LEGE nr. 97 din 4 iulie 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri"
2.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată."
3.La articolul 2, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, întreprinzătorul debutant în afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu;"
4.La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
5.La articolul 4, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă;
b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi/sau b) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;"
6.La articolul 5, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;
.....................................................
e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social."
7.La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) În situaţia cesionării părţilor sociale de către întreprinzătorul debutant în afaceri, acordarea facilităţilor continuă dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi depune declaraţia pe propria răspundere la O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează conform procedurilor stabilite.
(2) În situaţia în care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităţilor continuă în aceleaşi condiţii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi persoana juridică rezultată îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3, iar declaraţiile necesare se depun la O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerţului a noii persoane juridice. în caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează."
8.La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an, la dispoziţia Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, fondurile pentru alocaţia financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 lit. a)."
9.La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social are obligaţia de a monitoriza şi a controla aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi de a transmite către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism un raport anual cu privire la desfăşurarea şi efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie."
10.La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism are obligaţia de a prezenta Guvernului un raport anual centralizat cu privire la desfăşurarea şi efectele programului implementat de către toate oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, până cel mai târziu la data de 31 martie."
Art. II
Obligaţia instituită de art. 4 lit. b) privind angajarea cu normă întreagă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se aplică numai întreprinderilor nou-înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. III
În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
a)"Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" se înlocuieşte cu "Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism";
b)"întreprinzător tânăr/întreprinzători tineri" se înlocuieşte cu "întreprinzător debutant în afaceri/întreprinzători debutanţi în afaceri";
c)"Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.)" se înlocuieşte cu "oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social".
Art. IV
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 8 iulie 2014