dacă aceasta nu este engleza, franceza sau germana, în engleză, franceză sau germană, cu excepţia cazurilor în care este prevăzut altfel în acorduri, dacă este cazul, încheiate între ţările implicate în operaţiunea de transport; şi
b)Denumirea indicată în coloana (2) a Tabelului A din Capitolul 3.2, urmată de menţiunea "AGENT DE REFRIGERARE" sau "AGENT DE CONDIŢIONARE", după caz, scrisă deasupra simbolului, cu litere negre pe fond alb de cel puţin 25 mm în înălţime într-una din limbile oficiale ale ţării de origine şi, de asemenea, dacă aceasta nu este engleza, franceza sau germană, în engleză, franceză sau germană, cu excepţia cazurilor în care este prevăzut altfel în acorduri, dacă este cazul, încheiate între ţările implicate în operaţiunea de transport.
Spre exemplu: DIOXID DE CARBON SOLID, AGENT DE REFRIGERARE.
Acest marcaj este ilustrat mai jos.
__
* Se introduce denumirea indicată în coloana (2) a tabelului A al Capitolului 3.2, urmată de menţiunea "AGENT DE REFRIGERARE" sau "AGENT DE CONDIŢIONARE", după caz.
5.5.3.7.Documentaţie
5.5.3.7.1. Documentele (precum conosamentul, scrisoarea de transport aerian sau scrisoarea de trăsură CMR/CIM), care însoţesc transportul de vehicule sau containere, care au fost refrigerate sau condiţionate şi care nu au fost complet ventilate, trebuie să conţină următoarele indicaţii:
a)Nr. ONU precedat de literele "UN"; şi
b)Denumirea indicată în coloana (2) a Tabelului A din Capitolul 3.2, urmată de cuvintele "AGENT DE REFRIGERARE" sau "AGENT DE CONDIŢIONARE", după caz, într-una din limbile oficiale ale ţării de origine şi, de asemenea, dacă această limbă nu este engleza, franceza sau germana, în engleză, franceză sau germană, cu excepţia cazurilor în care este prevăzut altfel în acorduri, dacă este cazul, încheiate între ţările implicate în operaţiunea de transport.
De exemplu: UN 1845 DIOXID DE CARBON, SOLID, AGENT DE REFRIGERARE.
5.5.3.7.2. Documentul de transport poate avea orice formă, cu condiţia să conţină toate informaţiile cerute în 5.5.3.7. Aceste informaţii trebuie să fie uşor de identificat, lizibile şi durabile."
VI.PARTEA 6
1.CAPITOLUL 6.1
(1)6.1.2.7 În tabel, sub "4. Cutii", după rubricile pentru "H. Material plastic", se introduce următorul rând:

N. Metal, altul decât oţelul sau aluminium

4N

6.1.4.14

(2)6.1.3.1
a)_
i)După "6.7" se introduce o referinţă la nota de subsol 2. Textul notei de subsol se modifică, după cum urmează:
"2Acest simbol este, de asemenea, utilizat pentru a certifica faptul că aceste containere pentru vrac flexibile, autorizate pentru alte moduri de transport, îndeplinesc prescripţiile Capitolului 6.8 al Regulamentului tip al ONU."
În consecinţă, notele de subsol 2 şi 3 ale Capitolului 6.1 se renumerotează ca notele de subsol 3 şi 4.
(3)6.1.4.14 Se modifică, după cum urmează:
"6.1.4.14 Cutii (lăzi) din oţel, aluminiu sau din alt metal
4A cutii (lăzi) din oţel
4B cutii (lăzi) din aluminiu
4N cutii (lăzi) din alt metal decât oţelul sau aluminiul"
(4)6.1.5.2.6 În primul paragraf, se înlocuieşte "4.1.1.19" cu "4.1.1.21"
(5)6.1.5.2.7 În prima frază, se înlocuieşte "4.1.1.19" cu "4.1.1.21". În ultima frază, se înlocuieşte "4.1.1.19.2" cu "4.1.1.21.2"
2.CAPITOLUL 6.2
(1)6.2.1.1.5 Se modifică prima frază, după cum urmează: "Presiunea de încercare a buteliilor, tuburilor, butoaielor sub presiune şi a cadrelor de butelii trebuie să fie în conformitate cu instrucţiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1 sau, pentru produsele chimice sub presiune, cu instrucţiunea de ambalare P206 de la 4.1.4.1."
(2)6.2.1.6.1 La sfârşit, se modifică NOTA 4, după cum urmează:
"NOTA 4: Pentru frecvenţa inspecţiilor şi încercărilor periodice, a se vedea instrucţiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1 sau, pentru produsele chimice sub presiune, instrucţiunea de ambalare P206 de la 4.1.4.1."
(3)Se adaugă un paragraf nou 6.2.1.6.3, după cum urmează:
"6.2.1.6.3 Dispozitivele de suprapresiune ale recipientelor criogenice închise trebuie să fie supuse inspecţiilor şi încercărilor periodice."
(4)6.2.2.3 În primul tabel, se modifică rândul pentru standardul ISO 11117:1998, după cum urmează:

ISO 11117:2008 + Cor 1:2009

Butelii pentru gaz - Capace de protecţie a robinetelor închise şi deschise - Concepţie, construcţie şi încercări

NOTA: Construcţia în confromitate cu standardul ISO 11117:1998poate continua până la 31 decembrie 2014.

La sfârşitul primului tabel, se adaugă un rând nou, după cum urmează:

ISO 13340:2001

Butelii transportabile pentru gaz - Robinete pentru butelii nereîncărcabile - Specificaţii şi încercări de prototip

(5)6.2.2.4 Se introduce următorul rând nou în tabel:

ISO 10460:2005

Butelii pentru gaz - Butelii pentru gaz din oţel carbon sudat - Inspecţii şi încercări periodice

NOTA: Repararea sudurilor descrise în clauza 12.1 a prezentului standard nu este autorizată. Repararea prevăzută în clauza 12.1 necesită aprobarea autorităţii competente, care a agreat organismul de control şi încercările periodice în conformitate cu 6.2.2.6.

(6)6.2.2.7.2 a) şi 6.2.2.9.2 a) După "6.7", se va introduce o Notă de subsol 2. Textul notei de subsol este următorul:
"2 Acest simbol este, de asemenea, utilizat pentru a certifica că aceste containere pentru vrac flexibile, autorizate pentru alte moduri de transport, îndeplinesc prescripţiile Capitolului 6.8 al Regulamentului tip al ONU."
În consecinţă, notele de subsol de la 2 la 4 ale Capitolului 6.2 se vor renumerota ca notele de subsol de la 3 la 5.
(7)6.2.2.7.7
a)Se modifică prima frază, după cum urmează: După "încercarea periodice" se introduce "în conformitate cu semnul distinctiv pentru autovehicule în circulaţie internaţională3.
__
3 Semnul distinctiv pentru autovehicule în circulaţie internaţională prevăzut de Convenţia de la Viena asupra circulaţiei rutiere (1968)."
(8)6.2.3.4.1 Se şterge tot textul după "prescripţiilor de la 6.2.1.5"
(9)6.2.3.6.1 În primul paragraf, după tabel, la început, se înlocuieşte "Evaluarea conformităţii robinetelor şi a altor accesorii" cu "Pentru recipientele sub presiune reîncărcabile, evaluarea conformităţii robinetelor şi a altor accesorii demontabile"
(10)6.2.3.9 Se adaugă un paragraf nou 6.2.3.9.7, după cum urmează:
"6.2.3.9.7 Marcarea cadrelor de butelii
6.2.3.9.7.1 Buteliile individuale dintr-un cadru de butelii trebuie să fie marcate în conformitate cu 6.2.3.9.
6.2.3.9.7.2 O placă fixată permanent pe structura cadrului de butelii trebuie să poarte mărcile următoare:
a)Mărcile de certificare prevăzute la 6.2.2.7.2 b), c), d) şi e);
b)Mărcile operaţionale prevăzute la 6.2.2.7.3 f), i), j) şi masa brută, inclusiv masa structurii cadrului şi a tuturor părţilor nedemontabile (butelii, conducte colectoare, echipamente şi robinete). Cadrele destinate transportului Nr. ONU 1001 acetilenă dizolvată şi a Nr. ONU 3374 acetilenă fără solvent trebuie să poarte indice tara, aşa cum este prevăzut la paragraful a) 6) al clauzei 5.4 a standardului EN 12755:2000; şi
c)Mărcile de fabricare prevăzute la 6.2.2.7.4 n), o) şi, dacă este cazul, p).
6.2.3.9.7.3 Mărcile pe placă trebuie să fie repartizate în trei grupe:
a)Mărcile de fabricare trebuie să apară în grupa superioară şi să fie plasate consecutiv, potrivit ordinii indicate la 6.2.3.9.7.2 c);
b)Mărcile operaţionale de la 6.2.3.9.7.2 b) trebuie să apară în grupa intermediară şi marca operaţională prevăzută la 6.2.2.7.3.f) trebuie să fie precedată imediat de marca operaţională prevăzută la 6.2.2.7.3 i), atunci când aceasta din urmă este cerută;
c)Mărcile de certificare trebuie să apară în grupa inferioară în ordinea indicată la 6.2.3.9.7.2 a)."
(11)Se adaugă un nou 6.2.3.11, după cum urmează:
"6.2.3.11 Recipiente sub presiune de siguranţă
6.2.3.11.1 Pentru a permite manipularea şi scoaterea din uz în siguranţă a recipientelor sub presiune transportate în interiorul recipientelor sub presiune de siguranţă, concepţia acestora din urmă poate include echipamente neutilizate la buteliile sau la butoaiele sub presiune, capete plate (funduri plate), dispozitive de deschidere rapidă şi orificii în partea cilindrică.
6.2.3.11.2 Instrucţiunile referitoare la siguranţa în timpul manipulării şi utilizării recipientelor sub presiune de siguranţă trebuie să fie în mod clar indicate în documentele care însoţesc solicitarea adresată autorităţii competente a ţării de agreare şi trebuie să facă parte din certificatul de agreare. În certificatul de omologare, trebuie să fie indicate recipientele sub presiune al căror transport într-un recipient sub presiune de siguranţă este autorizat. O listă a materialelor de construcţie a părţilor susceptibile de a fi în contact cu mărfurile periculoase trebuie, de asemenea, să fie furnizată.
6.2.3.11.3 Un exemplar al certificatului de agreare trebuie să fie remis de către producător proprietarului recipientului sub presiune de siguranţă.
6.2.3.11.4 Marcarea recipientelor sub presiune de siguranţă, conform cu 6.2.3, trebuie să fie stabilită de către autoritatea competentă a ţării de agreare, ţinând cont de dispoziţiile corespunzătoare de la 6.2.3.9 referitoare la marcare, după caz. Marcarea trebuie să includă capacitatea în apă şi presiunea de încercare a recipientului sub presiune de siguranţă."
(12)6.2.4.1 În tabel, sub "Pentru concepţie şi fabricare ", se fac următoarele modificări:
a)Pentru standardul "EN 1964-1:1999", în coloana (4), se înlocuieşte "Până la o notificare ulterioară" cu "Până la 31 decembrie 2014"
b)Pentru standardul "EN 1975:1999 + A1:2003", în coloana (4), se înlocuieşte "Până la o notificare ulterioară" cu "Înainte de 1 ianuarie 2015"
c)Pentru standardul "EN 1964-2:2001", în coloana (4), se înlocuieşte "Până la o notificare ulterioară" cu "Până la 31 decembrie 2014"
d)După standardul "EN 1964-2:2001", se introduc următoarele standarde noi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN ISO 98091:2010

Butelii de gaz - Butelii de gaz reîncărcabile nesudate din oţel. Concepţie, construcţie şi încercare - Partea 1: Butelii din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă la tracţiune mai mică de 1100 MPa (ISO 9809-1:2008)

6.2.3.1 şi

6.2.3.4

Până la o notificare ulterioară

 

EN ISO 98092:2010

Butelii de gaz - Butelii de gaz reîncărcabile nesudate din oţel. Concepţie, construcţie şi încercare - Partea 2: Butelii din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă la tracţiune mai mare sau egală cu 1100 MPa (ISO 9809-2:2008)

6.2.3.1 şi

6.2.3.4

Până la o notificare ulterioară

 

EN ISO 9809-3:2010

Butelii de gaz - Butelii de gaz reîncărcabile nesudate din oţel. Concepţie, construcţie şi încercare - Partea 3: Butelii din oţel normalizat (ISO 9809-3:2008)

6.2.3.1 şi 6.2.3.4

Până la o notificare ulterioară

 
e)Pentru standardul "EN 12245:2002" se modifică textul din coloana (4), după cum urmează: "Înainte de 1 ianuarie 2015"
f)După rândul pentru standardul "EN 12245:2002", se adaugă un rând nou, după cum urmează:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 12245:2009 +A1:2011

Butelii de gaz transportabile - Butelii înfăşurate complet în material compozit

6.2.3.1 şi 6.2.3.4

Până la o notificare ulterioară

 
g)Pentru standardul "EN 13769:2003+A1:2005", se modifică textul din coloana (4), după cum urmează: "Înainte de 1 ianuarie 2015"
h)După rândul pentru standardul "EN 13769:2003+A1:2005", se adaugă un rând nou, după cum urmează:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN ISO 10961:2012

Butelii pentru gaz - Cadre pentru butelii - Concepţie, fabricare, încercări şi inspecţie

6.2.3.1 şi 6.2.3.4

Până la o notificare ulterioară

 
i)La sfârşit, se introduc următoarele standarde noi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN ISO 7866:2011

Butelii pentru gaz - Butelii pentru gaz nesudate din aliaj de aluminiu reîncărcabile - Concepţie, construcţie şi încercări (ISO/FDIS 7866:2011)

6.2.3.1 şi 6.2.3.4

Până la o notificare ulterioară

 

EN 146383:2010

Butelii de gaz transportabile - Recipiente sudate reîncărcabile de capacitate mai mică sau egală de 150 l - Partea 3: Butelii sudate din oţel carbon concepute prin metode experimentale

6.2.3.1 şi 6.2.3.4

Până la o notificare ulterioară

 
(13)6.2.4.1 În tabel, sub,Pentru închizătoare ", se fac următoarele modificări:
a)Se modifică textul din coloana (3) pentru cele 7 rânduri existente, după cum urmează: "6.2.3.1 şi 6.2.3.3".
b)Pentru referinţa la "EN 849:1996 (cu excepţia anexei A)", se introduce "31 decembrie 2014" în coloana (5).
c)Pentru referinţa la "EN 849:1996 + A2:2001", se introduce "31 decembrie 2016" în coloana (5).
d)Înaintea standardului "EN 13152:2001", se introduce standardul următor:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN ISO 14245:2010

Butelii pentru gaze - Specificaţii şi încercări pentru robinetele de butelii de GPL - Închizătoare automată (ISO 14245:2006)

6.2.3.1 şi 6.2.3.3

Până la o notificare ulterioară

 
e)Pentru standardul "EN 13152:2001 + A1:2003", în coloana (4), se înlocuieşte "Până la o notificare ulterioară" cu "Între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2014"
f)Înainte de standardul "EN 13153:2001", se introduce standardul următor:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN ISO 15995:2010

Butelii pentru gaz -
Specificaţii şi încercări pentru robinetele de butelii de GPL - Închizătoare manu