ORDIN nr. 1562 din 14 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole
Văzând Referatul de aprobare nr. 113.263 din 24 septembrie 2014, întocmit de Direcţia generală politici agricole şi strategii,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din secţiunea 7 Eliminarea subproduselor a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de retragere sub control a subproduselor vitivinicole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Începând cu campania viticolă 2014/2015, persoanele fizice şi/sau juridice care deţin subproduse vitivinicole în propriile unităţi de producţie au obligaţia de a aplica retragerea sub control a acestora.
(2)Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică producătorilor de vin care obţin mai puţin de 25 hl de vin sau de must în campania viticolă respectivă şi celor care produc vinul exclusiv pentru autoconsum.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 21 octombrie 2014