Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părţi,
au convenit următoarele:
Art. 1
(1)Articolul 11 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Cooperarea şi colaborarea dintre Arhivele Naţionale din România şi Arhivele de Stat ale Republicii Turcia se vor desfăşura pe baza Protocolului de cooperare dintre Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Direcţia Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul Primului-Ministru al Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2006."
(2)La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(1) În cazul schimbului de vizite pe termen scurt, realizate în baza prezentului program, părţile vor asigura asistenţă medicală conform prevederilor Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999."
(3)La articolul 35 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"c) asistenţă medicală gratuită pentru boli cu potenţial endemoepidemic şi urgenţe medico-chirurgicale în caz de boală sau accident, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare."
(4)La articolul 35 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"b) asistenţă medicală gratuită pentru boli cu potenţial endemoepidemic şi urgenţe medico-chirurgicale în caz de boală sau accident, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;"
Art. 2
Prezentul protocol adiţional face parte integrantă din program şi va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, făcute pe cale diplomatică, prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor pentru intrarea în vigoare a acestui protocol.
Prezentul protocol rămâne în vigoare atât timp cât programul de cooperare este în vigoare.
-****-
Semnat la Ankara la data de 14 martie 2013, în două exemplare originale în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Guvernul României,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Ahmet Davutoglu,

ministrul afacerilor externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 266 din data de 13 mai 2013