ORDIN nr. 3833 din 29 decembrie 2015 pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală"
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 118 alin. (8), ale art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală", prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Instrucţiunile de completare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.
Art. 4
Prezentul ordin se aplică pentru consemnarea măsurilor dispuse de organele de inspecţie fiscală în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală/control începute după data de 1 ianuarie 2016.
Art. 5
- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1: DISPOZIŢIE privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală

SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C

Direcţia ..........................

Nr. înregistrare ..................

Data ....../....../.....................

 

Aprobat

Conducătorul structurii de inspecţie fiscală - funcţia

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

1.Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului
Denumirea contribuabilului/plătitorului: .....................
sau
Numele şi prenumele contribuabilului/plătitorului: .......................
Cod de identificare fiscală: ............
Domiciliul fiscal: localitatea .............., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................
Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale:
Judeţul ..........., localitatea ..........., sectorul ......, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., codul poştal ......, telefon: ....., fax: ...., e-mail: .........
2.Date privind acţiunea de inspecţie fiscală/control
Ca urmare a/în timpul acţiunii de inspecţie fiscală/control1) desfăşurată în perioada .............. de către ............ din cadrul2) .........., s-a întocmit3) ............... nr. ......./............... .
În baza art. 118 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dispunem următoarele măsuri:
3.Măsura/Măsuri dispuse de organul de inspecţie fiscală
3.1.Măsura nr. 1
3.1.1.Denumirea măsurii nr. 14):
..............................................................
3.1.2.Termen5):
..............................................................
3.1.3.Motivele de fapt6):
..............................................................
3.1.4.Temeiul de drept7):
Act normativ: .............., articol: .........., paragraf: ...., punct: ...., litera: ...., alineat: .....
3.2.Măsura nr. 2:
3.2.1.Denumirea măsurii nr. 2
3.2.2.Termen
3.2.3.Motivele de fapt:
3.2.4.Temeiul de drept:
..............................................................
4.Data comunicării
Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi măsurile dispuse
..............................................................
6.În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestaţie.
7.Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Avizat

Întocmit

 

Şef de serviciu

Organ de inspecţie fiscală

Semnătura

Numele şi prenumele

1. Numele şi prenumele

 
 

2.

 

Semnătura

3.

 
_______
1)Se completează cu denumirea acţiunii de inspecţie fiscală/control care poate fi: inspecţie fiscală generală, parţială, control inopinat, constatare la faţa locului.
2)Se completează cu denumirea structurii de inspecţie fiscală emitente.
3)Se completează cu tipul actului întocmit de către organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.
4)Se completează măsura dispusă de organul de inspecţie fiscală.
5)Se completează cu termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse.
6)Se prezintă pe scurt fapta care a condus la necesitatea dispunerii măsurilor.
7)Pentru fiecare faptă descrisă se menţionează actele normative încălcate.
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală"
(1)Formularul "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală" reprezintă actul administrativ emis de organele de inspecţie fiscală, în aplicarea prevederilor legale, privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite. În "Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală" nu sunt cuprinse măsuri referitoare la sumele pe care contribuabilii/plătitorii le datorează bugetului general consolidat al statului.
(2)Formularul se întocmeşte în timpul sau ca urmare a finalizării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, a unui control inopinat sau a unei constatări la faţa locului, în cazul în care organele de inspecţie fiscală stabilesc măsuri în sarcina contribuabilului/plătitorului. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, conducătorul organului de inspecţie fiscală competent poate decide suspendarea inspecţiei fiscale, numai dacă apariţia acestei situaţii împiedică finalizarea inspecţiei fiscale.
(3)Informaţiile din conţinutul formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală" se completează după cum urmează:
1."Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului persoană fizică sau juridică" cuprinde următoarele:
- denumirea completă a contribuabilului/plătitorului pentru persoane juridice;
- numele, iniţiala tatălui, prenumele contribuabilului/plătitorului, pentru persoane fizice;
- cod de identificare fiscală, definit conform prevederilor Codului de procedură fiscală, se completează astfel:
a)codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pentru persoanele juridice şi pentru alte entităţi fără personalitate juridică;
b)codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului;
c)codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
d)codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale sau numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal, după caz, pentru persoanele fizice;
- domiciliul fiscal se completează cu: adresa domiciliului fiscal pentru persoane juridice şi, respectiv, cu adresa de domiciliu sau adresa unde locuiesc efectiv, pentru persoane fizice;
- date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz, pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice sau profesii liberale în mod independent/într-o formă de asociere.
2."Date privind acţiunea de inspecţie fiscală/control" Cuprinde următoarele:
- acţiunea de inspecţie fiscală/control care poate fi: inspecţie fiscală generală, parţială, control inopinat, constatare la faţa locului;
- perioada în care s-a desfăşurat acţiunea de inspecţie fiscală/control;
- data începerii acţiunii de inspecţie fiscală/control care este data menţionată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia. În cazul contribuabilului/plătitorului care nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal;
- persoanele care au efectuat inspecţia fiscală/controlul, precum şi structura de inspecţie fiscală din care fac parte;
- tipul, numărul şi data actului întocmit de către organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea (raport de inspecţie fiscală şi/sau proces-verbal), în care se consemnează motivele de fapt care determină emiterea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală", după caz.
3."Măsura/Măsuri dispuse de organul de inspecţie fiscală"
3.1.Măsura nr. 1:
3.1.1.Se prezintă măsura nr. 1 dispusă în sarcina contribuabilului/plătitorului.
3.1.2.Termenul: se înscrie termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse.
3.1.3.Motivele de fapt: se prezintă modul în care contribuabilul/plătitorul verificat a efectuat şi evidenţiat o operaţiune (tranzacţie), modul de aplicare a legislaţiei fiscale şi contabile referitor la aceasta, potrivit situaţiilor de fapt aferente, cu precizarea consecinţelor (influenţelor) fiscale.
3.1.4.Temeiul de drept: se prezintă detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, paragrafului, punctului, literei, alineatului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.
3.2.Măsura nr. 2: se prezintă următoarea măsură dispusă în sarcina contribuabilului/plătitorului, dacă este cazul.
3.2.1.- 3.2.4. Se prezintă măsura nr. 2, termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse, motivele de fapt şi temeiul de drept pentru măsura respectivă.
Pentru următoarele măsuri dispuse, se completează în mod corespunzător măsura, termenul, motivele de fapt, temeiul de drept, numerotându-se corespunzător (3.3. şi 3.3.1.-3.3.4. etc.).
4."Data comunicării":
Se consemnează data comunicării care reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5."Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi măsurile dispuse": se consemnează menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi se prezintă în sinteză punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului cu privire la măsura/măsurile dispuse de organul de inspecţie fiscală, consemnate în actul de control întocmit.
6.Se menţionează posibilitatea contribuabilului/plătitorului de a formula contestaţie împotriva prezentului act administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Se menţionează faptul că neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
8.Formularul se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.
ANEXA nr. 3: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală"
1.Denumire: Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală
2.Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
3.Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de măsurile dispuse.
4.Se difuzează gratuit.
5.Se utilizează la dispunerea de măsuri în sarcina contribuabililor/plătitorilor de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, în timpul sau ca urmare a unei acţiuni de inspecţie fiscală/control.
6.Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.
7.Circulă:
- un exemplar la contribuabil/plătitor;
- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;
- un exemplar la organul fiscal de administrare competent.
8.Se arhivează la:
- dosarul fiscal al contribuabilului;
- dosarul acţiunii de inspecţie fiscală/control.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 983 din data de 30 decembrie 2015