ORDIN nr. 173 din 27 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) candidaţi - persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;"
2.La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) candidatul îşi are domiciliul sau reşedinţa în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; ori
b) se află adresa unde locuieşte candidatul, în cazul persoanelor aflate la studii în România."
3.La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care solicită obţinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum şi candidaţii cu dizabilităţi fizice pot fi examinaţi de serviciul public comunitar pe raza căruia se află şcoala de conducători auto autorizată unde aceştia au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică."
4.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:
a) locuieşte în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; sau
b) revine periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau
c) locuieşte în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată; sau
d) se află la studii în România de cel puţin 6 luni, precizând instituţia/instituţiile de învăţământ şi adresa unde locuieşte, în cazul candidaţilor aflaţi la studii în România."
5.La articolul 3 alineatul (21), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(21) Dovada domiciliului sau a reşedinţei în România în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face cu documente aflate în termen de valabilitate, care atestă că adresa curentă a candidatului se află pe raza de competenţă a serviciului public comunitar, după cum urmează:"
6.La articolul 3, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:
"(23) În situaţia în care nu se poate face dovada domiciliului sau a reşedinţei cu documentele prevăzute la alin. (21), candidatul face dovada domiciliului sau a reşedinţei cu alte documente care să justifice în raport cu o adresă anumite elemente de fapt cum ar fi, fără a se limita la acestea, prezenţa sa fizică, precum şi a membrilor de familie ai acestuia, existenţa unei locuinţe la dispoziţia sa, locul de exercitare a activităţilor profesionale, locul de şcolarizare efectivă a copiilor, locul de situare a intereselor sale patrimoniale, a celui al legăturilor administrative cu autorităţile şi instituţiile publice."
7.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)

Instituţia Prefectului Judeţului ..........................

Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Nr. ....... din .............

(Se completează de reprezentanţii instituţiei prefectului numai în situaţiile prevăzute la art. 116 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.)

Nr. crt.

Data programării la examen

Gradul profesional, numele şi prenumele lucrătorului care a primit şi verificat dosarul

Rezultatul examenului

Categoria obţinută

Data obţinerii categoriei

Semnătura examinatorului

Proba teoretică

Semnătura lucrătorului

Proba practică

Poligon

Traseu

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         
Domnule şef de serviciu,
Subsemnatul/Subsemnata, ...................., cu domiciliul/reşedinţa/adresa în localitatea .........., judeţul ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ......, eliberat de .............. la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| (anul-luna-ziua), valabil până la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| (anul-luna-ziua), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
solicit prezentarea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria .......... .
Menţionez că pregătirea necesară susţinerii acestui examen am efectuat-o în cadrul Şcolii de conducători auto ................ cu instructorul auto ................... .
Anexez dosarul de examinare.
- |_| Solicit/|_| Nu solicit editarea permisului de conducere.
- Solicit examinarea teoretică în limba engleză |_| franceză |_| germană |_| (în cazul străinilor, al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European ori al cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene).
- Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară |_| germană |_|.
|_| Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că:
|_| locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la adresa sau adresele sus-menţionată/menţionate din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa respectivă/adresele respective, dacă nu am legături profesionale; sau
|_| revin periodic la adresa sus-menţionată din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile mele profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau
|_| locuiesc în mod obişnuit la adresa sus-menţionată din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată; sau
|_| mă aflu la studii în România de cel puţin 6 luni şi locuiesc la adresa sus-menţionată. Instituţia/Instituţiile de învăţământ la care mă aflu la studii este/sunt ............... .
Semnătura ...............
NOTA DE INFORMARE
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului ..............., înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. ........, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate în scopul obţinerii şi eliberării permisului de conducere.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, parchet, instanţe, şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea ţară, în condiţiile legii.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului ............... . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 879 din data de 3 decembrie 2014