ORDIN nr. 3699 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
Având în vedere dispoziţiile art. 303 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 93 alin. (3), art. 169, art. 342 alin. (1) şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a)Notificare privind prelungirea termenului de soluţionare a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 2;
b)Notificare, prevăzută în anexa nr. 3;
c)Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 4;
d)Înştiinţare, prevăzută în anexa nr. 5;
e)Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, prevăzută în anexa nr. 6;
f)Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, prevăzută în anexa nr. 7;
g)Decizie privind încheierea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal, prevăzută în anexa nr. 8.
Art. 3
- Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
În sensul prezentului ordin, prin persoană impozabilă se înţelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin decont de TVA se înţelege decontul de taxă astfel cum este acesta definit la art. 266 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1)Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu deconturile de TVA depuse după data de 1 ianuarie 2016.
(2)Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare la data aplicării prezentului ordin se soluţionează potrivit procedurii în vigoare la data depunerii lor.
Art. 7
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2: NOTIFICARE privind prelungirea termenului de soluţionare a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Sigla D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală regională a finanţelor publice ................/

Unitatea fiscală ...................

Nr. ....../.................

Adresa: ............

Tel: ..................

Fax: .................

E-mail: ............

Către
Persoană impozabilă (denumirea/numele prenumele) .......................
Cod de identificare fiscală ..................
Adresa: Localitatea ..............., str. ........... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul ................
Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferent lunii/trim. ....... anul ........ aţi solicitat rambursarea sumei de ............. lei.
Ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare, decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare a fost încadrat la risc fiscal mare, iar soluţionarea solicitării dumneavoastră de rambursare necesită efectuarea inspecţiei fiscale.
Având în vedere dispoziţiile art. 77 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă notificăm cu privire la termenul de soluţionare a solicitării dumneavoastră de rambursare de cel mult 90 de zile de la data înregistrării cererii, prevederile alin. (2)-(4) ale aceluiaşi articol aplicându-se în mod corespunzător.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ..................
Semnătura şi ştampila unităţii ................
www.anaf.ro
ANEXA nr. 3: NOTIFICARE

Sigla D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală regională a finanţelor publice ................/

Unitatea fiscală ...................

Nr. ....../.................

Adresa: ............

Tel: ..................

Fax: .................

E-mail: ............

Către
Persoană impozabilă (denumirea/numele prenumele) .....................
Cod de identificare fiscală ..................
Adresa: localitate ..............., str. ........... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul ................
Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferent lunii/trim. ....... anul ......... aţi solicitat rambursarea sumei de ............. lei.
Având în vedere că nu dispunem de toate datele necesare soluţionării solicitării dumneavoastră, vă rugăm să prezentaţi, până cel târziu la data de .................., la domnul/doamna ................, camera ........., următoarele documente, pentru perioada .................:
- ................................
- ................................
- ................................
Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ....................
Semnătura şi ştampila unităţii ................
www.anaf.ro
ANEXA nr. 4: DECIZIE DE RAMBURSARE a taxei pe valoarea adăugată

Sigla D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ...................

Nr. ....../.................

Adresa: ............

Tel: ..................

Fax: .................

E-mail: ............

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Cod de identificare fiscală ....................
Domiciliu fiscal: localitatea ..............., str. ........... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul ................
în baza art. 93 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală .............., înregistrat cu nr. ....... din .........., şi a analizei de risc/inspecţiei fiscale efectuate în perioada ..............., se stabileşte taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:
- TVA solicitată la rambursare ............. lei
- TVA aprobată la rambursare ............. lei
- TVA aprobată la rambursare aferentă perioadelor fiscale pentru care a fost emisă Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale nr. ......./...............*) ............. lei
- Diferenţă de TVA care urmează a fi supusă inspecţiei fiscale anticipate*) ............. lei
Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 165, 166, 167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care TVA aprobată la rambursare este mai mică decât TVA solicitată la rambursare, pentru diferenţa de TVA care provine din perioade pentru care nu au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere, decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare încadrat în categoria de risc fiscal mare a fost transmis departamentului de inspecţie fiscală, în vederea efectuării inspecţiei fiscale anticipate.
Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 alin. (1)-(5) din acelaşi act normativ.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ........................
Semnătura şi ştampila unităţii ..................
*) Se va completa în situaţia în care activitatea de inspecţie fiscală a emis o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.
Cod M.F.P. 14.13.02.02
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5: ÎNŞTIINŢARE

Sigla D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală regională a finanţelor publice ................./

Unitatea fiscală ...................

Nr. ....../.................

Adresa: ............

Tel: ..................

Fax: .................

E-mail: ............

Către
Persoană impozabilă (denumirea/numele şi prenumele) ........................
Cod de identificare fiscală ...........
Adresa: Localitatea ..............., str. ........... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul ................
Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferent lunii/trim. ....... anul ........ aţi solicitat rambursarea sumei de .............. lei.
În vederea soluţionării acestei solicitări, vă rugăm să prezentaţi, până cel târziu la data de ............., la domnul/doamna ..........., camera ........., următoarele documente, pentru perioada ...............:
- jurnale de vânzări şi de cumpărări;
- balanţa de verificare;
- contracte comerciale, facturi şi documente vamale care să ateste exportul efectuat;
- documente care să ateste efectuarea unei investiţii, precum şi alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare;
- orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării.
Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele .................
Semnătura şi ştampila unităţii .................
www.anaf.ro
ANEXA nr. 6:
ANEXA nr. 7: DECIZIE privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori

Sigla D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală regională a finanţelor publice ....................../

Unitatea fiscală ...................

Nr. ....../.................

Adresa: ............

Tel: ..................

Fax: .................

E-mail: ............

Către,
Denumirea/Numele şi prenumele .................
Domiciliu fiscal: Localitatea ..............., str. ........... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul ................
Cod de identificare fiscală ...........
În baza prevederilor cap. IV din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015, şi a Cererii nr. ......... din data ........ şi a Referatului privind îndeplinirea condiţiilor pentru aplicarea regimului special nr. ....... din data ................, vă comunicăm:
- se aprobă aplicarea regimului special pentru anul fiscal .............;
- nu se aprobă aplicarea regimului special;
- încetează aplicarea regimului special.
Motivaţia respingerii/încetării: .........................................
Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aprobată prin prezenta decizie este valabilă de la data comunicării până la sfârşitul anului fiscal pentru care a fost aprobat, dacă au fost păstrate condiţiile prevăzute la cap. IV din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Aprobat
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele .................
Semnătura şi ştampila unităţii .................
Cod M.F.P. 14.13.02.02/s
www.anaf.ro
ANEXA nr. 8: DECIZIE privind încheierea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal

Sigla D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală regională a finanţelor publice ................./

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ...................

Nr. ....../.................

Adresa: ............

Tel: ..................

Fax: .................

E-mail: ............

Către: Denumirea/Numele şi prenumele .................
Domiciliu fiscal: localitatea ..............., str. ........... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul ................
Cod de identificare fiscală ...........
În baza prevederilor cap. VIII din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015, şi a Deciziei nr. ...../......., prin care aţi fost declarat inactiv fiscal, vă informăm asupra încheierii procedurii de soluţionare a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare aferent perioadei .............. .
Sumele negative cuprinse în decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit legii.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Aprobat
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele .................
Semnătura şi ştampila unităţii .................
Cod M.F.P. 14.13.02.02/i.f.
www.anaf.ro
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 969 din data de 28 decembrie 2015