ORDIN nr. 222 din 18 martie 2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor
În temeiul prevederilor art. 2 pct. 52, ale art. 4 alin. (1) pct. 73 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi postate pe site-ul Ministerului Transporturilor la rubrica "Interes public", secţiunea "Achiziţii publice", subsecţiunea "Anunţuri". Perioada de transparenţă este de 14 zile de la data publicării.
Art. 2
Pentru documentaţiile de atribuire prevăzute la art. 1, la expirarea perioadei de transparenţă va fi postat pe site-ul, Ministerului Transporturilor un comunicat de presă în care vor fi anunţate data şi locul desfăşurării şedinţei de dezbatere publică. După finalizarea şedinţei de dezbatere va fi postat pe site-ul Ministerului Transporturilor un comunicat de presă în care vor fi prezentate rezultatele dezbaterii.
Art. 3
După preluarea rezultatelor dezbaterii va fi organizată o a doua şedinţă de dezbatere publică în care vor fi prezentate versiunile revizuite ale documentaţiei respective, dacă este cazul, conform rezultatelor obţinute în cadrul primei şedinţe de dezbatere.
Art. 4
La dezbaterile publice organizate vor participa: un reprezentant al Direcţiei generale managementul şi implementarea proiectelor, experţi tehnici din cadrul Ministerului Transporturilor sau cooptaţi în funcţie de specificul fiecărei proceduri în parte, precum şi reprezentanţi ai operatorilor economici interesaţi.
Art. 5
Structurile responsabile din cadrul Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor, proceduri ce sunt premergătoare celor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 210 din data de 25 martie 2014