ORDIN nr. 1102 din 8 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române – AFER
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 178/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 16 martie 2015, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2015

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

60.535,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

55.865,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

55.865,00

30.00

  

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

25,00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

25,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

25,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

55.840,00

33.10

  

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

55.840,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

55.225,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie

-

 

20

 

Venituri din cercetare

345,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

270,00

35.10

  

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

-

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

-

39.10

  

II. VENITURI DIN CAPITAL

135,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

135,00

40.10

  

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

4.535,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

4.535,00

   

CHELTUIELI - TOTAL

60.535,00

   

CHELTUIELI CURENTE

55.050,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

34.482,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

26.778,00

  

01

Salarii de bază

24.886,00

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

534,00

  

06

Alte sporuri

-

  

07

Ore suplimentare

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

400,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

380,00

  

30

Alte drepturi salariale în bani

578,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

969,00

  

01

Tichete de masă

969,00

 

10.03

 

Contribuţii

6.735,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

4.566,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

194,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.630,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

67,00

  

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

278,00

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

19.168,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

5.338,00

  

01

Furnituri de birou

50,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

20,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

1.000,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

130,00

  

06

Carburanţi şi lubrifianţi

410,00

  

06

Piese de schimb

48,00

  

07

Transport

185,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

515,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

1.080,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1.900,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

600,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

  

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110,00

  

01

Uniforme şi echipament

30,00

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

  

30

Alte obiecte de inventar

80,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

2.970,00

  

01

Deplasări interne

1.985,00

  

02

Deplasări în străinătate

985,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaşi şi materiale documentare

45,00

 

20.12

 

Consultantă şi expertiză

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

490,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

175,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

9.430,00

  

01

Reclamă şi publicitate

-

  

02

Protocol şi reprezentare

65,00

  

04

Chirii

777,00

  

07

Fondul conducătorului instituţiei publice

10,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

8.578,00

55

  

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

50,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

50,00

  

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

50,00

57

  

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALĂ

1.350,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.350,00

  

01

Ajutoare sociale în numerar

1.350,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.485,00

71

  

Titlul XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.485,00

 

71.01

 

Active fixe

5.485,00

  

01

Construcţii

100,00

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

4.485,00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

  

30

Alte active fixe

900,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:
1) Număr mediu de personal: 499 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 4.220 lei/salariat;
3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 420 mii lei);
4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 400 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 380 mii lei);
5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 578 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 771 din data de 15 octombrie 2015