HOTĂRÂRE nr. 247 din 6 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr 246/2001, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit datelor prezentate în anexa nr. 1.
Art. II
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a unui imobil şi a trecerii unui teren în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Negreşti-Oaş nr. 70/2014.
Art. III
(1)Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia.
(2)Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură administrarea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, până la finalizarea casării acestuia.
Art. IV
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. V
- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a cărui valoare de inventar se modifică

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz. societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Dalele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar - lei -

Situaţia juridică

Situaţia Juridica actuala

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţile (după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/închiriat/ Dat cu titlu gratuit

35517

8.19.01

Reţele telefonice de transport şi distribuţie

Cabluri de cupru şi fibră optică în canalizaţie

 

Ţara: România

1998

57.556.628

Hotărârea Guvernului nr. 808/1997

P.V. nr. 35.873 din 31.12 2008

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

P.V. nr. 35.272 din 31.12.2009

Hotărârea Guvernului nr. 887/2010

P. V. nr. S/40.257 din 10,03.2011

Hotărârea Guvernului nr. 666/2011

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 136/2013

Hotărârea Guvernului nr. 316/2014

Hotărârea Guvernului nr. 960/2014

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capitel majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar - lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnica (pe scurt)

Vecinătăţile (după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit

 

8.19.01

Teren 41

  

Ţara: România, judeţul Satu Mare. oraşul Negreşti-Oaş

2015

53

H.C.L. nr. 70/2014 Proces-verbal de predare-primire nr. C-775.338/29.12.2014

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 56

  

Ţara: România, judeţul Sibiu; municipiu Sibiu

2015

166.300

Proces-verbal de inventariere nr. 660.971/31.12.2015

În administrare

 

Imobil

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se trec în patrimoniul privat al statului în vederea declasării şi casării

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar - lei-

Situaţia juridici

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnica (pe scurt)

Vecinătăţile (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit

154566

8.19.01

Imobil 42

  

Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul Slatina

2008

57.214

Hotărârea Guvernului nr, 439/2009, P.V. nr. 580.403/2008; Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 287 din data de 15 aprilie 2016