PROGRAM DE COOPERARE din 17 iunie 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, culturii, sportului, tineretului, mass-mediei şi turismului
Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze, denumite în continuare părţi;
dorind să dezvolte şi să extindă cooperarea dintre cele două ţări în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, culturii, sportului, tineretului, mass-mediei şi turismului,
În temeiul art. 13 din Acordul dintre România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, sportului, tineretului, turismului şi comunicării sociale, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1997,
stabilesc prezentul program de cooperare.
CAPITOLUL I: Limba
Art. 1: Predarea, cercetarea şi promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei celor două părţi
(1)Partea portugheză:
1.Partea portugheză continuă să promoveze predarea şi diseminarea limbii şi culturii portugheze prin Lectoratul de la Universitatea din Bucureşti şi Centrele de limbă portugheză/Camoes, I.P., de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius din Constanţa şi Universitatea de Vest din Timişoara. Partea portugheză poate extinde cooperarea cu alte universităţi, în cazul în care există interes.
2.Partea portugheză îşi exprimă intenţia de a continua să promoveze cercetarea şi cunoaşterea, prin Catedra Fernando Pessoa, la Universitatea Bucureşti, şi prin Catedra Antonio Lobo Antunes, la Universitatea din Constanţa.
3.Partea portugheză apreciază importanţa predării limbii portugheze la nivelul învăţământului secundar, la Liceul Eugen Lovinescu (Bucureşti) şi la Liceul Mihai Eminescu (Cluj-Napoca), şi îşi exprimă interesul de a primi în continuare de la partea română informaţii despre situaţia predării limbii portugheze la nivelul învăţământului primar şi secundar din România.
4.Partea română furnizează periodic informaţii despre Standardul predării limbii portugheze în şcolile de stat româneşti şi solicită, oricând este necesar, sprijinul părţii portugheze pentru a atinge un standard bun de predare a limbii portugheze.
5.Partea portugheză îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini predarea limbii portugheze în unităţile de învăţământ de stat din România.
6.La solicitarea părţii române, partea portugheză poate dezvolta programe de instruire a profesorilor români care predau limba portugheză ca limbă străină (PLE).
(2)Partea română:
7.Partea română continuă să sprijine predarea şi diseminarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti prin Lectoratul de limba română de la Universitatea din Lisabona.
8.Partea română îşi exprimă intenţia de a înfiinţa şi sprijini, prin intermediul Institutului Limbii Române, şi alte lectorate de limba română în universităţi portugheze.
9.Partea română îşi exprimă disponibilitatea de a implementa Proiectul privind predarea cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească (LCCR) în unităţi de învăţământ portugheze în care sunt şcolarizaţi şi elevi de origine română.
Art. 2: Burse
1.Partea portugheză, prin Camoes, I.P., acordă anual, la cerere şi luând în considerare opinia părţii române, burse pentru studenţi, cercetători şi profesori români de limbă şi cultură portugheză, în cadrul diferitelor programe de burse ale Centrului Camoes, I.P., în legătură cu care sunt disponibile informaţii pe website-ul acestuia.
2.Partea română acordă anual, la cerere şi luând în considerare opinia părţii portugheze, 20 luni-bursă pentru studenţi, pentru studii parţiale; 20 luni-bursă pentru stagii de specializare pentru doctoranzi şi cadre didactice; şi 5 locuri pentru studenţi şi cadre didactice, la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie românească. Lunile-bursă pot fi împărţite în perioade de studii de durată mai scurtă, de la 3 la 10 luni. Primirea la studii este condiţionată de cunoaşterea limbii părţii primitoare sau a limbii engleze.
3.Listele nominale ale candidaţilor portughezi, împreună cu documentele corespunzătoare pentru studiile parţiale, stagiile de specializare şi cursurile de vară, prevăzute la paragraful anterior, vor fi trimise părţii române până la data de 31 mai a anului calendaristic, cu valabilitate pentru următorul an academic. Toate documentele cerute vor fi traduse în limba statului primitor sau în limba engleză.
4.Partea română va comunica părţii portugheze lista candidaţilor acceptaţi şi data începerii fiecărei perioade de studii/stagiu cu cel puţin două luni înainte de începerea cursurilor.
5.Partea română:
a)asigură proces de învăţământ gratuit persoanelor acceptate la studiu;
b)oferă burse lunare, în conformitate cu prevederile legale interne;
c)asigură cazare în cămine studenţeşti şi acces la cantinele studenţeşti, în aceleaşi condiţii cu cele ale cetăţenilor proprii.
Art. 3: Cooperare prin internet
- Partea portugheză, prin Centrul Virtual Camoes, oferă posibilitatea accesului on-line la conţinuturi, servicii şi la o platformă de învăţare, destinate predării/învăţării limbii portugheze, precum şi diseminării culturii portugheze.
CAPITOLUL II: Educaţie
Art. 4: Schimbul de informaţii
1.Părţile îşi exprimă interesul pentru dezvoltarea schimbului de informaţii, documentare şi publicaţii, în scopul de a permite cunoaşterea reciprocă a sistemelor de învăţământ din cele două ţări, mai ales în domeniile:
a)organizarea şi managementul instituţiilor de învăţământ neuniversitar;
b)echipament educaţional şi material didactic de sprijin.
2.Părţile încurajează vizitele de experţi în domeniul educaţiei, în vederea participării la colocvii, întâlniri, mese rotunde, schimburi de bune practici, precum şi documentare privind structura, programele şi standardele de educaţie, la toate nivelurile.
Art. 5: Recunoaşterea şi echivalarea studiilor
Părţile încurajează recunoaşterea reciprocă, la nivelul învăţământului preuniversitar, a perioadelor de studii, diplomelor şi certificatelor, conform legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL III: Ştiinţă, tehnologie şi învăţământ superior
Art. 6: Cooperare ştiinţifică şi tehnologică
1.Părţile sprijină dezvoltarea cooperării directe în domeniul ştiinţei şi tehnologiei între universităţi, instituţii de cercetare, organizaţii, departamente şi unităţi de cercetare în baza avantajului reciproc, conform legislaţiei interne în vigoare din cele două state.
2.Cooperarea include următoarele forme:
a)proiecte comune de cercetare şi dezvoltare în domenii de interes reciproc;
b)schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti, personal tehnic şi alţi experţi implicaţi în implementarea proiectelor comune de cercetare-dezvoltare;
c)schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice;
d)participare la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare, cursuri, expoziţii şi alte evenimente ştiinţifice.
Art. 7: Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor
Părţile încurajează recunoaşterea reciprocă, la nivelul învăţământului superior, a perioadelor de studii, diplomelor şi certificatelor, conform legislaţiei naţionale în vigoare, şi susţin în acest sens schimbul de informaţii cu privire la organizarea şi funcţionarea propriului sistem naţional de învăţământ superior.
CAPITOLUL IV: Artă şi cultură
Art. 8: Cooperare culturală
1.Părţile au în vedere, în măsura posibilului, punerea în practică a unor iniţiative menite să consolideze cooperarea culturală între cele două ţări, cum ar fi domeniile cărţilor, patrimoniului arhitectonic, arhivelor, artelor plastice, fotografiei, teatrului, dansului, muzicii, cinematografiei, audiovizualului şi multimedia.
2.Partea portugheză îşi exprimă disponibilitatea să sprijine, prin Camoes I.P., programul anual de activităţi culturale în România, menite a promova cultura şi limba portugheză, organizate de Ambasada Portugaliei la Bucureşti.
Art. 9: Institutul Cultural Român de la Lisabona
- Partea portugheză salută activitatea Institutului Cultural Român (ICR) de la Lisabona, care a contribuit substanţial la promovarea culturii române în Portugalia, şi îşi reafirmă disponibilitatea de a continua cooperarea cu Institutul Cultural Român, atât în Portugalia cât şi în alte ţări, în special în reţeaua institutelor culturale ale statelor membre ale Uniunii Europene - EUNIC (Institutele Naţionale Culturale din Uniunea Europeană).
Art. 10: Promovarea schimburilor culturale
1.Părţile sprijină formele existente de schimburi culturale şi intenţionează să le îmbunătăţească, asigurând condiţii favorabile pentru cooperarea directă între organizaţii şi entităţi publice şi private din Republica Portugheză şi din România, în toate domeniile culturii şi artei.
2.Părţile au în vedere în special o colaborare culturală la nivel european, precum şi sprijin pentru dezvoltarea proiectelor culturale în cadrul Uniunii Europene.
Art. 11: Literatură şi sprijin pentru traduceri
1.Partea portugheză, prin Direcăo-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas/DGLAB (Direcţia generală pentru cărţi, arhive şi biblioteci/DGLAB), îşi exprimă interesul pentru a sprijini diseminarea literaturii portugheze în România, fie prin Programa de Apoio a Traducăo (Programul de sprijinire a traducerilor) promovat anual, fie prin finanţarea călătoriilor pentru participarea autorilor portughezi la festivaluri, târguri şi alte iniţiative literare internaţionale care se desfăşoară în România.
2.Partea portugheză informează că prin Camoes, I.P., se asigură sprijin pentru publicarea operelor unor autori de limbă portugheză care sunt traduse în alte limbi, prin programul său Programa de Apoio a Edicăo (Programul de sprijin pentru publicare). Editorii români sunt invitaţi să aplice prin intermediul website-ului Camoes, I.P.
3.Partea română informează că Translation and Publication Support Programme (TPS) are scopul de a facilita accesul publicului portughez la cultura română şi de a sprijini prezenţa autorilor români pe pieţele de carte portugheze prin finanţarea costurilor de traducere (şi a unei părţi a costurilor de producţie, după caz.) TPS sprijină traducerea şi publicarea în limba portugheză a operelor relevante de ficţiune şi nonficţiune, aparţinând autorilor români, din domeniile literaturii, artelor, ştiinţelor sociale şi umaniste.
4.Partea română informează că programul Publishing Romania sprijină publicarea unor albume şi cărţi dedicate culturii române în scopul stimulării interesului pentru subiecte reprezentative ale culturii române din următoarele domenii: istorie, istoria filozofiei, istoria artelor şi culturii, istoria literaturii, patrimoniu cultural, lingvistică, monografii despre autori români.
5.Editorii portughezi sunt invitaţi să aplice la Programele TPS şi Publishing Romania prin intermediul Centrului Naţional al Cărţii din cadrul Institutului Cultural Român (www.cennac.ro). De asemenea, Centrul Naţional al Cărţii sprijină participarea autorilor români la târguri sau la alte manifestări literare internaţionale care au loc în Portugalia.
Art. 12: Patrimoniu
Părţile, prin Direcăo-Geral do Patrimonio Cultural/DGPC (Direcţia generală a patrimoniului cultural/DGPC) pe de o parte, şi Direcţia generală juridică şi patrimoniu cultural din Ministerul român al Culturii, precum şi Institutul Naţional al Patrimoniului din România, pe de altă parte, îşi manifestă interesul pentru schimbul de experţi, de informaţii şi documentare cu privire la experienţele din domeniul patrimoniului arhitectural şi mobil.
Art. 13: Arhive
1.Partea portugheză, prin Direcăo-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas/DGLAB, îşi exprimă interesul pentru dezvoltarea schimburilor tehnice şi ştiinţifice în domeniul studiului arhivelor, precum şi în domeniul conservării şi restaurării arhivelor, fiind necesar, pentru ca proiectele concepute să aibă succes, să se facă eforturi pentru obţinerea sprijinului şi sponsorizării adecvate.
2.Arhivele Naţionale ale României consideră utilă realizarea unor întâlniri între arhiviştii portughezi şi români în scopul schimbului de experienţă, propunând negocierea şi semnarea unui instrument bilateral de cooperare în domeniul arhivelor.
Art. 14: Artele plastice
1.Părţile îşi exprimă interesul de a sprijini galeriile, muzeele şi posibil şi alte instituţii şi organizaţii să colaboreze direct unii cu alţii în domeniul artelor plastice şi arhitecturii, străduindu-se în acelaşi timp să promoveze expoziţiile de artă contemporană în ţările respective.
2.Partea portugheză îşi exprimă interesul de a oferi ediţiile sale bilingve în acest domeniu entităţilor româneşti interesate.
3.Partea română, prin Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Fundaţia ARTEXPO şi Uniunea Artiştilor Plastici din România, îşi exprimă interesul de a sprijini dezvoltarea şi expunerea unor proiecte artistice în domeniul artelor plastice, în conformitate cu programele şi proiectele anuale ale partenerului portughez, enunţate în Programa de Apoio a Internacionalizacăo das Artes promovat de Diregao-Geral das Artes/DGARTES (Direcţia generală pentru arte/DGARTES).
Art. 15: Fotografia
Părţile îşi exprimă interesul, prin Direcăo-Geral das Artes/DGARTES şi prin instituţia omoloagă din România, pentru instituirea unui schimb de informaţii implicând schimbul de documentaţie, publicaţii periodice şi neperiodice, precum şi realizarea altor activităţi în domeniul fotografiei, şi promovarea Programa de Apoio a Internacionalizacăo das Artes, în scopul dezvoltării şi expunerii unor proiecte artistice în străinătate de către firme/companii sau persoane fizice, ca modalitate de promovare a culturii şi artelor portugheze şi româneşti contemporane la nivel internaţional şi de dezvoltare a unor reţele de relaţii internaţionale, care pot facilita realizarea unor proiecte culturale de interes reciproc, în scopul promovării şi consolidării relaţiilor şi cooperării bilaterale între părţi.
Art. 16: Artele spectacolului: dans, muzică, teatru
1.Părţile îşi exprimă interesul să dezvolte contactele între grupurile de dans, muzică şi teatru şi alţi interpreţi profesionişti din domeniul altor arte prin:
a)schimbul de documente existente în diferite formate şi informaţii despre festivaluri, concursuri şi stagii de pregătire;
b)cooperarea promovată prin intermediul Programa de Apoio a Internacionalizacao das Artes, cu scopul de a dezvolta şi prezenta în străinătate proiecte artistice de către firme/companii sau persoane fizice, ca mijloc de promovare la nivel internaţional a culturii şi artelor contemporane portugheze şi dezvoltarea reţelelor de relaţii internaţionale, care poate facilita desfăşurarea de proiecte culturale de interes comun, pentru promovarea şi întărirea relaţiilor bilaterale şi colaborarea între părţi.
2.Partea română, prin instituţiile abilitate, doreşte să continue colaborarea cu studenţi portughezi şi tineri actori, în cadrul atelierelor organizate anual în România, în măsura posibilităţilor.
3.Partea română doreşte, de asemenea, să participe cu ansambluri de muzică contemporană sau alte grupuri muzicale şi companii teatrale, precum Archaeus şi Traiect, teatrele naţionale din Bucureşti, Timişoara şi Sibiu, Teatrul Ţăndărică şi multe altele, la diverse festivaluri de muzică contemporană şi clasică, precum şi la diverse festivaluri de dans, teatru sau teatru de păpuşi care au loc în Portugalia.
Art. 17: Cinematografie şi audiovizual
1.Considerând oportună consolidarea cooperării în domeniul cinematografiei, inclusiv producţia de filme, părţile facilitează dezvoltarea contactelor şi dialogului între instituţiile competente respective, şi anume Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P./ICA, I.P. (Institutul Portughez pentru Cinematografie şi Audiovizual) şi Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC) din România.
2.Părţile salută organizarea unor cicluri de filme în ambele ţări, precum şi participarea la festivaluri internaţionale de film care ar putea avea loc în Portugalia şi în România.
CAPITOLUL V: Sport şi tineret
Art. 18: Cooperarea în domeniul sportului şi tineretului
1.Părţile promovează cooperarea între organizaţiile sportive pentru a dezvolta cooperarea şi cunoaşterea realităţilor din ambele ţări, precum şi pentru a impulsiona reciproc dezvoltarea sporturilor, prin schimbul de informaţii cu privire la materiale destinate educaţiei sportive, luptei împotriva dopajului, instruirii resurselor umane şi schimbului de experţi în domeniul sportului şi de sportivi.
2.Părţile sprijină şi încurajează cooperarea dintre organizaţiile de tineret din ambele ţări, prin schimb de informaţii şi de documentaţie, cu scopul de a dezvolta cunoaşterea reciprocă a politicilor pentru tineret şi a situaţiei tineretului în fiecare ţară.
CAPITOLUL VI: Mass-media
Art. 19: Cooperarea în domeniul mass-mediei
1.Părţile încurajează în continuare cooperarea între Societatea Română de Televiziune şi Radio e Televisăo de Portugal (RTP) S.A. Părţile propun reînnoirea acordurilor pe baza cărora se desfăşoară această colaborare.
2.În cadrul multilateral, părţile salută colaborarea existentă între entităţile publice de mass-media din ambele ţări, care fac parte din Uniunea Europeană de Radio şi de Televiziune (EBU), din Consiliul Internaţional al Telecomunicaţiilor de Presă (IPTC) şi din Alianţa Europeană a Agenţiilor de Presă (EANA).
3.Părţile continuă să încurajeze cooperarea dintre Agenţia naţională de presă AGERPRES şi Agenţia de ştiri a Portugaliei LUSA şi propun reînnoirea acestei colaborări.
4.Părţile încurajează colaborarea dintre serviciile publice de radiodifuziune din cele două ţări prin schimbul de emisiuni şi programe radiofonice, precum şi schimbul şi acreditarea de specialişti şi reporteri, în scopul promovării cunoaşterii reciproce a celor două popoare.
CAPITOLUL VII: Turism
Art. 20: Cooperarea în domeniul turismului
Părţile, prin autorităţile lor naţionale competente în domeniul turismului, încurajează cooperarea în acest domeniu, străduindu-se să identifice domenii de interes comun.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii generale şi financiare
Art. 21: Condiţii financiare generale
Schimburile din cadrul prezentului program se realizează în concordanţă cu următoarele principii:
a)părţile au în vedere faptul că orice activitate, program de schimb sau eveniment depinde în mod necesar de finanţarea disponibilă a entităţilor implicate şi că numărul de experţi, durata fiecărei misiuni, precum şi implicaţiile tehnice şi financiare trebuie să fie negociate în prealabil, de la caz la caz, de către Părţi, pe canalele diplomatice, în perioada în care prezentul program rămâne în vigoare;
b)detaliile tehnice şi aspectele financiare ale realizării schimburilor în cadrul prezentului program sunt convenite, pe bază de reciprocitate, de către departamentele competente ale ambelor ţări;
c)partea trimiţătoare suportă costul biletului de călătorie internaţională dus-întors între cele două capitale, inclusiv tranzit şi bagaj, precum şi taxele de aeroport;
d)partea primitoare suportă cheltuielile de cazare şi masă pentru sejurul experţilor în ţară, precum şi cheltuielile care sunt esenţiale pentru execuţia programului convenit în prealabil. Cheltuielile respective sunt semnalate în documentul prin care se aproba schimbul;
e)partea portugheză trimiţătoare suportă cheltuielile de transport pentru lector/profesor până la locul de destinaţie şi retur, la începutul şi la sfârşitul detaşării. Partea română trimiţătoare suportă costurile de transport ale lectorului/ profesorului până la locul de destinaţie şi retur o singură dată în timpul unui an academic;
f)partea română primitoare asigură lectorului/profesorului: salariu, conform vechimii şi gradului didactic; cazare gratuită; scutire de la obligativitatea obţinerii avizului de angajare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile aferente utilizării telefonului şi serviciilor radio-tv sunt suportate de către fiecare lector/profesor;
g)condiţiile oferite lectorilor români de instituţiile portugheze de învăţământ superior vor fi specificate de la caz la caz, de fiecare instituţie, în concordanţă cu principiul autonomiei instituţionale.
Art. 22: Condiţii pentru schimbul de expoziţii
Fără a se aduce atingere alineatului precedent, în cadrul schimbului de expoziţii:
a)partea trimiţătoare:
1.(i) suportă costul transportului exponatelor la şi de la destinaţie;
2.(ii) suportă costurile de asigurare şi transport la şi de la locul expoziţiei, precum şi costurile expoziţiei pe teritoriul celuilalt stat;
3.(iii) prezintă propunerea privind expoziţia cu un (1) an înainte de data deschiderii expoziţiei;
4.(iv) trimite documente privitoare la expoziţie, cum ar fi lista exponatelor care vor fi expuse, indicând dimensiunile acestora, fotografii, biografiile autorilor, cu şase (6) luni înainte de data deschiderii expoziţiei;
5.(v) suportă cheltuielile de călătorie ale curatorilor expoziţiei până la şi de la locul expoziţiei;
b)partea primitoare:
1.(i) suportă costul transportului exponatelor în interiorul ţării, în cazul unei expoziţii itinerante;
2.(ii) asigură gratuit facilităţile expoziţionale şi suportă costul instalării expoziţiei, precum şi al materialului său publicitar, precum postere, invitaţii, cataloage;
3.(iii) suportă costurile pentru două (2) sejururi, pe teritoriul său, ale unui specialist şi/sau ale unui curator responsabil de instalarea şi strângerea expoziţiei, pentru o perioadă care nu depăşeşte cinci (5) zile lucrătoare;
4.(iv) ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea exponatelor;
5.(v) asigura toată asistenţa necesară părţii trimiţătoare, în caz de daune suferite de obiecte, astfel încât aceasta să poată solicita despăgubiri din parte firmei de asigurări.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 23: Alte mijloace de cooperare
Programul nu exclude alte iniţiative sau forme de cooperare şi schimb în domeniul limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, culturii, sportului, tineretului, mass-mediei şi turismului. Negocierile menite să ducă la îndeplinirea acestui scop se poartă pe canale diplomatice.
Art. 24: Cooperarea multilaterală
Părţile se consultă reciproc mai intens cu scopul de a adopta poziţii comune asupra unor probleme cu relevanţă pentru prezentul program, în cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale.
Art. 25: Evaluarea şi actualizarea proiectelor de cooperare
Părţile se informează reciproc despre evoluţia activităţilor educaţionale, culturale şi ştiinţifice şi, pe canale diplomatice, fac schimb de informaţii cu privire la evaluarea proiectelor de cooperare.
Art. 26: Intrarea în vigoare
1.Programul de cooperare va intra în vigoare la data celei de a doua notificări diplomatice prin care părţile se informează în scris, pe canale diplomatice, că procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare au fost îndeplinite.
2.Programul de cooperare se încheie pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pentru un an.
3.Programul de cooperare se poate modifica prin acordul părţilor, modificările urmând să intre în vigoare conform prevederilor de la paragraful 1.
-****-
Semnat la 17 iunie 2015, la Bucureşti, în două exemplare originale, în limbile română, portugheză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

Pentru Guvernul României,

Radu Boroianu,

preşedintele Institutului Cultural Român

Pentru Guvernul Republicii Portugheze,

Ana Paula Laborinho,

preşedintele Camoes

Institutul pentru Cooperare şi Limbă Portugheză

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 611 din data de 10 august 2016